ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

EUROPOS KOMISIJOS PAAIŠKINIMAI

 

.

BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS
REGLAMENTAS (ES) 2016/679

.

2018-05-25 pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR.

BDAR taikomas tiesiogiai, jo nuostatos į nacionalinę teisę neperkeliamos

Reglamento tekstas
BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679

 

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI

.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) taikomas tiesiogiai, o Lietuvos Respublikos teisės aktai asmens duomenų apsaugos srityje taikomi tiek, kiek tai įpareigoja ir leidžia BDAR.

Nacionalinais teisės aktais gali būti konkrečiau apibrėžiamas BDAR nustatytų taisyklių taikymas, numatytos kai kurios BDAR taikymo išimtys, numatyti procedūriniai klausimai, susiję su priežiūros institucijų atliekamu pažeidimų nagrinėjimu, nustatyti konkrečių asmens duomenų tvarkymo atvejų ypatumai (asmens kodo tvarkymo ypatumai, asmens duomenų tvarkymas ir saviraiškos ir informacijos laisvė, asmens duomenų tvarkymo su darbo santykiais susijusiame kontekste ypatumai, vaiko, kuriam siūlomos informacinės visuomenės paslaugos, amžius sutikimui duoti).

 

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS
(1996-06-11 Nr. I-1374, Žin., 1996-07-03, Nr. 63-1479)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo
(2018-07-09 Nr. 1T-63(1.12.E), TAR, 2018-07-10, kodas 2018-11665)

1 priedas. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-07-27 Nr. 1T-72(1.12.E), TAR, 2018-07-27, kodas 2018-12533)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo
(2018-08-29 Nr. 1T-82(1.12.E), TAR, 2018-08-29, kodas 2018-13583)

Forma. Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojama forma

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-08-29 Nr. 1T-84(1.12.E), TAR, 2018-08-29, kodas 2018-13588)

 

.

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS
INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

.

REFORMOS NAUJIENOS

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS REKOMENDACIJOS

METODINĖ PAGALBA

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

.

EUROPOS KOMISIJOS PAAIŠKINIMAI

.

ES DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ REFORMA

2018 M. ES DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ REFORMA

 


<< Atgal