Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-07-02 Nr. IX-1007)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl atnaujinto Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaro
(2024-04-11)

16 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka
1. Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų šio Įstatymo nustatyta tvarka atimama:
5) neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio vieno mėnesio apmokestinamąsias pajamas, arba metinis neapmokestinamasis pajamų dydis, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, arba jo dalis (šio Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais) – šio Įstatymo nustatyta tvarka;

Atnaujintas GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 12 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) naujos redakcijos
(2024-04-11)

12 straipsnis. Pajamos iš paskirstytojo pelno

Atnaujintas GPMĮ 12 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro
(2024-04-09)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Atnaujintas GPMĮ 20 straipsnio komentaras

Dėl GPM įstatymo apibendrinto paaiškinimo (komentaro) patikslinimo
(2023-12-29)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 37 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:
37) sporto varžybų prizas, jeigu šį prizą įsteigia ir skiria olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

Patikslintas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 37 punkto komentaro 2 punktas, atsižvelgus į tai, kad nuo 2024-01-01 Valstybės tarnybos įstatyme nebėra numatytas valstybės tarnautojų apdovanojimas vardinėmis dovanomis 

Dėl GPM įstatymo 9 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 5 punkto pakeitimo
(2023-12-07)

9 straipsnis. Pajamos natūra

VMI pakeitė nuomonę į priešingą ir nuo 2023-12-06 nusprendė, kad važinėjimas automobiliu iš darbo į namus / iš namų į darbą vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

»Gido paaiškinimas

Dėl GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2023-11-27)

9 straipsnis. Pajamos natūra
GPMĮ 9 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama:
„5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos“

Pakeistas ir papildytas GPMĮ 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) atnaujinimo
(2023-10-09)

GPMĮ 19 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, kad:
„4. Šio Įstatymo 11 straipsnyje nurodytu atveju parduotų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo
kaina yra lygi:
1) visų gyventojo į vieneto kapitalą įneštų už šio Įstatymo 11 straipsnio nustatytu atveju
parduodamas akcijas (dalis, pajus) įnašų vertei. Įnašų vertė yra lygi jų vertei įnešimo metu,
įskaitant turto (jei įnašas buvo įneštas turtu) vertės padidėjimą dėl turto indeksavimo arba
perkainojimo, jeigu jį atlikti vienetą įpareigojo Lietuvos Respublikos teisės aktai, ir (arba)“

Atnaujintas GPMĮ 19 straipsnio 4 dalies 1 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnio komentaro atnaujinimo
(2023-10-09)

22 straipsnis. Pajamų priskyrimas klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 22 straipsnio komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 36 straipsnio komentaro atnaujinimo
(2023-10-09)

36 straipsnis. Atsakomybė

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 36 straipsnio komentaras

Dėl GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 ir 37 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2023-10-03)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 ir 37 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:
5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas;

37) sporto varžybų prizas, jeigu šį prizą įsteigia ir skiria olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

Pakeisti ir papildyti GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 ir 37 punktų komentarai

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio komentaro atnaujinimo
(2023-09-19)

34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 34 straipsnio 1-5 dalių komentarai

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 8 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(2023-08-09)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
7. Individuali veikla –
8. Sporto veikla –

Pakeisti GPMĮ 2 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir šio straipsnio 8 dalies komentarai

Aktualu. Valstybinė mokesčių inspekcija suformulavo kriterijus, kaip nustatyti, ar gyventojo gautos pajamos laikytinos pajamomis iš individualios veiklos, ar tokios pajamos priskirtinos pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių

»Gido paaiškinimas

Dėl GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2023-07-12)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 58 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:
58) darbuotojo pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens nauda, gauta įsigijus akcijų neatlygintinai ar už lengvatinę kainą, jeigu akcijos įsigyjamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo

Pakeistas ir papildytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto komentaras

Dėl GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2023-03-02)

GPMĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato:
1. Pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama:
1) gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė neviršija 100 eurų;

GPMĮ 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto komentaro 1 punktas papildytas 7 pavyzdžiu

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaro naujos redakcijos
(2023-01-26)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ir 10 dalių komentarai

Dėl GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 60 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2022-11-14)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 60 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:
60) atlyginimas už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir (ar) kitą turtą

Parengtas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 60 punkto komentaras

Dėl GPM įstatymo 2 str. 12, 29 ir 34 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) atnaujinimo
(2022-11-10)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
12. Nuolatinė buveinė –
29. Individualios veiklos turtas –
34. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos –

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 2 straipsnio 12, 29 ir 34 dalių komentarai

Dėl GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2022-10-27)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas

