DARBO KODEKSO PAAIŠKNIMAI IR KOMENTARAI

DARBO KODEKSAS

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KONSULTACIJOS

„TEISĖS AKTŲ GIDO“ KOMENTARAI

 

.

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KONSULTACIJOS

.

2017-06-19_Pirmoji_konsultacija

I. DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS

1. Atskirų darbo sutarčių rūšių galiojimo ypatumai

2. Kasmetinių atostogų perskaičiavimas

3. Procedūrų, pradėtų iki 2017 m. liepos 1 d., užbaigimas

4. Kolektyviniai santykiai

5. Materialinė atsakomybė

6. Netenkantys galios teisės aktai

II. BENDROSIOS DK NUOSTATOS

1. DK reglamentuojami santykiai, darbo teisės šaltiniai

2. Principai

3. Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė

4. Ieškinio senatis, terminai

5. Darbo teisių gynimas

2017-06-19_DUK_Nr.1

1. Ar, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (toliau – DK), reikia privalomai keisti darbo sutartis?

2. Darbuotojas atostogų išleidžiamas 2017 m. birželio mėnesį, tačiau baigia atostogauti liepos mėnesį. Kaip šiuo atveju suteikiamos atostogos – kalendorinėmis ar darbo dienomis?

3. Terminuotų sutarčių, sudarytų iki naujojo DK, taikymas: ar įsigaliojus naujajam DK reikia koreguoti terminus?

2017-06-20_Antroji_konsultacija

DARBO SUTARTIES ŠALYS IR JŲ BENDROSIOS PAREIGOS

Darbo sutarties šalys (DK 21 straipsnis)

Vidutinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarka (DK 22 straipsnis)

Informacijos apie darbo santykių būklę teikimas (DK 23 straipsnis)

Darbo santykių principai (DK 24 – 31 straipsniai)

DARBO SUTARTIES SĄVOKA, JOS TURINYS. BŪTINOSIOS DARBO SUTARTIES SĄLYGOS

Darbo sutarties sąvoka (DK 32 straipsnis)

Darbo sutarties turinys (DK 33 straipsnis)

Būtinosios darbo sutarties sąlygos (DK 34 straipsnis)

Papildomos darbo sutarties sąlygos (II skirsnis, DK 35 – 40 straipsniai

DARBO SUTARTIES SUDARYMAS

Darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai (DK 41 straipsnis)

Darbo sutarties sudarymas (DK 42 straipsnis)

Darbo sutarties forma (DK 43 straipsnis)

Pranešimas apie darbo sąlygas (DK 44 straipsnis)

DARBO SUTARTIES VYKDYMAS

Darbo sąlygų keitimas (DK 45, 46 straipsniai)

Prastova (DK 47 straipsnis)

Dalinis darbas (DK 48 straipsnis)

Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdavio ar kitų asmenų iniciatyva (DK 49 straipsnis)

Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbuotojo iniciatyva (DK 50 straipsnis)

Darbo santykių tęstinumas darbdavio reorganizavimo, restruktūrizavimo ir verslo ar jo dalies perdavimo atveju (DK 51 straipsnis)

Nuotolinis darbas (DK 52 straipsnis)

2017-06-20_DUK_Nr.2

1. DK 42 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų (DK 34 straipsnis). Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti. Ar darbuotojas gali pradėti dirbti darbo sutarties sudarymo dieną?

2. DK 36 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys gali sulygti dėl išbandymo. Minėto straipsnio 4 dalis numato, kad darbuotojas gali per išbandymo terminą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas. Ar gali darbuotojas nutraukti darbo sutartį šiuo pagrindu, kai išbandymo terminas yra nustatytas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui?

3. Ar naujasis reglamentavimas leis darbdaviui kaip patirtas išlaidas išieškoti darbuotojui sumokėtus dienpinigius?

4. DK 45 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantį organą, prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą. Darbuotojui to nepadarius per tris mėnesius nuo to momento, kai darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis.“. Kaip aiškinama minėtos normos „neteisėto darbo sutarties pakeitimo“ sąvoka?

