Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 16

2021 m. balandžio 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. balandžio 14 d. – balandžio 20 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 4, 7, 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-231, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08081, įsigalioja 2021-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 224, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07840, įsigalioja 2021-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 225, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07851, įsigalioja 2021-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 228, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07891, įsigalioja 2021-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 229, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07895, įsigalioja 2021-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-15 Nr. 230, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07896, įsigalioja 2021-04-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 234, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08138, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 236, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08038, įsigalioja 2021-04-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 239, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08042, įsigalioja 2021-04-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)
(2021-04-14 Nr. 240, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08043, įsigalioja 2021-04-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15-2 straipsnio 2 dalį“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 241, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08137, įsigalioja 2021-05-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2021-04-14 Nr.  KT58-A-N4/2021, TAR, 2021-04-14, kodas 2021-07723, įsigalioja 2021-04-14)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Mokestinės tvarkos neatitikimų pavyzdžių aprašo patvirtinimo
(2021-04-16 Nr. 1K-124, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07981, įsigalioja 2021-04-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. A1-311, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08006, įsigalioja 2021-04-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. A1-312, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08007, įsigalioja 2021-04-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. A1-315, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08069, įsigalioja 2021-04-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 4-298, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07825, įsigalioja 2021-04-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ paraiškos KIT720 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo
(2021-04-20 Nr. 4-321, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08177, įsigalioja 2021-04-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. D1-232, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08073, įsigalioja 2021-04-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo
(2021-04-15 Nr. V-551, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07872, įsigalioja 2021-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo metais
(2021-04-19 Nr. V-576, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08060, įsigalioja 2021-05-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo Kauno technologijos universitetui ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų programas
(2021-04-19 Nr. V-578, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08072, įsigalioja 2021-04-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. V-583, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08118, įsigalioja 2021-04-21)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-853, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07999, įsigalioja 2021-04-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų
(2021-04-16 Nr. V-854, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08001, įsigalioja 2021-04-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2931 „Dėl paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-855, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08002, įsigalioja 2021-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų sąlygų prekybos vietoms“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-856, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08003, įsigalioja 2021-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-585 „Dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-859, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08004, įsigalioja 2021-04-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. V-878, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08159, įsigalioja 2021-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-14 Nr. V-802, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07740, įsigalioja 2021-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. V-535 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. V-807, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07826, įsigalioja 2021-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-1173 ,,Dėl Onkologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. V-810, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07827, įsigalioja 2021-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. V-814, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07828, įsigalioja 2021-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. V-822, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07741, įsigalioja 2021-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2019 „Paramedikas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-828, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07952, įsigalioja 2021-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-852, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07998, įsigalioja 2021-04-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. V-857, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-08000, įsigalioja 2021-04-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 3-245(1.5E) „Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-19 Nr. 3-214, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08027, įsigalioja 2021-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-12 Nr. 3D-231, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07836, įsigalioja 2021-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 3D-233, TAR, 2021-04-14, kodas 2021-07708, įsigalioja 2021-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 3D-234, TAR, 2021-04-14, kodas 2021-07709, įsigalioja 2021-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 3D-735 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 3D-235, TAR, 2021-04-14, kodas 2021-07680, įsigalioja 2021-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 3D-236, TAR, 2021-04-14, kodas 2021-07730, įsigalioja 2021-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 3D-237, TAR, 2021-04-14, kodas 2021-07732, įsigalioja 2021-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 3D-240, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07835, įsigalioja 2021-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 3D-241, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07837, įsigalioja 2021-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3d-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 3D-242, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07858, įsigalioja 2021-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 3D-243, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07873, įsigalioja 2021-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 3D-245, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07876, įsigalioja 2021-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-83 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. 3D-248, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08035, įsigalioja 2021-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3D-507 ,,dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. 3D-249, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08037, įsigalioja 2021-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. 3D-250, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08044, įsigalioja 2021-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-345 „Dėl Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. 3D-251, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08047, įsigalioja 2021-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. 