Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 14

2021 m. balandžio 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. kovo 31 d. – balandžio 6 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-204, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06548, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.353 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-205, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06550, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 84, 86, 88, 89 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-03-25 Nr. XIV-214, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06551, įsigalioja 2021-04-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 20-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymas
(2021-03-25 Nr. XIV-215, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06552, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo Nr. I-732 3, 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-03-25 Nr. XIV-216, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06554, įsigalioja 2021-04-01)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 5 ir 15-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-03-25 Nr. XIV-217, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06556, įsigalioja 2021-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo
(2021-03-31 Nr. 188, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06699, įsigalioja 2021-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo
(2021-03-31 Nr. 194, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06786, įsigalioja 2021-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 56 „Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-31 Nr. 195, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06787, įsigalioja 2021-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimo
(2021-03-31 Nr. 196, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06808, įsigalioja 2021-04-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. 201, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06876, įsigalioja 2021-04-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Įgaliojimų derėtis su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis dėl 2022 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo
(2021-03-31 Nr. 202, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06928, įsigalioja 2021-04-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. 204, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07109, įsigalioja 2021-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos ministro ministerijai“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-31 Nr. 205, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07133, įsigalioja 2021-04-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-42 „Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. 1K-108, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07089, įsigalioja 2021-04-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo
(2021-03-30 Nr. A1-269, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06537, įsigalioja 2021-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-192 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų poreikio išmokoms vaikams mokėti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. A1-272, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06655, įsigalioja 2021-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. A1-280, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06936, įsigalioja 2021-04-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. A1-281, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07098, įsigalioja 2021-04-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.7-K-01 patvirtinimo
(2021-04-02 Nr. A1-286, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-06963, įsigalioja 2021-04-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. A1-291, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07100, įsigalioja 2021-04-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. D1-190, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06567, įsigalioja 2021-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-03-31 Nr. D1-192, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06569, įsigalioja 2021-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. D1-194, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06606, įsigalioja 2021-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. D1-195, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06608, įsigalioja 2021-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-560 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. D1-196, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06609, įsigalioja 2021-04-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. D1-544 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ar atėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. D1-197, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06781, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. D1-203, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07097, įsigalioja 2021-04-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1369 „Dėl 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-500, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06707, įsigalioja 2021-04-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-382 „Dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą švietimo įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos pasekmių dėl nuotolinio mokymo, veiklą, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-502, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06708, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-677, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06746, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-678, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06752, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. V-221 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pagilinto SARS-COV-2 testavimo – viruso genetinių variantų nustatymo procesą“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-684, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06759, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-685, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06747, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. V-720, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07112, įsigalioja 2021-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3033 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-673, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06694, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-674, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06695, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 ,,Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-679, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06702, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-681, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06703, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-682, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06704, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-683, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06751, įsigalioja 2021-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. V-692, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06934, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. V-693, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06935, įsigalioja 2021-04-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. V-697, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06940, įsigalioja 2021-04-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-580 „Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. V-703, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06955, įsigalioja 2021-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. V-704, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06956, įsigalioja 2021-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID9 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. V-706, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06957, įsigalioja 2021-04-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. V-707, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07078, įsigalioja 2021-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 4 d. Įsakymo Nr. V-2 ,,Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. V-722, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07128, įsigalioja 2021-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 15 d. Įsakymo Nr. V-2921 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 170:2020 „išplėstinės praktikos vaistininkas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. V-723, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07129, įsigalioja 2021-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 621 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. V-724, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07130, įsigalioja 2021-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. V-726, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07131, įsigalioja 2021-06-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1R-124 „Dėl Teisinės pagalbos paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. 1R-120, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-06962, įsigalioja 2021-04-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano schemos patvirtinimo
