DARBAS

DARBO KODEKSAS

NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ ĮGYVENDINANTYS TEISĖS AKTAI

BENDRIEJI DARBO SANTYKIŲ KLAUSIMAI

PAVYZDINĖ DARBO SUTARTIES FORMA

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIAI

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS SU MEDICINOS DARBUOTOJAIS

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS SU ŠVIETIMO DARBUOTOJAIS

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS SU SOCIALINIAIS DARBUOTOJAIS

ASMENŲ IKI 18 METŲ ĮDARBINIMAS

UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMAS

INFORMAVIMAS APIE DARBUOTOJUS, ATSIŲSTUS IŠ KITŲ VALSTYBIŲ LAIKINAI DIRBTI LIETUVOJE

UŽIMTUMO RĖMIMAS

PERSONALO APSKAITA

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

 

.

DARBO KODEKSAS

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

 

.

NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ ĮGYVENDINANTYS TEISĖS AKTAI

.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo taisyklių patvirtinimo
(2017-06-05 Nr. A1-280, TAR, 2017-06-06, kodas 2017-09601)

Šiuo įsakymu patvirtintas Vidutinis darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičius nustatomas ir taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais ir tikslais

Vyriausybės nutarimu patvirtinti aprašai
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo
(2017-06-21 Nr. 496, TAR, 2017-06-27, kodas 2017-10853)

Patvirtinta. Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas

Patvirtinta. Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas

Patvirtinta. Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

1 priedas. Pavyzdinė pretendento anketos forma

2 priedas. Pavyzdinė pasižadėjimo forma

Patvirtinta. Sezoninių darbų sąrašas

Patvirtinta. Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas

Patvirtinta. Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas

Patvirtinta. Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas

Patvirtinta. Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas

Patvirtinta. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas

Darbo ir poilsio laiko ypatumai kelių transporto įmonėse

Darbo ir poilsio laiko ypatumai geležinkelių transporte, kai neteikiamos tarpvalstybinės paslaugos

Darbo ir poilsio laiko ypatumai geležinkelių transporte, kai teikiamos tarpvalstybinės paslaugos

Darbo ir poilsio laiko ypatumai civilinės aviacijos įmonėse

Darbo ir poilsio laiko ypatumai jūrų transporte

Darbo ir poilsio laiko ypatumai vidaus vandenų transporte

Darbo ir poilsio laiko ypatumai žvejybos laivuose

Elektroninių ryšių ir pašto darbuotojų darbo ir poilsio laiko ypatumai

Darbo ir poilsio laiko ypatumai žemės ūkio, durpių kasimo ir žemės ūkio produkciją perdirbančiose įmonėse

Darbo ir poilsio laiko ypatumai gydymo bei socialinės globos, švietimo įstaigose

Darbo ir poilsio laiko ypatumai energetikos įmonėse

Darbo ir poilsio laiko ypatumai kitose ekonominės veiklos srityse ir darbų, kuriuose gali būti taikoma iki 24 valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašas

Patvirtinta. Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas

Kontroliniai klausimynai ir teminės ataskaitos
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo
(2017-07-04 Nr. EV-96, TAR, 2017-07-05, kodas 2017-11529)

Patvirtinta. Ūkio subjekto patikrinimo bendrinis kontrolinis klausimynas

Patvirtinta. Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas „Darbo teisė“

Patvirtinta. Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas „Darbuotojų sauga ir sveikata“

Patvirtinta. Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo kontrolinis klausimynas

Patvirtinta. Moterų ir vyrų lygių teisių įgyvendinimo darbo teisinių santykių srityje kontrolinis klausimynas

Patvirtinta. Laikinojo įdarbinimo įmonių ir laikinojo darbo naudotojų patikrinimo kontrolinis klausimynas

Patvirtinta. Paslaugų pagal kvitus teikimo ir gavimo patikrinimo kontrolinis klausimynas

Patvirtinta. Teminė ataskaita „Trečiųjų šalių piliečių darbo kontrolė“

kultūros ministro įsakymas
Dėl Profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
(2017-09-29 Nr. ĮV-963, TAR 2017-09-29, kodas 2017-15383)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-11-30 Nr. V-1624, TAR, 2017-12-04, kodas 2017-19451)

Šis aprašas reglamentuoja ilgalaikio darbo išmokų Lietuvos kariuomenės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką. Ilgalaikio darbo išmoka skiriama iš Lietuvos kariuomenės padaliniui skirtų valstybės biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui

 

.

