VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI

VERSLO APSKAITOS STANDARTŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS NUO 2016-01-01

VAS IR PMĮ REGLAMENTAVIMO SKIRTUMŲ PAAIŠKINIMAI

DAUGIAU PAAIŠKINIMŲ

 

Siekdama palengvinti informacijos pateikimą pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ nuostatas, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė mažoms įmonėms skirtą pavyzdinę aiškinamojo rašto formą
Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma
(2019-01-17)

 

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI

1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ tvirtinimo
(2010-05-13 Nr. VAS-12, Žin., 2010-05-18, Nr. 57-2828) Galiojanti suvestinė redakcija

Nustatyta finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis įvairaus dydžio įmonėms: labai mažoms, mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms

2-asis VAS „Balansas“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ tvirtinimo
(2015-06-16 Nr. VAS-41, TAR, 2015-06-16, kodas 2015-09638)

1 priedas. Balanso forma

2 priedas. Sutrumpinto balanso forma

3 priedas. Labai mažų įmonių trumpo balanso forma

4 priedas. Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių balanso forma

3-iasis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo
(2015-06-16 Nr. VAS-40 , TAR, 2015-06-16, kodas 2015-09639)

1 priedas. Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

2 priedas. Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

4-asis VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita”
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita” tvirtinimo
(2015-04-13 Nr. VAS-6, TAR, 2015-05-29, kodas 2015-08347)

1 priedas. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

2 priedas. Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

3 priedas. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

5-asis VAS „Pinigų srautų ataskaita“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ tvirtinimo
(2010-06-04 Nr. VAS-14, Žin., 2010-06-12, Nr. 68-3431)

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Investicinės veiklos pinigų srautai

Finansinės veiklos pinigų srautai

Nepiniginiai sandoriai

Valiutiniai straipsniai

1 priedas. Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

2 priedas. Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

3 priedas. Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

4 priedas. Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

6-asis VAS „Aiškinamasis raštas“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo
(2012-12-21 Nr. VAS-24, Žin., 2012-12-29, Nr. 153-7811)

Aiškinamojo rašto turinys

Apskaitos politika

Visų įmonių aiškinamojo rašto pastabos

Papildoma informacija, kurią turi atskleisti vidutinės, didelės ir viešojo intereso įmonės

Įmonės reorganizavimas, atskyrimas ir pertvarkymas

7-asis VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ tvirtinimo
(2011-12-23 Nr. VAS-21, Žin., 2011-12-29, Nr. 161-7678)

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitinio įvertinimo keitimas

Klaidų taisymas

8-asis VAS „Nuosavas kapitalas“
Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas
Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo
(2003-12-18 Nr. 1, Žin., 2004-02-06, Nr. 20-616)

Akcinės bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis

Įstatinio kapitalo apskaita

Akcijų priedų apskaita

Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita

Privalomojo rezervo apskaita

Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita

Kitų rezervų apskaita

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) apskaita

Valstybės įmonių nuosavas kapitalas

Mažosios bendrijos nuosavas kapitalas

Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų nuosavas kapitalas

9-asis VAS „Atsargos”
Finansų ministro įsakymas
Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo
(2018-03-19 Nr. 1K-117, TAR, 2018-03-23, kodas 2018-04414, įsigalioja 2018-03-24)

Atsargų įvertinimas

Atsargų įsigijimo savikaina

Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikaina

Grynoji galimo realizavimo vertė

Paslaugų teikėjo atsargų savikaina

Atsargų įkainojimo būdai

Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai

10-asis VAS „Pajamos“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ tvirtinimo
(2015-06-16 Nr. VAS-39, TAR, 2015-06-16, kodas 2015-09647)

Pardavimo pajamos

Kitos veiklos pajamos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Pelno mokesčio pajamos

Labai mažoms įmonėms taikomos išimtys

11-asis VAS „Sąnaudos”
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos” tvirtinimo
(2015-06-16 Nr. VAS-38, TAR, 2015-06-16, kodas 2015-09640)

Pardavimo savikaina

Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Pelno mokesčio sąnaudos

Labai mažoms įmonėms taikomos išimtys

12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas
Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo
(2003-12-18 Nr. 1, Žin., 2004-02-06, Nr. 20-616)