(2021-03-31 Nr. 3-180, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06549, įsigalioja 2021-04-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-238 „Dėl Bendrųjų geležinkelių transporto eismo saugos rodiklių nustatymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. 3-187, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06706, įsigalioja 2021-04-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatytiems projektams ar programoms finansuoti patvirtinimo
(2021-04-01 Nr. 3-188, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06709, įsigalioja 2021-04-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
(2021-04-01 Nr. ĮV-419, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06863, įsigalioja 2021-04-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursų programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-01 Nr. ĮV-421, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06864, įsigalioja 2021-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-50 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-30 Nr. 3D-191, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06477, įsigalioja 2021-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. 3D-195, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06570, įsigalioja 2021-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. 3D-197, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06579, įsigalioja 2021-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2021-03-31 Nr. 3D-199, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06590, įsigalioja 2021-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo
(2021-03-31 Nr. 3D-200, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06626, įsigalioja 2021-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D-816 „Dėl Finansinių priemonių, įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. 3D-206, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06744, įsigalioja 2021-04-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. 3D-208, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06811, įsigalioja 2021-04-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-723 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. 3D-209, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06873, įsigalioja 2021-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. 3D-210, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06877, įsigalioja 2021-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. 3D-212, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06937, įsigalioja 2021-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. 3D-213, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07087, įsigalioja 2021-04-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-17 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. 3D-214, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07101, įsigalioja 2021-04-07)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. V-104/1V-267, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06637, įsigalioja 2021-04-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų reikalavimų, kylančių iš išmokų permokų ar regreso teisės, atsisakymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-01 Nr. V-225, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06712, įsigalioja 2021-04-02)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 27V-94 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. 27V-49, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06954, įsigalioja 2021-04-03)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. (1.72E)1A-344, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06653, įsigalioja 2021-04-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Stabiliojo jodo preparatų naudojimo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-30 Nr. 1-191, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06535, įsigalioja 2021-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1K-45 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. 1K-109, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06576, įsigalioja 2021-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-02 Nr. 1K-113, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06931, įsigalioja 2021-04-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų teikimo sutarties su vaistine formos patvirtinimo
(2021-04-02 Nr. 1K-114, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06948, įsigalioja 2021-04-03)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. AD1-202 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi, atliekant šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančių įrenginių patikrinimą, kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. AD1-103, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06638, įsigalioja 2021-04-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-03-31 Nr. B1-265, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06661, įsigalioja 2021-04-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-31 Nr. O3E-411, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06665, įsigalioja 2021-04-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2019 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių
(2021-03-31 Nr. O3E-417, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06668, įsigalioja 2021-04-02)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų ir elektroninės informacijos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2021-03-19 Nr. V-113, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07096, įsigalioja 2021-04-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-950 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos darbo biržoje prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-02 Nr. V-138, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06911, įsigalioja 2021-04-03)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo
(2021-04-01 Nr. V-23, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06860, įsigalioja 2021-04-03)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. V-74 „Dėl standartų ir kitų leidinių taikymo Lietuvos Respublikoje“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-03-31 Nr. VE-27, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06755, įsigalioja 2021-04-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo
(2021-03-30 Nr. 03-46, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06539, įsigalioja 2021-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2021-03-30 Nr. 03-47, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06540, įsigalioja 2021-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 03-217 „Dėl Pertvarkymo fondo lėšų investavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2021-04-01 Nr. 03-64, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06869, įsigalioja 2021-04-03)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo
(2021-04-02 Nr. 2-86, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06865, įsigalioja 2021-05-15)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme taisyklių patvirtinimo
(2021-03-31 Nr. (1.4)-1T-12, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06642, įsigalioja 2021-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-01 Nr. 5-V-269, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06859, įsigalioja 2021-04-03)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo
(2021-04-02 Nr. 5-V-286, TAR, 2021-04-02, kodas 2021-06920, įsigalioja 2021-04-03)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 5-V-242 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų nustatant asmens neblaivumą ar apsvaigimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-06 Nr. 5-V-288, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07122, įsigalioja 2021-04-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Deklaracijos apie susijusius asmenis formos patvirtinimo
(2021-03-31 Nr. KRF-33(1.15E), TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06636, įsigalioja 2021-04-01)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl asmenų, auginančių ir (ar) tiekiančių rinkai, įvežančių į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežančių iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą, įtraukimo į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą
(2021-03-31 Nr. 106-21-V, TAR, 2021-04-01, kodas 2021-06776, įsigalioja 2021-04-02)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-26 Nr. 2-50, TAR, 2021-03-31, kodas 2021-06605, įsigalioja 2021-04-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 4R-80 „Dėl skrydžių planavimo valdomoje oro erdvėje“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-06 Nr. 2BE-97, TAR, 2021-04-06, kodas 2021-07102, įsigalioja 2021-04-07)


<< Atgal