MOKESČIAI TRUMPAI – ĮSTATYMAI, DEKLARACIJOS, VMI INFORMACIJA

IMOKŲ KODAI IR KITA INFORMACIJA

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

PELNO MOKESTIS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

AKCIZAI

MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

ŽEMĖS MOKESTIS

MOKESTIS UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE

MOKESTIS UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS

ATSKAITYMAI NUO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMĄ

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESTIS

PAVELDIMO TURTO MOKESTIS

ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ MOKESTIS

VALSTYBĖS RINKLIAVA

KONSULINIS MOKESTIS

ŽYMINIS MOKESTIS

MOKESČIAI UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ

 

ĮMOKŲ KODAI IR KITA INFORMACIJA

VMI informacija
VMI mokėjimų duomenys (įmokų kodai, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos ir kt.)

 

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS (MAĮ)
(2004-04-13 Nr. IX-2112)

VMI informacija apie mokesčių administravimo procedūras
Mokesčių administravimo procedūros

Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas

Mokesčio apskaičiavimas ir perskaičiavimas

Mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Mokesčių administratoriaus teisės ir pareigos

Mokesčių administravimo įstatymas

Mokesčių deklaracijų teikimas

Mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos

Mokesčių mokėtojų atsakomybė

Mokesčių mokėtojų konsultavimas

Mokestinis patikrinimas

Mokestinis tyrimas

Mokestinių nepriemokų išieškojimas

 

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS (GPMĮ)
(2002-07-02 Nr. IX-1007)

Mokesčio santrauka
Gyventojų pajamų mokestis

Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija (A ir B klasės išmokos)
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2017-12-20 Nr. VA-121, TAR, 2017-12-22, kodas 2017-20664)

Patvirtinta. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Priedas. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma

Metinė A ir B klasės išmokų deklaracija, teikiama už 2018 ir vėlesnius metus
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-02-06 Nr. VA-9, TAR 2018-02-07, kodas 2018-01929, įsigalioja 2018-03-01)

Patvirtinta. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Priedas. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos

Teikiama už 2017 ir ankstesnius metus
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo
(2004-07-26 Nr. VA-145, Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4889)

Patvirtinta. Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės

Priedas. Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 forma ir jos priedų FR0573A ir FR0573U formos

Teikiama už 2017 ir ankstesnius metus
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2003-08-29 Nr. V-238, Žin., 2003-09-03, Nr. 84-3863)

Patvirtinta. Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Priedas. Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 forma

VMI paaiškinimai apie įmonių GPM deklaravimą
(žr. atsidariusio puslapio viršuje)
Įmonių deklaracijų ir pažymų teikimas VMI ir gyventojams

 

PELNO MOKESTIS

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS (PMĮ)
(2001-12-20 Nr. IX-675)

Mokesčio santrauka
Pelno mokestis

Metinė pelno mokesčio deklaracija
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2007-01-15 Nr. VA-2, Žin., 2007-01-19, Nr. 8-333)

Patvirtinta. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklės

Priedas. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos

Avansinio pelno mokesčio deklaracija (jei privaloma)
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2002-10-08 Nr. 289, Žin., 2002-10-18, Nr. 100-4487)

Patvirtinta. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklės

Priedas. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 forma

VMI paaiškinimai apie pelno mokesčio deklaravimą
(žr. atsidariusio puslapio viršuje)
Deklaravimas

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS (PVMĮ)
(2002-03-05 Nr. IX-751)

Mokesčio santrauka
Pridėtinės vertės mokestis

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2004-03-01 Nr. VA-29, Žin., 2004-03-27, Nr. 46-1545)

Patvirtinta. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės

Priedas. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 forma

Priedas. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 forma

Priedas. Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K forma

Metinė PVM deklaracija (pateikiama tik tuo atveju, jei pasibaigus kalendoriniams metams privaloma tikslinti PVM atskaitą)
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2003-05-06 Nr. V-140, Žin., 2003-05-14, Nr. 47-2093)

VMI paaiškinimai apie PVM deklaravimą
(žr. atsidariusio puslapio viršuje)
PVM deklaravimas

 

AKCIZAI

AKCIZŲ ĮSTATYMAS
(2001-10-30 Nr. IX-569)

Mokesčio santrauka
Akcizai

Akcizų deklaracija
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2004-05-26 Nr. VA-106, Žin., 2004-06-01, Nr. 87-3201)

Patvirtinta. Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Priedas. Akcizų deklaracijos FR0630 forma ir jos priedai