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas

Investicinio turto apskaita

Valstybės ir savivaldybės įmonių turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, apskaita

13-asis VAS „Nematerialusis turtas“
Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas
Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo
(2003-12-18 Nr. 1, Žin., 2004-02-06, Nr. 20-616)

Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje

Įmonės pasigaminto (sukurto) nematerialiojo turto registravimas apskaitoje

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir tobulinimo išlaidų apskaita

Nematerialiojo turto amortizacija

Nematerialiojo turto nuvertėjimas ir turto nurašymas

Mineralinių išteklių žvalgybos ir vertinimo apskaita

14-asis VAS „Verslo jungimai“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ tvirtinimo
(2013-03-08 Nr. VAS-3, Žin., 2013-03-16, Nr. 28-1375)

Verslo jungimas – teisės daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį kitai įmonei įgijimas, verslo įsigijimas, įmonių reorganizavimas prijungimo ar sujungimo būdu

Verslo jungimo apskaita

Įmonių reorganizavimas prijungimo ar sujungimo būdu

Pirkimo metodo taikymas

Prestižo apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose

15-asis VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ tvirtinimo
(2008-12-27 Nr. VAS-15, Žin., 2008-12-27, Nr. 148-5964)

Reikšmingo poveikio nustatymas

Investicijų į asocijuotąsias įmones pateikimas finansinėse ataskaitose

16-asis VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones“ tvirtinimo
(2008-12-17 Nr. VAS-16, Žin., 2008-12-17, Nr. 148-5965)

Standartas nustato įmonių grupės, kurią sudaro patronuojančioji ir patronuojamosios įmonės, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo, investicijų į patronuojamąsias įmones apskaitos tvarką ir pateikimą įmonių grupės ir patronuojančiosios įmonės finansinėse ataskaitose

Standarto nuostatos taikomos akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms ūkinėms bendrijoms, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės

1 priedas. Konsoliduotojo balanso forma

2 priedas. Pavyzdinė konsoliduotosios pelno (nuostolių) ataskaitos forma

3 priedas. Konsoliduotosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

4 priedas. Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

5 priedas. Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

17-asis VAS „Biologinis turtas“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo
(2013-12-10 Nr. VAS-25, Žin., 2013-12-12, Nr. 127-6512)

Standartas nustato žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto apskaitos, pateikimo finansinėse ataskaitose ir gautų žemės ūkio produktų pirminio pripažinimo tvarką

18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ tvirtinimo
(2009-11-11 Nr. VAS-9, Žin., 2009-11-19, Nr. 137-6053)

Finansinis turtas – turtas, kuris yra:
1) pinigai (esantys įmonės kasoje ir atsiskaitomosiose sąskaitose) ir pinigų ekvivalentai;
2) sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis;
3) įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai;
4) sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą 1–3 punktuose išvardytą finansinį turtą iš kito subjekto

19-asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“ tvirtinimo
(2015-05-28, Nr. VAS-22, TAR, 2015-06-01, kodas 2015-08541)

20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“
Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas
Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo
(2003-12-18 Nr. 1, Žin., 2004-02-06, Nr. 20-616)

Standartas taikomas:
1) visų rūšių nuomos, lizingo ir panaudos sutartims;
2) visoms sutartims, kuriomis perduodama teisė valdyti ir naudoti turtą, netgi jei šio turto eksploatacijos ar priežiūros paslaugas teikia nuomotojas

Standartas netaikomas:
1) gamtos išteklių naudojimo ir tyrinėjimo nuomos, lizingo ir panaudos sutartims;
2) patentų ir autorinėms sutartims

21-asis VAS „Dotacijos ir subsidijos“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ tvirtinimo
(2011-04-19 Nr. VAS-4, Žin., 2011-04-23, Nr. 48-2354)

Standartas taikomas iš valstybės ir savivaldybės institucijų gaunamų dotacijų apskaitai. Šiame standarte dotacijoms taip pat priskiriamos subsidijos, įvairios kitos iš šių institucijų gautos paramos rūšys ir nemokamai gautas turtas

