Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-07-02 Nr. IX-1007)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Naujas
Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 18 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2021-04-09)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 18 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

18) iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės ar kito pensijų anuitetų mokėjimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyto pensijų anuitetų mokėtojo gauti pensijų anuitetai

Pakeistas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 18 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio komentaro naujos redakcijos
(2021-04-01)

16 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 16 straipsnio komentaras

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2021-03-15)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 58 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

58) darbuotojo pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens nauda, gauta įsigijus akcijų neatlygintinai ar už lengvatinę kainą, jeigu akcijos įsigyjamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo

Parengtas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) naujos redakcijos
(2021-02-17)

15 straipsnis. Sandorių arba ūkinių operacijų vertės koregavimas ir pajamų ar išmokų apibūdinimas iš naujo

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 15 straipsnio komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 2, 3, 6, 7 ir 9 dalių komentaro pakeitimo
(2021-01-04)

27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas

Pakeisti GPMĮ 27 straipsnio 2, 3, 6, 7 ir 9 dalių komentarai

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 14, 25, 29, 30 ir 31 straipsnių komentarų
(2020-11-19)

14 straipsnis. Jūrininkų pajamų, gautų už darbą laivo reiso metu, nustatymas
25 straipsnis. Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaravimo, apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka
29 straipsnis. Fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio nuo pajamų, gautų išvykimo mokestiniu laikotarpiu, deklaravimas ir pajamų mokesčio sumokėjimas
30 straipsnis. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę pajamų deklaracija
31 straipsnis. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų, nenurodytų šio Įstatymo 30 straipsnyje, apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų, nenurodytų šio Įstatymo 30 straipsnyje, deklaracija

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 14, 25, 29, 30 ir 31 straipsnių komentarai

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaro papildymo
(2020-10-06 Nr. (18.18-31-1E) RM-52555)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas

Pakeistas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaro 1 punkto 11 pavyzdys.

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(2020-03-12)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

23) pajamos iš žemės ūkio veiklos, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju

18 straipsnis. Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu
18-1 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas
18-2 straipsnis. Nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio apskaičiavimas

Parengtas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkto komentaras.
Atnaujinti GPMĮ 18 straipsnio 1, 2, 3 (šios dalies 4, 7, 8, 9, 12 punktų), 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 dalių bei 18-1 straipsnio komentarai.
Parengtas GPMĮ 18-2 straipsnio komentaras.

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 ir 37 straipsnių komentarų
(2020-01-31)

5 straipsnis. Pajamų mokesčio objektas
37 straipsnis. Pajamų, gautų užsienio valstybėse, dvigubo apmokestinimo panaikinimas

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 5 ir 37 straipsnių komentarai.

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2020-01-27)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaras pakeistas atsižvelgus Vyriausybės 2019-10-16 nutarimo Nr. 1038 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas.

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio komentaro pakeitimo
(2020-01-27)

34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 34 straipsnio komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3, 4, 5 dalių komentarų naujos redakcijos
(2020-01-17)

GPMĮ 6 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys nustato fiksuoto dydžio pajamų mokesčio taikymo tvarką ir sąlygas

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 6 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio
(2020-01-15)

23 straipsnis. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 23 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 2-1, 4 punktų ir šio straipsnio 3 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2020-01-03)

21 straipsnis. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos

Parengti GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 2-1 ir 4 punktų komentarai bei pakeisti šio straipsnio 3 ir 5 dalių komentarai

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 14 ir 14-1 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) papildymo
(2020-01-03)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 ir 14-1 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

„14) darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2012 m. gruodžio 31 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus 55 metų, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų“

„14-1) darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2013 m. sausio 1 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų“

»Gido paaiškinimas

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo ir pakeitimo
(2019-07-12)

10 straipsnis. Individualios veiklos pajamos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 10 straipsnio komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio komentaro
(2019-06-26)

24 straipsnis. Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 24 straipsnio komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio komentaro
(2019-06-26)

33 straipsnis. Išmokas išmokančio Lietuvos vieneto, nuolatinės buveinės ir gyventojo pareigos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 33 straipsnio komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2019-06-05)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20-2, 39, 56 punktų ir šio straipsnio 2 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2019-04-26)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20-2, 39 ir 56 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

20-2) palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį;
39) iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, neviršijanti 200 eurų, taip pat gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos;
56) pajamos, gautos už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant su kriminalinės žvalgybos subjektais ar žvalgybos institucijomis.

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 27 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2019-04-09)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punktaas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

27) ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 28, 30, 53 ir 54 punktuose nenurodytą turtą, išskyrus atliekas, ir to turto įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis 2 500 eurų per mokestinį laikotarpį

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 36, 37 ir 57 punktų komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(2019-03-26)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 36, 37 ir 57 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

36) premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio, vietos valdžios biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, ir premijos profesionaliojo meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų, taip pat valstybės premijos sportininkams ir jų treneriams;

37) sporto varžybų prizas, jeigu šį prizą įsteigia ir skiria olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

57) atlyginimas už kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateiktą vertingą informaciją apie pažeidimą.

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 2 punkto ir 2 straipsnio 38 dalies komentarų
(2019-02-06)

GPMĮ 2 straipsnio 7 dalis apibrėžia individualios veiklos sąvoką
GPMĮ 2 straipsnio 38 dalis pateikia nuorodą į atliekų sąvoką

Pakeistas GPMĮ 2 straipsnio 7 dalies 2 punkto komentaras, taip pat GPMĮ komentaras papildytas nauju 2 straipsnio 38 dalies komentaru

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro
(2018-03-28)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 20 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio komentaro
(2018-03-13)

27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 27 straipsnio 2 ir 4 dalių komentarai

»Gido paaiškinimas


<< Atgal