Pelno mokesčio įstatymo komentaras

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-12-20 Nr. IX-675)

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 6.7, 6.24 ir 6.29 punktų pakeitimo
(2020-04-10)

17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

Pakeisti PMĮ 17 straipsnio 1 dalies komentaro  6.7, 6.24 ir 6.29 punktai:
6.7. Dėl degalus (kurą) ir elektrą naudojančių priemonių eksploatavimo išlaidų
6.24. Dėl palūkanų už paskolas ir įmokų, susijusių su paskolų garantijų gavimu
6.29. Dėl sumų, nuo kurių pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos

Dėl pelno mokesčio įstatymo 38-3 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(2020-04-08)

38-3 straipsnis. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Parengtas PMĮ 38-3 straipsnio komentaras, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2020, 2021 ir 2022 metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį

Dėl pelno mokesčio įstatymo 2 str. 33 dalies, 21 str. 3 dalies ir 56-1 str. 2-1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(2020-04-03)

PMĮ 2 straipsnio 33 dalis apibrėžia „Susijusių asmenų“ sąvoką
21 straipsnis. Komandiruočių sąnaudos
56-1 straipsnis. Mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų

Pakeisti PMĮ 2 straipsnio 33 dalies bei 21 straipsnio 3 dalies komentarai. Taip pat PMĮ komentaras papildytas nauju 56-1 straipsnio 2-1 dalies komentaru

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 8 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) parengimo
(2020-03-30)

PMĮ 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad apskaičiuojant pelno mokestį, neatsižvelgiama į darinį ar kelis darinius, kurių nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų – gauti mokestinės naudos, ir todėl jie laikomi apsimestiniais, atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys gali apimti daugiau negu vieną etapą ar dalį. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais, jeigu jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę

Parengtas PMĮ 11 straipsnio 8 dalies komentaras, kuriame detalizuojama bendroji kovos su mokesčių piktnaudžiavimu taisyklė

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 13 punkto papildymo, 7 straipsnio 1 dalies papildymo, 12 straipsnio 7 punkto pakeitimo, 30 straipsnio 2 dalies papildymo ir 31 straipsnio 1 dalies 15 punkto pakeitimo apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-12-02)

PMĮ komentaras papildytas paaiškinimais apie išvestinių finansinių priemonių apmokestinimo ypatumus

Dėl pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-11-12 Nr. (32.42-31-1) RM-33191)

30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas

Pakeisti PMĮ 30 straipsnio 1 ir 4 dalių komentarai, papildyta šio straipsnio 21 dalies komentaru

»Gido paaiškinimas

Dėl pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 10-1 dalies, 17-2 straipsnio ir 46-2 straipsnio 2 dalies komentarų pakeitimo ir papildymo
(2019-09-18)

PMĮ 2 straipsnio 10-1 dalis apibrėžia „Filmo dalies gamybos“ sąvoką
17-2 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų
46-2 straipsnis. Pelno mokesčio sumažinimas dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų

Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimo ir 30-1 straipsnio komentaro parengimo
(2019-09-04)

30-1 straipsnis. Palūkanos

PMĮ komentaras papildytas nauju 30-1 straipsnio komentaru.
VMI paaiškino, kaip ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos palūkanos pagal PMĮ 301 straipsnio nuostatas, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2019-08-06)

PMĮ 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos

Dėl Lietuvos respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 7-10 dalių apibendrinų paaiškinimų (komentarų)
(2019-05-23)

5 straipsnis. Mokesčio tarifai

Nauja redakcija išdėstyti PMĮ 5 straipsnio 7, 8, 9 ir 10 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 24 dalies, 5 straipsnio 2-4 dalių bei 46-3 straipsnio apibendrinimų paaiškinimų (komentarų)
(2019-05-23)

2 straipsnio 24 dalis apibrėžia sąvoką „Pajamos“
5 straipsnis. Mokesčio tarifai
46-3 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti

Pakeisti PMĮ 2 straipsnio 24 dalies bei 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių komentarai. Taip pat PMĮ komentaras papildytas nauju 46-3 straipsnio komentaru

»Gido paaiškinimas

Dėl pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 3 dalies komentaro pakeitimo
(2019-02-21)

41 straipsnis. Reorganizavimo ir perleidimo dalyviai ir atvejai

Pakeistas PMĮ 41 straipsnio 3 dalies komentaras. Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kad veiklos per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdymas gauto turto, teisių ir pareigų pagrindu turi būti siejamas su to turto, teisių ir įsipareigojimų efektyviu dalyvavimu gaunant pelną ar patiriant nuostolius Lietuvos Respublikoje

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(2018-09-28)

PMĮ 58 straipsnio 16 ir 16-1 dalys nustato pelno mokesčio lengvatas laisvųjų ekonominių zonų įmonėms

Nauja redakcija išdėstyti PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarai, aktualūs laisvųjų ekonominių zonų įmonėms

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 2 punkto ir 24 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2018-09-18)

PMĮ 12 straipsnio 2 punkto ir 24 straipsnio 2 dalies komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(2018-07-11)

27 straipsnis. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai

Pakeistas PMĮ 27 straipsnio 1 dalies komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2018-06-25)

(4 straipsnis. Mokesčio bazė)
4. Užsienio vieneto ne per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje:
1) palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;
2) pajamos iš paskirstytojo pelno, išskyrus ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto užsienio vieneto iš kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno gaunamas pajamas;
3) honorarai, įskaitant šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus;
4) pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;
5) kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos;
6) pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą;
7) išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą.

PMĮ 4 straipsnio 4 dalies komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies bei 46-1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(2018-05-23)

PMĮ 5 straipsnio 6 dalis nustato, kad kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą

46-1 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto

Pakeisti PMĮ 5 straipsnio 6 dalies bei 46-1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalių komentarai


<< Atgal