22-asis VAS „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“
Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas
Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo
(2003-12-18 Nr. 1, Žin., 2004-02-06, Nr. 20-616)

Standartas taikomas sandorių užsienio valiuta apskaitai bei perskaičiuojant užsienyje veikiančių kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių finansinę atskaitomybę konsoliduojant ir investicijų apskaitai taikant nuosavybės metodą

23-iasis VAS „Turto nuvertėjimas“
Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas
Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo
(2004-12-08 Nr. 12, Žin., 2004-12-16, Nr. 180-6700)

Turto, kuris gali nuvertėti, apskaita ir nuvertėjimo požymiai

Turto atsiperkamoji vertė

Tikroji turto vertė atėmus pardavimo išlaidas

Turto naudojimo vertė

Turto nuvertėjimo pripažinimas ir apskaita

Turto nuvertėjimo panaikinimas

24-asis VAS „Pelno mokestis“
Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas
Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo
(2004-10-13 Nr. 7, Žin., 2004-12-16, Nr. 180-6695)

Standartas taikomas apskaičiuojant, registruojant apskaitoje ir pateikiant finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį. Standartas nustato, kaip ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių poveikis pelno mokesčiui turi būti parodytas apskaitoje

25-asis VAS „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys”
Apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas
Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo
(2004-08-25 Nr. 5, Žin., 2004-10-23, Nr. 155-5686)

Standarto tikslas – nustatyti su statybos sutartimis susijusių pajamų ir sąnaudų pripažinimo, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką. Ilgalaikėse sutartyse numatytos veiklos pradžios ir pabaigos datos dažnai patenka į skirtingus ataskaitinius laikotarpius, todėl šiame standarte aptariama, kada sutarčių pajamos ir išlaidos turi būti pripažįstamos pajamomis ir sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje

26-asis VAS „Išvestinės finansinės priemonės“
Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ tvirtinimo
(2007-09-17 Nr. VAS-6, Žin., 2007-09-20, Nr. 99-4045)

27-asis VAS „Koncesijos sutartys“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys“ tvirtinimo
(2009-12-29 Nr. VAS-11, Žin., 2009-12-31, Nr. 159-7269)

28-asis VAS „Įmonių likvidavimas“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 28-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių likvidavimas“ tvirtinimo
(2009-12-31 Nr. VAS-14, Žin., 2010-01-07, Nr. 2-117)

Standartas taikomas sudarant įmonių, kurios yra likviduojamos ir negali taikyti veiklos tęstinumo principo, finansines ataskaitas

29-asis VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė”
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė” tvirtinimo
(2010-10-07 Nr. VAS-20 , Žin., 2010-10-09, Nr. 120-6159)

Standartą taiko įmonės, kurios teisės aktų nustatyta tvarka arba savo nuožiūra nusprendžia sudaryti tarpines finansines ataskaitas

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto reikalavimai

30-asis VAS „Susiję asmenys”
Negalioja nuo 2015-06-02. Panaikintas 2015-05-28 įsakymu Nr. VAS-34

30-asis verslo apskaitos standartas „Susiję asmenys“ pripažintas netekusiu atsižvelgus į tai, kad reikalavimai dėl susijusių asmenų atskleidimo aiškinamajame rašte perkelti į 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“

31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ tvirtinimo
(2008-12-22 Nr. VAS-18, Žin., 2008-12-27, Nr. 148-5967)

Standartas taikomas atlygio darbuotojui apskaitai nepaisant jo užimamų pareigų, darbo dienos trukmės, nuolatinio ar laikino darbo

32-asis VAS „Tikrosios vertės nustatymas“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 32-ojo verslo apskaitos standarto „Tikrosios vertės nustatymas“ tvirtinimo
(2014-12-18 Nr. VAS-36, TAR, 2012-12-23, kodas 2014-20573)

Standartas taikomas, kai kitame verslo apskaitos standarte reikalaujama arba leidžiama nustatyti ilgalaikio materialiojo, investicinio, biologinio, parduoti laikomo finansinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir finansinių įsipareigojimų tikrąją vertę ar atskleisti informaciją apie nustatytą tikrąją vertę, atlikti tikrąja verte pagrįstus vertinimus, pavyzdžiui, nustatyti tikrąją vertę, atėmus pardavimo išlaidas, arba atskleisti informaciją apie tuos vertinimus

