Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 7

2024 m. vasario 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. vasario 7 d. – 2024 m. vasario 13 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl techninio ir finansinio bendradarbiavimo
2023-11-2, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02690)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2024 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2024–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo
(2024-02-07 Nr. 109, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02270, įsigalioja 2024-02-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 111, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02353, įsigalioja 2024-02-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 885 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 112, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02354, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 113, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02356, įsigalioja 2024-02-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 115, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02389, įsigalioja 2024-02-09)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (2016 m. birželio 21 d. redakcija) 7 straipsnio 3 dalies nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2024-02-13 Nr. KT15-N2/2024, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02701, įsigalioja 2024-02-13)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 1K-46, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02224, įsigalioja 2024-02-08)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo Lietuvoje
(2024-02-09 Nr. 1K-53, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02513, įsigalioja 2024-02-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-121 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įstaigų prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir kitų asmenų apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. A1-122, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02259, įsigalioja 2024-02-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-03 „Didinti senyvo amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ aprašo patvirtinimo
(2024-02-09 Nr. A1-125, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02463, įsigalioja 2024-02-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. A1-24 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų akredituotai pagalbai teikti 2024 metais, paskirstymo pagalbos tarnyboms“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. A1-129, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02555, įsigalioja 2024-02-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. A1-136, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02619, įsigalioja 2024-02-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. A1-137, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02620, įsigalioja 2024-02-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. D1-46, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02332, įsigalioja 2024-02-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Vienkartinių pašalpų neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, patyrusiems kūno sužalojimą, ar žuvus atliekant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijas išmokėjimo atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-08 Nr. D1-47, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02346, įsigalioja 2024-02-09)