BENDRIEJI DARBO SANTYKIŲ KLAUSIMAI

.

Vyriausybės nutarimas
Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo
(2006-05-12 Nr. 452, Žin., 2006-05-18, Nr. 56-2000)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
(2004-10-14 Nr. V-716, Žin., 2004-10-23, Nr. 155-5664)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-06-29 Nr. A1-340, TAR, 2017-06-30, kodas 2017-11118)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo
(2017-06-30 Nr. EV-95, TAR, 2017-07-05, kodas 2017-11491)

Forma VDI-DSPP-17 Pažyma apie darbo sutarties pasibaigimą

Forma VDI-DSPS-17 Prašymas dėl darbo sutarties pasibaigimo konstatavimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-07-05 Nr. A1-383, TAR, 2017-07-07, kodas 2017-11709)

Priedas. Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą forma

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimo
(2017-08-11 Nr. 1V-575, TAR, 2017-08-14, kodas 2017-13289)

Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Priedas. Pasižadėjimas

 

.

PAVYZDINĖ DARBO SUTARTIES FORMA

.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo
(2017-06-29 Nr. A1-343, TAR, 2017-06-30, kodas 2017-11167)

Vyriausybės nutarimas
Dėl pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo
(2003-01-28 Nr. 115, Žin., 2003 01 31, Nr. 11-412)

 

.

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIAI

.

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai nuo 2017-07-01

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-04)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos organizavimo, viršvalandžių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-02-17 Nr. 1-44, TAR, 2017-02-17, kodas 2017-02726)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2016-08-31 Nr. 4-401, TAR, 2016-08-31, kodas 2016-22922)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarka

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščių savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijose pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2014-02-12 Nr. Sp-31, TAR, 2014-02-14, kodas 2014-01581)

Savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir pateikimo tvarka

 

.

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS SU MEDICINOS DARBUOTOJAIS

.

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Medicinos darbuotojams kolektyvinėje sutartyje nustatytos geresnės darbo sąlygos
(2017-06-16)

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS (LNSS) ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
(2017-06-16)

1 priedas. LNSS įstaigų, kurioms taikoma kolektyvinė sutartis, sąrašas

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
SAM pasirašė Šakos kolektyvinės sutarties priedą su medikų profsąjungomis, kuris nustatys medikų algų didėjimą
(2018-05-04)

 

.

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS SU ŠVIETIMO DARBUOTOJAIS

.

Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas
Vyriausybėje pasirašyta sutartis su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis
(2017-11-06)

LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
(2017-11-06)

 

.

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS SU SOCIALINIAIS DARBUOTOJAIS

.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
Pasirašyta sutartis socialinių darbuotojų sąlygų gerinimui: 4 svarbiausi punktai
(2018-05-18)

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
(2018-05-18)

1 priedas. Socialinių paslaugų įstaigų, kurioms taikoma Socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis, sąrašas

2 priedas. Įstaigos dvišalės tarybos veiklos pavyzdiniai nuostatai

 

.

ASMENŲ IKI 18 METŲ ĮDARBINIMAS

.

Vyriausybės nutarimas
Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2017-06-28 Nr. 518, TAR, 2017-06-29, kodas 2017-11078)

Įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo ypatumai

Vaikų įdarbinimo sąlygos

Profesinio parengimo organizavimo ir vykdymo, praktinio mokymo laiko ypatumai

Draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašas

 

.

UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMAS

.

