Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 5

2022 m. vasario 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. sausio 26 d. – vasario 1 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas
(2022-01-18 Nr. XIV-903, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01142, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas
(2022-01-18 Nr. XIV-908, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01355, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-18 Nr. XIV-909, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01408, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-911, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01287, įsigalioja 2022-01-28)

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 16-1, 16-2, 18, 19, 21, 22, 22-1, 24-1, 26, 27, 41 straipsnių, septintojo skirsnio ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 27-1 straipsniu ir 23, 24, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-913, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01357, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 602, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-914, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01358, įsigalioja 2022-01-29)

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 25-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-915, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01288, įsigalioja 2022-01-28)

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 2, 5, 6, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-916, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01289, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 27-2 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu ir 2 priedu įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-917, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01359, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-918, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01360, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 63 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-919, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01147, įsigalioja 2022-01-27)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-920, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01361, įsigalioja 2022-01-29)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-921, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01362, įsigalioja 2022-01-29)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3163 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-922, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01363, įsigalioja 2022-01-29)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-923, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01364, įsigalioja 2022-01-29)

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-924, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01290, įsigalioja 2022-01-28)

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-925, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01291, įsigalioja 2022-01-28)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. 64, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01275, įsigalioja 2022-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 449 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-26 Nr. 65, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01277, įsigalioja 2022-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos patvirtinimo
(2022-01-26 Nr. 66, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01280, įsigalioja 2022-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos patvirtinimo
(2022-01-26 Nr. 67, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01281, įsigalioja 2022-01-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo
(2022-01-26 Nr. 70, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01286, įsigalioja 2022-01-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl 2014-2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-27 Nr. 1K-19, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01253, įsigalioja 2022-01-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo
(2022-01-31 Nr. 1K-27, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01650, įsigalioja 2022-02-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-423 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 29-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 1K-28, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01709, įsigalioja 2022-02-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2022-01-27 Nr. A1-59, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01297, įsigalioja 2022-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-108 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-27 Nr. A1-62, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01301, įsigalioja 2022-01-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2022-01-27 Nr. A1-65, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01303, įsigalioja 2022-01-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-528 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. A1-72, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01769, įsigalioja 2022-02-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. 4-157, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01406, įsigalioja 2022-01-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 ,,Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021–2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. D1-19, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01425, įsigalioja 2022-01-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. D1-21, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01523, įsigalioja 2022-02-01)

Aplinkos ministro ir Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo teisės aktų registre paskelbtame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakyme Nr. D1-5/VA-1 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“
(2022-01-31 Nr. D1-22/VA-12, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01608, įsigalioja 2022-02-01)

Aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-5/VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. D1-23/VA-13, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01676, įsigalioja 2022-02-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo
(2022-01-31 Nr. D1-24, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01592, įsigalioja 2022-02-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. D1-272 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymą“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. D1-26, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01677, įsigalioja 2022-02-02)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-409/3D-331 ,,Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. D1-29/3D-66, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01735, įsigalioja 2022-02-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl vilkų medžiojimo 2021–2022 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(2022-02-01 Nr. D1-30, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01750, įsigalioja 2022-02-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 ,,Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. D1-31, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01752, įsigalioja 2022-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl konkurso sąlygų 2022 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo
(2022-01-26 Nr. V-119, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01169, įsigalioja 2022-01-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-133, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01412, įsigalioja 2022-01-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti
(2022-01-28 Nr. V-136, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01416, įsigalioja 2022-01-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo
(2022-01-31 Nr. V-137, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01660, įsigalioja 2022-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-757 „Dėl Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. V-141, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01687, įsigalioja 2022-02-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1529 „Dėl Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. V-142, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01688, įsigalioja 2022-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-27 Nr. V-158, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01317, įsigalioja 2022-01-28)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-180, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01407, įsigalioja 2022-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-183, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01440, įsigalioja 2022-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. V-196, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01607, įsigalioja 2022-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. V-209, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01771, įsigalioja 2022-02-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. V-154, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01145, įsigalioja 2022-01-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. V-155, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01146, įsigalioja 2022-01-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio kontaktinio centro, nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, 83 straipsnyje, funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-27 Nr. V-156, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01261, įsigalioja 2022-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Geros klinikinės praktikos mokymų organizavimo tvarkos ir šių mokymų programų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2022-01-27 Nr. V-157, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01259, įsigalioja 2022-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-165, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01352, įsigalioja 2022-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-166, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01354, įsigalioja 2022-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-172, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01384, įsigalioja 2022-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-179, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01405, įsigalioja 2022-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-186, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01441, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1046 „Dėl Plaučių transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-187, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01442, įsigalioja 2022-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. V-206, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01622, įsigalioja 2022-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. V-207, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01680, įsigalioja 2022-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. V-208, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01696, įsigalioja 2022-02-02)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-27 Nr. 1R-36, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01254, įsigalioja 2022-01-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1R-44 „Dėl Notarinių veiksmų ir notaro pajamų bei išlaidų ataskaitos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 1R-40, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01585, įsigalioja 2022-02-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 1R-41, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01614, įsigalioja 2022-02-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-27 Nr. 3-51, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01252, įsigalioja 2022-02-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 480 „Dėl Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-27 Nr. 3-53, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01276, įsigalioja 2022-01-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-27 Nr. 3-54, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01278, įsigalioja 2022-02-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-44(1.5 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-01 Nr. 3-65, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01741, įsigalioja 2022-02-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-1371 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-02 (PP) „Kultūrinės edukacijos sistemingas integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-27 Nr. ĮV-83, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01279, įsigalioja 2022-01-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. 3D-42, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01148, įsigalioja 2022-01-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. 3D-43, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01150, įsigalioja 2022-01-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-485 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. 3D-44, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01151, įsigalioja 2022-01-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. 3D-45, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01152, įsigalioja 2022-01-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. 3D-47, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01413, įsigalioja 2022-01-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. 3D-48, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01414, įsigalioja 2022-01-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. 3D-49, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01417, įsigalioja 2022-01-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2022 metais, paskirstymo
(2022-01-28 Nr. 3D-50, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01418, įsigalioja 2022-01-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-200 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „ parama smulkiesiems ūkiams “ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. 3D-51, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01435, įsigalioja 2022-01-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3D-903 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 3D-52, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01482, įsigalioja 2022-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-168 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 3D-53, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01483, įsigalioja 2022-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 3D-55, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01486, įsigalioja 2022-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 3D-59, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01488, įsigalioja 2022-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 3D-61, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01490, įsigalioja 2022-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl Duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 3D-64, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01732, įsigalioja 2022-02-02)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/D1-144 ,,Dėl Miško įveisimo ne miško žemėje“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 3D-65/D1-28, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01734, įsigalioja 2022-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 3D-68, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01739, įsigalioja 2022-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų priemonėms ir papriemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 3D-70, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01740, įsigalioja 2022-02-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinės regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano formos patvirtinimo
(2022-01-26 Nr. 1V-56, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01256, įsigalioja 2022-03-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V1-86 „Dėl Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-25 Nr. V1-4, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01366, įsigalioja 2022-01-29)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V4-52 „Dėl Nemokumo procesų administravimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. V4-10, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01367, įsigalioja 2022-01-29)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. V-34, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01643, įsigalioja 2022-02-02)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. EV-24, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01180, įsigalioja 2022-01-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. EV-121 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. EV-25, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01181, įsigalioja 2022-01-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. EV-27, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01210, įsigalioja 2022-01-27)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. V-35, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01772, įsigalioja 2022-02-02