5. Ar gali būti sudaromos atskiros darbo sutartys su darbuotojais, dirbančiais papildomą / projektinį darbą, kai tokie darbai finansuojami iš ES lėšų ir atitinkamos institucijos reikalauja pateikti atskirą darbo sutartį?

2017-06-21_Trečioji_konsultacija

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai (DK 53 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (DK 54 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (DK 55 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių (DK 56 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (DK 58 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia (DK 59 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios (DK 60 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimo apribojimai (DK 61 straipsnis)

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju (DK 62 straipsnis)

Grupės darbuotojų atleidimas (DK 63 straipsnis)

Įspėjimas nutraukti darbo sutartį (DK 64 straipsnis)

Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas (DK 65 straipsnis)

2017-06-21_DUK_Nr.3

1. Koks turėtų būti darbuotojų, vykdančių perteklinę darbo funkciją skaičius, kad darbdavys privalėtų sudaryti komisiją, vykdančią darbuotojų atranką ir teikiančią pasiūlymus darbdaviui dėl atleidimo (DK 57 straipsnis)?

2. Su kuo derinti darbuotojų atrankos kriterijus, kai įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra nei darbo tarybos, nei profesinės sąjungos, kaip numatyta DK 57 straipsnis?

3. Kokiais pagrindais darbdavys gali nutraukti darbo sutartį savo valia (DK 59 straipsnis)?

4. Koks įspėjimo terminas taikomas, jei darbuotojas pageidauja nutraukti terminuotą darbo sutartį, sudarytą vieno mėnesio ar trumpesniam terminui?

5. Ar darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, jei darbdavys nesilaiko ne tik darbuotojų saugą ir sveikatą, bet ir darbo, poilsio laiko režimą, darbo užmokesčio mokėjimo tvarką reglamentuojančių nuostatų, kaip numato DK 56 straipsnio 1 dalies 2 punktas?

6. Ar DK 62 straipsnio 1 dalis reiškia, jog bankroto administratorius, sudarydamas bankroto proceso laikotarpiui terminuotas darbo sutartis su darbuotojais, prieš tai dirbusiais pagal neterminuotas darbo sutartis, darbuotojų sutikimu darbo sutartyje turėtų daryti darbo sutarties sąlygų pakeitimą? Ar turėtų nutraukti neterminuotas darbo sutartis ir sudaryti terminuotas darbo sutartis iš naujo? Jei daromas darbo sutarties sąlygų pakeitimas, ar pasibaigus darbo sutarties terminui, išeitinė išmoka turėtų būti mokama pagal šio straipsnio 3 dalį?

7. Ar darbuotojas gali būti įspėtas apie atleidimą nedarbingumo ar atostogų laikotarpiu (DK 64 straipsnio 4 dalis)?

8. Ar DK leis nutraukti terminuotą darbo sutartį su nėščia darbuotoja pasibaigus sutarties terminui?

9. Pagal DK 65 str. 3 d. darbdavio sprendimas nutraukti darbo sutartį turi būti išreikštas raštu, pagal šio str. 7 d. pasibaigus darbo sutarčiai apie tai daromas įrašas darbo sutartyje, ar galima įrašą darbo sutartyje, kuriame nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, įstatymo norma ir darbo santykių pasibaigimo data prilyginti rašytiniam darbdavio sprendimui?