ĮSTATYMAS „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES”
(2004-04-29 Nr. IX-2206, Žin., 2004-04-30, Nr. 73-2539)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo
(2017-02-08 Nr. 96, TAR, 2017-02-10, kodas 2017-02424)
»Komentaras

Darbo biržos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. II pusmečiui patvirtinimo
(2018-06-20 Nr. V-280, TAR, 2018-06-21, kodas 2018-10206)

Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams nereikalingas darbo biržos sprendimas, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013-03-27 Nr. A1-133, Žin., 2013-03-30, Nr. 34-1675)

Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikių nustatymo kriterijai

Prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimas, kai leidimą dirbti užsienietis privalo gauti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką

Prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimas, kai užsienietis ketina dirbti pagal nuotolinio darbo sutartį

Prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimas, užsieniečiui esant Lietuvos Respublikoje

Leidimo dirbti išdavimas

Leidimo dirbti galiojimo laikas

Leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimas

Atsisakymas išduoti leidimą dirbti arba pratęsti jo galiojimo laiką, leidimo dirbti panaikinimas

1 priedas. Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, atvykusiam kaip stažuotojui ar praktikantui, forma

2 priedas. Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį forma

3 priedas. Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, atvykusiam pagal Lietuvos Respublikos tarptautinį susitarimą dėl jaunimo mainų, forma

4 priedas. Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, forma

5 priedas. Prašymo pratęsti leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimą forma

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2015-03-19 Nr. A1-139, TAR, 2015-03-20, kodas 2015-04015)

Priedas. Prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams formos pavyzdys

Darbo biržos direktoriaus įsakymas
Dėl Pavyzdinio darbdavių, kurie įdarbina užsieniečius pagal leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje, patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2016-12-30 Nr. V-998, TAR, 2017-01-02, kodas 2017-00081)

1 priedas. Darbdavio, kuris įdarbino užsienietį, neplaninio patikrinimo akto forma

2 priedas. Darbdavio, kuris įdarbino užsienietį, patikrinimo kontrolinis klausimynas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai ir tai patvirtinančio dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-03-22 Nr. 211, TAR, 2017-03-27, kodas 2017-04887)

Turintys didelę patirtį užsieniečiai gali lengviau įsidarbinti Lietuvoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose. Nustatyta, kad ilgametę profesinę patirtį (ne trumpesnę nei 5 metai) įgiję, tačiau aukštojo mokslo diplomo neturintys aukštos kvalifikacijos užsieniečiai gali įsidarbinti greičiau

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo
(2017-05-15 Nr. A1-253, TAR, 2017-05-18, kodas 2017-08371)

Patvirtinta. Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Sezoninių darbų sąrašas

1 priedas. Prašymo išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą užsieniečiui forma

2 priedas. Prašymo pratęsti leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą forma

Lietuvos darbo biržos paaiškinimas
Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarka

 

.

INFORMAVIMAS APIE DARBUOTOJUS, ATSIŲSTUS IŠ KITŲ
VALSTYBIŲ LAIKINAI DIRBTI LIETUVOJE

.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2005-06-16 Nr. A1-169, Žin., 2005-06-21, Nr. 77-2801)

Vadovaujantis LR darbo kodekso 109 straipsnio 1 dalimi, užsienio valstybės darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip trisdešimt dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, privalo iš anksto informuoti komandiruojamo darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus veiksmų, siekiant nustatyti tikrąjį komandiravimą, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2016-08-31 Nr. EV-241, TAR, 2016-08-31, kodas 2016-22972)

Aprašas reglamentuoja VDI inspektorių veiksmus bei kriterijus, atskiriant tikrąjį komandiravimą nuo fiktyvaus

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Informavimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-08-25 Nr. EV-153, TAR, 2017-08-25, kodas 2017-13662)

 

.

UŽIMTUMO RĖMIMAS

.

