Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 12

2021 m. kovo 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. kovo 17 d. – kovo 23 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo
(2021-03-10 Nr. 155, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05318, įsigalioja 2021-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 156, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05345, įsigalioja 2021-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 157, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05279, įsigalioja 2021-03-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 161, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05454, įsigalioja 2021-03-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EN) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 163, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05648, įsigalioja 2021-03-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 166, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05740, įsigalioja 2021-03-24)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302(1) straipsnio, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-03-19 Nr.  KT45-A-N3/2021, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05546, įsigalioja 2021-03-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. 1K-89, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05501, įsigalioja 2021-03-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-422 „Dėl Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. 1K-92, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05553, įsigalioja 2021-03-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. A1-226, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05308, įsigalioja 2021-03-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. pmif-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. A1-227, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05309, įsigalioja 2021-03-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-404 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.5.1- ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. A1-234, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05442, įsigalioja 2021-03-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-577 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. A1-237, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05445, įsigalioja 2021-03-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-265 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 4-199, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05334, įsigalioja 2021-03-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-03-18 Nr. 4-209, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05447, įsigalioja 2021-03-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ir finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 4-837/1K-319 „Dėl Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. 4-216/1K-97, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05721, įsigalioja 2021-03-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4-224 „Dėl Atitikties įvertinimo apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-23 Nr. 4-218, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05733, įsigalioja 2021-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-22 Nr. D1-153, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05650, įsigalioja 2021-03-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo
(2021-03-22 Nr. D1-154, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05652, įsigalioja 2021-03-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-22 Nr. D1-157, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05654, įsigalioja 2021-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. D1-501 „Dėl informacijos, reikalingos ataskaitų rengimui pagal 1992 m. gegužės 21 d. tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 1979 m. balandžio 2 d. tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos reikalavimus, surinkimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. D1-158, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05745, įsigalioja 2021-03-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Dizaino studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-03-18 Nr. V-410, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05451, įsigalioja 2021-03-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo įstaigų, nukentėjusių nuo COVID-19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo, sąrašo patvirtinimo
(2021-03-18 Nr. V-411, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05452, įsigalioja 2021-03-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl socialinės-pilietinės veiklos 2020–2021 mokslo metais
(2021-03-18 Nr. V-425, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05485, įsigalioja 2021-03-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-89 „Dėl 2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-22 Nr. V-426, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05624, įsigalioja 2021-03-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių bendro vietų skaičiaus patvirtinimo
(2021-03-23 Nr. V-438, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05715, įsigalioja 2021-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. V-560, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05509, įsigalioja 2021-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-575, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05517, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-576, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05518, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-577, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05519, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų” pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-578, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05549, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-583, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05552, įsigalioja 2021-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų
(2021-03-19 Nr. V-585, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05554, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-587, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05555, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-591, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05578, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-03-20 Nr. V-598, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05617, įsigalioja 2021-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. V-618, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05727, įsigalioja 2021-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. V-553, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05290, įsigalioja 2021-03-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2824 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. V-555, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05339, įsigalioja 2021-03-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“pakeitimo
(2021-03-17 Nr. V-556, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05340, įsigalioja 2021-03-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-17 Nr. V-557, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05423, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. V-561, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05548, įsigalioja 2021-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. V-563, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05510, įsigalioja 2021-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. V-564, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05511, įsigalioja 2021-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. V-566, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05512, įsigalioja 2021-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-574, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05513, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Radiacinės saugos centro administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-581, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05551, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-590, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05576, įsigalioja 2021-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-593, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05615, įsigalioja 2021-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kopensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-595, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05616, įsigalioja 2021-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. V-604, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05708, įsigalioja 2021-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. V-611, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05718, įsigalioja 2021-03-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-23 Nr. V-619, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05728, įsigalioja 2021-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. 1-44, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05282, įsigalioja 2021-03-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-16 Nr. 1-45, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05281, įsigalioja 2021-03-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl Energetikos ministro įsakymasi priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su joms priskirta nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie šių įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašai, į kuriuose įrašytas pareigas skiriami ar paskirti asmenys Vyriausybės nustatyta tvarka tikrinami dėl atitikimo nustatytiems kriterijams“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. 1-46, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05703, įsigalioja 2021-03-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 3D-172, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05332, įsigalioja 2021-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 3D-174, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05333, įsigalioja 2021-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 3D-175, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05335, įsigalioja 2021-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 3D-176, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05342, įsigalioja 2021-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. 3D-180, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05533, įsigalioja 2021-03-20)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1V-940/V-272 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 1V-204/V-83, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05346, įsigalioja 2021-03-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 1V-205, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05347, įsigalioja 2021-03-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl dovanų politikos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje įgyvendinimo
(2021-03-18 Nr. 1V-213, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05478, įsigalioja 2021-03-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1V-534 „Dėl Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. 1V-233, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05736, įsigalioja 2021-03-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-22 Nr. V-193, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05684, įsigalioja 2021-03-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. VA-18, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05351, įsigalioja 2021-03-18)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. VA-19, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05366, įsigalioja 2021-03-18)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. VA-20, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05479, įsigalioja 2021-03-19)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymo VA-6 „Dėl Mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus ir kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo kriterijų ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. VA-21, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05750, įsigalioja 2021-03-24)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-270 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-22 Nr. V-193, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05644, įsigalioja 2021-03-23)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-518 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. V-199, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05744, įsigalioja 2021-03-24)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir Bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 27V-35, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05310, įsigalioja 2021-04-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-22 Nr. 1B-182, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05653, įsigalioja 2021-03-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 20 eurų sidabro monetos, skirtos Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230 m. sukakčiai, etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2021-03-18 Nr. 03-36, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05544, įsigalioja 2021-03-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl proginės 2 eurų monetos, skirtos Žuvinto biosferos rezervatui (UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“), etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2021-03-18 Nr. 03-37, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05545, įsigalioja 2021-03-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 03-77 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. 03-41, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05585, įsigalioja 2021-03-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-49 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. 03-42, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05586, įsigalioja 2021-03-20)

Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.4)-1T-26 „Dėl Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. (1.4)-1T-11, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05535, įsigalioja 2021-03-20)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-22 Nr. 1P-65-(1.3 E.), TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05627, įsigalioja 2021-03-23)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-03-18 Nr. B1-232, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05558, įsigalioja 2021-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. O3E-378, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05724, įsigalioja 2021-03-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-72 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-19 Nr. V-112, TAR, 2021-03-19, kodas 2021-05537, įsigalioja 2021-03-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 2B-237 „Dėl Mokymo kursų baigimo duomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 2BE-81, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05294, įsigalioja 2021-03-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 2B-306 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistų prašymų ir dokumentų pateikimo ir priėmimo, egzaminavimo organizavimo, pažymėjimų ir pažymėjimų dublikatų išdavimo, galiojimo pratęsimo ir panaikinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 2BE-82, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05338, įsigalioja 2021-03-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 4R-83 „Dėl skrydžių saugos“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-23 Nr. 2BE-86, TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05702, įsigalioja 2021-03-24)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-03-18 Nr. 2V-48 (1.4), TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05500, įsigalioja 2021-03-19)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 2V-48 (1.4) „Dėl Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-23 Nr. 2V-52 (1.4), TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05723, įsigalioja 2021-03-24)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklos organizavimo, koordinavimo ir sprendimų kontrolės metodikos aprašo patvirtinimo
(2021-03-18 Nr. Į-82, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05626, įsigalioja 2021-03-23)

Kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjui mokėjimo sutarties formos patvirtinimo
(2021-03-22 Nr. KRF-30(1.15E), TAR, 2021-03-23, kodas 2021-05717, įsigalioja 2021-03-24)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 5-V-756 „Dėl Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. 5-V-215, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05457, įsigalioja 2021-03-19)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. 5-V-219, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05449, įsigalioja 2021-03-19)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2021 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. I-62 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl Rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-22 Nr. I-65, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05639, įsigalioja 2021-03-23)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo
(2021-02-26 Nr. V-15, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05493, įsigalioja 2021-03-19)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. V-169, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05638, įsigalioja 2021-03-23)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 22.3-118 „Dėl Atestato, suteikiančio teisę eiti branduolinės energetikos objekto vadovaujančio darbuotojo pareigas, formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-22 Nr. 22.3-46, TAR, 2021-03-22, kodas 2021-05649, įsigalioja 2021-03-23)


<< Atgal