VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

1-asis VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo
(2007-12-28 Nr. 1K-388, Žin., 2008-01-03, Nr. 1-29)

Finansinių ataskaitų sudarymo tvarka nustatyta 2-ajame VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 4-ajame VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 5-ajame VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 6-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ ir 23-iajame VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“

2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo
(2007-12-19 Nr. 1K-378, Žin., 2007-12-22, Nr. 136-5537)

Turto ir įsipareigojimų priskyrimas prie ilgalaikių ir trumpalaikių

Turto straipsnių paaiškinimas

Finansavimo sumų straipsnių paaiškinimas

Įsipareigojimų straipsnių paaiškinimas

Grynojo turto ir mažumos dalies straipsnių paaiškinimas

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

1 priedas. Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma

2 priedas. Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma

3 priedas. Aukštesniojo lygio finansinės būklės ataskaitos forma

3-asis VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo
(2007-12-19 Nr. 1K-379, Žin., 2007-12-22, Nr. 136-5538)

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos straipsnių paaiškinimas

Mokesčių fondų ir išteklių fondų veiklos rezultatų ataskaitos formos straipsnių paaiškinimai

Aukštesniojo lygio veiklos rezultatų ataskaitos straipsnių paaiškinimas

Rezultatų pateikimas veiklos rezultatų ataskaitoje

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

1 priedas. Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų veiklos rezultatų ataskaitos forma

2 priedas. Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma

3 priedas. Aukštesniojo lygio veiklos rezultatų ataskaitos forma

4-asis VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo
(2007-12-19 Nr. 1K-380, Žin., 2007-12-22, Nr. 136-5539)

Rezervai

Dalininkų kapitalas ir nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

1 priedas. Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma

2 priedas. Rezultato, atsiradusio ne dėl subjekto vykdomos veiklos, keičiantis subjekto teisinei formai, registravimo ir pateikimo grynojo turto pokyčių ataskaitoje pavyzdžiai

5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo
(2008-01-09 Nr. 1K-011, Žin., 2008-01-12, Nr. 5-190)

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Investicinės veiklos pinigų srautai

Finansinės veiklos pinigų srautai

Nepiniginės ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai

Valiutiniai straipsniai

1 priedas. Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų pinigų srautų ataskaitos forma

2 priedas. Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma

3 priedas. Aukštesniojo lygio pinigų srautų ataskaitos forma

6-asis VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
Finansų ministro įsakymas
Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo
(2008-08-18 Nr. 1K-247, Žin., 2008-08-26, Nr. 97-3756)

Aiškinamojo rašto bendroji dalis

Apskaitos politika

Aiškinamojo rašto pastabos

Informacijos pateikimas žemesniojo lygio aiškinamojo rašto pastabose

Informacijos pateikimas aukštesniojo lygio aiškinamojo rašto pastabose

1 priedas. Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

2 priedas. Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

3 priedas. Informacijos apie valstybės ar savivaldybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinės būklės ataskaitos (balanso) duomenis pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

4 priedas. Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

5 priedas. Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

6 priedas. Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“
Finansų ministro įsakymas
Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7 ojo standarto patvirtinimo
(2008-02-08 Nr. 1K-058, Žin., 2008-02-19, Nr. 20-742)

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos įverčių keitimas

Apskaitos klaidų taisymas

VSAFAS taikymas pirmą kartą

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

1 priedas. Apskaitos politikos keitimo pavyzdys

2 priedas. Esminės apskaitos klaidos taisymo pavyzdys

3 priedas. Informacijos apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikį biudžetinių įstaigų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai pateikimo formos pavyzdys

4 priedas. Informacijos apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikį mokesčių fondų ir išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus) pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai pateikimo formos pavyzdys

5 priedas. Informacijos apie perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikį kitų viešojo sektoriaus subjektų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai pateikimo formos pavyzdys

6 priedas. Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

7 priedas. Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

8 priedas. (Neteko galios nuo 2012-12-30)

9 priedas. Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus) finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

10 priedas. Informacijos apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams teikimo žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

8-asis VSAFAS „Atsargos“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 8-ojo standarto patvirtinimo
(2008-06-20 Nr. 1K-220 , Žin., 2008-07-03, Nr. 75-2967)

Atsargų įvertinimas

Atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina

Atsargų įkainojimo ir savikainos nustatymo būdai

Grynoji realizavimo vertė

Pripažinimas sąnaudomis ir atsargų perleidimas

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

1 priedas. Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

2 priedas. Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

3 priedas. Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančių, savivaldybės patikėjimo teise valdomų atsargų balansinę vertę laikotarpio pabaigoje pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

9-asis VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 9-ojo standarto patvirtinimo
(2008-06-20 Nr. 1K-219, Žin., 2008-07-03, Nr. 75-2966)

Šiuo standartu turi vadovautis mokesčių fondų ir išteklių fondų administratoriai, rengdami administruojamų fondų finansinių ataskaitų rinkinius.