Aplinkos ministro ir Energetikos ministro įsakymas
Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių 2024–2025 metams patvirtinimo
(2024-02-09 Nr. D1-49/1-24, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02510, įsigalioja 2024-02-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valdomų valstybės registrų ir informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Veiklos tęstinumo valdymo plano ir Naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2024-02-12 Nr. D1-50, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02609, įsigalioja 2024-02-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. V-142, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02214, įsigalioja 2024-02-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lėšų, skirtų pareigybėms steigti ir išlaikyti regioniniuose specialiojo ugdymo centruose, apskaičiavimo ir paskirstymo
(2024-02-08 Nr. V-144, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02328, įsigalioja 2024-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-1314 „Dėl Stipendijų Ukrainos piliečiams, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priimtų į Lietuvos Respublikos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. V-145, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02329, įsigalioja 2024-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. V-146, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02330, įsigalioja 2024-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. V-147, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02331, įsigalioja 2024-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymasi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. V-153, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02553, įsigalioja 2024-02-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmenų, 2024 metais stojančių į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas, centralizuoto priėmimo koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-13 Nr. V-171, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02694, įsigalioja 2024-02-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Stipendijų Ukrainos piliečių studijoms skyrimo ir išmokėjimo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-13 Nr. V-174, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02696, įsigalioja 2024-02-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. V-159, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02245, įsigalioja 2024-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. V-163, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02226, įsigalioja 2024-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-980/B1-1108 „Dėl keitimosi informacija apie maisto saugą“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-02-08 Nr. V-170/B1-198, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02349, įsigalioja 2024-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. V-171, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02384, įsigalioja 2024-02-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. V-172, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02383, įsigalioja 2024-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-1292 „Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. V-173, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02515, įsigalioja 2024-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. V-176, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02495, įsigalioja 2024-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Krūties piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. V-181, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02514, įsigalioja 2024-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centrų skyrimo ir Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. V-183, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02516, įsigalioja 2024-02-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. V-188, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02559, įsigalioja 2024-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2024–2028 metų programos patvirtinimo
(2024-02-12 Nr. V-192, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02621, įsigalioja 2024-02-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-132 „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-02-09 Nr. 1-30, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02511, įsigalioja 2024-02-10)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. 1-36, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02518, įsigalioja 2024-02-10)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. 1-37, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02517, įsigalioja 2024-02-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. ĮV-122, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02231, įsigalioja 2024-02-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. 3D-100, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02436, įsigalioja 2024-02-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. 3D-101, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02566, įsigalioja 2024-02-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-345 „Dėl Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsenos ir prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 3D-90, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02220, įsigalioja 2024-02-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-837 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Konsultavimo paslaugos“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2024 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 3D-91, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02230, įsigalioja 2024-02-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Ekologinė akvakultūros gamyba“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. 3D-93, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02333, įsigalioja 2024-02-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023 metų susietosios pajamų paramos išmokų už mėsinį galviją, avį ir ožką dydžių patvirtinimo
(2024-02-08 Nr. 3D-94, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02342, įsigalioja 2024-02-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto produktų pardavimo rinkų atvėrimo ir įsitvirtinimo jose veiklų organizavimo finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. 3D-99, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02370, įsigalioja 2024-02-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2024–2026 metų valstybės lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo
(2024-02-07 Nr. 1V-100, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02269, įsigalioja 2024-02-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. V-109, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02246, įsigalioja 2024-02-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Priemokų už pavadavimą skyrimo profesinės karo tarnybos kariams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-07 Nr. V-111, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02249, įsigalioja 2024-02-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. VA-104 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-13 Nr. VA-15, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02683, įsigalioja 2024-02-14)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl Administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir Administracinės paslaugos Nr.5 schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. EV-30, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02219, įsigalioja 2024-02-08)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo
(2024-02-08 Nr. 1S-19, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02424, įsigalioja 2024-02-10)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1B-1069 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. 1BE-116, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02567, įsigalioja 2024-02-13)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2024-02-07 Nr. 1-90 /2024 (1.4 E), TAR 2024-02-07, kodas 2024-02266, įsigalioja 2024-02-08)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 1S-8 (2017) „Dėl užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. 1S-16 (2024), TAR 2024-02-07, kodas 2024-02252, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-41 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-13 Nr. 1V-15, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02676, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-79 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-13 Nr. 1V-17, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02700, įsigalioja 2024-02-26)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Galingojo keturračio registracijos liudijimo aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo
(2024-02-08 Nr. 1V-22, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02348, įsigalioja 2024-07-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-506 „Dėl Valstybinio registracijos numerio derinio sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo registruojamoms transporto priemonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. 1V-25, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02622, įsigalioja 2024-02-13)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos patikrinimo techninės užduoties už 2023 m. patvirtinimo
(2024-02-07 Nr. AD1-93, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02505, įsigalioja 2024-02-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. B1-617 „Dėl žuvininkystės produktų kontrolės“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. B1-189, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02189, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. B1-85 „Dėl Mėsos ir mėsos produktų mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. B1-197, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02345, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. B1-670 „Dėl Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. B1-204, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02385, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. B1-678 „Dėl Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. B1-205, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02386, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. B1-780 „Dėl Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. B1-206, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02387, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. B1-208, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02467, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Pieno supirkėjų atestavimo ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo ir Pieno supirkėjo kvalifikacijos pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. B1-209, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02468, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. B1-712 „Dėl Trichineliozės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. B1-210, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02506, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2024-02-13 Nr. O3E-168, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02686, įsigalioja 2024-04-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. V-32, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02343, įsigalioja 2024-02-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl „Eureka“ tinklo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų atrankos taisyklių patvirtinimo
(2024-02-07 Nr. V-47, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02504, įsigalioja 2024-02-10)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2024 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-34 „Dėl paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. V-53, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02508, įsigalioja 2024-02-10)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VE-619 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2024 patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-09 Nr. VE-99 (1.3 E), TAR 2024-02-09, kodas 2024-02426, įsigalioja 2024-02-10)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl lėšų skyrimo 2024 metų aukšto meistriškumo studentų sporto programai įgyvendinti
(2024-02-12 Nr. VF-2024/5, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02608, įsigalioja 2024-02-13)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. VĮ-63 „Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. VĮ-65, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02605, įsigalioja 2024-02-13)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VK-810 „Dėl 2023–2024 mokslo metų visuomeninio ugdymo dalykų elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. VK-100, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02425, įsigalioja 2024-02-10)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbų nuotolinių elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2024-02-09 Nr. VK-107, TAR 2024-02-09, kodas 2024-02500, įsigalioja 2024-02-10)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VK-107 „Dėl 2023–2024 mokslo metų užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbų nuotolinių elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-12 Nr. VK-113, TAR 2024-02-12, kodas 2024-02607, įsigalioja 2024-02-13)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros nuotolinių elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2024-02-13 Nr. VK-119, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02682, įsigalioja 2024-02-14)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. VK-3 „Dėl 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. VK-89, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02227, įsigalioja 2024-02-08)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2024-02-07 Nr. VK-90, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02225, įsigalioja 2024-02-08)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. VK-807 „Dėl 2023–2024 mokslo metų matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-07 Nr. VK-95, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02248, įsigalioja 2024-02-08)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų visuomeninio ugdymo dalykų nuotolinių elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2024-02-08 Nr. VK-97, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02388, įsigalioja 2024-02-09)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-08 Nr. VKE-44, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02375, įsigalioja 2024-02-09)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos nuostatų ir Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, ir Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos saugos įgaliotinio skyrimo
(2024-02-13 Nr. VKE-48, TAR 2024-02-13, kodas 2024-02703, įsigalioja 2024-02-14)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2024-02-07 Nr. TN-104, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02241, įsigalioja 2024-02-08)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. Sp-113 „Dėl Politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-06 Nr. Sp-14, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02221, įsigalioja 2024-02-08)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinės organizacijos patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo
(2024-02-06 Nr. Sp-18, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02190, įsigalioja 2024-02-08)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Analitinio centro patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo
(2024-02-06 Nr. Sp-19, TAR 2024-02-07, kodas 2024-02188, įsigalioja 2024-02-08)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose 2023 m. statistinio tyrimo anketos ENŪ-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-02-08 Nr. DĮ-45, TAR 2024-02-08, kodas 2024-02390, įsigalioja 2024-02-09)


<< Atgal