Pelno mokesčio įstatymo komentaras

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-12-20 Nr. IX-675)

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Naujas
Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 37-1 straipsnio 5 dalyje apibendrintame paaiškinime (komentare) pateikto pavyzdžio pakeitimo
(2024-06-19)

37-1 straipsnis. Pajamų (sumų), išmokamų užsienio vienetui ar jo nuolatinei buveinei, neapmokestinimo prie pajamų šaltinio kriterijai ir reikalavimai

Pakeistas PMĮ 37-1 straipsnio 5 dalies komentare pateiktas pavyzdys

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2024-05-24)

58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalys – stambus investicinis projektas

Pakeisti PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių komentarai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 37-1 straipsnio ir 53 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2024-05-21)

37-1 straipsnis. Pajamų (sumų), išmokamų užsienio vienetui ar jo nuolatinei buveinei, neapmokestinimo prie pajamų šaltinio kriterijai ir reikalavimai

53 straipsnis. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas
2. Pelno mokestis, apskaičiuotas nuo pajamų (sumų), išmokėtų užsienio vienetui, turi būti sumokėtas ne vėliau kaip deklaracijos pateikimo termino pabaigos dieną. Jei Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė išskaitė ir sumokėjo pelno mokestį, apskaičiuotą nuo užsienio vienetui ar jo nuolatinei buveinei išmokėtų sumų (pajamų), kurioms galėjo būti taikomos šio Įstatymo 37- 1 straipsnio nuostatos, tai užsienio vienetui mokestis grąžinamas (įskaitomas) Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Užsienio vienetas raštišką prašymą grąžinti (įskaityti) mokestį ir dokumentus, įrodančius, kad tenkinami šio Įstatymo 37-1 straipsnio 1–3 dalyse nustatyti kriterijai, turi pateikti per dvejus metus nuo minėtų sumų (pajamų) išmokėjimo jam dienos. Sumokėtas pelno mokestis turi būti grąžinamas (įskaitomas) ne vėliau kaip per vienerius metus nuo raštiško prašymo grąžinti (įskaityti) mokestį ir dokumentų, įrodančių, kad tenkinami šio Įstatymo 37(1) straipsnio 1–3 dalyse nustatyti kriterijai, gavimo dienos.

Parengti PMĮ 37-1 straipsnio ir PMĮ 53 straipsnio 2 dalies komentarai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 21 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2024-05-21)

31 straipsnis. Neleidžiami atskaitymai
1. Iš pajamų negali būti atskaitoma:
21) solidarumo įnašas, sumokėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Reglamento (ES)
2022/1854 įgyvendinimo“ nustatyta tvarka

Parengtas PMĮ 31 straipsnio 1 dalies 21 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 2, 3, 15-1, 25, 30-1 dalių bei 12 straipsnio 5 ir 18 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2024-05-07)

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
12 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

Parengti PMĮ 2 straipsnio 2, 3, 15-1, 25 ir 30-1 dalių bei PMĮ 12 straipsnio 5 ir 18 punktų komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsnio 1-6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2024-04-30)

50 straipsnis. Pelno mokesčio deklaracijos ir ataskaitos

Atnaujinti PMĮ 50 straipsnio 1-6 dalių komentarai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 1 ir 3 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2024-04-17)

28 straipsnis. Parama

Pakeisti PMĮ 28 straipsnio 1 ir 3 dalių komentarai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 56-1 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2024-04-08)

56-1 straipsnis. Mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų

Pakeistas PMĮ 56-1 straipsnio 1 dalies komentaras

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 17-2 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2024-04-05)

17-2 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų

Pakeistas PMĮ 17-2 straipsnio komentaras

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6.30 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo nauju 7 papunkčiu
(2023-05-23)

17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

PMĮ 17 straipsnio 1 dalies komentaro 6.30 punktas papildytas nauju 7 papunkčiu. Paaiškinta apie darbuotojo naudai patirtų išlaidų, susijusių su akcijų pasirinkimo sandorio įgyvendinimu, priskyrimu leidžiamiems atskaitymams. Pateikti pavyzdžiai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 46-1 straipsnio 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2024-02-05)