UŽIMTUMO ĮSTATYMAS
(2016-06-21 Nr. XII-2470, TAR, 2016-07-05, kodas 2016-18825)

Remiamasis įdarbinimas

Parama darbo vietoms steigti

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2016-10-24 Nr. A1-573, TAR, 2016-10-24, kodas 2016-25573)

Priedas. Savanoriškos praktikos sutarties forma

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-06-30 Nr. A1-348, TAR, 2017-07-03, kodas 2017-11350)

Parama mokymuisi
Parama judumui
Remiamasis įdarbinimas
Parama darbo vietoms steigti

1 priedas. Profesinio mokymo kupono forma

2 priedas. Profesinio mokymo paslaugų suteikimo aktas

3 priedas. Kompetencijų pripažinimo kupono forma

Darbo biržos direktoriaus įsakymas
Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-07-05 Nr. V-388, TAR, 2017-07-05, kodas 2017-11560)

Patvirtinta. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas

Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti priemones, atrankos kriterijai ir tvarka

Kelionės išlaidų kompensavimo darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas, tvarka

Dalies darbo užmokesčio išlaidų kompensavimas darbdaviams, įdarbinusiems darbo biržos siųstus asmenis pagal pameistrystės darbo sutartį

Darbdavių pasiūlymų įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones teikimo ir jų nagrinėjimo tvarka

Darbdavių paraiškų įgyvendinant darbo vietų steigimo subsidijavimo ir vui projektų įgyvendinimo priemones teikimo ir nagrinėjimo tvarka

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų teikimo ir nagrinėjimo tvarka

1 priedas.   Prašymo dėl darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal patirtų išlaidų kompensavimo pavyzdinė forma

2 priedas.   Rašytinio sutikimo pavyzdinė forma

3 priedas.   Pažymos apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį pavyzdinė forma

4 priedas.   Prašymo dėl įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį įgyvendinimo forma

5 priedas.   Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma

6 priedas.   Pasiūlymo dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo forma

7 priedas.   Pasiūlymo dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo forma

8 priedas.   Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis

9 priedas.   Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartis

10 priedas. Paraiškos dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo forma

11 priedas. Darbo vietų steigimo sutartis

12 priedas. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos gauti subsidijai forma

13 priedas. Projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo reikalavimams įvertinimo forma

14 priedas. Paraiškos kokybės vertinimo forma

15 priedas. Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartis

16 priedas. Veiklos finansinės arba finansinės tarpinės ataskaitos forma

17 priedas. Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo forma

18 priedas. Savarankiško užimtumo rėmimo sutartis

Patvirtinta. Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susijusių dokumentų sąrašas

Darbo biržos direktoriaus įsakymas
Dėl Pavyzdinio priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-09-07 Nr. V-497, TAR 2017-09-11, kodas 2017-14481)

Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas nustato:
– darbdavių, įgyvendinančių remiamojo įdarbinimo priemones, teritorinėms darbo biržoms mokant subsidijas darbo užmokesčiui,
– subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti priemones,
– profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų,
– darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, kuriems išduoti leidimai dirbti Lietuvos Respublikoje ir
– profesinio mokymo teikėjų, teikiančių profesinį mokymą bedarbiams, patikrinimo atlikimo pagrindus,
tvarką ir trukmę, tikrinamųjų atrankos kriterijus, poveikio priemonių taikymą

1 priedas. Neplaninio patikrinimo akto formos pavyzdys

2 priedas. Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

3 priedas. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

4 priedas. Subsidijos gavėjo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

5 priedas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

6 priedas. Darbdavio, kuris įdarbino užsienietį, patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

7 priedas. Profesinio mokymo įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

 

.

PERSONALO APSKAITA

.

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl pirminės apskaitos formos Nr. D-2 atšaukimo
(2000-03-29 Nr. 32, Žin., 2000-04-12, Nr. 30-852)

Naujo pavyzdžio asmens kortelė rekomenduojama naudoti juridiniams asmenims personalo apskaitoje

Patvirtinta. Naujo pavyzdžio asmens kortelė

 

.

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

.

VDI paaiškinimai
Valstybinės darbo inspekcijos konsultacijos

VDI paaiškinimai
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

VDI paaiškinimas
Apie vaikų ir paauglių įdarbinimą
(2017-05-24)

VDI paaiškinimai
Jaunų asmenų įdarbinimas

 


<< Atgal