DARBO UŽMOKESTIS

MINIMALIOJI MĖNESINĖ ALGA

VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

KOMPENSACIJOS UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

VALSTYBĖS POLITIKŲ, PAREIGŪNŲ IR TEISĖJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

KITŲ ASMENŲ DARBO APMOKĖJIMAS

DELSPINIGIAI UŽ PAVĖLUOTAI IŠMOKĖTĄ DARBO UŽMOKESTĮ

DĖL KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO GRĄŽINIMAS

 

.

MINIMALIOJI MĖNESINĖ ALGA

.

Minimalioji mėnesinė alga (MMA) ir minimalusis valandinis atlygis

 

.

VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

.

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo
(2017-06-21 Nr. 496, TAR, 2017-06-27, kodas 2017-10853)

Patvirtinta. Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas

Metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai

Vyriausybės nutarimas
Dėl profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2007-01-11 Nr. 32, Žin., 2007-01-16, Nr. 6-270)

 

KOMPENSACIJOS UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS

Kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu
LR darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos.

 

.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

.

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS
(2017-01-17 Nr. XIII-198, TAR, 2017-01-31, kodas 2017-01764, įsigalioja 2017-02-01)

Šis įstatymas nustato biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą

1 priedas. Valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

2 priedas. Valstybės ir savivaldybių įstaigų administracijos ir struktūrinių padalinių vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

3 priedas. Valstybės ir savivaldybių įstaigų a ir b lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

4 priedas. Valstybės ir savivaldybių įstaigų kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai

5 priedas. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, išskyrus dirbančius švietimo pagalbos įstaigose, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių) darbo krūvio sandara

Vyriausybės nutarimas
Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo
(2018-11-28 Nr. 1177, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19575, įsigalioja 2018-12-04)

Patvirtinta. Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašas

Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams valstybės ir savivaldybių įstaigose gali būti nustatomi didesni atlyginimai

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-02-08 Nr. V-140, TAR, 2017-02-09, kodas 2017-02305)

Priedas. Trenerių kvalifikacinės kategorijos pagal sporto varžybose pasiektus sportininkų laimėjimus

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-02-17 Nr. 2-46, TAR, 2017-02-17, kodas 2017-02727)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų kūrybinių darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius, pareigybių sąrašo patvirtinimo
(2017-02-20 Nr. ĮV-382, TAR, 2017-02-21, kodas 2017-02796)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo
(2017-02-28 Nr. 1V-159, TAR, 2017-03-03, kodas 2017-03565)

Patvirtinta. Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

1 priedas. A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė

2 priedas. Kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė

Patvirtinta. Vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

1 priedas. Biudžetinių įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-06-16 Nr. 4-306, TAR, 2017-06-16, kodas 2017-10152, įsigalioja 2017-06-17)

1 priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir pavaldžių įstaigų padalinių vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė

2 priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir pavaldžių įstaigų A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė

3 priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir pavaldžių įstaigų kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-05-10 Nr. 1-123, TAR, 2017-05-11, kodas 2017-07959, įsigalioja 2017-05-12)

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-06-09 Nr. 2BE-101, TAR 2017-06-09, kodas 2017-09770, įsigalioja 2017-06-10)

Priedas. Pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-02-01 Nr. 1B-113, TAR, 2017-09-12, kodas 2017-14520, įsigalioja 2017-09-13)

1 priedas. Komisijos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientui nustatyti siūlymo formos pavyzdys

2 priedas. Pareigybės vertinimas

Vyriausybė įgaliojo Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją patvirtinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo
(017-04-12 Nr. A1-177, TAR,2017-04-14, kodas 2017-06422, įsigalioja 2017-04-15)

Priedas. Pavyzdinė valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojo pareigybės aprašymo forma

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-04-05 Nr. 254, TAR, 2017-04-10, kodas 2017-06089, įsigalioja 2017-04-11)

Priedas. Veiklos vertinimo išvados forma

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-03-29 Nr. A1-158, TAR, 2017-04-07, kodas 2017-06015, įsigalioja 2017-04-08)

Priedas. Socialinių paslaugų srities darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvados forma

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo
(2014-10-13 Nr. A1-487, TAR, 2014 10 13, kodas 2014-14019)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-04-10 Nr. V-397, TAR 2017-04-13, kodas 2017-06269, įsigalioja 2017-04-14)

Priedas. Veiklos vertinimo išvados forma

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams, patvirtinimo
(2006-05-04 Nr. V-363, Žin., 2006-05-13, Nr. 53-1950)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2017-09-19 Nr. ĮV-948, TAR, 2017-09-19, kodas 2017-14812, įsigalioja 2017-09-20)

1 priedas. Pavyzdinis kultūros ir meno darbuotojų pareigybių sąrašas

2 priedas. Veiklos vertinimo išvados forma

 

.

MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

.

