DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

BENDROJI DALIS

VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS PAAIŠKINIMAI

DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR APSKAITA

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS

DOKUMENTŲ PERDAVIMAS VALSTYBĖS ARCHYVAMS SAUGOTI

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SPECIFIKACIJOS

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS

LICENCIJAS TURINČIŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUCIJŲ PAAIŠKINIMAI

RAŠYMO TAISYKLĖS

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA IR SKYRYBA

 

.

BENDROJI DALIS

.

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMAS
(1995-12-05 Nr. I-1115, Valstybės žinios, 1995-12-30, Nr. 107-2389)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. VE-73, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20488)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo
(2011-12-28 Nr. V-157, Žin., 2012-01-05, Nr. 2-64)

1 priedas. Medžiagos ir produktai, kurie irdami išskiria saugomiems dokumentams kenksmingas medžiagas

2 priedas. Dokumentų terminuoto saugojimo saugyklų mikroklimato parametrai

3 priedas. Dokumentų neterminuoto saugojimo saugyklų mikroklimato parametrai

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013-10-02 Nr. V-54, Valstybės žinios, 2013-10-05, Nr. 105-5187)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013-06-18 Nr. V-45, Žin., 2013-06-20, Nr. 65-3295)

 

.

VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS PAAIŠKINIMAI

.

Seminaro medžiaga
DOKUMENTŲ VALDYMO SRITIES POKYČIAI NUO 2020-01-01
(2019-11-27)

Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema (DBSIS)

Dokumentų rengimo taisyklių pokyčiai

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių pokyčiai

Dokumentų ir archyvų valdymo aktualijos

Popierinių dokumentų išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašo nuostatos

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

Seminarų medžiaga

ADOC dokumentai

Publikacijos

 

.

DOKUMENTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

.

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
(2011-07-04 Nr. V-117, Žin., 2011-07-15, Nr. 88-4229)

Dokumento struktūros elementai

Pagrindiniai dokumento metaduomenys

Dokumento autentiškumo ir (ar) vientisumo patvirtinimo būdai

Rašytinių dokumentų rengimo ypatumai ir papildomi metaduomenys

Popierinių dokumentų rengimo ypatumai

Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai

Vaizdo ir (ar) garso dokumentų rengimo ypatumai

Įrašų rengimo ypatumai

1 priedas. Įstaigos rengiamų dokumentų, išskyrus siunčiamuosius dokumentus, struktūros elementų išdėstymo schema

2 priedas. Įstaigos siunčiamų dokumentų struktūros elementų išdėstymo schema

TEISĖKŪRA. ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

 

.

DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR APSKAITA

.

Netaikoma nevalstybinėms organizacijoms ir privatiems juridiniams asmenims
Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
DĖL DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
(2011-07-04 Nr. V-118, Žin., 2011-07-15, Nr. 88-4230)

Dokumentų valdymo organizavimas

Dokumentų registravimas

Dokumentacijos plano sudarymas

Dokumentų vertės ekspertizė
Dokumentų tvarkymas

Dokumentų apskaitos tvarkymas

1 priedas. Privalomieji metaduomenys

2 priedas. Neprivalomųjų metaduomenų pavyzdžiai

3 priedas. Bylų dokumentacijos plano forma

4 priedas. Funkcijų dokumentacijos plano forma

5 priedas. Dokumentų naikinimo akto forma

6 priedas. Popierinių bylų lapų numeravimas

7 priedas. Popierinės bylos antraštinio lapo forma

8 priedas. Popierinės bylos baigiamojo įrašo forma

9 priedas. Bylų apyrašo forma

10 priedas. Perimtų saugoti dokumentų apskaitos žurnalo formos pavyzdys

Taikoma nevalstybinėms organizacijoms ir privatiems juridiniams asmenims
Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
DĖL NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DOKUMENTŲ RENGIMO, TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
(2011-12-20 Nr. V-152, Žin., 2012-01-05, Nr. 2-63

