Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 32

2021 m. rugpjūčio 11 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugpjūčio 4 d. – rugpjūčio 10 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-08-10 Nr. (22.35E)3-4781, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17312, įsigalioja 2021-08-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 599 , TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17023, įsigalioja 2021-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl importo muitų taikymo sustabdymo, esant ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio
(2021-08-04 Nr. 606, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17047, įsigalioja 2021-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 607, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17048, įsigalioja 2021-08-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 608, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17079, įsigalioja 2021-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 612, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17096, įsigalioja 2021-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 613, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17107, įsigalioja 2021-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 616, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17110, įsigalioja 2021-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 621, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17162, įsigalioja 2021-08-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos valstybės rezervo
(2021-08-04 Nr. 623, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17169, įsigalioja 2021-08-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo
(2021-08-04 Nr. 624, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17170, įsigalioja 2021-08-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-451 „Dėl Oficialiosios statistikos 2021 metų programos i dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 1K-274, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17053, įsigalioja 2021-08-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-05 Nr. 1K-281, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17113, įsigalioja 2021-08-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos modernizavimo ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatų ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2021-08-09 Nr. 4-886, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17236, įsigalioja 2021-08-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-10 Nr. 4-891, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17350, įsigalioja 2021-08-11)

Aplinkos ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. D1-450/4-843, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17344, įsigalioja 2021-08-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo
(2021-08-10 Nr. D1-461, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17285, įsigalioja 2021-08-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo
(2021-08-10 Nr. D1-462, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17286, įsigalioja 2021-08-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-294 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1442, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17151, įsigalioja 2021-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2021 metais bus atliekamas veiklos teminis išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
(2021-08-06 Nr. V-1443, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17152, įsigalioja 2021-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-1222 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1444, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17153, įsigalioja 2021-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-1147 „Dėl Meilės Lukšienės premijos“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1445, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17154, įsigalioja 2021-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, Kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1446, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17155, įsigalioja 2021-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-558 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1448, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17156, įsigalioja 2021-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-251 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1451, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17157, įsigalioja 2021-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-97 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1452, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17158, įsigalioja 2021-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-1317 „Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1468, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17210, įsigalioja 2021-08-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-828 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1469, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17211, įsigalioja 2021-08-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1470, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17212, įsigalioja 2021-08-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pagal pilną vakcinacijos schemą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina paskiepytų suaugusiųjų asmenų, kuriems socialinės globos įstaigose teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, imuninės būklės tyrimo organizavimo ir vykdymo
(2021-08-05 Nr. V-1805, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17094, įsigalioja 2021-08-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl užsieniečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kuriems patvirtinta lengva COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma, kurie įtariami, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo organizavimo laisvės atėmimo vietų ligoninėje
(2021-08-06 Nr. V-1827, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17197, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. V-1802, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17020, įsigalioja 2021-08-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1022 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1813, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17144, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1814, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17145, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1815, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17146, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1816, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17189, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1327 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1817, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17190, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-185 „Dėl Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) pateikimo tvarkos aprašo, Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos ir Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1818, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17191, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1279 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1819, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17192, įsigalioja 2021-08-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1820, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17193, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1821, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17194, įsigalioja 2021-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1822, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17195, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-1826, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17196, įsigalioja 2021-08-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. V-1829, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17244, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. V-1830, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17245, įsigalioja 2021-08-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-465(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TENTT geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. 3-395, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17185, įsigalioja 2021-08-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 3D-506, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17042, įsigalioja 2021-08-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. 3D-511, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17341, įsigalioja 2021-08-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-10 Nr. 3D-513, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17284, įsigalioja 2021-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo
(2021-08-10 Nr. 3D-515, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17299, įsigalioja 2021-08-11)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. V-312, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17041, įsigalioja 2021-08-05)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. V-314, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17217, įsigalioja 2021-08-10)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 1V-580 „Dėl naudojimosi materialiniais ištekliais“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. 10V-14, TAR, 2021-08-07, kodas 2021-17199, įsigalioja 2021-08-08)

