Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 35

2021 m. rugsėjo 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos
(2021-08-25 Nr. 695, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18315, įsigalioja 2021-08-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. 697, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18450, įsigalioja 2021-09-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. 1K-287, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17917, įsigalioja 2021-10-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. 1K-289, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17921, įsigalioja 2021-08-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-60 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. 1K-292, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18081, įsigalioja 2021-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m liepos 15 d. įsakymo Nr. V-592/A1-210 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. A1-626/V-1933, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17898, įsigalioja 2022-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-16 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. A1-627, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17972, įsigalioja 2021-08-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-444 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-26 Nr. A1-629, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17973, įsigalioja 2021-08-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-315 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. A1-635, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18389, įsigalioja 2021-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Kompensavimo apgyvendinimo paslaugų teikėjams už turistams suteiktą trečiąją nakvynę tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-25 Nr. 4-944, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17889, įsigalioja 2021-08-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. D1-478, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18086, įsigalioja 2021-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. D1-479, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18087, įsigalioja 2021-08-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-750 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. D1-480, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18139, įsigalioja 2021-08-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. D1-482, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18157, įsigalioja 2021-08-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. D1-485, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18158, įsigalioja 2021-08-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą
(2021-08-31 Nr. D1-486, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18388, įsigalioja 2021-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. D1-488, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18468, įsigalioja 2021-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl savivaldybių pateiktų paraiškų Atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamiems projektams teikiant dotacijas savivaldybėms pirmumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-31 Nr. D1-490, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18469, įsigalioja 2021-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-832 „Dėl Subsidijų teikimo sutarčių tipinės formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-31 Nr. D1-491, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18470, įsigalioja 2021-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos subsidijų, skirtų gyvenamųjų namų prijungimui prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-31 Nr. D1-492, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18471, įsigalioja 2021-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 299 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-31 Nr. D1-497, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18474, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1548 „Dėl Mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. V-1552, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17997, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1880 „Dėl Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. V-1553, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17998, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1555, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18240, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1557, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18241, įsigalioja 2021-08-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1561, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18246, įsigalioja 2021-08-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, Lietuvos Respublikos (2021-08-30 Nr. V-1565/A1-632, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18247, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl rekomendacijų mokykloms dėl mokinių, turinčių klausos, regos sutrikimus, ugdymo organizavimo patvirtinimo
(2021-08-30 Nr. V-1568, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18261, įsigalioja 2021-08-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1578, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18432, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. V-1945, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18149, įsigalioja 2021-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1961, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18278, įsigalioja 2021-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1963, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18280, įsigalioja 2021-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1965, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18316, įsigalioja 2021-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. V-1928, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17875, įsigalioja 2021-09-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. V-1929, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17876, įsigalioja 2021-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-683 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 118:2015 „Klinikinės toksikologijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo
(2021-08-25 Nr. V-1930, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17877, įsigalioja 2021-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. V-1931, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17878, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. V-1932, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17882, įsigalioja 2021-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos komisijos sprendimu, prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planų ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. V-1934, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17947, įsigalioja 2021-08-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. V-1943, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18107, įsigalioja 2021-08-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo
(2021-08-27 Nr. V-1946, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18150, įsigalioja 2021-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-173 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažymos formos ir Statinio projektavimo dokumentų tikrinimo pažymos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-27 Nr. V-1949, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18496, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. V-1951, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18152, įsigalioja 2021-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. V-1952, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18153, įsigalioja 2021-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. V-1953, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18154, įsigalioja 2021-08-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1958, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18235, įsigalioja 2021-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos pavyzdinių saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos pavyzdinių naudotojų administravimo taisyklių ir Sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos pavyzdinio veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo
(2021-08-30 Nr. V-1959, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18259, įsigalioja 2021-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 661 „Dėl Endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1960, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18277, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinų reikšmių patvirtinimo
(2021-08-30 Nr. V-1964, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18282, įsigalioja 2021-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1966, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18495, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-1967, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18317, įsigalioja 2021-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1968, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18455, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 ,,Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1969, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18456, įsigalioja 2021-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės veiklos ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1970, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18458, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, skubiosios medicinos pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamoms, stebėjimo ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1971, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18459, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1020 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1972, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18462, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1973, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18463, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1974, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18464, įsigalioja 2021-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų prevencinėms progamoms vykdyti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-1975, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18465, įsigalioja 2021-09-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos valdytojo paskyrimo
(2021-08-27 Nr. 1-201, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18144, įsigalioja 2021-08-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-524 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. ĮV-1009, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17978, įsigalioja 2021-08-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. ĮV-1016, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18106, įsigalioja 2021-08-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. ĮV-1019, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18142, įsigalioja 2021-08-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ĮV-405 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių” pakeitimo
(2021-08-30 Nr. ĮV-1022, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18248, įsigalioja 2021-08-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros paveldo objektų tvarkybos regionuose (apskrityse) 2022 – 2024 metų prioritetų
(2021-08-30 Nr. ĮV-1024, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18478, įsigalioja 2021-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. 3D-526, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18508, įsigalioja 2021-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3D-585 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. 3D-527, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18504, įsigalioja 2021-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. 3D-528, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18501, įsigalioja 2021-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 3D-530, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18223, įsigalioja 2021-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, Ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo bei Partnerių ir ekspertų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 3D-531, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18224, įsigalioja 2021-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 3D-533, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18229, įsigalioja 2021-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 3D-536, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18242, įsigalioja 2021-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m.birželio 11d. įsakymo Nr. 3D-386 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 3D-537, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18245, įsigalioja 2021-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 3D-538, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18308, įsigalioja 2021-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 3D-138 „Dėl Dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. 3D-540, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18390, įsigalioja 2021-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateik
(2021-08-31 Nr. 3D-541, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18391, įsigalioja 2021-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. 3D-542, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18318, įsigalioja 2021-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. 3D-543, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18479, įsigalioja 2021-09-01)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. V-355/1V-697, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18387, įsigalioja 2021-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. 1V-678, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17914, įsigalioja 2021-08-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 1V-692, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18285, įsigalioja 2021-08-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-903 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, popierinių formų blankuose nurodomų eilės numerių, priskirtų institucijoms, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 1V-699, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18311, įsigalioja 2021-08-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 1V-700, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18312, įsigalioja 2021-08-31)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. V-596, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17891, įsigalioja 2021-08-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tado Dambrausko fotokonkurso „Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2021“ organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2021-08-27 Nr. V-615, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18140, įsigalioja 2021-08-28)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. VA-50, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18217, įsigalioja 2021-12-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 27V-91, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18289, įsigalioja 2021-08-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2021-08-30 Nr. 1B-585, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18406, įsigalioja 2021-09-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. V-355, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-18029, įsigalioja 2021-08-27)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo teisės aktų registre paskelbtame užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakyme Nr. V-355 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2021-08-27 Nr. V-362, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18155, įsigalioja 2021-08-28)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. 1-230, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-18022, įsigalioja 2021-08-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1K-203 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. 1K-248, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17992, įsigalioja 2021-08-27)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1T-34 (1.12.E) „Dėl Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. 1T-82 (1.12.E), TAR, 2021-08-26, kodas 2021-18038, įsigalioja 2021-08-27)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2018 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-11 „Dėl Administracinių nusižengimų bylų Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos nagrinėjimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. 1V-112, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18309, įsigalioja 2021-09-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2019/8-352 „Dėl 2014-2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (tiesioginio finansavimo) Dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto mokėjimo prašymo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. 2021/8-264, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17899, įsigalioja 2021-08-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. O3E-1063, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18500, įsigalioja 2021-09-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. O3E-1064, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18502, įsigalioja 2021-09-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. O3E-1069 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. O3E-1065, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18503, įsigalioja 2021-09-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. O3E-1066, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18505, įsigalioja 2021-09-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-31 Nr. O3E-1067, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18506, įsigalioja 2021-09-01)

Visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. TE-37(2020) „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. TE-57(2021), TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18138, įsigalioja 2021-08-28)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V1-78 „Dėl Virinamų ir lituojamų metalo gaminių (išskyrus mašinas ir įrenginius) bei transporto priemonių (išskyrus variklines) ir jų įrangos gamybos ir remonto sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-07-07 Nr. V1-99, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17957, įsigalioja 2021-08-27)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių taikymo
(2021-08-25 Nr. V-313, TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17890, įsigalioja 2021-08-26)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VE-131 „Dėl Konkurso ir atrankos eiti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-27 Nr. VE-185, TAR, 2021-08-27, kodas 2021-18098, įsigalioja 2021-08-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. NVE-2 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-25 Nr. VE-511 (1.3 E), TAR, 2021-08-25, kodas 2021-17879, įsigalioja 2021-09-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. B1-17 „Dėl Duomenų teikimo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. VE-512 (1.3 E), TAR, 2021-08-26, kodas 2021-17954, įsigalioja 2021-10-13)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-75 „Dėl Duomenų teikimo Įgaliojimų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. VE-514 (1.3 E), TAR, 2021-08-26, kodas 2021-18027, įsigalioja 2021-10-13)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl administracinių nusižengimų tyrimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo
(2021-08-30 Nr. VE-518 (1.3 E), TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18216, įsigalioja 2021-09-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-08-30 Nr. 2-111, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18356, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 2BE-172 „Dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. 2BE-228, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18436, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 2B-264 „Dėl Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-08-31 Nr. 2BE-229, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18437, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2021-08-31 Nr. 4LKT-17(1.3 E), TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18457, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. KRF-45(1.15) „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. KRF-53(1.15E), TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18461, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų įgyvendinimo Lietuvos kultūros tarybos veikloje
(2021-08-23 Nr. VĮ-14(1.1 E), TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18228, įsigalioja 2021-08-31)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. Sp-69 „Dėl Išankstinio balsavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-26 Nr. Sp-213, TAR, 2021-08-26, kodas 2021-18003, įsigalioja 2021-08-27)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-31 Nr. V-281, TAR, 2021-08-31, kodas 2021-18493, įsigalioja 2021-09-01)


<< Atgal