1 priedas. Dokumentacijos plano formos pavyzdys

2 priedas. Dokumentų naikinimo akto forma

3 priedas. Dokumentų naikinimo akto formos pavyzdys

4 priedas. Apyrašo forma

5 priedas. Apyrašo tęsinio forma

6 priedas. Užbaigtų bylų sąrašo forma

Neteko galios nuo 2020-01-01
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų dokumentų saugojimo tvarkos
(2000-11-09 Nr. 640, Žin., 2000-11-22, Nr. 100-3195)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų tvarkymo, saugojimo ir perdavimo taisyklių patvirtinimo
(2007-09-17 Nr. 1R-360, Žin., 2007-09-22, Nr. 100-4087

Priedai (22 priedai)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo
(2009-04-30 Nr. 1R-140, Žin., 2009-05-08, Nr. 52-2063

Priedai (16 priedų)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2015-12-18 Nr. 13P-155-(7.1.2), TAR, 2015-12-22, kodas 2015-20205)

Teismų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Apylinkės teismų bylų formavimo ir tvarkymo taisyklių, apylinkės teismų pavyzdinės bylų nomenklatūros tvirtinimo
(2000-03-16 Nr. 8, Žin., 2001-03-09, Nr. 21-707)

Priedai (12 priedų)

 

.

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS

.

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO
(2011-03-09 Nr. V-100, Žin., 2011-03-17, Nr. 32-1534)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2019-12-18 Nr. V-1511, TAR, 2019-12-18, kodas 2019-20414)

Švietimo ir mokslo ministro ir Archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kolegijų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2008-10-20 Nr. ISAK-2823/V-121, Žin., 2008-10-23, Nr. 122-4649)

Sveikatos priežiūros įstaigose privalomų pildyti statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų sąrašas ir saugojimo terminai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos
(1999-11-29 Nr. 515, Žin., 1999-12-03, Nr. 103-2972)

Archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Apskričių viršininkų administracijų veiklos dokumentų saugojimo terminų
(2009-07-31 Nr. V-55, Žin., 2011-03-17, Nr. 32-1534)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2011-12-23 Nr. 1R-308, Žin., 2011-12-29, Nr. 161-7637)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2012-10-15 Nr. 1R-254, Žin., 2012-10-17, Nr. 120-6052)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2017-11-03 Nr. 5-V-923, TAR, 2017-11-21, kodas 2017-18384

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos dokumentų saugojimo terminų
(2017-05-09 Nr. I-138, TAR, 2017-05-10, Nr. 7874, kodas 2017-07874)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Bausmių vykdymo sistemos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2016-06-28 Nr. V-212, TAR, 2016-06-29, kodas 2016-17793)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2012-11-27 Nr. 1B-885, Žin., 2012-12-05, Nr. 140-7219)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo
(2016-12-29 Nr. 1R-336, TAR, 2016-12-29, kodas 2016-29908)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų
(2013-11-25 Nr. V-383, Žin., 2013-11-29, Nr. 122-6229)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2017-12-13 Nr. 1K-249, TAR, 2017-12-14, kodas 2017-20114)

Hidrometeorologijos tarnybos generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2010-06-15 Nr. V-61/V-29, Žin., 2010-06-23, Nr. 73-3729)

 

.

DOKUMENTŲ PERDAVIMAS VALSTYBĖS ARCHYVAMS SAUGOTI

.

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo
(2011-12-20 Nr. V-153, Žin., 2012-01-06, Nr. 3-105)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių patvirtinimo
(2011-02-21 Nr. V-78, Žin., 2011-02-24, Nr. 23-1140)

1 priedas. Pažyma apie perduodamų dokumentų patikrinimo rezultatus

2 priedas. Dokumentų perdavimo akto forma

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių patvirtinimo
(2012-06-22 Nr. V-63, Žin., 2012-06-27, Nr. 72-3767)

1 priedas. Elektroninių dokumentų specifikacijų, pagal kurias sudaryti elektroniniai dokumentai perduodami į valstybės archyvus, sąrašas

2 priedas. Perdavimo paketo struktūra

3 priedas. Elektroninių dokumentų perdavimo akto forma

4 priedas. Metaduomenų XML schemos ir jų rinkmenų pavyzdžiai

5 priedas. Metaduomenys

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011-12-27 Nr. V-156, Žin., 2011-12-30, Nr. 162-7722)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų, kuriais disponuoja privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys, perdavimo valstybės ar savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011-01-25 Nr. V-62, Žin., 2011-01-27, Nr. 11-508)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams ar jų sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013-02-06 Nr. V-23, Žin., 2013-02-09, Nr. 15-771)

 

.