Išaiškinimas dėl DK 61 str. 3 d., DK 57 str.1 d. 5 p. (2017-09-22)

Įmonės likvidavimo atveju draudimas atleisti darbuotojus, auginančius vaikus iki trejų metų, netaikomas

2017-06-22_Ketvirtoji_konsultacija

DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS

Darbo sutarčių rūšys (DK 66 straipsnis)

Terminuota darbo sutartis (DK 67–69 straipsniai)

Laikinojo darbo sutartis (DK 72–80 straipsniai)

Pameistrystės darbo sutartis (DK 81–84 straipsniai)

Projektinio darbo sutartis (DK 89–92 straipsniai)

Darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (DK 93–95 straipsniai)

Darbo keliems darbdaviams sutartis (DK 96–99 straipsniai)

Sezoninio darbo sutartis (DK 100 straipsnis)

2017-06-22_DUK_Nr.4

1. DK 68 straipsnio 1 dalis numato, kad maksimalus terminuotos darbo sutarties terminas, taip pat paeiliui einančių terminuotų darbo sutarčių, kurios yra sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai darbo funkcijai atlikti, bendra maksimali trukmė yra dveji metai, išskyrus atvejus, jeigu darbuotojas priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio darbuotojo darbo vietą. Ar vertinant maksimalų terminuotos darbo sutarties su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai darbo funkcijai atlikti terminą, vertinama sąvoka „darbo funkcija“ reiškia konkrečias darbuotojo atliekamas funkcijas ar pareigybę?

2. Ar nuostata, kad „pabaigus formaliojo ar neformaliojo mokymo programą, pameistriui išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas“ įtvirtina pareigą darbdaviui (ar mokymo programą organizuojančiai įstaigai) išduoti pažymėjimą (DK 82 straipsnio 3 dalis)?

3. Ar įsigaliojus naujajam DK, šalys galės tartis dėl darbo pagal poreikį?

4. Pagal DK 89 str. 3 d. 1 p. sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima sudarant iki 2 metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai priimamu asmeniu, pagal 92 str. DK nuostatos dėl maksimalaus terminuotos darbo sutarties termino ir pasibaigimo pasekmių netaikomos. Ar galima su naujai priimamu asmeniu sudaryti, pvz., 3 metų trukmės projektinio darbo sutartį?

2017-06-23_penktoji_konsultacija

DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI

Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai (DK 101–106 straipsniai)

Komandiruotų darbuotojų darbo santykių ypatumai (DK 107–109 straipsniai)

Darbo santykių ypatumai mažose įmonėse (DK 110 straipsnis)

2017-06-23_DUK_Nr.5

1. DK 101 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „su juridinio asmens vienasmeniu valdymo organu – fiziniu asmeniu (toliau – juridinio asmens vadovas), dirbančiu atlygintinai, privalo būti sudaryta darbo sutartis, išskyrus mažųjų bendrijų ir individualiųjų įmonių vadovus“. Jei akcinė bendrovė turi vienintelį akcininką, pasiskyrusį save direktoriumi, ar akcininkas darbo sutartį privalės sudaryti pats su savimi?

2. DK 108 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad į Lietuvos Respublikos teritoriją komandiruotas valstybės, nepriklausančios Europos ekonominės erdvės valstybėms, darbdavio darbuotojas turi gauti leidimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kokie teisės aktai reglamentuoja šį reikalavimą?

3. DK 110 straipsnio 1 dalies 7 punktas numato, kad mažoms įmonėms netaikomos DK nuostatos dėl darbuotojų teisės pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų, t. y. tokie darbdaviai gali nesuteikti darbuotojui kasmetinių atostogų, jeigu darbo santykiai su darbuotoju trunka trumpiau negu vienus metus, tačiau turi išmokėti kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Jeigu darbo santykiai po pirmųjų darbo metų nenutrūksta, tai kasmetinėmis atostogomis darbuotojas galės pasinaudoti tik nuo antrųjų darbo metų?

Išaiškinimas dėl DK 107 str. 4 d. (2017-09-22)

Kaip taikoma Darbo kodekso 107 straipsnio 4 dalies nuostata, apmokant darbuotojui už kelionės į komandiruotės vietą laiką, kai kelionė vyksta po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dienomis?

