Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 26

2022 m. birželio 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2022 m. birželio 22 d. – birželio 28 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1139, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13823, įsigalioja 2022-06-29)

Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-2709 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1140, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13825, įsigalioja 2022-06-29)

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1141, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13853, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 pakeitimo įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1142, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13895, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 342-8, 342-9 straipsniais įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1143, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13882, įsigalioja 2022-11-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1144, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13883, įsigalioja 2022-06-29)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-1 straipsniu įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1145, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13884, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1146, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13885, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1147, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13886, įsigalioja 2022-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1148, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13887, įsigalioja 2023-10-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20-1, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 5, 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-23 Nr. XIV-1171, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13888, įsigalioja 2022-06-29)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-908 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-27 Nr. XIV-1173, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13889, įsigalioja 2022-06-29)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-27 Nr. XIV-1174, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13890, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-27 Nr. XIV-1175, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13891, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-27 Nr. XIV-1176, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13892, įsigalioja 2022-07-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl nepaprastosios padėties įvedimo
(2022-06-28 Nr. XIV-1244, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13768, įsigalioja 2022-06-28)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 649, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13431, įsigalioja 2022-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 650, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13433, įsigalioja 2022-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 652, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13436, įsigalioja 2022-06-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 195 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymą“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 654, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13445, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1770 „Dėl Įgaliojimų registro reorganizavimo ir Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 659, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13563, įsigalioja 2022-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 660, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13564, įsigalioja 2023-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, agentūroms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 662, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13566, įsigalioja 2022-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 663, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13567, įsigalioja 2022-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl metodinę ir konsultacinę pagalbą teikiančio viešojo juridinio asmens įgaliojimo ir jo funkcijų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-22 Nr. 665, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13569, įsigalioja 2022-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 666, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13570, įsigalioja 2022-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Periodinių kultūros ir meno leidinių kultūrinių projektų įgyvendinimo paslaugų priskyrimo visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms ir valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 669, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13605, įsigalioja 2022-06-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo
(2022-06-22 Nr. 1K-237, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13361, įsigalioja 2022-06-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-57 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo ir programų finansavimo lėšų paskirstymo pagal ketvirčius“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. 1K-239, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13429, įsigalioja 2022-06-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. A1-430, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13418, įsigalioja 2022-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-05 „Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. A1-432, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13649, įsigalioja 2022-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. A1-433, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13650, įsigalioja 2022-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo 2022 metų konkurso nominacijų patvirtinimo
(2022-06-28 Nr. A1-439, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13918, įsigalioja 2022-06-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. A1-442, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13920, įsigalioja 2022-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. 4-837, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13452, įsigalioja 2022-06-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl dalinės pastoviųjų išlaidų kompensacijos ar vienkartinės išmokos visuotinės dotacijos būdu už patirtas komunalinių paslaugų išlaidas skyrimo arba neskyrimo
(2022-06-27 Nr. 4-842, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13734, įsigalioja 2022-06-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 4-808 „Dėl Priemonės „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. 4-843, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13735, įsigalioja 2022-06-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. D1-205, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13432, įsigalioja 2022-06-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. D1-206, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13635, įsigalioja 2022-06-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-27 Nr. D1-207, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13642, įsigalioja 2022-06-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-201 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. D1-208, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13911, įsigalioja 2022-06-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės sporto agentūros nuostatų patvirtinimo
(2022-06-22 Nr. V-1019, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13394, įsigalioja 2022-06-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo
(2022-06-23 Nr. V-1032, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13438, įsigalioja 2022-06-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2022 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes sąrašo patvirtinimo
(2022-06-23 Nr. V-1033, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13439, įsigalioja 2022-06-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1048, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13644, įsigalioja 2022-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo
(2022-06-27 Nr. V-1049, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13645, įsigalioja 2022-06-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-2306 „Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1050, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13646, įsigalioja 2023-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. V-1062, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13812, įsigalioja 2022-06-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl konkurso sąlygų 2022 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo
(2022-06-28 Nr. V-1068, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13814, įsigalioja 2022-06-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-77 „Dėl Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų patvirtinimo ir kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. V-1070, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13815, įsigalioja 2022-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-823 „Dėl Konsultacijos prašymo dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų maisto produktų naujo maisto produkto statuso nustatymo teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-1127, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13372, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Ataskaitos apie imunobiologinių preparatų, švirkštų skiepijimui, įsigytų už valstybės lėšas, sunaudojimą formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-22 Nr. V-1128, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13373, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl antspaudo, naudojamo tvirtinti įrašą apie atliktus profilaktinius skiepijimus Tarptautiniame vakcinacijos pažymėjime, pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-1129, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13374, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-935 ,,Dėl leidmo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-1130, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13375, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-1133, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13398, įsigalioja 2022-06-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1032 „Dėl Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-1134, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13399, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. V-772 „Dėl Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių, kilusių dėl maisto tvarkymo subjektų veiklos, epidemiologinės diagnostikos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-1135, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13400, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-1136, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13401, įsigalioja 2022-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-699 „Dėl Imuninių vaistinių preparatų ir skiepijimo švirkštų Nacionalinei imunoprofilaktikos programai įgyvendinti poreikio skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. V-1137, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13425, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-241 „Dėl Tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindromo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. V-1138, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13426, įsigalioja 2022-06-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos” pakeitimo
