Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-07-02 Nr. IX-1007)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 27 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2019-04-09)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punktaas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

27) ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 28, 30, 53 ir 54 punktuose nenurodytą turtą, išskyrus atliekas, ir to turto įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis 2 500 eurų per mokestinį laikotarpį

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 36, 37 ir 57 punktų komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(2019-03-26)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 36, 37 ir 57 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

36) premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio, vietos valdžios biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, ir premijos profesionaliojo meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų, taip pat valstybės premijos sportininkams ir jų treneriams;

37) sporto varžybų prizas, jeigu šį prizą įsteigia ir skiria olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

57) atlyginimas už kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateiktą vertingą informaciją apie pažeidimą.

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 2 punkto ir 2 straipsnio 38 dalies komentarų
(2019-02-06)

GPMĮ 2 straipsnio 7 dalis apibrėžia individualios veiklos sąvoką
GPMĮ 2 straipsnio 38 dalis pateikia nuorodą į atliekų sąvoką

Pakeistas GPMĮ 2 straipsnio 7 dalies 2 punkto Gido paaiškinimas. Taip pat GPMĮ Gido paaiškinimas papildytas nauju 2 straipsnio 38 dalies komentaru

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro
(2018-03-28)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 20 straipsnio Gido paaiškinimas

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio komentaro
(2018-03-13)

27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 27 straipsnio 2 ir 4 dalių komentarai

»Gido paaiškinimas


<< Atgal