2017-06-26_Šeštoji_konsultacija

DARBO LAIKAS (DK 111–114 ir 121 straipsniai)

Suminė darbo laiko apskaita (DK 115 straipsnis)

Darbas naktį (DK 117 straipsnis)

Budėjimas (DK 118 straipsnis)

Viršvalandinis darbas (DK 119 straipsnis)

Darbo laiko apskaita (DK 120 straipsnis)

POILSIO LAIKAS (DK 122–137 straipsniai)

Atostogos (DK 126–128 straipsniai)

Kasmetinės atostogos

Tikslinės atostogos (DK 131 straipsnis)

Pailgintos, papildomos atostogos (DK 138 straipsnio 1–2 dalys)

Papildomos poilsio laiko garantijos (DK 138 straipsnio 3–5 dalys)

2017-06-26_DUK_Nr.6

1. Ar darbuotojas, kuris skirsto darbo laiką savo nuožiūra, pats atsako už minimaliojo poilsio laiko ir maksimaliojo darbo laiko pažeidimus (DK 52 straipsnio 5 dalis, 90 straipsnio 2 dalis)?

2. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Pagal DK 126 straipsnio 3 dalį, atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Jeigu darbuotojui, dirbančiam suminės darbo laiko apskaitos režimu, yra suteikiamos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos, kaip turėtų būti suprantamos keturių savaičių trukmės atostogos?

3. DK 117 straipsnio 3 dalis numato, kad dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti aštuonių valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį trijų mėnesių laikotarpį. Kaip taikyti minėta nuostatą?

4. Kokia galima maksimali darbo laiko trukmė per dieną dirbant pagal suminę darbo apskaitą, jei vidutinė – 48 val. per apskaitinį laikotarpį?

5. DK 66 straipsnyje nebelieka antraeilių darbo sutarčių. Ar darbuotojas, dirbdamas keliose darbovietėse, bus ribojamas maksimalaus darbo laiko, minimalių poilsio normų? Kas bus atsakingas dėl šių normų nesilaikymo?

6. DK 113 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato vieną iš darbo laiko režimo rūšių, t. y. individualų darbo laiko režimą. Kokios taisyklės taikomos šiai darbo laiko režimo rūšiai, ar šiuo atveju galima taikyti kitų darbo laiko režimo rūšių elemetus?

7. DK 114 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad „vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt aštuonios valandos“. Kokią prasmę šioje normoje turi žodis „vidutinis“, iš kokio apskaitinio termino šiuo atveju vedamas vidurkis?

8. Kaip po DK įsigaliojimo perskaičiuojamos sukauptos kasmetinės atostogos darbuotojams, kurių darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas? Jeigu perskaičiuojama savaitėmis (t. y. nepanaudotų kasmetinių atostogų kalendorinių dienų skaičius dalijamas iš 7), kaip tokiu atveju suteikti dienas, kurios sudaro nepilną savaitę – darbo ar kalendorinėmis dienomis?

9. Kaip suteikiamos kasmetinės atostogos darbuotojams, kurių darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, kai DK bei kiti poįstatyminiai teisės aktai numato suteikimą savaitėmis bei darbo dienomis?

10. Ar reikia sudaryti darbo grafikus nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus režimu dirbantiems darbuotojams?

Išaiškinimas dėl DK 118 str. 4 d. (2017-10-31)

Kaip taikomos Darbo kodekso 118 straipsnio 4 dalies nuostatos dėl pasyvaus budėjimo namie

2017-06-27_Septintoji_konsultacija

DARBO UŽMOKESTIS (DK 139–150 straipsniai)

Darbo užmokesčio sąvoka (DK 139 straipsnis)

Darbo užmokesčio dydis (DK 140 straipsnis)

Minimalusis darbo užmokestis (DK 141 straipsnis)

Darbuotojų premijavimas (DK 142 straipsnis)

Darbo normos (DK 143 straipsnis)

