Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 14

2023 m. balandžio 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. balandžio 5 d. – 2023 m. balandžio 11 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-23 Nr. XIV-1830, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06681, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-3, 217-2 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1660 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1862, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06469, įsigalioja 2023-04-06)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1863, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06470, įsigalioja 2023-04-06)

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 13 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1864, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06471, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo Nr. IX-2160 1, 2, 5, 11, 12 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo ir Įstatymo papildymo II-1 skyriumi ir priedu įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1865, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06472, įsigalioja 2023-04-15)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 123-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1866, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06473, įsigalioja 2023-04-15)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 515 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1867, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06474, įsigalioja 2023-04-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimą, paskyrimo
(2023-04-05 Nr. 218, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06683, įsigalioja 2023-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 223, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06722, įsigalioja 2023-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 224, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06724, įsigalioja 2023-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 252 „Dėl Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas funkcijas apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 225, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06725, įsigalioja 2023-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 230, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06755, įsigalioja 2023-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 231, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06756, įsigalioja 2023-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymą
(2023-04-05 Nr. 232, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06757, įsigalioja 2023-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 233, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06758, įsigalioja 2023-04-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 22 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 238, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06823, įsigalioja 2023-04-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir ginklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 244, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06931, įsigalioja 2023-04-12)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 1K-129, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06489, įsigalioja 2023-04-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-29 „Dėl 2022 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-11 Nr. 1K-140, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06944, įsigalioja 2023-04-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. A1-228, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06546, įsigalioja 2023-04-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. A1-229, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06616, įsigalioja 2023-04-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m.vasario 6 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl Vaiko globėjo (rūpintojo) atstovavimo teisę patvirtinančios pažymos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. A1-230, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06617, įsigalioja 2023-04-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. A1-231, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06618, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2023 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomąjį modelį, patvirtinimo
(2023-04-06 Nr. A1-232, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06714, įsigalioja 2023-04-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. A1-235, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06897, įsigalioja 2023-04-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-150 „Dėl Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Gido pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 4-190, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06460, įsigalioja 2023-05-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 4-1004 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 4-191, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06462, įsigalioja 2023-04-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 14 dalies 9 ir 10 punktuose ir 19² straipsnio 11 dalies 9 ir 10 punktuose nurodytų aplinkybių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-05 Nr. D1-100, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06558, įsigalioja 2023-04-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. D1-102, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06674, įsigalioja 2023-04-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-11 Nr. D1-107, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06941, įsigalioja 2023-04-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo universitetams pagal specialybes
(2023-04-06 Nr. V-467, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06676, įsigalioja 2023-04-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1774 „Dėl informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-474, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06677, įsigalioja 2023-04-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2023 metų plano patvirtinimo
(2023-04-06 Nr. V-475, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06678, įsigalioja 2023-04-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-486/A1-233, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06726, įsigalioja 2023-04-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2023-04-11 Nr. V-489, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06939, įsigalioja 2023-04-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-77 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautinių organizacijų darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-11 Nr. V-492, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06940, įsigalioja 2023-04-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl profesinio mokymo įstaigų 2023 metų veiklos vertinimo kriterijų patvirtinimo
(2023-04-11 Nr. V-496, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06942, įsigalioja 2023-04-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-11 Nr. V-498, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06943, įsigalioja 2024-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Bendradarbiavimo sveikatinimo veiklos klausimais organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-02-28 Nr. V-273, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06907, įsigalioja 2023-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-1034 „Dėl Kineziterapijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. V-409, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06458, įsigalioja 2023-04-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1082 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-412, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06653, įsigalioja 2023-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1343 „Dėl Lietuviškojo SNOMED CT žodyno informacinės sistemos modernizavimo ir Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos nuostatų bei Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-414, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06654, įsigalioja 2023-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-415, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06655, įsigalioja 2023-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-417, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06761, įsigalioja 2023-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-420, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06762, įsigalioja 2023-04-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. V-424, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06908, įsigalioja 2023-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-777 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomų ir valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų elektroninės sveikatos sistemos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-11 Nr. V-425, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06929, įsigalioja 2023-04-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl grupės ieškinio instituto civiliniame procese galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo atlikimo