46-1 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto

Pakeisti PMĮ 46-1 straipsnio 2 ir 4 dalių komentarai, atsižvelgus į Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2296 nuostatas, pagal kurias investicijų pelno mokesčio lengvatos taikymo terminas pratęstas iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Dėl pelno mokesčio įstatymo 2 str. 37 d. bei 40 str. 1 ir 2 d. apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2024-01-23)

2 straipsnio 37 dalis apibrėžia sąvoką:
„37. Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.“

40 straipsnis. Sandorių arba ūkinių operacijų vertės koregavimas ir pajamų ar išmokų apibūdinimas iš naujo

Pakeisti PMĮ 2 straipsnio 37 dalies ir 40 straipsnio 1 ir 2 dalių komentarai. Pakeitimo tikslas – suvienodinti sąvokų interpretavimą pasikeitus Kainodaros taisyklėms ir patikslinti formuluotes pagal kontroliuojamųjų sandorių kainodaros praktiką

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 ir 3 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2023-12-21)

21 straipsnis. Komandiruočių sąnaudos

Pakeisti PMĮ 21 straipsnio 1 ir 3 dalių komentarai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 56-1 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6 punkto 3 pastraipos papildymo
(2023-11-16)

56-1 straipsnis. Mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų

Papildyta PMĮ 56-1 straipsnio 1 dalies komentaro 6 punkto 3 pastraipa

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 14 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2023-10-23)

14 straipsnis. Turto įsigijimo kaina

Atnaujintas PMĮ 14 straipsnio komentaras

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2023-10-20)

27 straipsnis. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai

Atnaujintas PMĮ 27 straipsnio 3 dalies komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo naujais 8 ir 9 punktais
(2023-06-27)

24 straipsnio 1 dalis nustato, kad iš pajamų atskaitomi Mokesčių administravimo įstatymo nustatyti mokesčiai ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais arba Vyriausybės nutarimais nustatytos rinkliavos bei privalomosios įmokos, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita.

PMĮ 24 straipsnio 1 dalies komentaras papildytas naujais 8 ir 9 punktais.
Šis pakeitimas aktualus įmonėms, kurių veiklos pajamas sudaro elektros energijos gamyba ir kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo“ nuostatas yra laikomos pajamų perviršio mokėjimo subjektu (mokėtoju)

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2023-06-08)

7 straipsnio 1 dalis nustato:
„1. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus finansinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio skyriaus nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą, ir šio straipsnio nuostatas.“

Pakeisti PMĮ 7 straipsnio 1 dalies komentaras

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 18 dalies ir 11 straipsnio 4 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(2023-06-08)

2 straipsnio 18 dalis apibrėžia sąvoką:
„18. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra – kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.“

11 straipsnio 4 dalis nustato:
„4. Išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik dokumentais, kurie privalo turėti finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytą privalomą finansinės apskaitos dokumentų informaciją. Be šios informacijos, išlaidų, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, pagrindimo dokumentuose privalo būti nurodyta ir kita Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta informacija.“

Pakeisti PMĮ 2 straipsnio 18 dalies ir 11 straipsnio 4 dalies komentarai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 1 – 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(2023-06-07)

28 straipsnis. Parama

Pakeisti PMĮ 28 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių komentarai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo nauju 6.32 punktu bei 21 ir 41 straipsnių techninių pakeitimų
(2023-05-23)

17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

17 straipsnio 1 dalies komentaras papildytas nauju 6.32 papunkčiu „6.32. Dėl išlaidų, susijusių su nuotoliniu darbu, priskyrimo leidžiamiems atskaitymams“

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių, kurių nuostatos taikomos nuo 2023 m. sausio 1 d. komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2023-02-28)

PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalys nustato juridinių asmenų, įgyvendinančių stambų projektą, apmokestinimo taisykles

Pakeisti PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių komentarai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2022-12-20)