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį bei naktinį darbą (DK 144 straipsnis)

Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka (DK 146 straipsnis)

Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas (DK 147 straipsnis)

Informacija apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą (DK 148 straipsnis)

Darbuotojų reikalavimų gynimas darbdaviui tapus nemokiam (DK 149 straipsnis)

Išskaitos iš darbo užmokesčio (DK 150 straipsnis)

ŽALOS ATLYGINIMAS (DK 151–157 straipsniai)

Žalos atlyginimo sąlygos, atlygintinos turtinės žalos dydžio nustatymas (DK 151, 152 straipsniai)

Darbuotojo atlyginamos turtinės žalos ribos (DK 153 straipsnis)

Atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti visą žalą (DK 154 straipsnis)

Žalos atlyginimas ir civilinės atsakomybės draudimas (DK 155 straipsnis)

Žalos išieškojimo tvarka (DK 156 straipsnis)

Žalos atlyginimas reorganizavus darbdavį ar jam pasibaigus (DK 157 straipsnis)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA (DK 158–160 straipsniai)

Nuostatos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos iš esmės perkeltos į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą

2017-06-27_DUK_Nr.7

1. Kaip skaičiuojamos netesybos, jeigu darbdavys pasibaigus darbo sutarčiai uždelsė atsiskaityti mažiau nei vieną mėnesį, pavyzdžiui dvi savaites?

2. Kaip turi būti apmokamas kvalifikuotas darbas? Kas turėtų nustatyti, ar darbas kvalifikuotas ar ne?

3. Ar darbo sutartyje yra galimybė susitarti dėl darbo užmokesčio mokėjimo vėliau nei per dešimt darbo dienų nuo mėnesio pabaigos?

4. Kai darbuotojas pasirenka darbą poilsio, švenčių dienomis ar viršvalandžius kompensuoti DK 144 straipsnio 5 dalyje numatyta tvarka (darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš DK 144 straipsnio 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko), ar tokiu atveju apmokama už faktiškai dirbtą laiką poilsio, švenčių dieną ir (ar) viršvalandžius, kartu pridedant DK 144 straipsnio 5 dalyje numatytą laiką prie kasmetinių atostogų, ar už faktiškai dirbtą laiką nemokama? (Šiuo klausimu yra atskiras VDI išaiškinimas, žr. žemiau)

5. Ar darbuotojų, dirbančių kvalifikuotą darbą, bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga) turi būti didesnis nei minimalus mėnesinis/valandinis atlygis ar galėtų būti mokamas minimalus valandinis arba mėnesinis atlygis, jeigu darbo sutartyje yra sulygta ir dėl papildomos darbo užmokesčio dalies (priedų prie darbo užmokesčio)?

6. Ar galima su darbuotojais, kurių darbo sutartyje sulygtas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, susitarti dėl kitokio viršvalandžių, darbo poilsio ir švenčių dienomis apmokėjimo, nei jį numato DK 144 straipsnis?

7. Pagal DK 144 str. 7 d. už darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, mokamas padidintas darbo užmokestis, kas yra nukrypimas nuo normalių darbo sąlygų?

8. Kaip turėtų būti kompensuojamas viršvalandinis darbo poilsio dieną, dirbtas suminės darbo laiko apskaitos režimu?

9. Ar darbas naktį gali būti kompensuojamas suteikiant kasmetines atostogas?

10. Ar kolektyvinėje sutartyje galima sulygti dėl neriboto žalo atlyginimo?

Išaiškinimas dėl DK 144 str. 5 d. (2017-09-22)

Kaip taikoma Darbo kodekso 144 straipsnio 5 dalies nuostata, pagal kurią už darbą poilsio ir švenčių dienomis ar viršvalandinį darbą darbuotojo prašymu gali būti pridedama papildomo laiko prie kasmetinių atostogų?