Priedas. Asmens akcizų deklaracijos FR0630A forma ir jos priedai

VMI paaiškinimai apie akcizus
(žr. atsidariusio puslapio viršuje)
Akcizai

 

MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMAS (MATĮ)
(1999-05-13 Nr. VIII-1183)

1 priedėlis. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifai

2 priedėlis. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifų koeficientai

3 priedėlis. Apmokestinamųjų gaminių sąrašas ir mokesčio tarifai

4 priedėlis. Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir mokesčio tarifai

5 priedėlis. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai

6 priedėlis. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koeficientai

7 priedėlis. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifai

Mokesčio santrauka
Mokestis už aplinkos teršimą

Aplinkos ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo
(2008-07-09 Nr. D1-370/1K-230, Žin., 2008-07-12, Nr. 79-3140)

Patvirtinta. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo
(2008-12-08 Nr. VA-61/D1-658, Žin., 2008-12-18, Nr. 145-5844)

Patvirtinta. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklės

Patvirtinta. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklės

Priedas. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 forma

Priedas. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 forma ir jos priedo FR0522S forma

Priedas. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 forma ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formos

Priedas. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 forma ir jos priedų FR0524F, FR0524K ir FR0524Z formos

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo
(2000-01-18 Nr. 53, Žin., 2000-01-21, Nr. 6-159)

Patvirtinta. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai

Patvirtinta. Fizinių ir juridinių asmenų, įgyvendinančių aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, tvarkos aprašas

Patvirtinta. Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Apmokestinamų teršalų sąrašas ir jų grupės

Indeksavimo koeficientai
Aplinkosauginių mokesčių indeksavimo koeficientai

VMI paaiškinimai apie mokestį už aplinkos teršimą
Mokestis už aplinkos teršimą

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS (NTMĮ)
(2005-06-07 Nr. X-233)

Mokesčio santrauka
Nekilnojamojo turto mokestis

Juridinio (ir fizinio) asmens nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2007-05-29 Nr. VA-40, Žin., 2007-06-06, Nr. 63-2449)

Patvirtinta. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos užpildymo taisyklės

Priedas. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 forma ir jos KIT711S ir KIT711F priedų formos

Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (jei turtas viršija nustatytą ribą)
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2012-05-10 Nr. VA-47, Žin., 2012-05-16, Nr. 56-2816)

Patvirtinta. Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklės

Priedas. Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 forma

VMI paaiškinimai apie nekilnojamojo turto mokestį
(žr. atsidariusio puslapio viršuje)
Nekilnojamojo turto mokestis

 

ŽEMĖS MOKESTIS

ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS (ŽMĮ)
(1992-06-25 Nr. I-2675)

Mokesčio santrauka
Žemės mokestis

Žemės mokesčio deklaracija
Žemės mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 dienos

VMI paaiškinimai apie žemės mokestį
(žr. atsidariusio puslapio viršuje)
Žemės mokestis

 

MOKESTIS UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE

MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS
(2004-07-08 Nr. IX-2332)

Mokesčio santrauka
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracija
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo
(2004-10-15 Nr. VA-169, Žin., 2004-10-21, Nr. 154-5635)

Patvirtinta. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 formos pildymo taisyklės

Priedas. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 forma

VMI paaiškinimai apie mokestį už valstybės
turto naudojimą patikėjimo teise
Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

 

MOKESTIS UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS

MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMAS
(1991-03-21 Nr. I-1163)

1 priedas. Mokesčio už naudingąsias iškasenas tarifai

2 priedas. Mokesčio už vandenį ir statybinį gruntą tarifai

3 priedas. Mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifai pagal medžioklės plotų kategorijas

Mokesčio santrauka
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos
Aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo
(2006-12-27 Nr. D1-614/VA-99, Žin., 2006-12-30, Nr. 145-5538)

Patvirtinta. Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Patvirtinta. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KLT709 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Priedas. Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 forma

Priedas. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 forma

VMI paaiškinimai apie mokestį už valstybinius gamtos išteklius
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

 

ATSKAITYMAI NUO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMĄ

MIŠKŲ ĮSTATYMAS
(1994-11-22 Nr. I-671)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2002-08-10 Nr. 1229, Žin., 2002-08-14, Nr. 80-3415)

Mokesčio santrauka
Atsiskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą

Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų mokesčio deklaracija
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2003-06-23 Nr. V-179, Žin., 2003-06-27, Nr. 61-2829)

Patvirtinta. Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR 0463 formos užpildymo taisyklės