Vidaus reikalų ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 1V-580 „Dėl naudojimosi materialiniais ištekliais“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. 10V-26, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17119, įsigalioja 2021-08-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. 1V-652, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17209, įsigalioja 2021-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-498 „Dėl Lietuvos Respublikos paso formos ir Lietuvos Respublikos paso formos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. 1V-653, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17198, įsigalioja 2021-08-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-903 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, popierinių formų blankuose nurodomų eilės numerių, priskirtų institucijoms, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. 1V-654, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17213, įsigalioja 2021-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Asmens tapatybės kortelės blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-10 Nr. 1V-657, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17351, įsigalioja 2021-08-11)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. VA-48, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17177, įsigalioja 2021-08-07)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. VA-49, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17238, įsigalioja 2021-08-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-27 Nr. V-436, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17114, įsigalioja 2021-08-06)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 27V-87, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17028, įsigalioja 2021-08-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1B-137 „Dėl Atleidimo nuo muitų taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 1B-541, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17084, įsigalioja 2021-08-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-05 Nr. 1B-544, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17149, įsigalioja 2021-08-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. V-328, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17046, įsigalioja 2021-08-05)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-06 Nr. V-329, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17214, įsigalioja 2021-08-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. B1-638, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17081, įsigalioja 2021-08-06)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr.1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. (1.72E)1A-995, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17223, įsigalioja 2021-08-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-05 Nr. 1K-235, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17099, įsigalioja 2021-08-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-05 Nr. 1K-236, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17121, įsigalioja 2021-09-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-07-28 Nr. 1-193, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17098, įsigalioja 2021-08-06)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje įtvirtintų pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-09 Nr. 1-206, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17237, įsigalioja 2021-08-10)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl Kainų palyginimo reklamoje gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. 1-208, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17241, įsigalioja 2021-08-10)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. 1-209, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17247, įsigalioja 2021-08-10)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 23 d. potvarkio Nr. 2021/20-2-17 „Dėl Kvietimo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-05 Nr. 2021/20-2-32, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17080, įsigalioja 2021-08-06)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2020/8-330 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, projektų papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, pirkimų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. 2021/8-241, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17147, įsigalioja 2021-08-07)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Alkoholio kiekio matavimo prietaisų naudojimo ir atliktų matavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-06 Nr. AD1-294, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17183, įsigalioja 2021-08-07)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. DIE-228 „Dėl Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. DIE-501, TAR, 2021-08-05, kodas 2021-17083, įsigalioja 2021-08-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-239 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. O3E-959, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17181, įsigalioja 2021-08-07)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų siuntimų ir kitų medicinos dokumentų, pateiktų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išsamumo, pagrįstumo ir teisingumo įvertinimo ir kreipimosi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-69, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17176, įsigalioja 2021-09-01)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Pakartotinio neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos poreikio vertinimo Sprendimų kontrolės skyriuje vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-70, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17168, įsigalioja 2021-08-07)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniuose skyriuose vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. V-71, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17171, įsigalioja 2021-08-07)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2021-08-06 Nr. VE-60, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17240, įsigalioja 2021-08-10)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. Į-211, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17179, įsigalioja 2021-08-07)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V1-42 „Dėl Paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. V1-46, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17049, įsigalioja 2021-08-05)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V1-14 „Dėl individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose teises patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-10 Nr. V1-88, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17328, įsigalioja 2021-08-11)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-103 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-10 Nr. I-178, TAR, 2021-08-10, kodas 2021-17306, įsigalioja 2021-08-11)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 5-V-242 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų nustatant asmens neblaivumą ar apsvaigimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-06 Nr. 5-V-636, TAR, 2021-08-06, kodas 2021-17164, įsigalioja 2021-08-07)


<< Atgal