Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 17

2021 m. balandžio 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. balandžio 21 d. – balandžio 27 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-251, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08623, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 48 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-252, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08626, įsigalioja 2021-12-01)

Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymo Nr. IX-618 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 41 straipsnių pakeitimo ir 25, 35, 41-7 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-253, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08628, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 8, 12, 13, 14-1, 14-3, 14-4, 15, 17-1, 17-7, 18, 21, 22, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-254, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08630, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII-1207 pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-255, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08632, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 65 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-256, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08633, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 papildymo 16-1 straipsniu ir 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-20 Nr. XIV-257, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08634, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas, patvirtinimo
(2021-04-22 Nr. XIV-261, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08636, įsigalioja 2021-04-27)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 229 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. 250, TAR, 2021-04-21, kodas 2021-08257, įsigalioja 2021-04-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 ,,Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. 253, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08336, įsigalioja 2021-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. 255, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08258, įsigalioja 2021-04-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. 261, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08380, įsigalioja 2021-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą
(2021-04-21 Nr. 262, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08396, įsigalioja 2021-04-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų
(2021-04-21 Nr. 263, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08398, įsigalioja 2021-05-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-134, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08592, įsigalioja 2021-04-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-137, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08635, įsigalioja 2021-04-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-21 Nr. A1-318, TAR, 2021-04-21, kodas 2021-08213, įsigalioja 2021-04-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-22 Nr. A1-320, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08375, įsigalioja 2021-04-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-1164 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 3 veiksmo „Tolerancijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.3-K-03 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. A1-328, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08554, įsigalioja 2021-04-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A1-246 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. A1-329, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08555, įsigalioja 2021-04-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. A1-330, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08557, įsigalioja 2021-04-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo
(2021-04-26 Nr. A1-332, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08605, įsigalioja 2021-04-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo
(2021-04-21 Nr. D1-237, TAR, 2021-04-21, kodas 2021-08215, įsigalioja 2021-04-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Veiklos gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose poveikio kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms vertinimo ir sprendimų dėl jos leistinumo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-23 Nr. D1-244, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08448, įsigalioja 2021-04-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. D1-245, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08476, įsigalioja 2021-04-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021-2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. D1-248, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08643, įsigalioja 2021-04-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2021 metų bendrojo plano patvirtinimo
(2021-04-22 Nr. V-597, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08379, įsigalioja 2021-04-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. V-599, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08566, įsigalioja 2021-04-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimo
(2021-04-26 Nr. V-606, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08568, įsigalioja 2021-04-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. V-609, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08569, įsigalioja 2021-04-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. V-615, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08570, įsigalioja 2021-04-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-620 „Dėl Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. V-616, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08571, įsigalioja 2021-04-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-26 Nr. V-628, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08576, įsigalioja 2021-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ‒ valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-20 Nr. V-880, TAR, 2021-04-21, kodas 2021-08200, įsigalioja 2021-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. V-890, TAR, 2021-04-21, kodas 2021-08255, įsigalioja 2021-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo
(2021-04-21 Nr. V-891, TAR, 2021-04-21, kodas 2021-08256, įsigalioja 2021-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2557 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. V-894, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08357, įsigalioja 2021-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „ Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. V-896, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08400, įsigalioja 2021-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 balandžio 12 d. sprendimo Nr. V-785 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. V-897, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08401, įsigalioja 2021-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugų teikimo uždarose erdvėse būtinų sąlygų
