Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 7

2022 m. vasario 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. vasario 9 d. – vasario 15 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė konvencija
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolu Nr. 15 (konsoliduotas tekstas)
1950-11-04, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02432, įsigalioja 2021-08-01)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl bendros kino filmų gamybos
(2022-01-07 , TAR 2022-02-15, kodas 2022-02706)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto bei kitų svarbių valstybės objektų, taip pat Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomų svarbių valstybės objektų“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 104, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02412, įsigalioja 2022-02-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro likvidavimo
(2022-02-09 Nr. 105, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02418, įsigalioja 2022-02-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Statistinių duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnyje, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-09 Nr. 106, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02418, įsigalioja 2022-02-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 108, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02520, įsigalioja 2022-02-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. 111, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02544, įsigalioja 2022-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 112, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02630, įsigalioja 2022-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių sąrašo ir taikymo principų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 113, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02632, įsigalioja 2022-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 115, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02636, įsigalioja 2022-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Ukrainai
(2022-02-14 Nr. 118, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02641, įsigalioja 2022-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 124, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02757, įsigalioja 2022-02-16)

Vyriausybė nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 92, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02277, įsigalioja 2022-02-10)

Vyriausybė nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 93, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02278, įsigalioja 2022-02-10)

Vyriausybė nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos valstybės rezervo
(2022-02-09 Nr. 96, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02312, įsigalioja 2022-02-10)

