Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 11

2022 m. kovo 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. kovo 9 d. – kovo 15 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl nepaprastosios padėties įvedimo
(2022-03-10 Nr. XIV-932, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04618, įsigalioja 2022-03-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Bangladešo Liaudies Respublikai
(2022-03-02 Nr. 202, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04683, įsigalioja 2022-03-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų plėtros programos patvirtinimo
(2022-03-09 Nr. 209, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04700, įsigalioja 2022-03-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. 214, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04707, įsigalioja 2022-03-15)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Konsultacijų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų klausimais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-02-24 Nr. 1K-53, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04629, įsigalioja 2022-03-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba kartais, profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. 1K-84, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04589, įsigalioja 2022-03-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. A1-184/V-539, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04774, įsigalioja 2022-06-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui
(2022-03-15 Nr. 4-407, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04783, įsigalioja 2022-03-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. D1-65, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04575, įsigalioja 2022-11-01)

Aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. D1-66/VA-24, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04643, įsigalioja 2022-03-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. D1-67, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04617, įsigalioja 2022-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-405 ,,Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. D1-68, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04662, įsigalioja 2022-03-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. D1-69, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04619, įsigalioja 2022-03-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-10 Nr. D1-70, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04663, įsigalioja 2022-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. D1-73, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04705, įsigalioja 2022-03-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. D1-74, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04709, įsigalioja 2022-03-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 367 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-14 Nr. D1-75, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04758, įsigalioja 2022-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 406 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-14 Nr. D1-76, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04759, įsigalioja 2022-03-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Dailės studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2022-03-15 Nr. V-390, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04773, įsigalioja 2022-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-10 Nr. V-509, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04679, įsigalioja 2022-03-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-551, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04818, įsigalioja 2022-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-553, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04819, įsigalioja 2022-03-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ pakeitimo
(2022-03-04 Nr. V-483, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04634, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-494, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04622, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-499, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04623, įsigalioja 2022-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-501, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04625, įsigalioja 2022-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-2426 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-502, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04626, įsigalioja 2022-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-507, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04627, įsigalioja 2022-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-508, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04628, įsigalioja 2022-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-518, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04680, įsigalioja 2022-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. V-520, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04681, įsigalioja 2022-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-721 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, kuriose rezidentai dirba gydytojais rezidentais, išlaidų, susijusių su gydytojų rezidentų darbo užmokesčiu, kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. V-532, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04701, įsigalioja 2022-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2016 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. V-534, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04769, įsigalioja 2022-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. V-535, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04767, įsigalioja 2022-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. V-536, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04768, įsigalioja 2022-03-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Išlaidų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros specialistų siuntimu į Ukrainą teikti humanitarinės pagalbos, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-15 Nr. V-541, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04778, įsigalioja 2022-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-2721 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-545, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04780, įsigalioja 2022-03-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-546, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04813, įsigalioja 2022-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-547, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04814, įsigalioja 2022-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių ir Odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-548, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04815, įsigalioja 2022-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-549, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04816, įsigalioja 2022-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2824 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-550, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04817, įsigalioja 2022-03-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos sudarymo
(2022-03-09 Nr. 1R-70, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04606, įsigalioja 2022-03-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Antstolių atestavimo komisijos sudarymo