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-145 “Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-31, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01437, įsigalioja 2022-01-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1B-243 „Dėl reikalavimų muitinės dokumentų blankų spausdinimui patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-26 Nr. 1B-53, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01715, įsigalioja 2022-02-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinyno kainų taikymo
(2022-01-27 Nr. 1B-62, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01404, įsigalioja 2022-01-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. 1B-65, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01716, įsigalioja 2022-02-02)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1-20 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patirtų ginčo naginėjimo išlaidų dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 1-36, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01606, įsigalioja 2022-02-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl ekonominių ataskaitų formų ir jų pateikimo termino patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. 1K-29, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01187, įsigalioja 2022-01-27)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 5V-31„Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytų kategorijų atitikties klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
2021-12-30 Nr. 5V-113, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01294, įsigalioja 2022-01-28)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. AV-156 „Dėl Laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti, veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. AV-27, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01525, įsigalioja 2022-02-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl sustiprintos iš trečiųjų šalių įvežamų ungurių kontrolės
(2022-01-28 Nr. B1-61, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01651, įsigalioja 2022-02-02)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. DIE-45, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01395, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 5 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų pasakai „Zuikis Puikis“ (iš serijos „Mano pasakos“), etalonų patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2022-01-27 Nr. 03-19, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01318, įsigalioja 2022-01-28)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų projektų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-11-12 Nr. V-420, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01617, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių taikymo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. V-64, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01491, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-01-31 Nr. V-70, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01736, įsigalioja 2022-02-02)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl techninės klaidos atitaisymo Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. lapkričio 12 d. įsakyme Nr. V-420 „Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų projektų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2022-02-01 Nr. V-75, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01703, įsigalioja 2022-02-02)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. v-157 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-28 Nr. VE-61 (1.3 E), TAR 2022-01-28, kodas 2022-01372, įsigalioja 2022-01-29)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. NVE-143 (1.3 E) „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-02-01 Nr. VE-80 (1.3 E), TAR 2022-02-01, kodas 2022-01757, įsigalioja 2022-02-02)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. VKE-401 „Dėl Rinkai pateikiančių kosmetikos gaminius atsakingų asmenų vykdomos veiklos atitikties 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-05-16 Nr. VKE-186, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01196, įsigalioja 2022-01-27)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl elektroninių nedarbingumo pažymėjimo prašymo formų patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. VKE-44, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01487, įsigalioja 2022-02-01)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-27 Nr. 1-31, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01267, įsigalioja 2022-01-28)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį Lietuvoje ir jį sertifikuoti tipinių formų patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. Į-30, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01656, įsigalioja 2022-02-02)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Inventorizuojamų objektų fotofiksavimo, matavimų, aprašymo metodikos patvirtinimo
2021-03-01 Nr. Į-64, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01657, įsigalioja 2022-02-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos tvirtinimo
(2022-02-01 Nr. O3E-147, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01738, įsigalioja 2022-02-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo patikimumo lygių nustatymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022–2026 m. reguliavimo periodui
(2022-01-26 Nr. O3E-79, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01184, įsigalioja 2022-01-27)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vidutinių 2021 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo
(2022-01-28 Nr. V1-11, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01403, įsigalioja 2022-01-29)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. V-2, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01436, įsigalioja 2022-01-29)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2-296 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-26 Nr. 2-13, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01183, įsigalioja 2022-01-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2BE-164 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-01 Nr. 2BE-31, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01689, įsigalioja 2022-02-02)

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-01 Nr. VE-14, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01758, įsigalioja 2022-02-02)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos kriterijų, Teisėjų karjeros siekiančių asmenų vertinimo kriterijų ir asmeninių kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. 13P-32-(7.1.2.), TAR 2022-02-01, kodas 2022-01721, įsigalioja 2022-02-02)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų pasitelkimo pretendentų į laisvas arba atsilaisvinančias apylinkės teismo teisėjų vietas bei teisėjų karjeros siekiančių asmenų asmeninių būdo ir pažintinių savybių ir asmeninių kompetencijų įvertinimui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. 13P-33-(7.1.2.), TAR 2022-01-31, kodas 2022-01589, įsigalioja 2022-02-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl policijos generalinio komisaro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 5-V-551 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 5-V-134, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01582, įsigalioja 2022-02-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. I-358 „Dėl Rekomendacijų dėl pinigų plovimo nusikalstamų veikų (BK 189, 216 straipsniai) ikiteisminio tyrimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-28 Nr. I-50, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01402, įsigalioja 2022-01-29)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Piniginių išmokų suimtiesiems ir nuteistiesiems už darbinės veiklos rezultatus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-12-17 Nr. V-394, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01264, įsigalioja 2022-01-28)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2021 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 22.3-124 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.10-2021 „Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objekte padarinių analizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-27 Nr. 22.3-16, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01270, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl panaudoto branduolinio kuro saugyklų PBKS-1 ir (arba) PBKS-2 eksploatavimo patikrinimo kontrolinio klausimyno-ataskaitos formos patvirtinimo
(2022-01-28 Nr. 22.3-18, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01390, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. 22.3-19, TAR 2022-01-31, kodas 2022-01580, įsigalioja 2022-05-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės finansinės-komercinės veiklos su nerezidentais statistinės ataskaitos F-06 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-01-25 Nr. DĮ-31, TAR 2022-01-26, kodas 2022-01157, įsigalioja 2022-04-01)


<< Atgal