(2023-04-07 Nr. 1R-133, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06818, įsigalioja 2023-04-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 3-159, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06475, įsigalioja 2023-04-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 3-160, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06481, įsigalioja 2023-04-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-581 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. 3-175, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06745, įsigalioja 2023-04-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 3-181, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06894, įsigalioja 2023-04-08)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. 1-103, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06728, įsigalioja 2023-04-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. 1-104, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06729, įsigalioja 2023-04-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 1-106, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06871, įsigalioja 2023-04-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. ĮV-302, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06463, įsigalioja 2023-04-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Prašymo dėl Kompensacinės išmokos profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo ir mokėjimo formos patvirtinimo
(2023-04-05 Nr. ĮV-304, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06660, įsigalioja 2023-04-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 3D-224, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06543, įsigalioja 2023-04-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-200 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 3D-226, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06590, įsigalioja 2023-04-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 ,“Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 3D-231, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06810, įsigalioja 2023-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo
(2023-04-07 Nr. 3D-232, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06811, įsigalioja 2023-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Dirvožemio tvaraus naudojimo veiksmų plano patvirtinimo
(2023-04-07 Nr. 3D-233, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06812, įsigalioja 2023-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 3D-234, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06832, įsigalioja 2023-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 3D-235, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06863, įsigalioja 2023-04-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-11 Nr. 3D-237, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06935, įsigalioja 2023-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-04-11 Nr. 3D-241, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06964, įsigalioja 2023-04-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 1V-194, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06858, įsigalioja 2023-04-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-04-07 Nr. 1V-199, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06881, įsigalioja 2023-04-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-432 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-001-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 1V-207, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06896, įsigalioja 2023-04-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-274, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06705, įsigalioja 2023-04-07)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. V-277, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06737, įsigalioja 2023-04-07)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba teikiamos paramos dydžių ir planuojamo studentų skaičiaus 2023 m. nustatymo
(2023-04-06 Nr. V-280, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06740, įsigalioja 2023-04-07)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-670 „Dėl Perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų, veikiančių gynybos srityje, atliekamų pirkimų atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. V-284, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06855, įsigalioja 2023-04-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. VA-24, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06603, įsigalioja 2023-04-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. VA-25, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06605, įsigalioja 2023-04-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. VA-26, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06883, įsigalioja 2024-01-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V1-195 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V4-191 „Dėl Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. V4-33, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06594, įsigalioja 2023-04-06)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V1-194 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V4-174 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. V4-34, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06598, įsigalioja 2023-04-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. 1BE-250, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06706, įsigalioja 2023-04-13)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-57 „Dėl Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 1-77, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06835, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. 1K-104, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06717, įsigalioja 2023-04-07)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento kontroliuojamų ūkio subjektų keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-05 Nr. AD1-108, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06682, įsigalioja 2023-04-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. O3E-392, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06720, įsigalioja 2023-04-07)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Planavimo sąlygų, pritarimų projektiniams pasiūlymams, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-11 Nr. 1V-40, TAR 2023-04-11, kodas 2023-06947, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose“ pakeitimo
(2023-04-04 Nr. V-31, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06615, įsigalioja 2023-04-06)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Saugomų teritorijų direkcijų prevencinės veiklos organizavimo ir vykdymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. V-32, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06895, įsigalioja 2023-04-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. 2BE-71, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06693, įsigalioja 2023-07-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 2BE-215 „Dėl Orlaivių triukšmo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. 2BE-72, TAR 2023-04-06, kodas 2023-06699, įsigalioja 2023-04-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2BE-346 „Dėl Vežėjų įtraukimo į potencialių vežėjų sąrašą atrankos ir Potencialių vežėjų parinkimo vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-07 Nr. 2BE-74, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06829, įsigalioja 2023-04-08)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. TN-134, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06890, įsigalioja 2023-04-08)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-06 Nr. TN-135, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06891, įsigalioja 2023-04-08)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2024–2025 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-04-07 Nr. 2V-100 (1.4E), TAR 2023-04-07, kodas 2023-06856, įsigalioja 2023-04-08)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V1-240 „Dėl Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. V1-117, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06599, įsigalioja 2023-04-06)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V1-31 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. V1-45, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06882, įsigalioja 2023-04-08)

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 5-V-1017 „Dėl įgaliojimų vykdyti informacijos apie keleivius padalinio funkcijas suteikimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. 5-V-309, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06880, įsigalioja 2023-04-08)


<< Atgal