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS

.

Neteko galios nuo 2020-01-01
Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
DĖL ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
(2011-12-29 Nr. V-158, Žin., 2012-01-06, Nr. 3-104)

Elektroninių dokumentų valdymo organizavimas

Elektroninių dokumentų rengimas

Elektroninių dokumentų registravimas, gautų elektroninių dokumentų priėmimas ir siunčiamų elektroninių dokumentų tvarkymas

Elektroninių bylų sudarymas

Elektroninių dokumentų vertės ekspertizė

Užbaigtų elektroninių bylų apskaita

Elektroninių dokumentų saugojimas

1 priedas. Privalomieji metaduomenys

2 priedas. Neprivalomųjų metaduomenų pavyzdžiai

Taip pat žr. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisykles skyriuje „Dokumentų perdavimas valstybės archyvams saugoti“

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo
(2013-12-04 Nr. V-67, Žin., 2013-12-07, Nr. 125-6407)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijų įstaigų darbo reglamentų, vidaus darbo tvarkų keitimui ir organizavimui diegiant elektroninį parašą, pereinant prie elektroninių dokumentų naudojimo patvirtinimo
(2006-12-07 Nr. T-152, Žin., 2006-12-16, Nr. 137-5260)

 

.

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SPECIFIKACIJOS

.

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo
(2019-12-10 Nr. VE-67, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19886, įsigalioja)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2014-08-29 Nr. VE(1.3 E)-41, TAR, 2014-08-29, kodas 2014-11410)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo
(2009-09-07 Nr. V-60, Žin., 2009-09-10, Nr. 108-4574)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacijos MDOC-V1.0 patvirtinimo
(2010-08-25 Nr. V-42, Žin., 2010-08-28, Nr. 102-5321)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0 patvirtinimo
(2014-12-29 Nr. (1.3 E)VE-57, TAR, 2014-12-30, kodas 2014-20871)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Elektroninio dokumento specifikacijos PDF-LT-V1.0 patvirtinimo
(2014-08-29 Nr. VE(1.3 E)-42, TAR, 2014-08-29, kodas 2014-11409)

 

.

ĮSLAPTINTŲ DOKUMENTŲ VALDYMAS

.

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMAS
(1999-11-25 Nr. VIII-1443, Žin., 1999-12-09, Nr. 105-3019)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo
(2018-08-13 Nr. 820, TAR, 2018-08-21, kodas 2018-13260)

Patvirtinta. Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašas

Įslaptintų dokumentų rengimas ir įforminimas

Įslaptintų dokumentų registravimas

Įslaptintų dokumentų gabenimas ir siuntimas

Įslaptintų dokumentų gavimas

Įslaptintų dokumentų tvarkymas

Įslaptintų bylų apskaita

Įslaptintų dokumentų inventorizacija

Įslaptintų dokumentų slaptumo žymų, įslaptinimo terminų keitimas ir dokumentų išslaptinimas

Įslaptintų dokumentų dauginimas ir padaugintų dokumentų sunaikinimas

Įslaptintų dokumentų sunaikinimas

Įslaptintų dokumentų projektų administravimas

Priedai (20 priedų)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Elektroninių įslaptintų dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo
(2014-10-28 Nr. 1193, TAR, 2014-11-04, kodas 2014-15580)

Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimas
Dėl Detalių įslaptinamos informacijos sąrašų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. 56-7, TAR, 2019-11-07, kodas 2019-17874)

 

.

LICENCIJAS TURINČIŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

.

Vyriausybės nutarimas
Dėl Dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011-02-09 Nr. 162, Žin., 2011-02-12, Nr. 18-860)

Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011-07-12 Nr. V-119, Žin., 2011-07-15, Nr. 88-4231)

 

.

