Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 30

2021 m. liepos 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. liepos 21 d. – liepos 27 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 5, 71, 76, 77, 79, 113, 131, 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo IX-1  skyriumi įstatymas
(2021-07-13 Nr. XIV-506, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16266, įsigalioja 2021-07-23)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 31-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-07-13 Nr. XIV-507, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16267, įsigalioja 2021-07-23)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 20 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-07-13 Nr. XIV-508, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16269, įsigalioja 2021-07-23)

Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 4 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas
(2021-07-13 Nr. XIV-509, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16270, įsigalioja 2021-08-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 763 „Dėl atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. 567, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16331, įsigalioja 2021-07-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 pavadinimo, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23-2, 23-3, 25, 26, 28, 29 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 3-1 straipsniu ir trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 pavadinimo, 3, 8, 9, 10, 10-1, 12, 15 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9, 10, 11, 11-1, 12, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 1, 8, 9, 10, 10-1 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 8, 9, 11, 12, 22 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 7, 11, 12, 31, 39-1 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 22 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 37-2, 39, 47-2, 58, 59, 63, 74, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 13, 21, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 11 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 99, 148, 205 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 ir 223 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2021-07-21 Nr. 568, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16342, įsigalioja 2021-07-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. 569, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16343, įsigalioja 2021-07-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-07-14 Nr. 572, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16441, įsigalioja 2021-07-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. 574, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16444, įsigalioja 2021-07-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1152 „Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. 577, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16448, įsigalioja 2021-07-27)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. 1K-259, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16544, įsigalioja 2021-07-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu ir skolinantis prisiimtų įsipareigojimų bei valstybės piniginių išteklių valdymu susijusių teisės aktų patvirtinimo ir komisijų sudarymo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. 1K-260, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16546, įsigalioja 2021-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. A1-532, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16261, įsigalioja 2021-07-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-23 Nr. A1-537/V-1720, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16408, įsigalioja 2021-07-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-23 Nr. A1-539, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16398, įsigalioja 2021-07-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymasi skirtų valstybės biudžeto asignavimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. A1-542, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16438, įsigalioja 2021-07-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Senjorų socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-27 Nr. A1-544, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16554, įsigalioja 2021-07-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. A1-545, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16555, įsigalioja 2021-07-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investicinio patrauklumo didinimui, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. 4-827, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16490, įsigalioja 2021-07-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. 4-830, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16492, įsigalioja 2021-07-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021-2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. D1-423, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16333, įsigalioja 2021-07-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. D1-433, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16501, įsigalioja 2021-08-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-189 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. D1-436, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16547, įsigalioja 2021-07-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. D1-322 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. D1-437, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16548, įsigalioja 2021-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-1186 „Dėl sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto, skirto esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. V-1312, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16199, įsigalioja 2021-07-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-800 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1317, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16327, įsigalioja 2021-07-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo patvirtinimo
(2021-07-22 Nr. V-1321, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16328, įsigalioja 2021-07-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl konkurso sąlygų 2021 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo
(2021-07-23 Nr. V-1342, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16381, įsigalioja 2021-07-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo
(2021-07-23 Nr. V-1366, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16385, įsigalioja 2021-07-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. V-1370, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16440, įsigalioja 2021-07-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų, kurioms 2021 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, sąrašų patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. V-1377, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16477, įsigalioja 2021-07-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų, kurioms 2021 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais programą, sąrašo patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. V-1378, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16478, įsigalioja 2021-07-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2021–2022 metais bus atliekamas veiklos teminis išorinis vertinimas, atrankos kriterijų patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. V-1383, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16485, įsigalioja 2021-07-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl žinybinės statistikos
(2021-07-27 Nr. V-1386, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16543, įsigalioja 2021-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. V-1696, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16191, įsigalioja 2021-07-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1701, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16324, įsigalioja 2021-07-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. V-1733, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16526, įsigalioja 2021-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-940 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto be ST segmento pakilimo (TLK-10-AM I 21.4) atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių pacientų srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1705, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16359, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl valstybės medicinos rezervo administravimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1706, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16360, įsigalioja 2021-07-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1707, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16380, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1708, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16361, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1709, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16362, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. V-1711, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16363, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-23 Nr. V-1713, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16409, įsigalioja 2021-07-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 „Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. V-1724, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16467, įsigalioja 2021-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. V-1725, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16468, įsigalioja 2021-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. V-1726, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16469, įsigalioja 2021-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. V-1729, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16471, įsigalioja 2021-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 59:2016 „Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. V-1730, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16472, įsigalioja 2021-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. V-1731, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16476, įsigalioja 2021-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. V-1739, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16545, įsigalioja 2021-07-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-20 Nr. 3-358, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16175, įsigalioja 2021-07-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 3-461 „Dėl Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos modernizavimo, Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. 3-361, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16185, įsigalioja 2021-07-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. 3-365, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16200, įsigalioja 2021-07-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2022 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2023 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2024 metams sąrašo patvirtinimo
