Pelno mokesčio įstatymo komentaras

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-12-20 Nr. IX-675)

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(2018-09-28)

PMĮ 58 straipsnio 16 ir 16-1 dalys nustato pelno mokesčio lengvatas laisvųjų ekonominių zonų įmonėms

Nauja redakcija išdėstyti PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų ir 16-1 dalies komentarai, aktualūs laisvųjų ekonominių zonų įmonėms

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 2 punkto ir 24 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2018-09-18)

PMĮ 12 straipsnio 2 punkto ir 24 straipsnio 2 dalies komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(2018-07-11)

27 straipsnis. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai

Pakeistas PMĮ 27 straipsnio 1 dalies komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2018-06-25)

(4 straipsnis. Mokesčio bazė)
4. Užsienio vieneto ne per nuolatines buveines Lietuvos Respublikos teritorijoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje:
1) palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;
2) pajamos iš paskirstytojo pelno, išskyrus ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto užsienio vieneto iš kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno gaunamas pajamas;
3) honorarai, įskaitant šio straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus;
4) pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje;
5) kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos;
6) pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą;
7) išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą.

PMĮ 4 straipsnio 4 dalies komentare atlikti aritmetiniai valiutų kursų pakeitimai atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje bei išbrauktos negaliojančios teisės aktų nuostatos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies bei 46-1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(2018-05-23)

PMĮ 5 straipsnio 6 dalis nustato, kad kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 procentų pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą

46-1 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto

Pakeisti PMĮ 5 straipsnio 6 dalies bei 46-1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 32 straipsnio 6 dalies, 33 straipsnio 1 dalies, 34 straipsnio 1 dalies, 35 straipsnio 1 ir 5 dalių bei 36 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-11-15)

32 straipsnis. Dividendai ir paskirstytasis pelnas
33 straipsnis. Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka
34 straipsnis. Dividendai, išmokami užsienio vienetams
35 straipsnis. Užsienio vienetų dividendai
36 straipsnis. Dividendų deklaracija

Pakeisti PMĮ 32 straipsnio 6 dalies, 33 straipsnio 1 dalies, 34 straipsnio 1 dalies, 35 straipsnio 1 ir 5 dalių bei 36 straipsnio komentarai

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo)
(2017-10-27)

28 straipsnis. Parama

Nauja redakcija išdėstyti PMĮ 28 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių komentarai, taikomi nuo 2017-01-01

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 11, 31, 38-1 ir 38-2 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-09-27)

Aktualu laivybos vienetams

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 str. 16-1 dalies bei 17-2 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-09-15)

Aktualu filmų gamintojams

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 dalies bei 31 straipsnio 1 dalies 20 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(2017-06-23)

PMI 2 straipsnio 41 dalis nurodo, kad kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Mokesčių administravimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Baudžiamajame kodekse ir Kino įstatyme

PMĮ 31 straipsnio 1 dalies 20 punkte nustatyta, kad iš pajamų negali būti atskaitomos sąnaudos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 57 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo (papildymo)
(2017-04-25)

57 straipsnis. Buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai

Nauja redakcija išdėstytas PMĮ 57 straipsnio komentaras

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-04-19)

PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktai nustato laisvųjų ekonominių zonų įmonių apmokestinimo tvarką

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1–3 punktų komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2017-01-02)

PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktai nustato laisvųjų ekonominių zonų įmonių apmokestinimo tvarką

Nauja redakcija išdėstyti PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1-3 punktų komentarai, aktualūs laisvųjų ekonominių zonų įmonėms

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 8 punkto, 17 straipsnio 1 dalies ir 31 straipsnio 1 dalies 3 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(2016-10-20 Nr. (18.10-31-1E) RM-28892)

Transporto prastovų pajamų priskyrimas apmokestinamosioms pajamoms
Transporto prastovų sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Pakeisti PMĮ 7 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 8 punkto, 17 straipsnio 1 dalies ir 31 straipsnio 1 dalies 3 punkto komentarai

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 9 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-09-27)

PMĮ 12 straipsnio 9 punktas nustato, kad pelno mokesčiu neapmokestinamas Lietuvos vieneto iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pelno mokesčio mokėtojų, kurių pajamos apmokestintos pelno mokesčiu , gautas pelnas ar jo dalis

Pakeistas PMĮ 12 straipsnio 9 punkto komentaro 1 punktas

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-09-02)

7 straipsnis. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

Nauja redakcija išdėstytas PMĮ 7 straipsnio 1 dalies komentaras

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40-1 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-08-19)

40-1 straipsnis. Fiziniams asmenims paskirstyto pelno apmokestinimas pelno mokesčiu

Nauja redakcija išdėstytas PMĮ 40-1 straipsnio komentaras

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-06-27)

PMĮ 6 straipsnio 2 dalis nustato kitokio mokestinio laikotarpio, nesutampančio su kalendoriniais metais, nustatymo tvarką

Pakeistas PMĮ 6 straipsnio 2 dalies komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 2 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-06-22)

PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 2 punktas nustato laisvųjų ekonominių zonų įmonių pelno mokesčio lengvatų taikymo tvarką

Pakeistas PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 2 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-06-20)

10 straipsnis. Apskaitos principo pasirinkimas ir keitimas

PMĮ 10 straipsnio 2 dalies komentare dydžiai litais pakeisti į dydžius eurais

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-06-10)

8 straipsnis. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą

PMĮ 8 straipsnio 1 dalies komentaro 1 punkte pateiktuose pavyzdžiuose litai pakeisti į eurus

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 47 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių bei 51 straipsnio 3 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(2016-05-17)

47 straipsnis. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas
51 straipsnis. Metinės pelno mokesčio deklaracijos, metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas

Pakeisti 47 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių bei 51 straipsnio 3 dalies komentarai

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-05-17)

17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

Pakeistas PMĮ 17 straipsnio 1 dalies komentaras

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 51 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 53 straipsnio 1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(2016-05-04)

51 straipsnis. Metinės pelno mokesčio deklaracijos, metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas
53 straipsnis. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas

Pakeisti PMĮ 51 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 53 straipsnio 1 dalies komentarai

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-03-15 Nr. (18.10-31-1E) RM-5146)

PMĮ 11 straipsnio 4 dalis nustato, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Be šių rekvizitų, išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, pagrindžiančiuose dokumentuose privalo būti nurodyti ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti papildomi rekvizitai

Nuo 2016 m. sausio 1 d. parašo rekvizitas tapo neprivalomu sąskaitai faktūrai, taip pat neprivalomi šį apskaitos dokumentą surašiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos.
VMI paaiškino, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pardavėjo išrašytą ir pirkėjui elektroniniu paštu Word, PDF ar kitu formatu perduotą sąskaitą faktūrą, jeigu tokioje pirkėjo sąskaitoje faktūroje yra nurodyti sąskaitai faktūrai privalomi rekvizitai

»Komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 7 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2016-01-20)
Aktualu laivybos vienetams, kurie pasirinko pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos taikyti fiksuotą pelno mokestį


<< Atgal