Kitų mokesčių, kurių mokesčių administratorius neadministruoja, bet juos surenka, pajamų, taip pat baudų, rinkliavų, delspinigių ir kitų su mokesčiais susijusių pajamų, rinkliavų ir finansavimo pajamų registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai yra nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“

10-asis VSAFAS „Kitos pajamos“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10 ojo standarto patvirtinimo
(2008-04-28 Nr. 1K-161, Žin., 2008-04-30, Nr. 51-1906)

Pajamų pripažinimas ir registravimas

Pajamų įvertinimas

Paslaugų teikimo pajamų pripažinimas ir registravimas

Turto pardavimo pajamų pripažinimas ir registravimas

Rinkliavų, palūkanų dividendų ir kitų pajamų pripažinimas ir registravimas

Informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose ir jų aiškinamajame rašte

Išteklių ir (arba) mokesčių fondų finansinėms ataskaitoms rengti reikalingos informacijos teikimas

1 priedas. Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

2 priedas. Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

11-asis VSAFAS „Sąnaudos“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11 ojo standarto patvirtinimo
(2008-02-08 Nr. 1K-059, Žin., 2008-02-19, Nr. 20-743)

Sąnaudų pripažinimas ir įvertinimas

Sąnaudų grupavimas

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
Finansų ministro įsakymas
Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12 ojo standarto patvirtinimo
(2008-05-08 Nr. 1K-174, Žin., 2008-05-15, Nr. 55-2085)

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijai ir įvertinimas pirminio pripažinimo metu

Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos sudėtis

Neatlygintinai gauto turto apskaita

Turto mainai

Vėlesnės su ilgalaikiu materialiuoju turtu susijusios išlaidos ir jų apskaita

Išnuomoto ir išsinuomoto (gauto panaudai) ilgalaikio materialiojo turto vėlesnės išlaidos

Ilgalaikio materialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo

Įsigijimo savikainos metodas

Naudingo tarnavimo laikas

Tikrosios vertės metodas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo

Nurašymas, perleidimas ir pergrupavimas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės

Informacijos pateikimas aiškinamajame rašte

1 priedas. Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma

2 priedas. Dokumentai ar informacija, kuriuos reikia turėti tikrajai vertei patvirtinti

3 priedas. Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę laikotarpio pabaigoje pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma

13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo
(2008-07-16 Nr. 1K-238, Žin., 2008 07 29, Nr. 86-3438)

Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai ir įvertinimas pirminio pripažinimo metu

Įsigijimo savikainos sudėtis

Neatlygintinai gauto turto apskaita

Viešojo sektoriaus subjekto sukurtas nematerialusis turtas ir jo apskaita

Turto mainai

Vėlesnės su nematerialiuoju turtu susijusios išlaidos ir jų apskaita

Naudingo tarnavimo laikas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo

Nurašymas ir perleidimas

Nematerialiojo turto grupės

Kai kurių nematerialiojo turto vienetų, būdingų tik viešajam sektoriui, apskaitos ypatumai

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

1 priedas. Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

2 priedas. Informacijos apie valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo nematerialiojo turto balansinę vertę laikotarpio pabaigoje pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

14-asis VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo
(2008-12-09 Nr. 1K-430, Žin., 2008-12-13, Nr. 143-5724)

Standartas nustato subjektų jungimų ir likvidavimo apskaitą, investicijų į viešojo sektoriaus subjektų asocijuotuosius subjektus (viešojo sektoriaus asocijuotojo subjekto sąvoka apibrėžta 1-ajame VSAFAS) pripažinimo, vertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus

1 priedas. Informacijos apie jungimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

2 priedas. Investicijų į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus apskaitos metodinės rekomendacijos

3 priedas. Likviduojamo viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaitos rengimo metodinės rekomendacijos

15-asis VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 15-ojo standarto patvirtinimo
(2008-12-09 Nr. 1K-433, Žin., 2008 12 13, Nr. 143-5726)

Kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojami subjektai

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų reikalavimai

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymas

Mažumos dalis

Investicijų į konsoliduojamus subjektus ir kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus rodymas atskirose Kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto finansinėse ataskaitose

Informacijos pateikimas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

16-asis VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo
(2008-07-10 Nr. 1K-233, Žin., 2008 07 19, Nr. 82-3276)

Standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus

1 priedas. Biologinio turto, žemės ūkio produkcijos ir perdirbtos produkcijos pavyzdžiai

2 priedas. Informacijos apie mineralinius išteklius pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

3 priedas. Informacijos apie biologinio turto, įvertinto tikrąją verte, vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

4 priedas. Informacijos apie biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

5 priedas. Informacijos apie mineralinių išteklių, įvertintų mokesčių už gamtos išteklius pajamų dabartine verte, vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

6 priedas. Informacijos apie miško vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

7 priedas. Informacijos apie miško vertes pateikimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo
(2008-06-27 Nr. 1K-223, Žin., 2008-07-05, Nr. 76-3020)

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto

1 priedas. Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų pirminio ir paskesnio įvertinimo schema

2 priedas. Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų amortizuotos savikainos nustatymo ir apskaitos pavyzdžiai

