Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 21

2022 m. gegužės 25 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. gegužės 18 d. – gegužės 24 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-17 Nr. XIV-1098, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10748, įsigalioja 2022-06-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-17 Nr. XIV-1099, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10749, įsigalioja 2022-05-24)

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymas
(2022-05-17 Nr. XIV-1100, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10750, įsigalioja 2022-05-24)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. XIV-746 „Dėl 2022 metų, 2023 metų ir 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. XIV-1101, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10550, įsigalioja 2022-05-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-05-17 Nr. (22.35E)3-3185, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10421, įsigalioja 2022-05-18)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2022-05-17 Nr. (22.35E)3-3184, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10420, įsigalioja 2022-05-18)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 506, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10461, įsigalioja 2022-05-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo
(2022-05-18 Nr. 507, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10479, įsigalioja 2022-05-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 508, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10483, įsigalioja 2022-05-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022–2024 metų laikotarpiu patvirtinimo
(2022-05-18 Nr. 509, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10485, įsigalioja 2022-05-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2022 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti paskirstymo sąrašo patvirtinimo
(2022-05-18 Nr. 521, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10664, įsigalioja 2022-05-21)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2022-05-19 Nr. KT62-N6/2022, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10567, įsigalioja 2022-05-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl 2022 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1K-180, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10481, įsigalioja 2022-05-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl metinės periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų normos nustatymo
(2022-05-20 Nr. 1K-182, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10659, įsigalioja 2022-05-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. A1-358, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10548, įsigalioja 2022-05-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. A1-359, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10545, įsigalioja 2022-05-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl UAB „Inspekta“ paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytą atitikties vertinimo procedūrą
(2022-05-19 Nr. A1-362, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10547, įsigalioja 2022-05-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybei atstovaujančios institucijos rašto dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei turinio reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-18 Nr. 4-721, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10457, įsigalioja 2022-05-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 4-193 „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. 4-730, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10565, įsigalioja 2022-05-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose pramoninėse teritorijose statyba“ schemos patvirtinimo
(2022-05-20 Nr. 4-735, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10678, įsigalioja 2022-05-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“ schemos patvirtinimo
(2022-05-24 Nr. 4-745, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10832, įsigalioja 2022-05-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl statybos produktų, nurodytų reglamentuojamų statybos produktų sąraše, tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai taikomų išimtinių reikalavimų
(2022-05-18 Nr. D1-134, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10417, įsigalioja 2022-05-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. D1-135, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10418, įsigalioja 2022-05-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. D1-136, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10419, įsigalioja 2022-05-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. D1-140, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10469, įsigalioja 2022-05-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. D1-141, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10584, įsigalioja 2022-05-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. D1-142, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10666, įsigalioja 2022-05-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. D1-143, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10667, įsigalioja 2022-05-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-60 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2022 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-23 Nr. D1-144, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10735, įsigalioja 2022-05-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-23 Nr. D1-145, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10767, įsigalioja 2022-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, atrankos kriterijų veiklos išoriniam rizikos vertinimui patvirtinimo
(2022-05-04 Nr. V-692, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10464, įsigalioja 2022-05-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. V-782, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10445, įsigalioja 2022-05-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. V-789, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10531, įsigalioja 2022-05-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į trumpososios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiesiems į studijų stipendijas 2022 metais nustatymo
(2022-05-19 Nr. V-792, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10562, įsigalioja 2022-05-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2022-05-19 Nr. V-793, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10579, įsigalioja 2022-05-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-1723 „Dėl Mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. V-794, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10580, įsigalioja 2022-05-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022–2025 metų paramos studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams skyrimo prioritetų patvirtinimo
(2022-05-24 Nr. V-829, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10810, įsigalioja 2022-05-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą
(2022-05-24 Nr. V-832, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10818, įsigalioja 2022-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. V-979, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10473, įsigalioja 2022-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1491 „Dėl Siūlymo parduoti vaistinius preparatus gyventojams nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. V-980, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10582, įsigalioja 2022-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl paslaugų teikimo „Karštojoje linijoje 1808“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-19 Nr. V-981, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10583, įsigalioja 2022-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-2745 „Dėl Leidimų atlikti klinikinį tyrimą su medicinos priemone išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. V-986, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10658, įsigalioja 2022-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo
(2022-05-20 Nr. V-988, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10683, įsigalioja 2022-05-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1279 „Dėl 2021 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-23 Nr. V-990, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10799, įsigalioja 2022-06-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1R-204, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10462, įsigalioja 2022-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. 3-267, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10836, įsigalioja 2022-05-25)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. 3-269, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10837, įsigalioja 2022-06-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. 3-274, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10842, įsigalioja 2022-05-25)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3-335 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių avarijų ir incidentų tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. 3-275, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10843, įsigalioja 2022-05-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūrinės edukacijos informacinės sistemos nuostatų ir Kultūrinės edukacijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2022-05-16 Nr. ĮV-481, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10804, įsigalioja 2022-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 3D-346, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10480, įsigalioja 2022-09-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamos Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos ir Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2022-05-19 Nr. 3D-348, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10577, įsigalioja 2022-05-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2022-05-20 Nr. 3D-351, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10647, įsigalioja 2022-05-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. 3D-352, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10652, įsigalioja 2022-05-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos sistemos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo
