Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 16

2022 m. balandžio 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. balandžio 13 d. – balandžio 19 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklių patvirtinimo ir universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausios ribos nustatymo bei kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 347, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07647, įsigalioja 2022-04-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo
(2022-04-13 Nr. 360, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07830, įsigalioja 2022-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 603-3 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų, įmonių ir pareigybių, kurias užimantiems asmenims suteikiama teisė naudotis Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 361, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07832, įsigalioja 2022-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 363, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07846, įsigalioja 2022-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 364, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07847, įsigalioja 2022-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 365, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07848, įsigalioja 2022-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 366, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07849, įsigalioja 2022-04-16)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Seimo aktų, susijusių su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų atleidimu, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-04-15 Nr.  KT45-N3/2022, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07867, įsigalioja 2022-04-15)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-27 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. 1K-144, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07938, įsigalioja 2022-04-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. A1-279, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07601, įsigalioja 2022-04-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. A1-280, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07637, įsigalioja 2022-04-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. A1-283, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07716, įsigalioja 2022-04-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. A1-284, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07868, įsigalioja 2022-04-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. A1-285, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07869, įsigalioja 2022-04-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-005-02-06-07 „Skatinti paslaugų ir prekių pritaikymą neįgaliųjų poreikiams“ aprašo patvirtinimo
(2022-04-15 Nr. A1-291, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07871, įsigalioja 2022-04-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. A1-293, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07939, įsigalioja 2022-04-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. D1-101, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07933, įsigalioja 2022-04-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. D1-97, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07613, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. D1-99, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07623, įsigalioja 2022-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo Kauno technologijos universitetui ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų programas
(2022-04-13 Nr. V-546, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07634, įsigalioja 2022-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano patvirtinimo
(2022-04-13 Nr. V-547, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07642, įsigalioja 2022-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo
(2022-04-14 Nr. V-562, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07714, įsigalioja 2022-04-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-628 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. V-563, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07726, įsigalioja 2022-04-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl Lituanistinio švietimo integruotos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. V-564, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07727, įsigalioja 2022-04-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. V-578, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07826, įsigalioja 2022-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. V-579, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07827, įsigalioja 2022-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. V-580, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07828, įsigalioja 2022-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. V-582, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07937, įsigalioja 2022-04-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1095 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. V-587, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07951, įsigalioja 2022-04-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. V-755, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07704, įsigalioja 2022-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. V-756, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07768, įsigalioja 2022-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. V-757, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07766, įsigalioja 2022-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 06 d. įsakymo Nr. V-2199 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. V-770, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07836, įsigalioja 2022-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. V-775, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07930, įsigalioja 2022-04-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-11 Nr. V-87, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07638, įsigalioja 2022-04-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-139 „Dėl Pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. 1R-157, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07765, įsigalioja 2022-04-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3-375 „Dėl Reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir šios teisės panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 3-195, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07651, įsigalioja 2022-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. ĮV-403, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07734, įsigalioja 2022-04-15)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. ĮV-405/V-568, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07735, įsigalioja 2022-04-15)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. ĮV-415/V-584, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07949, įsigalioja 2022-04-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. ĮV-417, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07965, įsigalioja 2022-04-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 3D-254, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07602, įsigalioja 2022-04-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 3D-378 „Dėl Avininkystės ūkių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 11:2015 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 3D-256, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07608, įsigalioja 2022-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. 3D-259, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07713, įsigalioja 2022-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. 3D-260, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07745, įsigalioja 2022-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. 3D-261, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07834, įsigalioja 2022-04-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. 3D-264, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07934, įsigalioja 2022-04-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ir receptinių vaistinių preparatų jiems išrašymo ir išdavimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. 1V-288, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07653, įsigalioja 2022-04-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. 1V-290, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07654, įsigalioja 2022-04-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. 1V-291, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07655, įsigalioja 2022-04-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. 1V-292, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07753, įsigalioja 2022-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalinčių grįžti į Ukrainą, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. 1V-302, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07656, įsigalioja 2022-04-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-152 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos / registruojamos, kai atlikta statinio bendroji ekspertizė / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-07 Nr. 1V-53, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07839, įsigalioja 2022-05-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1200 „Dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. V-323, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07712, įsigalioja 2022-04-15)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. VA-35, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07627, įsigalioja 2022-04-14)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. VA-36, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07744, įsigalioja 2022-04-15)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. EV-124, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07754, įsigalioja 2022-04-15)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2022-04-14 Nr. EV-125, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07755, įsigalioja 2022-04-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-148 „Dėl įvežamų iš Ukrainos Respublikos gyvūnų augintinių kontrolės“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. B1-294, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07844, įsigalioja 2022-04-16)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2022-04-15 Nr. 1-233, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07862, įsigalioja 2022-04-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. 1K-144, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07833, įsigalioja 2022-04-16)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. 1V-54, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07838, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-08 Nr. 1V-55, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07837, įsigalioja 2022-05-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. A1-220, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07829, įsigalioja 2022-04-16)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. A1-9 „Dėl sėklinių pasėlių aprobavimo dokumentų formų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. A1-221, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07831, įsigalioja 2022-05-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. AD1-25 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tarpvalstybinių atliekų vežimų kontrolės keliuose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. AD1-105, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07715, įsigalioja 2022-04-15)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. KMPF-24(1.15E) „Dėl Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjams, paraiškos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. KMPF-30(1.15E), TAR 2022-04-14, kodas 2022-07724, įsigalioja 2022-04-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3-694 „Dėl Reikalavimų elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. O3E-522, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07955, įsigalioja 2022-04-20)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-185 „Dėl Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. V-221, TAR 2022-04-19, kodas 2022-07968, įsigalioja 2022-04-20)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, pakeitimo
(2022-04-15 Nr. V-27, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07875, įsigalioja 2022-04-16)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų aktyvavimo ir viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo keitimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-04-12 Nr. (1.9E)1V-277, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07616, įsigalioja 2023-01-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl orlaivių išregistravimo iš Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro
(2022-04-14 Nr. 2-43, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07749, įsigalioja 2022-04-15)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. 2-45, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07843, įsigalioja 2022-04-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 2BE-405 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 2BE-101, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07626, įsigalioja 2022-07-13)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m liepos 23 d įsakymo Nr. 47V-935 „Dėl Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos steigimo ir Informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-13 Nr. 47V-229, TAR 2022-04-13, kodas 2022-07636, įsigalioja 2022-04-14)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. I-8 „Dėl Rekomendacijų dėl liudytojo apklausos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 80 straipsnio 1 punkte ir 82 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-15 Nr. I-143, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07842, įsigalioja 2022-04-16)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
(2022-04-15 Nr. V-105, TAR 2022-04-15, kodas 2022-07866, įsigalioja 2022-04-16)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties statistinės ataskaitos PR-15 (kas 5 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-04-14 Nr. DĮ-102, TAR 2022-04-14, kodas 2022-07750, įsigalioja 2022-04-15)


<< Atgal