Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-07-02 Nr. IX-1007)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro
(2018-03-28)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 20 straipsnio komentaras

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio komentaro
(2018-03-13)

27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 27 straipsnio 2 ir 4 dalių komentarai

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 14 punkto ir 18-1 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-11-23)

GPMĮ 18 straipsnio 3 dalies 14 punktas nustato, kad nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos:
14) išlaidos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius
181 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas

Parengtas GPMĮ 18 straipsnio 3 dalies 14 punkto komentaras
Parengtas GPMĮ 181 straipsnio komentaras

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-11-22)

19 straipsnis. Parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, realizuotų išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kaina ir su to turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu, išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusios išlaidos

GPMĮ 19 straipsnio 1 dalies 1 punkto komentaras papildytas 15-1 punktu

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1, 10 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2017-09-25)

17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos
21 straipsnis. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos

GPM lengvatos taikymas įmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis ir gyventojo pensijų įmokoms į pensijų fondus

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 35 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2017-05-29)

GPMĮ 2 straipsnio 35 dalis apibrėžia „Laisvosios profesijos“ sąvoką:

Laisvoji profesija – profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisės klausimais ir kitą teisinę veiklą), apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią veiklą.

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 2 straipsnio 35 dalies komentaras

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2017-02-06)

24 straipsnis. Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 24 straipsnio komentaras

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2017-01-31)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad neapmokestinamos pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 28, 30, 53 ir 54 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2016-11-28)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 28, 30, 53 ir 54 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:
28) ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn kilnojamąjį daiktą (įskaitant kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus), jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra nustatyta tvarka įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje, jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu prieš 3 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn; turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos per mokestinį laikotarpį pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 53 ir 54 punktuose nenurodytą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Europos ekonominės erdvės valstybėje, jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;
30) pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, ir šių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis 500 eurų per mokestinį laikotarpį. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį, taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos šio Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai);
53) pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), jeigu jame pastaruosius 2 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka;
54) pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu šios dalies 53 punkte nurodytą laiką, gautos pajamos, kurios per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn yra panaudojamos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 28, 30, 53 ir 54 punktų komentarai

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19, 22 ir 32 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2016-11-28)

19 straipsnis. Parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, realizuotų išvestinių finansinių priemonių įsigijimo kaina ir su to turto ar daikto pardavimu ar kitokiu perleidimu, išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusios išlaidos
22 straipsnis. Pajamų priskyrimas klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką
32 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo kai kurių turto pardavimo pajamų perskaičiavimas

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 19, 22 ir 32 straipsnių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2016-11-22)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad neapmokestinamos pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentaras

»Komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio komentaro
(2016-10-21)

34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 34 straipsnio komentaras

»Komentaras

Dėl netekusio galios Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto komentaro
(2016-08-22)

Nuo 2009 m. sausio 1 dienos GPMĮ 21 str. 1 d. 3 punktas neteko galios, tačiau paliekamas šiame punkte nustatytos lengvatos taikymo tęstinumas

GPMĮ 21 str. 1 d. 3 punkte buvo nustatyta pajamų mokesčio lengvata sumokėtoms palūkanoms už paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti arba gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą)

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(2016-08-18)

GPMĮ 8 straipsnio 5 dalis nustato, kad gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą

Parengtas GPMĮ 8 straipsnio 5 dalies komentaras

»Komentaras

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro naujos redakcijos
(2016-08-02)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 20 straipsnio komentaras, atsižvelgiant į nuo 2016-01-01 galiojančias nuostatas

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2-5 dalių komentaro
(2016-08-01)

21 straipsnis. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos

Pakeisti GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalių komentarai

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4, 5, 7 ir 13 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2016-07-12)

4 straipsnis. Nuolatinis Lietuvos gyventojas
5 straipsnis. Pajamų mokesčio objektas
7 straipsnis. Mokestinis laikotarpis
13 straipsnis. Pozityviųjų pajamų nustatymas

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 4, 5, 7 ir 13 straipsnių komentarai

»Komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio komentaro
(2016-05-25 Nr. (18.18-31-1)-RM-15171)

23 straipsnis. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka

GPMĮ 23 straipsnio komentaras išdėstytas nauja redakcija

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2016-05-10 Nr. (32.42-31-1E) RM-13347)

Pagal GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 5 punktą gyventojo pajamomis nelaikomos sumos, kurios:
– skirtos nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės išlaidoms (įskaitant išlaidas kelionės sveikatos draudimui, vizos mokesčiui bei civilinės atsakomybės draudimui kelionės laikotarpiui) padengti, ir
– yra susijusios su teisės aktų nustatyta tvarka organizuojama gyventojo savanoriška veikla ar darbo funkcijomis arba individualia veikla, ir
– yra kompensuojamos asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20 punkto ir 21 straipsnio 6 ir 7 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2016-02-18 Nr. (32.42-31-1E) RM-3214)

17 straipsnio 1 dalies 20 punktas nustato mokesčio lengvatą palūkanoms
21 straipsnis. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos

»Komentaras


<< Atgal