VMI paaiškinimas dėl DK 144 str. 8 d. (2017-10-17)

Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalies paaiškinimą dėl kompensacijų darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu

Paaiškinta, kad darbas lauko sąlygomis prilyginamas kilnojamojo pobūdžio darbui ir už jį taip pat gali būti kompensuojama LR DK 144 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka

2017-06-28_Aštuntoji_konsultacija

KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI

Bendrosios nuostatos (dk 161– 164 straipsniai)

SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS ŠALYS (DK 165–183 straipsniai)

Darbuotojų atstovai (DK 165–168 straipsniai)

Darbo taryba (DK 169–176 straipsniai)

Darbuotojų patikėtinis (DK 177–178 straipsniai)

Profesinės sąjungos (DK 179 straipsnis)

Darbdavių atstovai (DK 180–183 straipsniai)

2017-06-28_DUK_Nr.8

1. DK 169 straipsnio 1 dalis nustato, kad darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus DK 169 straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį. Kokie darbdavio veiksmai turėtų būti darbuotojams atsisakius dalyvauti rinkimuose ir / ar būti išrinktiems į darbo tarybas?

2017-06-29_Devintoji_konsultacija

SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS FORMOS (DK 184–212 straipsniai)

Darbo ir socialinių reikalų tarybos (DK 184–185 straipsniai)

Lietuvos Respublikos trišalė taryba (DK 185 straipsnis)

Kolektyvinės derybos ir kolektyvinių sutarčių sudarymas (DK 186–202 straipsniai)

Informavimas ir konsultavimas (DK 203–209 straipsniai)

Dalyvavimas juridinio asmens valdyme (DK 210-212 straipsniai)

2017-06-29_DUK_Nr.9

1. Ar galimas vienašališkas kolektyvinės sutarties nutraukimas?

2017-06-30_Dešimtoji_konsultacija

DARBO GINČAI (DK 213–215 straipsniai)

DARBO GINČAI DĖL TEISĖS (DK 216–220 straipsniai)

Kreipimasis į darbo ginčų komisiją (DK 223–224 straipsniai)

Pasirengimas nagrinėti darbo ginčą, jo nagrinėjimas bei sprendimo priėmimas (DK 225–232 straipsniai)

KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ DĖL INTERESŲ NAGRINĖJIMAS (DK 234–236 straipsniai)

Tarpininkavimas sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų (DK 237–239 straipsniai)

Kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų nagrinėjimas pasitelkiant arbitražą (DK 240–242 straipsniai)

Teisė imtis kolektyvinių veiksmų (DK 243 straipsnis)

Streikas (DK 244–254 straipsniai)

Lokautas (DK 255–260 straipsniai)

Valstybinės darbo inspekcijos pareigos naujajame Darbo kodekse
(2017-06-29)

Administracinės atsakomybės taikymas pagal Valstybinės darbo inspekcijos kompetenciją
(2017-06-29)

Finansinės sankcijos pagal Užimtumo įstatymą
(2017-07-03)

Naujasis Darbo kodeksas: įpareigojimai darbdaviams
(2017-06-27)

Informacija darbdaviams dėl darbo užmokesčio mokėjimo sistemos
(2017-11-28)

Kasmetinių atostogų apmokėjimas
(2017-07-04)

Informacija apie darbo tarybų rinkimų organizavimą
(2017-11-17)

Valstybinės institucijos taip pat turi sudaryti darbo tarybas
(2017-11-23)

Informacija dėl pranešimo apie darbo tarybos sudarymą (nesudarymą)
(2017-09-06)

 

.

„TEISĖS AKTŲ GIDO“ KOMENTARAI

.