Vyriausybė nutarimas
Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas
(2022-02-09 Nr. 98, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02395, įsigalioja 2022-02-11)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 158 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-02-10 Nr. KT20-A-N1/2022, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02427, įsigalioja 2022-02-10)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 1K-41, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02396, įsigalioja 2022-02-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. 1K-43, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02492, įsigalioja 2022-02-12)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo
(2022-02-14 Nr. 1K-45, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02586, įsigalioja 2022-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. A1-107, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02623, įsigalioja 2022-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. A1-108, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02624, įsigalioja 2022-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. A1-111, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02752, įsigalioja 2022-02-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. A1-112, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02753, įsigalioja 2022-02-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. A1-717 „Dėl Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. A1-114, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02754, įsigalioja 2022-02-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-778 „Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-15 Nr. A1-116, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02755, įsigalioja 2022-03-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros nuostatų patvirtinimo
(2022-02-09 Nr. A1-87, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02302, įsigalioja 2022-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2022-02-09 Nr. A1-88, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02303, įsigalioja 2022-02-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. A1-429 „Dėl Ilgalaikės šeimos stiprinimo 2020–2028 metų programos įgyvendinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-09 Nr. A1-89, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02304, įsigalioja 2022-02-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A1-380 „Dėl Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. A1-91, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02305, įsigalioja 2022-02-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-315 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1 ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. A1-93, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02307, įsigalioja 2022-02-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-23 „Dėl Socialinių paslaugų išvystymo normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. A1-99, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02453, įsigalioja 2022-02-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 4-208, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02319, įsigalioja 2022-02-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. 4-235, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02582, įsigalioja 2022-02-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. 4-236, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02583, įsigalioja 2022-02-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo
(2022-02-15 Nr. 4-251, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02766, įsigalioja 2022-02-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. 4-259, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02767, įsigalioja 2022-02-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-674 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. 4-260, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02768, įsigalioja 2022-02-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Regioninės valstybės pagalbos teikimo laisvosiose ekonominėse zonose schemos patvirtinimo
(2022-02-15 Nr. 4-264, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02769, įsigalioja 2022-02-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. D1-39, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02287, įsigalioja 2022-02-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-936 „Dėl verslinės žvejybos įrankių limito Kuršių mariose nustatymo 2017–2021 metams“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. D1-40, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02308, įsigalioja 2022-02-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. D1-45, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02409, įsigalioja 2022-02-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. D1-46, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02534, įsigalioja 2022-02-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-542 „Dėl LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. D1-47, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02539, įsigalioja 2022-02-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Perdirbtų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo patvirtinimo
(2022-02-14 Nr. D1-48, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02579, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. D1-49, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02734, įsigalioja 2022-02-16)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-141 „Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-15 Nr. D1-50/3D-106, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02764, įsigalioja 2022-02-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Mažųjų karjerų įrengimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-15 Nr. D1-51, TAR 2022-02-15, kodas 2022- 02765, įsigalioja 2022-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2022 metais bus atliekamas teminis išorinis vertinimas, atrankos kriterijų patvirtinimo
(2022-02-09 Nr. V-200, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02264, įsigalioja 2022-02-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-519 „Dėl Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. V-233, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02394, įsigalioja 2022-02-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir (arba) valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir apmokėjimo bei pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-10 Nr. V-234, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02414, įsigalioja 2022-02-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-233 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. V-236, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02415, įsigalioja 2022-02-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinių švietimo įstaigų modernizavimo, pritaikant pastatus žmonių su judėjimo negalia poreikiams, programos patvirtinimo
(2022-02-11 Nr. V-252, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02522, įsigalioja 2022-02-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. V-253, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02585, įsigalioja 2022-02-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2022 metų II–III ketvirtį bus atliekamas veiklos teminis išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
(2022-02-15 Nr. V-261, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02709, įsigalioja 2022-02-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-303, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02483, įsigalioja 2022-02-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-306, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02497, įsigalioja 2022-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1547 „Dėl ūkinės veiklos vykdymo sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-307, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02486, įsigalioja 2022-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-308, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02487, įsigalioja 2022-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-309, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02488, įsigalioja 2022-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. V-328, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02656, įsigalioja 2022-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. V-329, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02660, įsigalioja 2022-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-763 „Dėl Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-04 Nr. V-1804, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02606, įsigalioja 2022-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. V-291/A1-85, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02301, įsigalioja 2022-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-304, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02484, įsigalioja 2022-02-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-305, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02485, įsigalioja 2022-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-311, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02543, įsigalioja 2022-02-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 679 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-14 Nr. V-315, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02580, įsigalioja 2022-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. V-325, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02653, įsigalioja 2022-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. V-326, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02654, įsigalioja 2022-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. V-327, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02655, įsigalioja 2022-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. V-331, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02661, įsigalioja 2022-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. V-333, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02662, įsigalioja 2022-02-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-08 Nr. 1R-47, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02248, įsigalioja 2022-02-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų vykdomo pažeidimų nagrinėjimo
(2022-02-08 Nr. 1R-48, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02249, įsigalioja 2022-02-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1R-226 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 1R-52, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02433, įsigalioja 2022-02-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, dėl kurių informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui užtikrinama apsauga, sąrašo patvirtinimo
(2022-02-15 Nr. 1R-53, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02760, įsigalioja 2022-02-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-36 „Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 3-83, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02297, įsigalioja 2022-02-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3-389 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 3-85, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02321, įsigalioja 2022-02-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. 3-90, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02545, įsigalioja 2022-03-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. ĮV-160, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02289, įsigalioja 2022-02-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. ĮV-161, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02290, įsigalioja 2022-02-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-1085 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonės „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. ĮV-162, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02291, įsigalioja 2022-02-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-771 „Dėl privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. ĮV-168, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02504, įsigalioja 2022-02-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-385 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. ĮV-173, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02509, įsigalioja 2022-02-12)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. ĮV-181/V-255, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02592, įsigalioja 2022-02-15)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. ĮV-182/V-256, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02593, įsigalioja 2022-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. 3D-102, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02743, įsigalioja 2022-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai ir tradicinių amatų meistrų veiklos 2022 metų patikrinimų plano patvirtinimo
