Akcizų įstatymo komentaras

AKCIZŲ ĮSTATYMAS
(2001-10-30 Nr. IX-569)

AKCIZŲ ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl LR akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentaro pakeitimo ir papildymo
(2023-12-13)

43 straipsnis. Specialūs atvejai, kai energiniai produktai atleidžiami nuo akcizų
1. Be šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytų atleidimo atvejų, nuo akcizų atleidžiami:
2) laivų degalai, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą), išskyrus laivų degalus, tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus laivus. Laivas laikomas naudojamu asmeniniams poreikiams, kai juo naudojasi laivo savininkas ar kitas asmuo (nuomos ar kitais teisiniais pagrindais) kitiems negu komerciniams tikslams. Energinių produktų, kuriems taikoma ši lengvata, kodus pagal KN nustato Vyriausybė;

Pakeistas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentaras

Dėl akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies komentaro 2 punkto papildymo
(2023-02-02)

43 straipsnis. Specialūs atvejai, kai energiniai produktai atleidžiami nuo akcizų
1. Be šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytų atleidimo atvejų, nuo akcizų atleidžiami:
2) laivų degalai, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą), išskyrus laivų degalus, tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus laivus. Laivas laikomas naudojamu asmeniniams poreikiams, kai juo naudojasi laivo savininkas ar kitas asmuo (nuomos ar kitais teisiniais pagrindais) kitiems negu komerciniams tikslams. Energinių produktų, kuriems taikoma ši lengvata, kodus pagal KN nustato Vyriausybė;

Pakeistas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punkto apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2015-05-26 Nr. (18.2-31-2) RM-12081)

Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktas nustato, kad prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda už:
„9) nuosavybės teise priklausančias cigaretes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir (arba) kurios iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dienos buvo išleistos į laisvą apyvartą, naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dieną asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais. Ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai įsigaliojęs naujas akcizų tarifas yra didesnis už iki tol galiojusį akcizų tarifą, ir tik cigaretėms, laikomoms licencijose verstis didmenine prekyba tabako gaminiais nurodytuose padaliniuose (sandėliuose, filialuose ir pan.), iš kurių vyksta didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (arba) kuriuose šie gaminiai laikomi“


<< Atgal