Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-03-05 Nr. IX-751)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 22 straipsnio komentaro
(2020-05-26)

PVM įstatymo 22 straipsnio 1 dalis nustato:
1. PVM neapmokestinami ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, mokymas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, aukštojo mokslo studijos ir kvalifikacijų teikimas, neformalusis vaikų švietimas, pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, jeigu šias paslaugas teikia juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę jas teikti.

Pakeistas PVM įstatymo 22 straipsnio 1 dalies komentaro 7 punktas

»Gido paaiškinimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio komentaro
(2020-01-27)

15 straipsnis. Apmokestinamoji vertė

Pakeistas PVM įstatymo 15 straipsnio 1 dalies komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 26-1 straipsnio komentaro
(2019-09-05)

26-1 straipsnis. Nepriklausomų grupių veikla
PVM neapmokestinamos nepriklausomų grupių, kurių nariai yra asmenys, vykdantys Direktyvos 2006/112/EB IX antraštinės dalies 2 skyriuje nurodytą veiklą, savo nariams teikiamos paslaugos, tiesiogiai būtinos tų narių šiame straipsnyje nurodytai veiklai, kai tokių grupių bendras išlaidas padengia grupės nariai, o už gautą paslaugą narys nemoka daugiau negu jam tenkanti bendrų išlaidų dalis.

PVM įstatymo komentaras papildytas nauju 26-1 straipsnio komentaru

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 49 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-07-18)

PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalis nustato:
2. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos naujos transporto priemonės, tiekiamos bet kuriam asmeniui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena)

PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalies komentare  atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio komentaro patikslinimo
(2019-06-10)

96 straipsnis. Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punkto komentaro 5 punkto pavyzdyje ištaisyta techninė klaida ir minėtame pavyzdyje išbrauktas žodis „obliuotas“

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 23 dalies komentaro
(2019-03-14)

PVM įstatymo 15 straipsnio 23 dalis nustato:
23. Už daugiatipį kuponą tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė yra atlygis, sumokėtas už kuponą, arba, jeigu informacijos apie tą atlygį nėra, piniginė vertė, nurodyta daugiatipiame kupone arba susijusiuose dokumentuose, išskyrus patį tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų PVM.

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė PVM įstatymo 15 straipsnio 23 dalies komentarą

»Gido paaiškinimas

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-03-04)

PVM įstatymo 32 straipsnio 2 dalis nustato:
2. PVM neapmokestinamas žemės pardavimas ar kitoks perdavimas, kai pagal sandorio sąlygas asmuo, kuriam tokia žemė perduodama, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ja kaip jos savininkas, išskyrus žemę, perduodamą kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų dalimis, taip pat žemę statyboms. Žeme statyboms šiame straipsnyje laikomas žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti kokie nors tvarkymo darbai, ar ne.

Pakeistas PVM įstatymo 32 straipsnio 2 dalies komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 49 straipsnio 1 dalies ir 56 straipsnio 1 dalies komentarų pakeitimo ir papildymo
(2019-02-22)

PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalis nustato:
1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena).

56 straipsnis. 0 procentų PVM tarifo pritaikymo pagrįstumo įrodymas

Pakeisti PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalies ir 56 straipsnio 1 dalies komentarai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio komentaro pakeitimo ir papildymo
(2019-01-11)

15 straipsnis. Apmokestinamoji vertė

Pakeistas PVM įstatymo 15 straipsnio 5 dalies komentaras
Pakeitimas aktualus patalpų nuomotojams
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokiais būdais nuomotojas iš nuomininko turėtų susigrąžinti su nuomojamo turto eksploatavimu susijusias išlaidas (t.y., išlaidas, susijusias su vandens, šilumos, elektros energijos tiekimu, paslaugų, susijusių su pastato remontu, įrengimų, įskaitant liftą, taisymu, patalpų valymu, saugojimu ir kt., teikimu)

»Gido paaiškinimas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2018-07-10)

PVM įstatymo 19 straipsnio 5 dalis nustato:
5. Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

Pakeistas PVM įstatymo 19 straipsnio 5 dalies komentaras. Nustatyti aiškesni kriterijai dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4-1 straipsnio 6 dalies apibendrinto paaiškinimo pakeitimo
(2018-04-24)

4-1 straipsnis. Prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės

PVM įstatymo 4- 1 straipsnio 6 dalies komentaro 1 punkte atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai – patikslinta teisės akto data


<< Atgal