(2022-02-15 Nr. 3D-104, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02746, įsigalioja 2022-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. 3D-105, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02747, įsigalioja 2022-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 3D-85, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02266, įsigalioja 2022-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-292 „Dėl Leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 3D-86, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02267, įsigalioja 2022-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2021–2030 metais plano patvirtinimo
(2022-02-09 Nr. 3D-89, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02269, įsigalioja 2022-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-439 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 3D-90, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02270, įsigalioja 2022-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-02-09 Nr. 3D-92, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02311, įsigalioja 2022-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 3D-94, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02393, įsigalioja 2022-02-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 3D-97, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02401, įsigalioja 2022-02-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 3D-98, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02421, įsigalioja 2022-02-11)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Asociacijų, viešųjų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministro įsakymasi, atrankos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo
(2022-02-14 Nr. V-43, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02638, įsigalioja 2022-02-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 1V-104, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02434, įsigalioja 2022-02-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. 1V-109, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02722, įsigalioja 2022-02-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vieningos ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2022-02-15 Nr. 1V-111, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02735, įsigalioja 2022-02-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-349 „Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Milinvest“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. V-127, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02535, įsigalioja 2022-02-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. VA-15/1B-85, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02318, įsigalioja 2022-02-10)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Akcizų lengvatos taikymo nepriklausomiems smulkiesiems alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojams taisyklių patvirtinimo
(2022-02-10 Nr. VA-17, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02413, įsigalioja 2022-02-11)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2022 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
(2022-02-10 Nr. V3-4, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02594, įsigalioja 2022-02-15)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V- 618 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valstybės pagalbos teikimo įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID 19 protrūkio, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. V-50, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02410, įsigalioja 2022-02-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1B-1069 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. 1B-101, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02721, įsigalioja 2022-02-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1B-399 „Dėl Žemės ūkio produktų eksporto rinkinio pateikimo ir priėmimo kompetentingoje eksporto muitinės įstaigoje bei eksporto muitinės formalumų atlikimo žemės ūkio produktams instrukcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-02-08 Nr. 1B-76, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02524, įsigalioja 2022-02-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 ,,Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 1B-91, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02523, įsigalioja 2022-02-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. 1B-98, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02720, įsigalioja 2022-02-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. V-49, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02739, įsigalioja 2022-02-16)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. VE-11, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02528, įsigalioja 2022-02-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 03-25 „Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-21, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02651, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 03-62 „Dėl Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-22, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02546, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-23, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02547, įsigalioja 2022-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-92 „Dėl Finansų maklerio įmonių valdymo ir vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-24, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02652, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 03-35 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinių, priežiūrai skirtų finansinių ir kapitalo pakankamumo ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-25, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02548, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-114 „Dėl Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-26, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02549, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-111 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-27, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02550, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-160 „Dėl Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių-valdytojų visuomenei skelbiamos informacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-28, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02551, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2003 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 109 „Dėl informacijos, susijusios su kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių steigimu ir veikla, teikimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-29, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02552, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-93 „Dėl Finansų maklerio įmonių priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 03-30, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02553, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 03-19 „Dėl kolekcinių 5 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų pasakai „Zuikis Puikis“ (iš serijos „Mano pasakos“), etalonų patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. 03-36, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02742, įsigalioja 2022-02-16)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1-10 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-31 Nr. 1-233, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02271, įsigalioja 2022-02-10)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-359 „Dėl Asmenų, priimamų į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas, ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų fizinio parengtumo reikalavimų ir šių asmenų atitikties fizinio parengtumo reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-15 Nr. 1-89, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02748, įsigalioja 2022-02-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-08 Nr. 1K-56, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02296, įsigalioja 2022-02-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 1K-59, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02327, įsigalioja 2022-02-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 1K-60, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02424, įsigalioja 2022-02-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl asmens duomenų teikimo sutarties su sveikatos priežiūros įstaiga, sudariusia sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, formos patvirtinimo
2021-03-10 Nr. 1K-86, TAR 2022-02-15, kodas 2022-02715, įsigalioja 2022-02-16)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1V-10 „Dėl Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto ir Pritarimo projektiniams pasiūlymams teisėtumo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. 1V-20, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02503, įsigalioja 2022-02-12)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-01-07 Nr. 2V-339 (1.4), TAR 2022-02-11, kodas 2022-02506, įsigalioja 2022-02-12)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2V-428 „Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programos įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-14 Nr. 2V-35, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02619, įsigalioja 2022-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. B1-90, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02314, įsigalioja 2022-02-10)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. DIE-77, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02438, įsigalioja 2022-02-12)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. DIE-257 „Dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-10 Nr. DIE-78, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02441, įsigalioja 2022-02-12)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių, projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatų ir viešinimo planų formų patvirtinimo
(2022-02-10 Nr. KMPF-14(1.15E), TAR 2022-02-14, kodas 2022-02633, įsigalioja 2022-02-15)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų piliečių iniciatyvinės grupės inicijuojamo privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo agitacijai, rengimo taisyklių patvirtinimo
(2022-02-10 Nr. Sp-10, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02591, įsigalioja 2022-02-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 2BE-39, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02286, įsigalioja 2022-02-10)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK 2022) patvirtinimo
(2022-01-26 Nr. DĮ-32, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02298, įsigalioja 2022-02-10)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-598 „Dėl Asmenų, vykstančių į darbą, mokymosi įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2022-02-09 Nr. 4-41, TAR 2022-02-09, kodas 2022-02320, įsigalioja 2022-02-10)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Pretendentų atrankos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvadinių mokymų kursus taisyklių patvirtinimo
(2022-02-14 Nr. 4-45, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02637, įsigalioja 2022-02-15)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. I-126 „Dėl Rekomendacijų dėl nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-11 Nr. I-63, TAR 2022-02-14, kodas 2022-02584, įsigalioja 2022-02-15)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-11 Nr. V-31, TAR 2022-02-11, kodas 2022-02493, įsigalioja 2022-02-12)


<< Atgal