57 straipsnis. Finansinės apskaitos tvarkymo reikalavimai

Pakeistas PMĮ 57 straipsnio komentaras

Dėl PM įstatymo 12 straipsnio 19 punkto, kurio nuostatos taikomos nuo 2023 m. sausio 1 d., komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(2022-11-14)

12 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos
Mokesčiu neapmokestinamos šios Lietuvos vieneto bei užsienio vieneto per nuolatines buveines uždirbtos ir (arba) gautos pajamos:
19) atlyginimas už visuomenės poreikiams paimtą žemę ir (ar) kitą turtą

Parengtas PMĮ 12 straipsnio 19 punkto komentaras

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6.18 papunkčio, 22 straipsnio 3 dalies 2 punkto, 23 straipsnio 2 dalies 2 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2022-11-10)

17 straipsnio 1 dalies komentaro 6.18 papunktis: „6.18. Dėl inventorizacijos metu nustatyto prekių pertekliaus arba trūkumo“
22 straipsnis. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos
23 straipsnis. Natūralios netekties nuostoliai

Pakeistas PMĮ 17 straipsnio 1 dalies komentaro 6.18 papunktis, 22 straipsnio 3 dalies komentaro 2 punktas ir 23 straipsnio 2 dalies komentaro 2 punktas

»Gido paaiškinimas

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų ir 38-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(2022-09-09)

2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktai apibrėžia sąvoką:
8. Asocijuoti asmenys – asmenys (vienetai arba fiziniai asmenys), kai jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1) yra susiję asmenys;
2) gali vienas kitam daryti įtaką, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sąlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos.

38-3 straipsnis. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

PMI 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktuose atlikti techninio pobūdžio pakeitimai.
PMĮ 38-3 straipsnio pakeitimu užtikrintas papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio taikymo tęstinumas. Nustatyta, kad iki šiol terminuotai (2020-2022 m.) galiojęs papildomas kredito įstaigų pelno apmokestinimas nustatomas neribotam laikotarpiui t. y. taikomas ne tik apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų, bet ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2022-04-11)

PMĮ komentare (apibendrintame paaiškinime) atlikti techniniai pakeitimai: sąvoka „buhalterinė apskaita“ pakeista į „finansinė apskaita“, sąvoka „invalidas“ pakeista į „neįgalusis“ bei išbrauktos arba patikslintos kitos neaktualios arba netekusios galios nuostatos. Patikslintos komentaro nuostatos aktualios bus, kai nuo 2022 metų gegužės 1 d. įsigalios Buhalterinės apskaitos įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimai, tarp kurių yra Pelno mokesčio įstatymo pakeitimas

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų, kurių nuostatos taikomos po 2017 m. gruodžio 31 d. komentaro pakeitimo
(2022-02-04)

PMĮ 58 straipsnio 16 dalis nustato, kad:
„16. Iki atskiro Lietuvos Respublikos Seimo sprendimo laisvųjų ekonominių zonų įmonių, juridinių asmenų, kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas šioje dalyje nustatyta tvarka:“

Pakeisti PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto pakeitimo ir 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2021-05-06)
Komentaro patikslinimas
(2021-05-12)

PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalys nustato juridinių asmenų, įgyvendinančių stambų projektą, apmokestinimo taisykles

Parengti PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 str. 3 d., 12 str. 15 p., 30 str. 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2021-04-13)

5 straipsnis. Mokesčio tarifai
12 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos
30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas

Pakeistas PMĮ 5 straipsnio 3 dalies, 12 straipsnio 15 punkto ir 30 straipsnio 2 ir 4 dalių komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio 6 dalies pakeitimo ir 56-2 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2020-12-31)

30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas
56-2 straipsnis. Nuolatinės buveinės mokestinių nuostolių perdavimas

Pakeistas PMĮ 30 straipsnio 6 dalies komentaras ir papildyta nauju 56-2 straipsnio komentaru. Tokį PMĮ komentaro pakeitimą įtakojo nustatytos PMĮ teisinio reguliavimo nuostatos apie Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės patiriamų mokestinių nuostolių perdavimo galimybę Lietuvos vienetui


<< Atgal