Mokymosi atostogų suteikimo tvarka
Mokymosi atostogų apmokėjimas

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-11-22)

Nebėra neatvykimo į darbą pagrindo „Neatvykimas į darbą administracijos leidimu“
Yra naujas neatvykimo į darbą pagrindas – „Nemokamas laisvas laikas“
Nemokamos atostogos

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-11-15)

Apmokėjimas už darbą komandiruotėje poilsio ir švenčių dienomis

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-10-18)

Kokia yra darbo sutarties įsigaliojimo data?
Numatytos kompensacijos tiek darbdaviui, tiek darbuotojui, jei sudaryta darbo sutartis neįsigaliojo dėl kurio nors iš jų kaltės (42 straipsnio 3 dalis)

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-10-03)

Pranešimas apie darbo sąlygas
Ar pranešimas apie darbo sąlygas, nurodytas Darbo kodekso 44 straipsnyje, turi būti pateiktas atskiro rašytinio dokumento forma, ar pakanka šią informaciją nurodyti darbo sutartyje?
Jei įmonėje yra galiojančios kolektyvinės sutartys, darbuotojui iki darbo pražios privaloma pateikti informaciją apie įmonėje galiojančias kolektyvines sutartis, nurodant susipažinimo su šiomis sutartimis tvarką

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-10-03)

Susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo. Naujos nuostatos

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-09-21)

Darbo sutarties pavyzdys, parengtas pagal naująją Pavyzdinę darbo sutarties formą

Darbo sutarties pavyzdys
(2017-09-19)

Susitarimas dėl papildomo darbo (kai darbuotojas papildomai dirba toje pačioje darbovietėje)
Darbuotojo darbas keliose darbovietėse

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-09-13)

Kuo ypatinga 6-oji darbo užmokesčio dedamoji: „6) premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus“?

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-09-06)

Darbo laiko norma
Darbo laiko režimas
Naujieji darbo laiko režimai

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-08-23)

Maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-08-23)

Valstybinė darbo inspekcija paaiškino, kad nepaisant mokamų priedų, kvalifikuotų darbuotojų bazinis darbo užmokestis turi būti didesnis už MMA

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-08-16)

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą
Išimtys vadovams ir vadovaujantiems darbuotojams

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-08-16)

Kasmetinės atostogos, kai darbuotojas per savaitę dirba mažiau nei 5 dienas arba per savaitę dirba skirtingą dienų skaičių, suteikiamos savaitėmis

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-08-09)

Atostoginių išmokėjimo terminai
Pasekmės dėl pavėluoto atostoginių išmokėjimo

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-08-09)

Nepanaudotos kasmetinės atostogos daugiau kaip už 3 darbo metus „dingsta“

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-08-09)

Patvirtintos pavyzdinės pranešimo Valstybinei darbo inspekcijai formos:
– apie darbo tarybos sudarymą
– apie darbo tarybos nesudarymą

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-26)

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys (darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organų nariai ar darbo tarybų nariai, ar darbuotojų patikėtinis) negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia be Valstybinės darbo inspekcijos sutikimo

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-26)

Vidutinis darbuotojų skaičius

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-26)

Ar išliko kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu?

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-10-17)

Pasikeitė delspinigių už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį skaičiavimo tvarka

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-19)

Išskaita iš atleidžiamo darbuotojo darbo užmokesčio už permokėtus atostoginius

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-19)

Ar išliko „mamadieniai“?

Ar išliko teisė į laisvą pusdienį pirmąją mokslo metų dieną?

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-12)

Ar išliko papildomos atostogos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje?

Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-12)

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-07-04)

Pavyzdinė darbo sutarties forma

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-06-30)

Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-06-27)

Iki 2017-06-30 nepanaudotų kasmetinių atostogų, suteiktų kalendorinėmis dienomis, perskaičiavimo į darbo dienas tvarka

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-06-20)

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sudarytos iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo, įsigaliojus šiam įstatymui netenka galios

Žalos atlyginimas pagal naująjį Darbo kodeksą

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-06-20)

Kas tai yra nekvalifikuotas darbas, už kurį gali būti mokamas minimalusis darbo užmokestis?

Teisės aktų Gido komentaras
(2017-06-20)


<< Atgal