Gido komentaras
Nuo 2018-09-01 įvedamas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas
(2018-07-04)

Specialus Švietimo ir mokslo ministerijos puslapis
Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo
(2018-07-26 Nr. V-674, TAR, 2018-07-27, kodas 2018-12465, įsigalioja 2018-09-01)

Priedas. Pavyzdinė mokytojo (išskyrus trenerius) pareigybės aprašymo forma

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros patvirtinimo
(2018-08-03 Nr. V-689, TAR, 2018-08-06, kodas 2018-12836)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Pedagoginio darbo stažo nustatymo tvarkos
(1996-04-26 Nr. 459, Žin., 1996-05-24, Nr. 49-1193)

 

.

VALSTYBĖS POLITIKŲ, PAREIGŪNŲ IR TEISĖJŲ
DARBO APMOKĖJIMAS

.

VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS
(2000-08-29 Nr. VIII-1904, Žin., 2000-09-07, Nr. 75-2271)

Valstybės politikų pareiginės algos

Prokurorų pareiginės algos

Valstybės pareigūnų pareiginės algos

Žvalgybos pareigūnų pareiginės algos

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareiginės algos

TEISĖJŲ ATLYGINIMŲ ĮSTATYMAS
(2008-11-06 Nr. X-1771, Žin., 2008-11-15, Nr. 131-5022)

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimai

Bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų pareiginės algos

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Pavyzdinio kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2014-12-09 Nr. 13P-167-(7.1.2), TAR, 2014-12-22, kodas 2014-20425)

Priedas. Teisėjų viršvalandžių, darbo poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimo apskaitos žurnalo formos pavyzdys

 

.

KITŲ ASMENŲ DARBO APMOKĖJIMAS

.

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijų patvirtinimo
(2014-11-25 Nr. V-1228, TAR, 2014-11-28, kodas 2014-18183)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011-12-01 Nr. V-1019, Žin., 2011-12-06, Nr. 149-7010)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio
(2002-08-23 Nr. 1341, Žin., 2002-08-28, Nr. 83-3608)

Valstybės įmonių vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių sąrašas

Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo
(2010-05-26 Nr. 598, Žin., 2010-05-29, Nr. 62-3035)

1 priedas. Viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių sąrašas

2 priedas. Viešųjų įstaigų skirstymo į kategorijas kriterijų sąrašas

Nuo 2017-06-20 valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo sąlygos nustatytos Įstatymo 721 straipsnyje (iki tol jos buvo nustatytos 2013-12-18 Vyriausybės nutarime Nr. 1231)

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMAS
(2009-04-30 Nr. XI-242, Žin., 2009-05-12, Nr. 54-2140)

721 straipsnis. Valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, administracijos (instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, mokslinio sekretoriaus), mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo sąlygos ir socialinės garantijos

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo ir mokslo ministerija, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2007-06-04 Nr. ISAK-1089, Žin., 2007-06-09, Nr. 64-2464)

Priedas. Duomenys valstybinio mokslinių tyrrimų instituto direktoriaus darbo užmokesčiui nustatyti

Nuo 2018-07-01 karių tarnybos apmokėjimo sąlygos nustatytos Įstatyme (iki tol jos buvo nustatytos 1998-11-20 Vyriausybės nutarime Nr. 1353)

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMAS
(1998-05-05 Nr. VIII-723, Žin., 1998-05-27, Nr. 49-1325)

Šeštasis skirsnis. Karių tarnybos apmokėjimas ir aprūpinimas

1 priedas. Profesinės karo tarnybos karių tarnybinio atlyginimo koeficientai

2 priedas. Profesinės karo tarnybos karių tiesiogiai vykdomos Pareigos, susijusios su ypatinga specifika, ir šias pareigas atitinkančių priedų dydžiai

 

.

DELSPINIGIAI UŽ PAVĖLUOTAI IŠMOKĖTĄ DARBO UŽMOKESTĮ

.

Delspinigių už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį dydis

 

.

DĖL KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO
DARBO UŽMOKESČIO GRĄŽINIMAS

.

ASMENŲ, KURIEMS UŽ DARBĄ APMOKAMA IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, DĖL EKONOMIKOS KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO) DALIES GRĄŽINIMO ĮSTATYMAS
(2015-06-30 Nr. XII-1927, TAR, 2015-07-07, kodas 2015-11101)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo
(2015-08-26 Nr. 903, TAR, 2015-08-27, kodas 2015-13072)

Patvirtinta. Grąžintinos asmeniui neišmokėto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies, socialinių ir kitų nuo darbo užmokesčio (atlyginimo) skaičiuojamų išmokų skirtumo apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Valstybinio socialinio draudimo išmokų ir valstybinių pensijų, kurių dydis priklausė nuo neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), neišmokėtos dalies apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas

„Sodros“ informacija
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo
(2015-12-10)

Finansų ministerijos išaiškinimas
Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje
(2015-12-11)

 


<< Atgal