Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-03-05 Nr. IX-751)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 9-1 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2024-03-29)

9-1 straipsnis. Su kuponais susijusiems sandoriams taikomos taisyklės

Parengtas PVM įstatymo 9-1 straipsnio komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 29 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo
(2024-03-27)

29 straipsnis. Specialūs ženklai
PVM neapmokestinami pašto mokos ženklai ir kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodyti specialūs ženklai, kurie parduodami
už jų nominalią vertę. Ši nuostata taikoma tik tiems pašto mokos ženklams, kurie Lietuvos
Respublikoje gali būti naudojami apmokėjimui už suteiktą pašto paslaugą patvirtinti.

Atnaujintas PVM įstatymo 29 straipsnio komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 30 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo
(2024-03-21)

30 straipsnis. Azartiniai lošimai ir loterijos

Atnaujintas PVM įstatymo 30 straipsnio komentaras

Dėl PVM įstatymo 71 straipsnio 7 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-11-15)

71 straipsnis. Prievolė skaičiuoti ir (arba) mokėti į biudžetą PVM ir privalomas registravimasis PVM mokėtoju

Pakeistas ir papildytas PVM įstatymo 71 straipsnio 7 dalies komentaras

Dėl PVM įstatymo 80 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-08-25)

80 straipsnis. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai

Pakeistas ir papildytas PVM įstatymo 80 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl PVM įstatymo 49 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-07-21)

49 straipsnis. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę (0 procentų PVM tarifas)

Pakeistas ir papildytas PVM įstatymo 49 straipsnio komentaras

Dėl PVM įstatymo 20 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-07-12)

20 straipsnis. Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos

Pakeistas ir papildytas PVM įstatymo 20 straipsnio komentaras

Dėl PVM įstatymo 91 ir 123 straipsnių komentarų pakeitimo ir papildymo
(2023-06-09)

91 straipsnis. Grąžintinos iš biudžeto PVM sumos įskaitymas ir grąžinimas
123 straipsnis. PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymas

Pakeisti PVM įstatymo 91 ir 123 straipsnių komentarai

Dėl PVM įstatymo 53-1 straipsnio komentaro parengimo
(2023-05-30)

53-1 straipsnis. Prekių tiekimui naudojantis elektronine sąsaja taikoma speciali taisyklė

Parengtas PVM įstatymo 53-1 straipsnio komentaras

Dėl PVM įstatymo 52 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-05-22)

52 straipsnis. Atstovavimas šiame skyriuje nurodytuose sandoriuose ir sandoriai už Lietuvos Respublikos ribų

Atnaujintas PVM įstatymo 52 straipsnio komentaras

Dėl PVM įstatymo 47 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-05-08)

47 straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms, agentūroms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės ir paslaugos

Pakeistas PVM įstatymo 47 straipsnio komentaras

Dėl PVM įstatymo 43 ir 44 straipsnių komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-04-13)

43 straipsnis. Laivai ir orlaiviai
44 straipsnis. Laivų ir orlaivių atsargos

Pakeisti PVM įstatymo 43 ir 44 straipsnių komentarai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 97 ir 98 straipsnių komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-03-07)

97 straipsnis. Šio skirsnio nuostatų taikymas
98 straipsnis. Kompensacinio PVM tarifo taikymas

Pakeisti PVM įstatymo 97 ir 98 straipsnių komentarai

Dėl PVM įstatymo 22 straipsnio 1 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-01-17)

22 straipsnis. Švietimo ir mokymo paslaugos

Pakeistas ir papildytas PVM įstatymo 22 straipsnio 1 dalies komentaras

Dėl PVM įstatymo 83 straipsnio 1 dalies komentaro 2, 10, 17 punktų pakeitimo ir papildymo
(2023-01-03)

83 straipsnis. Kreditiniai ir debetiniai dokumentai

Pakeisti PVM įstatymo 83 straipsnio 1 dalies komentaro 2, 10 ir 17 punktai

Dėl PVM įstatymo 79 straipsnio 1, 2, 3 ir 14 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo
(2022-12-23)

79 straipsnis. Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimas PVM sąskaita faktūra

Pakeisti PVM įstatymo 79 straipsnio 1, 2, 3 ir 14 dalių komentarai

Dėl PVM įstatymo 2 straipsnio 21 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo
(2022-11-22)

PVM įstatymo 2 straipsnio 21 dalis apibrėžia:
21. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo – juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris gauto pelno pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurių veiklos reikšmingą dalį sudaro veikla, iš kurios gaunama pelno, nors tų juridinių asmenų veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Pakeistas ir papildytas PVM įstatymo 2 straipsnio 21 dalies komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl PVM įstatymo 104 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2022-11-14)

104 straipsnis. Sandoriai už Europos Sąjungos teritorijos ribų

Atnaujintas PVM įstatymo 104 straipsnio komentaras

Dėl PVM įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaro pakeitimo ir papildymo
(2022-08-10)

62 straipsnis. Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo ir importo PVM, kurio atskaita apribota
2. Negali būti atskaitomas:
1) pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus nepriskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų, taip pat 50 procentų pirkimo ir (arba) importo PVM už reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas, kurių įsigijimo išlaidos pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus priskiriamos prie reprezentacinių sąnaudų;

Pakeistas PVM įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl PVM įstatymo 20 straipsnio 4 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo
(2002-06-09)

PVM įstatymo 20 straipsnio 4 dalis nustato:
4. PVM neapmokestinami žmogaus organai, kraujas (konservuotas kraujas ir kraujo komponentai) ir motinos pienas, taip pat odontologų ir (arba) dantų technikų tiekiami dantų protezai.

