DARBAS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 493, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10092, įsigalioja 2022-05-13)
Pakeistas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas
Į sąrašą įtraukta vynuoginių sraigių rinkimo ir tvarkymo veikla (1712 ir 1713)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ pakeitimo
(2022-04-27 Nr. 408, TAR 2022-04-28, kodas 2022-08686, įsigalioja 2022-05-01)
Pakeistos darbuotojų, bei darbuotojų, vairuojančių transporto priemones, neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklės.
Į Taisyklių taikymo sritį įtraukti ir savarankiškai dirbantys asmenys.
Taisyklės papildytos nuostatomis dėl Valstybinės darbo inspekcijos ir policijos pareigūnų veiksmų tikrinant darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų neblaivumą ir apsvaigimą

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo ir jame užšifruotų duomenų atvaizdavimo formos ir Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2022-03-21 Nr. V-100, TAR 2022-03-21, kodas 2022-05051, įsigalioja 2022-03-22)
Aktualu statybų sektoriui
Nuo 2022-04-01 įvedamas Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas
Patvirtintas Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos aprašas
»Gido paaiškinimas
»Sodros paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. 75, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01866, įsigalioja 2022-02-04)
Panaikinti reikalavimai dėl privalomojo darbuotojų COVID-19 testavimo

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-911, TAR 2022-01-27, kodas 2022-01287, įsigalioja 2022-01-28)
Jei šalyje būtų paskelbtas karantinas, šalies gyventojai sulauktų paramos
»Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-01-12 Nr. 37, TAR 2022-01-17, kodas 2022-00629, įsigalioja 2022-01-18)
Pakeistas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas.
Aktualu vairuotojams, vairuojantiems reglamento (EB) Nr. 561/2006 2 straipsnyje apibrėžtas transporto priemones.
Išplėsta išimtis dėl darbo ir poilsio laikotarpių taisyklių vairuotojams netaikymo, kai vežama transporto priemonėmis ar jų junginiais, kuriais statybos įmonei pervežamos statybos mašinos iki 100 km spinduliu nuo ūkio subjekto buveinės, su sąlyga, kad transporto priemonių vairavimas nėra vairuotojo pagrindinė veikla, ir transporto priemonėms, naudojamoms prekinio betono mišiniui pristatyti

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-05 Nr. 20, TAR 2022-01-10, kodas 2022-00274, įsigalioja 2022-01-11)
Nauja Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2022-01-11

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-462 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-858, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27753, įsigalioja 2021-12-31)
Aktualu statybų sektoriui
Nuo 2022-04-01 įvedamas Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 IV skyriaus pavadinimo, 55, 56, 57, 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59-1, 59-2 straipsniais įstatymo Nr. XIV-463 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-859, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27754, įsigalioja 2021-12-31)
Aktualu statybų sektoriui
Nuo 2022-04-01 įvedamas Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas
Nustatyta juridinių asmenų atsakomybė už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų nevykdymą
»Gido paaiškinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. 4-1415, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26868, įsigalioja 2021-12-24)
Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas papildytas 9 naujomis eilutėmis
Į Sąrašą įtrauktų profesijų užsieniečiams yra nustatytos paprastesnės leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo sąlygos

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2022 metams patvirtinimo
(2021-12-07 Nr. A1-878, TAR, 2021-12-07, kodas 2021-25388, įsigalioja 2021-12-08)
Aktualu įdarbinantiems užsieniečius
Patvirtintos kvotos trūkstamų profesijų darbuotojams iš trečiųjų šalių 2022 metams
»2020 m. paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-383 „Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2021-12-01 Nr. A1-860, TAR, 2021-12-01, kodas 2021-24872, įsigalioja 2021-12-02)
Nauja Pranešimo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo redakcija nuo 2021-12-02

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams patvirtinimo
(2021-11-12 Nr. V-457, TAR, 2021-11-15, kodas 2021-23571, įsigalioja 2021-11-16)
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams nereikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-27 Nr. EV-215, TAR, 2021-09-27, kodas 2021-20153, įsigalioja 2021-09-28)
Pakeistas Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas, jame išbraukiant 9 punktą: „9. VDI interneto svetainėje viešai skelbiamas įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų, einamąjį kalendorinį mėnesį pateikusių VDI pranešimus apie prastovas, sąrašas.“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-08-11 Nr. 669, TAR, 2021-08-18, kodas 2021-17650, įsigalioja 2021-09-01)
Pakeistas Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas
Pakeistas Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 592, TAR, 2021-08-02, kodas 2021-16911, įsigalioja 2021-10-01)
Pakeistas Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. A1-553, TAR, 2021-07-28, kodas 2021-16628, įsigalioja 2021-08-01)
Palengvinta administracinė našta komandiruojant darbuotojus
»VDI paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-107, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10196, įsigalioja 2021-05-08)
Pakeistas Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas
Pranešimams nustatyti papildomi reikalavimai
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-105, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10178, įsigalioja 2021-05-08)
Pakeistas ir papildytas Ūkio subjekto patikrinimo bendrinis kontrolinis klausimynas

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas
Užsieniečių įdarbinimo sezoniniams darbams reglamentavimas
(2021-04-23)
Valstybinė darbo inspekcija paaiškino, kaip įdarbinti užsieniečius sezoniniams darbams Lietuvoje

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-181, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04294, įsigalioja 2021-03-04)
Suderinta su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymu (2020-11-10 Nr. XIII-3412)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-180, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04293, įsigalioja 2021-03-04)
Nauja Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2021-03-04
Suderinta su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymu (2020-11-10 Nr. XIII-3412)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-179, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04292, įsigalioja 2021-03-04)
Nauja Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2021-03-04
Suderinta su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymu (2020-11-10 Nr. XIII-3412)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 38, 41, 42 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-131, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28988, įsigalioja 2021-01-01)


<< Atgal