(2021-04-23 Nr. V-915, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08484, įsigalioja 2021-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl sporto, laisvalaikio ir pramogų atvirose erdvėse teikimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. V-917, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08501, įsigalioja 2021-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. V-918, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08502, įsigalioja 2021-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1794 „Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. V-920, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08504, įsigalioja 2021-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. V-921, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08505, įsigalioja 2021-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-19 Nr. V-866, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08356, įsigalioja 2021-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Slaugos metodinio dokumento rengimo, taikymo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-21 Nr. V-882, TAR, 2021-04-21, kodas 2021-08197, įsigalioja 2021-04-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. V-895, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08443, įsigalioja 2021-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. V-898, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08403, įsigalioja 2021-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-468 „Dėl Būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir priešnuodžių vartojimo tvarkos aprašo ir Priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. V-899, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08404, įsigalioja 2021-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. V-908, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08439, įsigalioja 2021-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. V-916, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08488, įsigalioja 2021-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. V-919, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08503, įsigalioja 2021-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. V-922, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08506, įsigalioja 2021-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. V-931, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08548, įsigalioja 2021-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-27 Nr. V-955, TAR, 2021-04-27, kodas 2021-08757, įsigalioja 2021-11-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Advokatų egzaminų komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-04-21 Nr. 1R-140, TAR, 2021-04-21, kodas 2021-08218, įsigalioja 2021-04-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-385 „Dėl Geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ar riktų tyrimų, šių tyrimų ataskaitų ir geležinkelių transporto eismo saugos rekomendacijų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. 1R-142, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08327, įsigalioja 2021-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3D-309 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. 3D-266, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08386, įsigalioja 2021-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. 3D-268, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08480, įsigalioja 2021-04-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. D551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. 3D-269, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08482, įsigalioja 2021-04-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 3D-271, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08556, įsigalioja 2021-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 3D-272, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08589, įsigalioja 2021-04-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. 1V-368, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08495, įsigalioja 2021-04-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. V-286, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08376, įsigalioja 2021-04-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių diegimo 2021 metais plano patvirtinimo
(2021-04-27 Nr. V-294, TAR, 2021-04-27, kodas 2021-08737, įsigalioja 2021-04-28)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2021-04-27 Nr. VA-30, TAR, 2021-04-27, kodas 2021-08738, įsigalioja 2021-04-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. V-275, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08575, įsigalioja 2021-04-27)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-26 Nr. V-276, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08574, įsigalioja 2021-04-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. EV-95 „Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo” pakeitimo
(2021-04-23 Nr. EV-93, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08441, įsigalioja 2021-04-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės leidimų, suteikiamų Muitinės leidimų sistemos priemonėmis, valdymo proceso aprašo patvirtinimo
(2021-04-19 Nr. 1B-253, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08365, įsigalioja 2021-04-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1B-216 „Dėl Reikalavimų dokumentų blankų privalomosioms formoms ir dokumentų blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. 1B-261, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08606, įsigalioja 2021-04-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-332 „Dėl Lėšų kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1K-136, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08600, įsigalioja 2021-04-27)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1P-26-(1.3.) „Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. 1P-92-(1.3 E.), TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08541, įsigalioja 2021-07-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2021-04-23 Nr. 2021/20-2-17, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08486, įsigalioja 2021-04-24)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. AD1-186 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-27 Nr. AD1-143, TAR, 2021-04-27, kodas 2021-08751, įsigalioja 2021-04-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-09 Nr. B1-310, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08583, įsigalioja 2021-04-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2021–2022 metų salmoneliozės kontrolės vištų dedeklių ūkiuose programos patvirtinimo
(2021-04-27 Nr. B1-346, TAR, 2021-04-27, kodas 2021-08763, įsigalioja 2021-04-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. B1-571 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvų žuvų tvarkymui mažmeninės prekybos subjektuose patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-27 Nr. B1-347, TAR, 2021-04-27, kodas 2021-08765, įsigalioja 2021-11-01)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-23 Nr. BR1-138, TAR, 2021-04-27, kodas 2021-08702, įsigalioja 2021-04-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo
(2021-04-23 Nr. O3E-472, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08451, įsigalioja 2021-04-24)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“ pakeitimo
(2021-04-22 Nr. T1-1164, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08438, įsigalioja 2021-04-24)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V1-177 „Dėl Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-04-26 Nr. V1-52, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08613, įsigalioja 2021-04-27)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos patvirtinimo ir jo naudojimo tvarkos nustatymo
(2021-04-23 Nr. V-172, TAR, 2021-04-23, kodas 2021-08487, įsigalioja 2021-04-24)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-26 Nr. I-101, TAR, 2021-04-27, kodas 2021-08732, įsigalioja 2021-04-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl orlaivio žurnalo formos patvirtinimo
(2021-04-22 Nr. 2BE-110, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08363, įsigalioja 2021-06-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų geležinkelių transporto srities planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2021-04-26 Nr. 2BE-115, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08550, įsigalioja 2021-04-27)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-04-21 Nr. 1-160, TAR, 2021-04-22, kodas 2021-08337, įsigalioja 2021-04-23)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės išlaidų aplinkos apsaugai statistinės ataskaitos APL-04 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-04-23 Nr. DĮ-117, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08620, įsigalioja 2021-04-27)


<< Atgal