Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 26

2021 m. birželio 30 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. birželio 23 d. – birželio 29 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-401, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14504, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-402, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14505, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 67 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-403, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14507, įsigalioja 2021-06-30)

Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-405, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14508, įsigalioja 2021-06-30)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-406, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14509, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 6, 8, 9, 13 straipsnių, V skyriaus pavadinimo, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 17 straipsniu ir VI skyriumi įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-413, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14159, įsigalioja 2021-06-28)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 480-1 straipsniu įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-414, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14162, įsigalioja 2021-06-28)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 43, 89, 110, 112, 573, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 627, 631, 632, 635, 640, 642, 661, 673 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-415, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14572, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-416, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14573, įsigalioja 2021-06-30)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-417, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14574, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 papildymo 6-1 straipsniu ir 7, 9, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-418, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14575, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573, 574, 577, 579, 585, 609, 616, 620, 622, 624, 637, 646 ir 647 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-419, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14576, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-420, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14577, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.228-7, 6.228-14, 6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-421, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14578, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos pašto įstatymo Nr. VIII-1141 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-422, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14579, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 17 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-423, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14580, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 13, 17, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-424, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14587, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 24, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-425, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14588, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 papildymo 41-1 straipsniu ir 42, 65, 66, 67, 67-1, 76 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-426, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14589, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-427, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14592, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 5, 6, 8, 12, 16, 24, 28, 33, 35, 41, 45, 46, 47, 49, 52 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41-1 straipsniu ir III skyriaus dešimtuoju skirsniu įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-439, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14596, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 20 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 3 priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-440, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14610, įsigalioja 2021-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Portfelių ir projektų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2021-06-21 Nr. 498, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14379, įsigalioja 2021-06-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-28 Nr. 499, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14448, įsigalioja 2021-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. 506, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14469, įsigalioja 2021-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl metinės periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų normos nustatymo
(2021-06-29 Nr. 1K-226, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14518, įsigalioja 2021-06-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo
(2021-06-28 Nr. 1K-227, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14421, įsigalioja 2021-06-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. sausio 22d. įsakymo Nr. 1K-7 „Dėl Atvirųjų finansų informacinės sistemos steigimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. 1K-228, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14426, įsigalioja 2021-06-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją, patvirtinimo
(2021-06-23 Nr. A1-467, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14142, įsigalioja 2021-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1304 „Dėl lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. A1-468, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14179, įsigalioja 2021-06-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. A1-469, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14470, įsigalioja 2021-06-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. A1-474, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14517, įsigalioja 2021-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų viešajai įstaigai „Investuok Lietuvoje“ suteikimo
(2021-06-28 Nr. 4-693, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14447, įsigalioja 2021-06-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. D1-381, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14532, įsigalioja 2021-06-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. D1-384, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14370, įsigalioja 2021-06-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. D1-385, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14376, įsigalioja 2021-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. D1-386, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14502, įsigalioja 2021-06-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Įmonių, nedalyvaujančių Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, technologinių procesų atnaujinimas panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo
(2021-06-29 Nr. D1-389, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14605, įsigalioja 2021-06-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-829 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. V-1179, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14180, įsigalioja 2021-06-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
(2021-06-23 Nr. V-1180, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14181, įsigalioja 2021-06-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-1744 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. V-1182, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14182, įsigalioja 2021-06-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-706 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. V-1187, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14184, įsigalioja 2021-06-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-832 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, skatinantiems neįgaliųjų sporto veiklas, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. V-1188, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14185, įsigalioja 2021-06-24)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-COV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. V-1455, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14317, įsigalioja 2021-06-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. V-1490, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14320, įsigalioja 2021-06-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. V-1454 „Dėl pavedimo organizuoti ir vykdyti SARS-CoV-2 viruso mutacijos nustatymą“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1495, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14631, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. V-785 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1496, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14632, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. V-221 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pagilinto SARS-CoV-2 testavimo – viruso genetinių variantų nustatymo procesą“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1497, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14633, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-437 „Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos užsakymų ir atsakymų pateikimo į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1498, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14634, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo skiepijimui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1499, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14635, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1508, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14644, įsigalioja 2021-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. V-1488, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14318, įsigalioja 2021-06-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. V-1489, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14319, įsigalioja 2021-06-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1493, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14627, įsigalioja 2021-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1494, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14630, įsigalioja 2021-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. Įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1500, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14636, įsigalioja 2021-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 159:2016 „Skubiosios medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1501, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14637, įsigalioja 2021-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1503, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14638, įsigalioja 2021-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-340 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1504, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14639, įsigalioja 2021-06-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-1505, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14640, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. 1-155, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14293, įsigalioja 2021-11-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. ĮV-811, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14166, įsigalioja 2021-06-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. ĮV-812, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14292, įsigalioja 2021-06-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. ĮV-814, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14390, įsigalioja 2021-06-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. ĮV-821, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14603, įsigalioja 2021-06-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 3D-745 „Dėl „Žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2015–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. 3D-409, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14138, įsigalioja 2021-06-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 ,,Dėl Garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. 3D-412, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14321, įsigalioja 2021-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. 1V-559, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14534, įsigalioja 2021-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. 1V-560, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14536, įsigalioja 2021-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-511 „Dėl Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. V-440, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14164, įsigalioja 2021-06-24)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Apskaitos registrų, susijusių su Europos Sąjungoje vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui, naudojant elektroninę sąsają, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo
(2021-06-29 Nr. VA-40, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14494, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. VA-41, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14542, įsigalioja 2021-06-30)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl administracinių nusižengimų protokolų surašymo
(2021-06-23 Nr. VE-118, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14172, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-06-23 Nr. VE-119, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14175, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybės kontrolėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-28 Nr. VE-123, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14475, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Valstybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. VE-125, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14533, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų, reikalingų pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms skirti ir mokėti, pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-25 Nr. V-370, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14282, įsigalioja 2021-06-26)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-532 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2020-2022 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. V-372, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14284, įsigalioja 2021-06-26)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Patvirtinimo, kad darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdytos profesinės veiklos, formos patvirtinimo
(2021-06-29 Nr. V-379, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14621, įsigalioja 2021-06-30)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-382, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14617, įsigalioja 2021-06-30)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. 27V-74, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14289, įsigalioja 2021-06-26)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. 1S-95, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14503, įsigalioja 2021-06-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mažos vertės siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes mažos vertės siuntose apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-29 Nr.  1B-431, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14560, įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinių asmenų gaunamų smulkių prekių siuntų deklaravimo naudojantis išmaniosios Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos portalu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-29 Nr. 1B-432, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14561, įsigalioja 2021-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl siuntų vežėjų sąrašo administravimo
(2021-06-29 Nr. 1B-436, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14620, įsigalioja 2021-06-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. 1B-437, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14619, įsigalioja 2021-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-213 „Dėl Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2021-06-23 Nr. V-266, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14283, įsigalioja 2021-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. V-271, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14396, įsigalioja 2021-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-278, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14549, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo
(2021-06-28 Nr. 03-107, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14618, įsigalioja 2021-06-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 03-57 „Dėl laikinos aptarnavimo Lietuvos banko kasose tvarkos“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. 03-109, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14512, įsigalioja 2021-06-30)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2021-06-28 Nr. 1-30, TAR, 2021-06-28, kodas 2021-14399, įsigalioja 2021-08-02)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-414 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. 1-360, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14286, įsigalioja 2021-06-26)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-25 Nr. 1K-195, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14294, įsigalioja 2021-06-26)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-23 Nr. 1P-138-(1.3 E.), TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14124, įsigalioja 2021-07-01)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 260-15-V „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-22 Nr. 230-21-V, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14157, įsigalioja 2021-07-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, ir telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros tarifų koeficiento nustatymo
(2021-06-23 Nr. (1.9E)1V-606, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14171, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 2B-56 „Dėl Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) ir Pasaulinio transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodo (WPMI) šalies transporto priemonių gamintojams suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. 2BE-180, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14546, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-25 Nr. 4LKT-14(1.3 E), TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14287, įsigalioja 2021-06-26)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-25 Nr. Į-166, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14540, įsigalioja 2021-06-30)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Naloksono, skirto opioidų perdozavimo prevencijai, išdavimo laisvės atėmimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-06-25 Nr. V-212, TAR, 2021-06-25, kodas 2021-14299, įsigalioja 2021-10-01)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-29 Nr. V-708, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14539, įsigalioja 2021-06-30)


<< Atgal