2019 M. ĮMONIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

VĮ Registrų centro paaiškinimas
Finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymas ir teikimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos paaiškinimas
PAVYZDINĖ MAŽŲ ĮMONIŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO FORMA
(2019-01-17)

.

AVNT PAAIŠKINIMAI

.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos paaiškinimai:

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖS TYRIMO APŽVALGA
(2019-12-31)

Kur būtų galima rasti paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip mažosios bendrijos apskaitoje registruojamos ūkinės operacijos?
(2019-08-09)

Kokias finansines ataskaitas rengia mažoji bendrija?
(2019-08-09)

Kuo skiriasi 38-asis verslo apskaitos standartas nuo kitų verslo apskaitos standartų?
(2019-08-09)

Kokie verslo apskaitos standartai reglamentuoja mažųjų bendrijų veiklos apskaitą ir finansines ataskaitas?
(2019-08-09)

Kokie teisės aktai reglamentuoja mažųjų bendrijų finansines ataskaitas?
(2019-08-09)

.

TEISĖS AKTŲ NAUJOVĖS

.

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas
Nustatyta, kad akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalo patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams

„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1, 16, 20, 21, 28, 32, 34, 37, 37-2, 78 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-3 straipsniu įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2249, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11167, įsigalioja 2019-07-06)

Patvirtinta nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija
Nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija taikoma sudarant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas

„Gido“ paaiškinimas
Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo
(2018-03-19 Nr. 1K-117, TAR, 2018-03-23, kodas 2018-04414, įsigalioja 2018-03-24)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos paaiškinimas
9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ pakeitimų palyginimo lentelė

Pakeistos Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės

„Gido paaiškinimas“
Dėl finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-20 Nr. 1K-320 , TAR, 2018-09-21, kodas 2018-14825, įsigalioja 2018-09-22)

.

TEISĖS AKTAI

.

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
(2001-11-06 Nr. IX-575, Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3516)

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMAS
(2001-11-06 Nr. IX-576, Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3517)

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS
(2000-07-13 Nr. VIII-1835)

„Gido“ sąvadas
MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APSKAITA

„Gido“ sąvadas
VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo
(2013-01-17 Nr. 1R-17, Žin., 2013-01-19, Nr. 7-285)


<< Atgal