Pakeistas PVM įstatymo 20 straipsnio 4 dalies komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 101-105 straipsnių komentaro pakeitimo ir papildymo
(2002-02-03)

2 Skirsnis. TURIZMO PASLAUGŲ APMOKESTINIMO SCHEMA
101 straipsnis. Šio skirsnio nuostatų taikymas
102 straipsnis. Apmokestinamoji vertė
103 straipsnis. PVM atskaitos ypatybės
104 straipsnis. Sandoriai už Europos Sąjungos teritorijos ribų
105 straipsnis. Kelionės organizatoriaus teikiamų paslaugų įforminimo ypatybės

Atnaujinti PVM įstatymo 101-105 straipsnių komentarai

Dėl PVM įstatymo 9 str. 1 d. komentaro papildymo ir pakeitimo
(2021-12-28)

9 straipsnis. Tam tikriems sandoriams taikomos specialios taisyklės

Pakeistas PVM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies komentaras (ekonominės veiklos perdavimo neapmokestinimas PVM)

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 straipsnio komentaro
(2020-05-26)

PVM įstatymo 22 straipsnio 1 dalis nustato:
1. PVM neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas, neformalusis vaikų švietimas, pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, jeigu šias paslaugas teikia juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę jas teikti.

Pakeistas PVM įstatymo 22 straipsnio 1 dalies komentaro 7 punktas

»Gido paaiškinimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio komentaro
(2020-01-27)

15 straipsnis. Apmokestinamoji vertė

Pakeistas PVM įstatymo 15 straipsnio 1 dalies komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 26-1 straipsnio komentaro
(2019-09-05)

26-1 straipsnis. Nepriklausomų grupių veikla
PVM neapmokestinamos nepriklausomų grupių, kurių nariai yra asmenys, vykdantys Direktyvos 2006/112/EB IX antraštinės dalies 2 skyriuje nurodytą veiklą, savo nariams teikiamos paslaugos, tiesiogiai būtinos tų narių šiame straipsnyje nurodytai veiklai, kai tokių grupių bendras išlaidas padengia grupės nariai, o už gautą paslaugą narys nemoka daugiau negu jam tenkanti bendrų išlaidų dalis.

PVM įstatymo komentaras papildytas nauju 26-1 straipsnio komentaru

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 49 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-07-18)

PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalis nustato:
2. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos naujos transporto priemonės, tiekiamos bet kuriam asmeniui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena)

PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalies komentare  atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio komentaro patikslinimo
(2019-06-10)

96 straipsnis. Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punkto komentaro 5 punkto pavyzdyje ištaisyta techninė klaida ir minėtame pavyzdyje išbrauktas žodis „obliuotas“

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 23 dalies komentaro
(2019-03-14)

PVM įstatymo 15 straipsnio 23 dalis nustato:
23. Už daugiatipį kuponą tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė yra atlygis, sumokėtas už kuponą, arba, jeigu informacijos apie tą atlygį nėra, piniginė vertė, nurodyta daugiatipiame kupone arba susijusiuose dokumentuose, išskyrus patį tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų PVM.

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė PVM įstatymo 15 straipsnio 23 dalies komentarą

»Gido paaiškinimas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-03-04)

PVM įstatymo 32 straipsnio 2 dalis nustato:
2. PVM neapmokestinamas žemės pardavimas ar kitoks perdavimas, kai pagal sandorio sąlygas asmuo, kuriam tokia žemė perduodama, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ja kaip jos savininkas, išskyrus žemę, perduodamą kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų dalimis, taip pat žemę statyboms. Žeme statyboms šiame straipsnyje laikomas žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti kokie nors tvarkymo darbai, ar ne.

Pakeistas PVM įstatymo 32 straipsnio 2 dalies komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 49 straipsnio 1 dalies ir 56 straipsnio 1 dalies komentarų pakeitimo ir papildymo
(2019-02-22)

PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalis nustato:
1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena).

56 straipsnis. 0 procentų PVM tarifo pritaikymo pagrįstumo įrodymas

Pakeisti PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalies ir 56 straipsnio 1 dalies komentarai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-01-11)

15 straipsnis. Apmokestinamoji vertė

Pakeistas PVM įstatymo 15 straipsnio 5 dalies komentaras
Pakeitimas aktualus patalpų nuomotojams
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokiais būdais nuomotojas iš nuomininko turėtų susigrąžinti su nuomojamo turto eksploatavimu susijusias išlaidas (t.y., išlaidas, susijusias su vandens, šilumos, elektros energijos tiekimu, paslaugų, susijusių su pastato remontu, įrengimų, įskaitant liftą, taisymu, patalpų valymu, saugojimu ir kt., teikimu)

»Gido paaiškinimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2018-07-10)

PVM įstatymo 19 straipsnio 5 dalis nustato:
5. Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

Pakeistas PVM įstatymo 19 straipsnio 5 dalies komentaras. Nustatyti aiškesni kriterijai dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4-1 straipsnio 6 dalies apibendrinto paaiškinimo pakeitimo
(2018-04-24)

4-1 straipsnis. Prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės

PVM įstatymo 4- 1 straipsnio 6 dalies komentaro 1 punkte atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai – patikslinta teisės akto data


<< Atgal