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUCIJŲ PAAIŠKINIMAI

.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos paaiškinimai
AKTUALIAUSIOS TEMOS

Kalbos klaidų sąrašas

Tartis ir kirčiavimas

Terminija

Svetimžodžių atitikmenys

Lietuvos vietovardžiai

Juridinių asmenų pavadinimai

Svetimvardžiai

Švietimas

Rašyba

Skyryba

Asmenvardžiai

Kalbos tvarkybos principai, kodifikacijos kriterijai

Valstybinės kalbos inspekcijos paaiškinimas
Dažniausiai užduodami klausimai
(2019-01-04)

Ar vienos įstaigos kitai persiunčiamus piliečių prašymus ir dokumentus, surašytus nevalstybine kalba, reikia išversti į lietuvių kalbą?

Kokia kalba valstybės institucija privalo atsakyti į nevalstybine kalba surašytą prašymą ar skundą?

Kas konsultuoja kalbos taisyklingumo klausimais?

Ar yra nustatyta, kaip turi būti rašomos kabutės?

Kur galima kreiptis dėl neišverstų į lietuvių kalbą prekių instrukcijų?

Valstybinės kalbos inspekcijos paaiškinimas
Ką vertėtų žinoti rašant prekių etiketes
(2019-02-06)

Valstybinės kalbos inspekcijos paaiškinimas
Rašybos klaidos (2014-2017)
(2018-01-05)

Valstybinės kalbos inspekcijos paaiškinimas
Skyrybos klaidos (2014-2017)
(2018-01-05)

Valstybinės kalbos inspekcijos paaiškinimas
Žodžių ir žodžių junginių klaidos (2014-2017)
(2018-01-05)

Valstybinės kalbos inspekcijos paaiškinimas
Gramatikos klaidos (2014-2017)
(2018-01-05)

Valstybinės kalbos inspekcijos paaiškinimas
Apie pareigų pavadinimus
(2017-03-22)

Valstybinės kalbos inspekcijos paaiškinimas
Rekomendacija dėl antspaudų ir spaudų kalbos
(2017-03-22)

 

.

RAŠYMO TAISYKLĖS

.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo
(2011-07-12 Nr. V-1240, Žin., 2011-07-20, Nr. 92-4397)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo
(2007-04-05 Nr. N-1(110), Žin., 2007-04-14, Nr. 42-1625)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų
(1999-11-04 Nr. 5(74), Žin., 1999-11-10, Nr. 95-2761)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl mokslo laipsnių pavadinimų trumpinimo
(1994-03-03 Nr. 44, Žin., 1994-03-16, Nr. 20)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpų
(2000-10-26 Nr. 2(76), Žin., 2000-10-31, Nr. 93-2912)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl datos rašymo
(2001-05-03 Nr. 2(78), Žin., 2001-05-11, Nr. 40-1409)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijų patvirtinimo
(2005-12-23 Nr. 1V-1162, Žin., 2005-12-30, Nr. 152-5628)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo
(2002-12-23 Nr. 2092, Žin., 2002-12-31, Nr. 127-5753)

 

.

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA IR SKYRYBA

.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
DĖL LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS IR SKYRYBOS
(1997-06-19 Nr. 60, Žin., 1997-07-02, Nr. 63-1490)

Dėl raidės j rašymo po b, p, būsimojo laiko 3-iojo asmens rašymo, galbūt, turbūt, žūtbūt, kaipmat rašymo, neiginio ne rašymo, žodžių kėlimo ir brūkšnelio rašymo

Dėl didžiųjų raidžių rašymo

Dėl kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartosenos lietuvių kalboje

Dėl adaptuotų asmenvardžių ir vietovardžių galūnių rašymo

Dėl ilgųjų balsių rašymo adaptuojamuose asmenvardžiuose ir vietovardžiuose

Dėl senovės graikų tikrinių vardų transkripcijos

Dėl raidinių santrumpų

Dėl nelietuviškų simbolinių pavadinimų formų

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
DĖL LIETUVIŲ KALBOS SKYRYBOS TAISYKLIŲ
(2019-11-07 Nr. N-8 (178), TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18100)

Vienarūšės sakinio dalys

Aiškinamosios sakinio dalys

Dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės

Pažyminiai

Lyginamieji posakiai

Įterpiniai, įspraudai ir modaliniai žodžiai

Kreipiniai

Praleidimas

Prijungiamieji sakiniai

Sujungiamieji sakiniai

Bejungtukiai sakiniai

Ženklai sakinio gale

Tiesioginė kalba

Citatos

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos komentaras
Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių komentaras
(2019-11-12)


<< Atgal