3D-252, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08051, įsigalioja 2021-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3D-369 „Dėl Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti akvakultūros tvenkiniuose 2015-2020 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. 3D-253, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08059, įsigalioja 2021-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-84 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. 3D-254, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08135, įsigalioja 2021-04-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. 3D-256, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08185, įsigalioja 2021-04-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. 3D-257, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08186, įsigalioja 2021-04-21)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 „Dėl Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministro įsakymasi, atrankos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. V-65, TAR, 2021-04-14, kodas 2021-07713, įsigalioja 2021-04-15)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. V-147 „Dėl Konsulinės pagalbos teikimo neatstovaujamiems Europos Sąjungos piliečiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. V-134, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08121, įsigalioja 2021-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 1V-313, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07853, įsigalioja 2021-04-16)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 1V-316/V-129, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07894, įsigalioja 2021-04-16)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 1V-317/V-130, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07898, įsigalioja 2021-04-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/713 dėl kovos su sukčiavimo negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR, 18 straipsnio įgyvendinimo
(2021-04-15 Nr. 1V-327, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07906, įsigalioja 2021-04-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1V-426 „Dėl Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Vidaus saugumo fondo reikalavimams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 1V-328, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07907, įsigalioja 2021-04-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1V-776 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. 1V-337, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07956, įsigalioja 2021-04-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-446 „Dėl Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams ženklinti, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. 1V-339, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08026, įsigalioja 2021-04-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimo blanko privalomosios formos ir aprašo patvirtinimo
(2021-04-19 Nr. 1V-341, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08040, įsigalioja 2021-04-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. VA-29, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08080, įsigalioja 2021-04-20)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2021-04-16 Nr. EV-90, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07967, įsigalioja 2021-04-17)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. V-258, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07899, įsigalioja 2021-04-17)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. V-267, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08086, įsigalioja 2021-04-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1B-888 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-14 Nr. 1B-248, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08139, įsigalioja 2021-04-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. B1-322, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08061, įsigalioja 2021-11-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. V-158, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08050, įsigalioja 2021-04-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 03-69, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07961, įsigalioja 2021-04-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Reikalavimų elektroninių pinigų įstaigoms ir mokėjimo įstaigoms, kurių veiklos licencijos galiojimas panaikintas arba sustabdytas, aprašo patvirtinimo
(2021-04-15 Nr. 03-71, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08070, įsigalioja 2021-04-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams likviduoti plano rengimo instrukcijos, Įvykio likvidavimo plano rengimo tvarkos aprašo ir Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, reikalingų gaisrui gesinti, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. 1-230, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08174, įsigalioja 2021-04-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. 1K-123, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07957, įsigalioja 2021-04-17)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl kvietimo „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2021-04-16 Nr. 2021/20-2-13, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08112, įsigalioja 2021-04-21)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. AD1-186 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. AD1-127, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08152, įsigalioja 2021-04-21)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 13P-10-(7.1.2) „Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. 13P-37-(7.1.2), TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08058, įsigalioja 2021-04-20)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 „Dėl Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. 2-94, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07833, įsigalioja 2021-04-16)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos elektros šoko įtaiso Taser naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-19 Nr. 47V-218, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08068, įsigalioja 2021-04-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. O3E-763 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-201 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-04-15 Nr. O3E-447, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07879, įsigalioja 2021-04-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos ketvirčio ir metinės ataskaitų formos derinimo
(2021-04-15 Nr. O3E-448, TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07881, įsigalioja 2021-04-15)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo
(2021-04-14 Nr. 4LKT-7(1.3E), TAR, 2021-04-15, kodas 2021-07855, įsigalioja 2021-04-16)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V1-140 „Dėl Palydovinės Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. V1-44, TAR, 2021-04-19, kodas 2021-08056, įsigalioja 2021-04-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 2B-348 „Dėl Pažeidimų, važiuojant kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) su kroviniu ar be jo, viršijant leidžiamus matmenis, bendrąją masę ir ašies (-ių) apkrovas, be leidimo, skirstymo į kategorijas pagal sunkumą aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-04-15 Nr. 2BE-107, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07901, įsigalioja 2021-04-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-16 Nr. 2BE-108, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07958, įsigalioja 2021-04-17)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. VE-23 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais“ pakeitimo
(2021-04-16 Nr. VE-64, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07988, įsigalioja 2021-04-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mašinų ir įrenginių kainų statistinės ataskaitos KA-01 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-04-16 Nr. DĮ-112, TAR, 2021-04-16, kodas 2021-07990, įsigalioja 2021-04-17)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketos VNT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-04-20 Nr. DĮ-113, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08129, įsigalioja 2021-04-21)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. 22.3-54, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08153, įsigalioja 2021-04-21)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. 22.3-55, TAR, 2021-04-20, kodas 2021-08155, įsigalioja 2021-11-01)


<< Atgal