(2021-07-23 Nr. 3-372, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16378, įsigalioja 2021-07-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. 3-374, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16502, įsigalioja 2021-07-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. 3-376, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16538, įsigalioja 2021-07-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1-52 „Dėl Informacijos apie vartotojams parduodamų naftos produktų kainas ir naftos importą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. 1-173, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16258, įsigalioja 2021-07-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. 1-175, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16474, įsigalioja 2021-07-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. 1-176, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16475, įsigalioja 2021-07-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo
(2021-07-21 Nr. 3D-458, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16207, įsigalioja 2021-07-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2021-07-21 Nr. 3D-462, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16334, įsigalioja 2021-07-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2021-07-22 Nr. 3D-464, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16339, įsigalioja 2021-07-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. 3D-465, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16340, įsigalioja 2021-07-23)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-23 Nr. V-288, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16387, įsigalioja 2021-08-02)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie užsienio valstybėse esančių faktinių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų naudotojų skaičių iš šių paslaugų teikėjų gavimo, informacinių pranešimų paslaugų naudotojams siuntimo ir su šių pareigų vykdymu susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-23 Nr. V-290, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16388, įsigalioja 2021-08-02)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 1V-580 „Dėl naudojimosi materialiniais ištekliais“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. 10V-12, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16268, įsigalioja 2021-07-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1V-96 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. 1V-625, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16531, įsigalioja 2021-07-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. 1V-626, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16535, įsigalioja 2021-07-28)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos sudarymo
(2021-07-19 Nr. V-508, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16464, įsigalioja 2021-07-27)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. VA-46, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16479, įsigalioja 2021-07-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2021-07-26 Nr. EV-173, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16466, įsigalioja 2021-07-27)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo kontrolės vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-04-22 Nr. AD1-130, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16411, įsigalioja 2021-07-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų registravimo muitinės prievolininkų registre tvarkos aprašo ir asmens tipų klasifikatoriaus patvirtinimo
(2021-07-19 Nr. 1B-491, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16209, įsigalioja 2021-07-22)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų apskaitos, saugojimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. V-316, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16539, įsigalioja 2021-07-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-201 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2021 metais“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. V-318, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16551, įsigalioja 2021-07-28)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-23 Nr. 1-435, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16399, įsigalioja 2021-08-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1P-11-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. 1P-164-(1.3 E.), TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16527, įsigalioja 2021-11-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 23 d. potvarkio Nr. 2021/20-2-17 „Dėl kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. 2021/20-2-29, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16386, įsigalioja 2021-07-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. B1-615 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo tvarkos aprašo ir Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo, Nutarimo pradėti reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą, Nutarimo atsisakyti pradėti reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą ir Nutarimo nutraukti reklamos įstatymo pažeidimo tyrimo procedūrą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. B1-591, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16350, įsigalioja 2021-07-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-07-23 Nr. B1-594, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16402, įsigalioja 2021-07-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. B1-279 „Dėl kailinių gyvūnų laikymo vietos paskelbimo užkrėsta SARS-COV-2 virusu“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-26 Nr. B1-597, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16528, įsigalioja 2021-07-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Pritarimo priežasčių, sąlygojusių Latvijos ir Lietuvos elektros kainų zonų kainų skirtumo pokyčius, ataskaitai
(2021-07-22 Nr. O3E-852, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16358, įsigalioja 2021-07-24)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. DI-678 „Dėl Reikalavimų nuotolinio lošimo įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-21 Nr. DIE-443, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16259, įsigalioja 2021-08-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. DI-231 „Dėl Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. DIE-448, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16349, įsigalioja 2021-08-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-07-23 Nr. 2V-131(1.4), TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16397, įsigalioja 2021-07-24)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. Į-200, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16529, įsigalioja 2021-07-28)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjui veiklos ataskaitos formos patvirtinimo
(2021-07-15 Nr. KRF-50(1.15E), TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16240, įsigalioja 2021-07-22)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2021-07-21 Nr. 5V-68, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16263, įsigalioja 2021-07-22)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 2-65 „Dėl Lietuvos Respublikos oro vežėjų veiksmų stabdant Covid-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą“ pakeitimo
(2021-07-23 Nr. 2-96, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16379, įsigalioja 2021-07-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-170 „Dėl Laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietas plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-20 Nr. 2BE-196, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16184, įsigalioja 2021-07-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais naudojamų specialiųjų transporto priemonių (atp) sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-21 Nr. 2BE-197, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16238, įsigalioja 2021-07-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Procedūrų, reikalingų patvirtinti Europos Sąjungos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašo patvirtinimo
(2021-07-23 Nr. 2BE-202, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16404, įsigalioja 2021-11-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo leisti verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, Prašymo įregistruoti vidaus vandenų uostą ir Prašymo įregistruoti vidaus vandenų komercinę prieplauką formų patvirtinimo
(2021-07-26 Nr. 2BE-203, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16486, įsigalioja 2021-07-27)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-23 Nr. 13P-98-(7.1.2), TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16564, įsigalioja 2021-08-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
(2021-07-21 Nr. 4-232, TAR, 2021-07-21, kodas 2021-16205, įsigalioja 2021-07-22)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 5-V-359 „Dėl Darbo su į policijos įstaigą pristatytais asmenimis instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-22 Nr. 5-V-575, TAR, 2021-07-22, kodas 2021-16346, įsigalioja 2021-09-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-88 „Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-23 Nr. V-251, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16401, įsigalioja 2021-07-24)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.11-2021 „Elektros energijos tiekimas branduolinės energetikos objektui“ patvirtinimo
(2021-07-23 Nr. 22.3-118, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16394, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-07-23 Nr. 22.3-119, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16395, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-23 Nr. 22.3-120, TAR, 2021-07-23, kodas 2021-16400, įsigalioja 2021-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.10-2021 „Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objekte padarinių analizė“ patvirtinimo
(2021-07-27 Nr. 22.3-124, TAR, 2021-07-27, kodas 2021-16552, įsigalioja 2021-11-01)


<< Atgal