Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-07-02 Nr. IX-1007)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo ir pakeitimo
(2019-07-12)

10 straipsnis. Individualios veiklos pajamos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 10 straipsnio komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio komentaro
(2019-06-26)

24 straipsnis. Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 24 straipsnio komentaras

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio komentaro
(2019-06-26)

33 straipsnis. Išmokas išmokančio Lietuvos vieneto, nuolatinės buveinės ir gyventojo pareigos

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 33 straipsnio komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2019-06-05)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 20-2, 39, 56 punktų ir šio straipsnio 2 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2019-04-26)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 20-2, 39 ir 56 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

20-2) palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, suma, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį;
39) iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, neviršijanti 200 eurų, taip pat gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos;
56) pajamos, gautos už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant su kriminalinės žvalgybos subjektais ar žvalgybos institucijomis.

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 27 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2019-04-09)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punktaas nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

27) ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 28, 30, 53 ir 54 punktuose nenurodytą turtą, išskyrus atliekas, ir to turto įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis 2 500 eurų per mokestinį laikotarpį

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 36, 37 ir 57 punktų komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(2019-03-26)

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 36, 37 ir 57 punktai nustato, kad neapmokestinamosios pajamos yra šios:

36) premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio, vietos valdžios biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, ir premijos profesionaliojo meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų, taip pat valstybės premijos sportininkams ir jų treneriams;

37) sporto varžybų prizas, jeigu šį prizą įsteigia ir skiria olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

57) atlyginimas už kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateiktą vertingą informaciją apie pažeidimą.

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 2 punkto ir 2 straipsnio 38 dalies komentarų
(2019-02-06)

GPMĮ 2 straipsnio 7 dalis apibrėžia individualios veiklos sąvoką
GPMĮ 2 straipsnio 38 dalis pateikia nuorodą į atliekų sąvoką

Pakeistas GPMĮ 2 straipsnio 7 dalies 2 punkto komentaras, taip pat GPMĮ komentaras papildytas nauju 2 straipsnio 38 dalies komentaru

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro
(2018-03-28)

20 straipsnis. Neapmokestinamasis pajamų dydis

Nauja redakcija išdėstytas GPMĮ 20 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio komentaro
(2018-03-13)

27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas

Nauja redakcija išdėstyti GPMĮ 27 straipsnio 2 ir 4 dalių komentarai

»Gido paaiškinimas


<< Atgal