Pakeitimas susijęs su kompensacijomis darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Darbo kodekse šios kompensacijos maksimalus dydis sumažinamas iki 30 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, o nuo 2023 m. birželio 1 d. Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalis pripažįstama netekusia galios (kompensacija panaikinama)

»Gido paaiškinimas

Dėl GPM įstatymo 17 str. 1 d. 30 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) atnaujinimo
(2022-10-27)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

30) pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, ir šių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis 500 eurų per mokestinį laikotarpį. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį, taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos šio Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai)

Šiuo pakeitimu pakeista komentaro struktūra, siekiant nuoseklumo, t. y. dėstymo, pagal kurį paaiškinimas būtų pradedamas bendraisiais Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 30 punkte numatytos lengvatos taikymo aspektais ir užbaigiamas jos taikymo išimtimis, taip pat atsisakyta perteklinių, su komentuojama įstatymo norma nesusijusių, paaiškinimų teikimo.

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 37 straipsnio 1 dalies komentaro papildymo
(2022-10-25)

37 straipsnis. Pajamų, gautų užsienio valstybėse, dvigubo apmokestinimo panaikinimas

Papildytas GPMĮ 37 straipsnio 1 dalies komentaro 2.4 punkte pateiktas sąrašas pajamų mokesčio tarifų, taikomų dividendų, palūkanų ir honorarų apmokestinimui prie pajamų šaltinio, kurie nustatyti Lietuvos su užsienio valstybėmis sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1, 1-1, 1-2 ir 2 dalių komentarų naujos redakcijos
(2022-08-05)

6 straipsnis. Pajamų mokesčio tarifai

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 6 straipsnio 1, 11, 12 ir 2 dalių dalių komentarai

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaro naujos redakcijos
(2022-07-26)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ir 10 dalių komentarai

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20-2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2022-01-27)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20-2 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

20-2) palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme arba 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937, ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį

Pakeistas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20-2 punkto komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2021-09-07)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

2) pašalpos, mokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamos nepensinės išmokos, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas

Pakeistas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentaras. Komentaras patikslintas pagal šiuo metu galiojančias GPMĮ nuostatas.

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5, 25 ir 55 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2021-09-01)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5, 25 ir 55 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

„5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas;“

„25) pajamos, gautos kaip labdara arba parama Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas) nustatyta tvarka;“

„55) 1 750 eurų per mokestinį laikotarpį neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas;“

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių taikymą (GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaro 1 punkto 3 pavyzdys). Taisyklės nustato, kam, kokių renginių metu, kokios ir kokio dydžio piniginės kompensacijos gali būti mokamos.
Kiti komentaro pakeitimai atlikti atsižvelgus į pasikeitusias GPMĮ 17 straipsnio redakcijas ir kitų teisės aktų pakeitimus

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro naujos redakcijos
(2021-07-08)
VMI parengtas lyginamasis variantas
(2021-06-29)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 20 straipsnio komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2021-05-28)

GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad iš pajamų gali būti atimamos šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos:

„3) už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija, formaliojo profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija (kompetencijos), ir (ar) už studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija, nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie mokosi ar studijuoja, sumokėtos sumos. Jei už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, formaliojo profesinio mokymo programos modulį ir (ar) už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis“

Pakeistas GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 9, 14 ir 15 dalių ir šio įstatymo 38 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) atnaujinimo
(2021-05-13)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
9. Atlikėjo veikla –
14. Pajamos –
15. Pajamos natūra –

38 straipsnis. Pajamų mokesčio įskaitymas

Pakeisti GPMĮ 2 straipsnio 9, 14 ir 15 dalių ir šio įstatymo 38 straipsnio komentarai

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 18 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2021-04-09)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 18 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

18) iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės ar kito pensijų anuitetų mokėjimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyto pensijų anuitetų mokėtojo gauti pensijų anuitetai

Pakeistas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 18 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio komentaro naujos redakcijos
(2021-04-01)

16 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 16 straipsnio komentaras

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2021-03-15)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 58 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

58) darbuotojo pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens nauda, gauta įsigijus akcijų neatlygintinai ar už lengvatinę kainą, jeigu akcijos įsigyjamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo

Parengtas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) naujos redakcijos
(2021-02-17)

15 straipsnis. Sandorių arba ūkinių operacijų vertės koregavimas ir pajamų ar išmokų apibūdinimas iš naujo

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 15 straipsnio komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 2, 3, 6, 7 ir 9 dalių komentaro pakeitimo
(2021-01-04)

27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas

Pakeisti GPMĮ 27 straipsnio 2, 3, 6, 7 ir 9 dalių komentarai


<< Atgal