(2022-05-16 Nr. V-395, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10456, įsigalioja 2022-05-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. V-407, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10675, įsigalioja 2022-09-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. VA-50, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10439, įsigalioja 2022-05-19)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. VA-52, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10803, įsigalioja 2022-05-25)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022 m. vasario 17 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-6 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. balandžio 21 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-21 „Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-05-17 Nr. V3-15, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10471, įsigalioja 2022-05-19)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. EV-159, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10575, įsigalioja 2022-05-20)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. EV-160, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10576, įsigalioja 2022-05-20)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-643 „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-03-18 Nr. 1B-190, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10450, įsigalioja 2022-05-19)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. 1B-379, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10732, įsigalioja 2022-05-24)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1S-102, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10541, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. O3E-735, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10651, įsigalioja 2022-05-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. O3E-736, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10653, įsigalioja 2022-05-21)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. O3E-741, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10838, įsigalioja 2022-05-25)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. Įsakymo Nr. VE-60 (1.3 E) „Dėl Pranešimo apie nustatytas, bet į Nekilnojamojo turto kadastrą neįrašytas, naujai nustatytas ar pasikeitusias teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pateikimo Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. VE-366 (1.3 E), TAR 2022-05-18, kodas 2022-10438, įsigalioja 2022-06-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VE-25 (1.3 E) „Dėl Duomenų teikimo turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. VE-380 (1.3 E), TAR 2022-05-24, kodas 2022-10802, įsigalioja 2022-05-30)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarpininkavimo grąžinti valstybės rinkliavas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-05-20 Nr. (1.72E)1A-524, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10690, įsigalioja 2022-05-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-47 „Dėl Eurų banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos banko valdybos 2020 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 03-57 „Dėl laikinos aptarnavimo Lietuvos banko kasose tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-19 Nr. 03-75, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10668, įsigalioja 2022-05-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 03-168 „Dėl laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo ir atrankos grupės sudarymo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. 03-77, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10669, įsigalioja 2022-05-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. 1K-175, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10663, įsigalioja 2022-05-21)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1P-3 „Dėl Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1P-156-(1.3 E.), TAR 2022-05-18, kodas 2022-10437, įsigalioja 2022-05-19)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-23 Nr. 1P-159-(1.3 E.), TAR 2022-05-23, kodas 2022-10730, įsigalioja 2022-07-01)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 5V-105 „Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. 5V-43, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10646, įsigalioja 2022-05-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl išlaidų atlyginimo
(2022-05-13 Nr. B1-376, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10467, įsigalioja 2022-05-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Grynaveislių mėsinės veislės avinų, už kurių įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes gali būti teikiama pagalba 2022 metais, sąrašo patvirtinimo
(2022-05-19 Nr. B1-386, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10655, įsigalioja 2022-05-21)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Teikiamų rinkai medicinos priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. T1-1680, TAR 2022-05-23, kodas 2022-10736, įsigalioja 2022-05-26)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. T1-97 „Dėl Laisvos prekybos sertifikatų išdavimo medicinos priemonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-24 Nr. T1-1706, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10823, įsigalioja 2022-05-26)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-602 „Dėl Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-13 Nr. V-139, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10455, įsigalioja 2022-05-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-187 „Dėl netiesioginių išlaidų santykio tarp išlaidų grupių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-05-18 Nr. V-281, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10475, įsigalioja 2022-05-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-217 „Dėl Pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. V-282, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10474, įsigalioja 2022-05-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-23 Nr. V-289, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10831, įsigalioja 2022-05-25)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 73 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų vežimo pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato, išduoto užsienio valstybės įgaliotosios institucijos, pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. V-58, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10554, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1-224, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10460, įsigalioja 2022-05-19)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-05-24 Nr. 2V-138 (1.4), TAR 2022-05-24, kodas 2022-10833, įsigalioja 2022-05-25)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. Į-374 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-09 Nr. Į-133, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10828, įsigalioja 2022-05-25)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-21 Nr. Į-374, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10827, įsigalioja 2022-05-25)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamento patvirtinimo
(2022-05-20 Nr. 2-116, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10692, įsigalioja 2022-05-23)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Valstybės kontrolieriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VE-134 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės kontrolėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-20 Nr. VE-64, TAR 2022-05-20, kodas 2022-10684, įsigalioja 2022-05-21)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 5-V-758 „Dėl Duomenų apie užsienietį tikrinimo, siekiant nustatyti, ar užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei, ir išvados dėl grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-19 Nr. 5-V-539, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10532, įsigalioja 2022-05-20)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪM-24 (metinės), statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-05-18 Nr. DĮ-125, TAR 2022-05-18, kodas 2022-10477, įsigalioja 2022-05-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo užmokesčio struktūros statistinės ataskaitos DUS-01 (kas 4 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-05-24 Nr. DĮ-131, TAR 2022-05-24, kodas 2022-10830, įsigalioja 2022-05-25)


<< Atgal