33-iasis VAS „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“
Negalioja nuo 2015-02-05. Panaikintas 2015-02-02 įsakymu Nr. VAS-2

33-iasis verslo apskaitos standartas „Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė“ pripažintas netekusiu galios, kadangi įstatymai ir kiti teisės aktai nustato, kad finansų maklerio ir valdymo įmonės apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro pagal tarptautinius apskaitos standartus

34-asis VAS „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose”
Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje“ tvirtinimo
(2005-12-22 Nr. VAS-11, Žin., 2006-01-05, Nr. 2-40)

Standartą turi taikyti viešojo intereso įmonės. Viešojo intereso įmonė – įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų skaičiaus. Viešojo intereso įmonė yra: akcinė bendrovė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje; bankas ir Centrinė kredito unija; finansų maklerio įmonė; kolektyvinio investavimo subjektas, pensijų fondas, draudimo įmonė ir perdraudimo įmonė; Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ir reguliuojamos rinkos operatorius

35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas“
Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ tvirtinimo
(2005-12-29 Nr. VAS-12, Žin., 2006-01-14, Nr. 5-188)

Standartas taikomas vienos teisinės formos įmonę pertvarkant į kitos teisinės formos įmonę: valstybės įmonę – į savivaldybės ir savivaldybės įmonę – į valstybės įmonę; valstybės ar savivaldybės įmonę – į akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę; ūkinę bendriją, individualią įmonę ar mažąją bendriją – į akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę; akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę – į individualią įmonę, ūkinę bendriją ar mažąją bendriją; ūkinę bendriją ar individualią įmonę – į mažąją bendriją; mažąją bendriją – į individualią įmonę ar ūkinę bendriją

36-asis VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“
Negalioja nuo 2013-01-01. Panaikintas 2012-10-16 įsakymu Nr. VAS-18

Už 2013 ir vėlesnius metus neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinės ataskaitos sudaromos pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą

37-asis VAS „Jungtinė veikla”
Audito ir Apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 37-ojo verslo apskaitos standarto „Jungtinė veikla” tvirtinimo
(2011-12-23 Nr. VAS-20, Žin., 2011-12-29, Nr. 161-7677)

Pagal jungtinės veiklos sutartį bendrojoje ekonominėje veikloje gali būti naudojamas partnerių turtas ir kiti ištekliai neįregistravus įmonės kaip juridinio asmens. Pagal šią sutartį kiekvienas partneris valdo arba naudoja turtą ir kartu su kitais kontroliuoja ekonominę veiklą. Jungtinės veiklos sutartyje nurodomi būdai, kaip partneriai pasiskirsto bendras pajamas, patiriamas sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus

38-asis VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo
(2012-10-16 Nr. VAS-18, Žin., 2012-10-18, Nr. 121-6090)

Pagrindiniai finansinių ataskaitų reikalavimai

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų nuosavas kapitalas

Mažosios bendrijos nuosavas kapitalas

Įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas

Informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte

1 priedas. Balanso forma

2 priedas. Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

39-asis VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“
Apskaitos ir audito instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo
(2010-12-13 Nr. VAS-39, Žin., 2010 12 21, Nr. 150-7706)

40-asis VAS „Euro įvedimas“
Apskaitos ir audito tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ tvirtinimo
(2014-03-28 Nr. VAS-22, TAR, 2014-03-31, kodas 2014-3763)

41-asis VAS „Įmonių skaidymas“
Apskaitos ir audito instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ tvirtinimo
(2010-02-22 Nr. VAS-6, Žin., 2010-02-25, kodas 23-1117)

Standarte aptariami trys skaidymo būdai: įmonės dalies atskyrimas, įmonės reorganizavimas padalijimo ir išdalijimo būdais

43-iasis VAS „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 43-iojo verslo apskaitos standarto „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo
(2011-12-23 Nr. VAS-15, Žin., 2011-12-29, Nr. 161-7672)

 


<< Atgal