(2022-06-23 Nr. V-1140, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13428, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Išplėstinės praktikos vaistininko paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. V-1141, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13453, įsigalioja 2022-06-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1143, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13601, įsigalioja 2022-06-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1147, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13753, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-643 „Dėl Terminų inventorizavimo ir terminų straipsnių teikimo valstybinei Lietuvių kalbos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1149, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13754, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1031 „Dėl 2022 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1150, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13755, įsigalioja 2022-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1151, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13756, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo ir statistinės ataskaitos formos Nr. 9 „Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1152, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13757, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1153, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13758, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1154, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13821, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl antspaudo, naudojamo tvirtinti įrašą apie atliktus profilaktinius skiepijimus Tarptautiniame vakcinacijos pažymėjime, pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1155, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13820, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1156, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13759, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1157, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13760, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1158, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13761, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1159, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13762, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-619 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1160, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13763, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1161, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13764, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-557 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1162, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13765, įsigalioja 2022-06-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl Aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo ir Duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo, rinkimo, analizės ir ataskaitos rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. V-1163, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13766, įsigalioja 2022-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. V-1164, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13906, įsigalioja 2022-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1032 „Dėl 2022 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. V-1165, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13907, įsigalioja 2022-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. V-1166, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13908, įsigalioja 2023-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1R-296 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atliekamų viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-16 Nr. 1R-197, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13366, įsigalioja 2022-06-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 3-297 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. 3-333, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13623, įsigalioja 2022-06-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo Laivų apžiūrų atlikimo ir Tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos ir Variklio tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos liudijimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-27 Nr. 3-335, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13652, įsigalioja 2022-06-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 1-200, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13367, įsigalioja 2022-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 1-201, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13368, įsigalioja 2022-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 1-202, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13369, įsigalioja 2022-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-002-06-09-01 „Išmontuoti branduolinės energetikos objektus“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-22 Nr. 1-204, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13370, įsigalioja 2022-06-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo
(2022-06-15 Nr. ĮV-560, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13711, įsigalioja 2022-06-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. ĮV-572, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13674, įsigalioja 2022-06-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-371 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-21 Nr. ĮV-573, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13675, įsigalioja 2022-06-28)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 d. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. ĮV-579, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13805, įsigalioja 2022-06-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. ĮV-582, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13822, įsigalioja 2022-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 488 „Dėl Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. 3D-414, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13449, įsigalioja 2022-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. 3D-416, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13457, įsigalioja 2022-06-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. 3D-418, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13619, įsigalioja 2022-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo
(2022-06-27 Nr. 3D-420, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13679, įsigalioja 2022-06-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. 3D-421, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13741, įsigalioja 2022-06-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. 3D-422, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13742, įsigalioja 2022-06-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl Asmenų aptarnavimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 1V-452, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13396, įsigalioja 2022-06-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-473, TAR 2022-06-22, kodas 2022-13389, įsigalioja 2022-06-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo sudarymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-27 Nr. VA-61, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13710, įsigalioja 2022-06-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens priežiūrai dėl epideminės situacijos formos patvirtinimo
(2022-06-23 Nr. V-245, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13437, įsigalioja 2022-06-24)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. V-246, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13461, įsigalioja 2022-06-24)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. V-247, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13464, įsigalioja 2022-06-24)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. V-248, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13465, įsigalioja 2022-06-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos įforminimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-23 Nr. 1BE-461, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13654, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. (1.72E)1A-716, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13926, įsigalioja 2022-06-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. 1K-204, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13634, įsigalioja 2022-06-28)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-28 Nr. 1K-209, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13925, įsigalioja 2022-07-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių žymėjimo reikalavimų
(2022-06-23 Nr. AD1-163, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13430, įsigalioja 2022-06-24)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VE-900 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2022 patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. VE-464 (1.3 E), TAR 2022-06-23, kodas 2022-13420, įsigalioja 2022-06-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. B1-386 „Dėl Grynaveislių mėsinės veislės avinų, už kurių įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes gali būti teikiama pagalba 2022 metais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. B1-470, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13451, įsigalioja 2022-06-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. B1-476, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13803, įsigalioja 2022-06-29)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-295 „Dėl Konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. V-386, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13473, įsigalioja 2022-06-24)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokymo įstaigų, siekiančių vykdyti mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-06-27 Nr. VĮ-055, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13801, įsigalioja 2022-06-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 2BE-30 „Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. 2BE-167, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13467, įsigalioja 2022-06-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 2BE-172 „Dėl Prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Lietuvos transporto saugos administracijai teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. 2BE-168, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13621, įsigalioja 2022-06-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-327 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. 2BE-171, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13743, įsigalioja 2022-06-28)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Laivų apžiūrų atlikimo procedūros ir Tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos liudijimo bei Tarptautinio atmosferos teršimo prevencijos liudijimo papildymo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-06-28 Nr. 2BE-172, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13909, įsigalioja 2022-06-29)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. TN-18, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13458, įsigalioja 2022-06-24)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-23 Nr. TN-19, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13460, įsigalioja 2022-06-24)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, ir telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros tarifų koeficiento nustatymo
(2022-06-23 Nr. TN-20, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13917, įsigalioja 2022-07-01)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2022-06-23 Nr. 2V-178 (1.4), TAR 2022-06-23, kodas 2022-13463, įsigalioja 2022-06-24)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. DIE-254 „Dėl Prašymo išduoti licenciją organizuoti lošimus formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-27 Nr. DIE-425, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13730, įsigalioja 2022-06-28)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-29 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2022-06-23 Nr. DĮ-156, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13600, įsigalioja 2022-06-28)


<< Atgal