Pelno mokesčio įstatymo komentaras

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-12-20 Nr. IX-675)

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 10-1 dalies, 17-2 straipsnio ir 46-2 straipsnio 2 dalies komentarų pakeitimo ir papildymo
(2019-09-18)

PMĮ 2 straipsnio 10-1 dalis apibrėžia „Filmo dalies gamybos“ sąvoką
17-2 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų
46-2 straipsnis. Pelno mokesčio sumažinimas dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų

Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimo ir 30-1 straipsnio komentaro parengimo
(2019-09-04)

30-1 straipsnis. Palūkanos

PMĮ komentaras papildytas nauju 30-1 straipsnio komentaru.
VMI paaiškino, kaip ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos palūkanos pagal PMĮ 301 straipsnio nuostatas, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2019-08-06)

PMĮ 4 straipsnio 6 dalies ir 12 straipsnio 17 punkto komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos

Dėl Lietuvos respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 7-10 dalių apibendrinų paaiškinimų (komentarų)
(2019-05-23)

5 straipsnis. Mokesčio tarifai

Nauja redakcija išdėstyti PMĮ 5 straipsnio 7, 8, 9 ir 10 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 24 dalies, 5 straipsnio 2-4 dalių bei 46-3 straipsnio apibendrinimų paaiškinimų (komentarų)
(2019-05-23)

2 straipsnio 24 dalis apibrėžia sąvoką „Pajamos“
5 straipsnis. Mokesčio tarifai
46-3 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti

Pakeisti PMĮ 2 straipsnio 24 dalies bei 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių komentarai. Taip pat PMĮ komentaras papildytas nauju 46-3 straipsnio komentaru

»Gido paaiškinimas

Dėl pelno mokesčio įstatymo 41 straipsnio 3 dalies komentaro pakeitimo
(2019-02-21)

41 straipsnis. Reorganizavimo ir perleidimo dalyviai ir atvejai

Pakeistas PMĮ 41 straipsnio 3 dalies komentaras. Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kad veiklos per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdymas gauto turto, teisių ir pareigų pagrindu turi būti siejamas su to turto, teisių ir įsipareigojimų efektyviu dalyvavimu gaunant pelną ar patiriant nuostolius Lietuvos Respublikoje

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(2018-09-28)

PMĮ 58 straipsnio 16 ir 16-1 dalys nustato pelno mokesčio lengvatas laisvųjų ekonominių zonų įmonėms

Nauja redakcija išdėstyti PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarai, aktualūs laisvųjų ekonominių zonų įmonėms

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 2 punkto ir 24 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2018-09-18)

PMĮ 12 straipsnio 2 punkto ir 24 straipsnio 2 dalies komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(2018-07-11)

27 straipsnis. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai

Pakeistas PMĮ 27 straipsnio 1 dalies komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2018-06-25)

(4 straipsnis. Mokesčio bazė)
4. Užsienio vieneto ne per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje:
1) palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;
2) pajamos iš paskirstytojo pelno, išskyrus ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto užsienio vieneto iš kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno gaunamas pajamas;
3) honorarai, įskaitant šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus;
4) pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;
5) kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos;
6) pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą;
7) išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą.

PMĮ 4 straipsnio 4 dalies komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies bei 46-1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(2018-05-23)

PMĮ 5 straipsnio 6 dalis nustato, kad kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą

46-1 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto

Pakeisti PMĮ 5 straipsnio 6 dalies bei 46-1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalių komentarai


<< Atgal