(2022-03-09 Nr. 1R-71, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04607, įsigalioja 2022-03-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. 3-145, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04730, įsigalioja 2022-03-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. 1-95, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04715, įsigalioja 2022-03-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. 1-96, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04749, įsigalioja 2022-03-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. ĮV-199 „Dėl Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos skiriamuoju simboliu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. ĮV-267, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04597, įsigalioja 2022-03-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo
(2022-03-10 Nr. ĮV-274, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04657, įsigalioja 2022-03-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. 3D-161, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04562, įsigalioja 2022-03-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-168 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. 3D-164, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04564, įsigalioja 2022-03-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. 3D-165, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04565, įsigalioja 2022-03-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3F-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. 3D-166, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04566, įsigalioja 2022-03-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. 3D-177, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04726, įsigalioja 2022-03-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. 3D-179, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04760, įsigalioja 2022-03-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. 3D-180, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04790, įsigalioja 2022-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-134 „Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“
(2022-03-15 Nr. 3D-182, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04789, įsigalioja 2022-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-3 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos srities „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. 3D-183, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04810, įsigalioja 2022-03-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti Lietuvos Respublikoje ir sveikatos priežiūros paslaugų“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. 1V-183, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04614, įsigalioja 2022-03-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. 1V-187, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04616, įsigalioja 2022-03-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojo, skiriamo valstybės įmonės valdybos nariu, parinkimo procedūrų gairių patvirtinimo
(2022-03-10 Nr. 1V-191, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04658, įsigalioja 2022-03-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1V-583 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. 1V-193, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04661, įsigalioja 2022-03-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. 1V-196, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04731, įsigalioja 2022-03-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-476 „Dėl Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. 1V-199, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04785, įsigalioja 2022-03-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-142 „Dėl nepaprastosios padėties valdymo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. 1V-202, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04791, įsigalioja 2022-03-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas (PRC912) pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-09 Nr. VA-23, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04563, įsigalioja 2022-03-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. V-80/EV-86/V-73, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04762, įsigalioja 2022-03-15)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. V-82, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04761, įsigalioja 2022-03-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1B-288 „Dėl Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-24 Nr. 1B-117, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04579, įsigalioja 2022-03-10)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 1B-630 „Dėl Garantų registravimo Muitinės departamente taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-08 Nr. 1B-156, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04636, įsigalioja 2022-03-21)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1A-49 „Dėl Vaistinių ir jų filialų patikrinimų taisyklių ir Geros vaistinių praktikos tikrinimo pažymos, Vaistinės tikslinio tikrinimo pažymos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. (1.72E)1A-291, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04694, įsigalioja 2022-03-15)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1T-19 (1.12.E) „Dėl Skundo rekomenduojamos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. 1T-37 (1.12.E), TAR 2022-03-09, kodas 2022-04603, įsigalioja 2022-03-10)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-21 „Dėl prašymo patvirtinti / registruoti, kai atlikta bendroji statinio ekspertizė / tik registruoti deklaraciją apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio  (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-03 Nr. 1V-32, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04713, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-10 Nr. 1V-34, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04714, įsigalioja 2022-05-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-03-09 Nr. 2V-71 (1.4), TAR 2022-03-09, kodas 2022-04595, įsigalioja 2022-03-10)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos organizavimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(2022-01-25 Nr. AD1-30, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04727, įsigalioja 2022-03-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. B1-884 „Dėl audinių laikymo vietų paskelbimo užkrėstomis SARS-COV-2 virusu“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-10 Nr. B1-180, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04666, įsigalioja 2022-03-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų sąrašo ir negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-10 Nr. B1-181, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04667, įsigalioja 2022-03-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. O3E-309, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04729, įsigalioja 2022-03-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3-193 „Dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. O3E-320, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04734, įsigalioja 2022-03-15)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-15 Nr. V-7, TAR 2022-03-15, kodas 2022-04793, įsigalioja 2022-03-16)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. (1.9E)1V-174, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04601, įsigalioja 2022-03-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 2BE-23 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos teisės aktuose pateikiamų nuorodų“ pakeitimo
(2022-03-09 Nr. 2BE-59, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04568, įsigalioja 2022-03-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Mokymo įstaigų, pageidaujančių įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių ar automobilių keliais, atitikties vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-09 Nr. 2BE-60, TAR 2022-03-09, kodas 2022-04569, įsigalioja 2022-03-10)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kanclerio įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme tvarkos patvirtinimo
(2022-03-09 Nr. T-7, TAR 2022-03-10, kodas 2022-04635, įsigalioja 2022-03-11)


<< Atgal