Priedas. Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 forma

VMI paaiškinimai apie atskaitymus nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą

 

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESTIS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-05-17 Nr. IX-326)

Mokesčio santrauka
Loterijų ir lošimų mokestis

Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo
(2003-11-10 Nr. V-290, Žin., 2003-11-21, Nr. 109-4906)

Patvirtinta. Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formos bei Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos užpildymo taisyklės

Priedas. Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 forma

Priedas. Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 forma

VMI paaiškinimai apie loterijų ir azartinių lošimų mokestį
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

 

PAVELDIMO TURTO MOKESTIS

PAVELDIMO TURO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-12-10 Nr. IX-1239)

Mokesčio santrauka
Paveldimo turto mokestis

Lietuvoje paveldimo turto mokestis nedeklaruojamas
Nuolatiniam ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, paveldinčiam Lietuvoje esantį turtą, tokio turto, taip pat privalomo sumokėti paveldimo turto mokesčio, deklaruoti nereikia.

Užsienyje paveldėto turto mokesčio deklaracija
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl paveldimo turto mokesčio deklaracijos, kai turtas paveldėtas užsienio valstybėse, FR0585 formos ir jos priedo FR0585P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2003-12-17 Nr. V-325, Žin., 2003-12-23, Nr. 121-5509)

Patvirtinta. Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos bei jos papildomo lapo pildymo ir teikimo taisyklės

Priedas. Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 forma su jos papildomo lapo FR0585P forma

VMI paaiškinimai apie paveldimo turto mokestį
Paveldimo turto mokestis

 

ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ MOKESTIS

ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS
(1992-10-07 Nr. I-2944)

Mokesčio santrauka
Angliavandenilių išteklių mokestis

Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracija
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2003-08-14 Nr. V-232, Žin., 2003-08-27, Nr. 82-3778)

Patvirtinta. Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 formos užpildymo taisyklės

Priedas. Angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijos FR0566 forma

VMI paaiškinimai apie angliavandenilių išteklių mokestį
Angliavandenilių išteklių mokestis

 

VALSTYBĖS RINKLIAVA

RINKLIAVŲ ĮSTATYMAS
(2000-06-13 Nr. VIII-1725)

Valstybės rinkliavos dydžiai
Vyriausybės nutarimas
Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
(2000-12-15 Nr. 1458, Žin. 2000-12-20, Nr. 108-3463)

1 skyrius. Valstybinės rinkliavos dydis už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

2 skyrius. Valstybinės rinkliavos dydis už migracijos įstaigų teikiamas paslaugas ir įdarbinimo dokumentų išdavimą

3 skyrius. Valstybinės rinkliavos dydis už licencijų verstis licencijuojama veikla išdavimą, patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą

4 skyrius. Valstybinės rinkliavos dydis už kitas institucijų teikiamas paslaugas (už leidimų išdavimą ir kt.)

Mokesčio santrauka
Valstybės rinkliava

VMI paaiškinimai apie valstybės rinkliavą
Valstybės rinkliava

 

KONSULINIS MOKESTIS

KONSULINIO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(1994-06-23 Nr. I-509)

Konsulinio mokesčio tarifai
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(1994-11-16 Nr. 1135, Žin., 1994-11-23, Nr. 90-1751)

Patvirtinta. Konsulinio mokesčio tarifai

Patvirtinta. Konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas

Mokesčio santrauka
Konsulinis mokestis

VMI paaiškinimai apie konsulinį mokestį
Konsulinis mokestis

 

ŽYMINIS MOKESTIS

Mokesčio santrauka
Žyminis mokestis

Žyminio mokesčio dydis – 80 straipsnyje
CIVILINIO PROCESO KODEKSAS
(2002-02-28 Nr. IX-743)
80 straipsnis. Žyminio mokesčio dydis

 

MOKESČIAI UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ

MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMAS
(2001-06-05 Nr. IX-352)

1 priedėlis. Mokesčių už išradimo patentavimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei išradimo patento galiojimo termino pratęsimą dydžiai

2 priedėlis. Mokesčių už dizaino registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei dizaino galiojimo termino pratęsimą dydžiai

3 priedėlis. Mokesčių už puslaidininkinių gaminių topografijų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą dydžiai

4 priedėlis. Mokesčių už prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą dydžiai

5 priedėlis. Neteko galios nuo 2004-01-01

6 priedėlis. Mokesčių už patentinių patikėtinių registravimą dydžiai

VMI paaiškinimai apie mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą


<< Atgal