3 priedas. Pinigų srautų metodo taikymas apskaičiuojant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio finansinio turto ar finansinio įsipareigojimo vertę

4 priedas. Informacijos apie parduoti laikomo finansinio turto pokyčius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

5 priedas. Informacijos apie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokytį per 20XX m. laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

6 priedas. Informacijos apie po vienų metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

7 priedas. Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

8 priedas. Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

9 priedas. Informacijos apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokyčio per 20XX m. pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

10 priedas. Informacijos apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

11 priedas. Informacijos apie paskolas pagal įvykdymo terminus ir palūkanų normas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

12 priedas. Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

13 priedas. Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir užsienio valiutomis forma

18-asis VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
Finansų ministro įsakymas
Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 18-ojo standarto patvirtinimo
(2008-08-21 Nr. 1K-252 , Žin., 2008-08-28, Nr. 98-3803)

1 priedas. Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto atskyrimas

2 priedas. Sprendimų dėl atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų priėmimas

3 priedas. Informacijos apie atidėjinių paskirtį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys

4 priedas. Informacijos apie atidėjinių panaudojimo laiką pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys

5 priedas. Informacijos apie suteiktas garantijas dėl paskolų pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys

19-asis VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 19 ojo standarto patvirtinimo
(2008-05-14 Nr. 1K-176, Žin., 2008-05-20, Nr. 57-2162)

1 priedas. Apibendrinanti sandorio priskyrimo veiklos nuomai ar finansinei nuomai schema

2 priedas. Turto, išsinuomoto pagal veiklos nuomos sutartis, kurios pagal šį standartą apskaitoje laikomos finansinės nuomos sutartimis, registravimo apskaitoje pavyzdys

3 priedas. Pardavimo ir atgalinės finansinės nuomos operacijų apskaitos pavyzdys

4 priedas. Informacijos apie finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimus pagal laikotarpius pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo
(2008-06-09 Nr. 1K-205 , Žin., 2008 06 14, Nr. 68-2599)

1 priedas. Finansavimo sumų perdavimo iš anksto registravimo apskaitoje pavyzdys

2 priedas. Savivaldybės biudžeto asignavimų gavimo ir panaudojimo registravimo apskaitoje pavyzdys

3 priedas. Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

4 priedas. Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

5 priedas. Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 21-ojo standarto patvirtinimo
(2007-11-29 Nr. 1K-348, Žin., 2007 12 04, Nr. 126-5143)

Priedas. Informacijos apie valiutos perkainojimo rezervo pokyčius pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys

22-asis VSAFAS „Turto nuvertėjimas“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 22-ojo standarto patvirtinimo
(2008-07-04 Nr. 1K-229, Žin., 2008-07-10, Nr. 78-3083)

Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymiai

Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto atsiperkamoji vertė

Turto grynoji realizavimo vertė

Įplaukų duodančio turto naudojimo vertė

Įplaukų neduodančio turto naudojimo vertė

Skirtingų būdų taikymas turto naudojimo vertei nustatyti

Išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo pripažinimas ir apskaita

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

1 priedas. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto atsiperkamosios vertės nustatymo schema

2 priedas. Tęstinumo vertės skaičiavimas

3 priedas. Nudėvėtų (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdo taikymo pavyzdžiai

4 priedas. Turto naudojimo galimybių proporcijos būdo taikymo pavyzdys

5 priedas. Turto remonto (rekonstravimo) išlaidų būdo taikymo pavyzdys

23-iasis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo
(2008-06-11 Nr. 1K-213, Žin., 2008-06-19, Nr. 70-2685)

Tarpinių finansinių ataskaitų bendrieji reikalavimai

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

Sutrumpinto aiškinamojo rašto reikalavimai

24-tasis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo
(2008-12-09 Nr. 1K-432, Žin., 2008-12-13, Nr. 143-5725)

Standartas nustato darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus

25-asis VSAFAS „Segmentai“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 25-ojo standarto patvirtinimo
(2008-07-10 Nr. 1K-232, Žin., 2008 07 19, Nr. 82-3275)

Viešojo sektoriaus subjekto finansinėse ataskaitose turi būti pateikta informacija apie šiuos segmentus pagal atliekamas valstybės funkcijas: bendros valstybės paslaugos; gynyba; viešoji tvarka ir visuomenės apsauga; ekonomika; aplinkos apsauga; būstas ir komunalinis ūkis; sveikatos apsauga; poilsis, kultūra ir religija; švietimas; socialinė apsauga

Priedas. Informacijos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma

26-asis VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo
(2007-12-07 Nr. 1K-357, Žin., 2007-12-13, Nr. 131-5318)

27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 27-ojo standarto patvirtinimo
(2012-12-20 Nr. 1K-435, Žin., 2012-12-22, Nr. 152-7799)

28-asis VSAFAS „Euro įvedimas“
Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 28-ojo standarto patvirtinimo
(2014-02-06 Nr. 1K-033, TAR, 2014-02-06, Nr. 2014-1165)


<< Atgal