2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. DARBO SUTARTIES KEITIMAS

MOKESČIŲ REFORMOS ESMĖ

DARBO SUTARTIES KEITIMAS

ĮSTATYMO NUOSTATOS

 

.

MOKESČIŲ REFORMOS ESMĖ

.

Nuo 2019-01-01 darbdavio už darbuotoją mokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeltos pačiam darbuotojui. Esminiai pokyčiai:

1) dėl VSD įmokų perkėlimo darbuotojui, jo bruto darbo užmokestis darbo sutartyje privalo būti perskaičiuotas, jį padidinant 1,289 karto;

2) nustatyta, kad po VSD įmokų perkėlimo darbuotojui, apdraustojo bendrasis socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas yra 19,5 proc. dydžio, draudėjo bendrasis socialinio draudimo įmokos tarifas – 1,47 proc. dydžio (terminuotoms sutartims – 2,19 proc.);

3) nustatytas darbdavio įmokos į Garantinį fondą dydis – 0,16 proc. ir įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydis – 0,16 proc.;

4) įvestos socialinio draudimo įmokų (išskyrus PSD įmokas) lubos:
– 2019 m. 120 VDU per metus,
– 2020 m. 84 VDU per metus,
– 2021 m. 60 VDU per metus;

5) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuoti GPM tarifai Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

6) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos Sveikatos draudimo įstatyme;

7) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme. Pavyzdžiui, ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negali būti mažesnė negu 62,06 procento ir didesnė negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio;

8) nustatyta, kad iki 2018-12-31 buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam.

 

.

DARBO SUTARTIES KEITIMAS

.

Valstybinė darbo inspekcija 2018-09-27 pranešime paaiškino:

2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo, be kita ko, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo draudėjas (darbdavys), kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo. Pagal šios dalies nuostatas perskaičiuotas pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimas darbuotojui mokamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Iki šio įstatymo įsigaliojimo buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos draudėjams ir apdraustiesiems asmenims, turintiems santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, ir draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu.

Taigi, atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas, darbdaviai iki Įstatymo įsigaliojimo turi pakeisti darbuotojų darbo sutartis, atitinkamai jose nustatant padidintą bruto darbo užmokestį (1,289 k.). Svarbu pastebėti, kad dėl šios priežasties keičiant darbuotojų darbo sutartis, darbuotojų sutikimai nėra būtini, tačiau visais atvejais darbuotojai turi būti informuoti prieš protingą terminą apie būsimus pasikeitimus. Jeigu perskaičiuojant darbo užmokestį kyla neaiškumų dėl darbo užmokesčio nustatymo (apvalinimo), VDI specialistų nuomone, darbo užmokesčio dydis turėtų būti apvalinamas darbuotojo naudai. Pabrėžtina, kad keičiant darbo sutartis darbuotojo neto darbo užmokestis negali mažėti, tad tuo atveju, jeigu darbuotojui buvo sumažintas jo gaunamas darbo užmokestis, Lietuvos Respublikos darbo kodekso IV dalies „Darbo ginčai“ nustatyta tvarka darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją. Taip pat, atsižvelgiant į tai, jog keičiasi darbuotojo darbo užmokestis, paminėtina, kad darbdaviai turėtų peržiūrėti ir darbo apmokėjimo sistemas, jeigu jose numatyti dydžiai pateikiami eurais, o ne santykiniais vienetais.

 

.

ĮSTATYMO NUOSTATOS

.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo (2018-06-28 Nr. XIII-1336) 9 straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalyse nustatyta:

(9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas)

„4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo draudėjas (darbdavys), kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo. Pagal šios dalies nuostatas perskaičiuotas pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimas darbuotojui mokamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Iki šio įstatymo įsigaliojimo buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos draudėjams ir apdraustiesiems asmenims, turintiems santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, ir draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu.

5. Įsigaliojus šiam įstatymui, 2018 metų ar 2018 metų ketvirčių šalies vidutiniam darbo užmokesčiui apskaičiuoti naudojamas iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvusių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis didinamas 1,289 karto.

6. Kai įsigaliojus šiam įstatymui darbuotojui pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ar kitas darbo teisės normas ar darbo sutartį turi būti mokamas vidutinis darbo užmokestis (arba jo dalis), priklausantis (priklausanti) nuo iki šio įstatymo įsigaliojimo gauto vidutinio šalies darbo užmokesčio, ir apskaičiuojant šį užmokestį į skaičiuojamąjį laikotarpį (ar jo dalį) patenka atitinkami mėnesiai iki šio įstatymo įsigaliojimo, į vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą traukiama atitinkamais mėnesiais iki šio įstatymo įsigaliojimo apskaičiuota vidutinio šalies darbo užmokesčio suma, padidinta 1,289 karto.

7. Vyriausybė, teikdama Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, ir atsižvelgdama į darbo užmokesčio padidinimą 1,289 karto, nustato proporcingai perskaičiuotus apdraustojo ir draudėjo socialinio draudimo įmokos tarifus. Apdraustojo bendrasis socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas yra 19,5 proc. dydžio, draudėjo bendrasis socialinio draudimo įmokos tarifas – 1,47 proc. dydžio.“

 


<< Atgal