DOKUMENTŲ (RAŠTŲ, PRAŠYMŲ, ĮSAKYMŲ) PAVYZDŽIAI

DOKUMENTŲ RENGIMO, LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS PAAIŠKINIMAI

DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PRIEDAI

PRAŠYMŲ PAVYZDŽIAI

ĮSAKYMŲ PAVYZDŽIAI

RAŠTŲ PAVYZDŽIAI

KITŲ DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI

TEISMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ ŠABLONAI

 

.

DOKUMENTŲ RENGIMO, LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS PAAIŠKINIMAI

.

„TEISĖS AKTŲ GIDO“ PAAIŠKINIMAS
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. VE-41, TAR 2019-08-30, kodas 2019-13776, įsigalioja 2020-01-01)

Nauja Dokumentų rengimo taisyklių redakcija nuo 2020-01-01

Supaprastinti rašytinių dokumentų rengimo reikalavimai

„Teisės aktų Gido“ paaiškinimas
Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo
(2019-06-17)

Dokumentų rūšys

Kokią dokumento rūšį pasirinkti

Kai kurių dokumentų tekstų rašymo rekomendacijos

Valstybinės kalbos kontrolės tarnybos tikrinimo apžvalga
Dėl valstybinės kalbos pažeidimų ir kitų netikslumų dokumentuose (sąskaitose faktūrose, atliktų darbų aktuose)
(2007-07-18)

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUCIJŲ PAAIŠKINIMAI

RAŠYMO TAISYKLĖS

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA IR SKYRYBA

 

.

DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PRIEDAI

.

PDF Word    Taisyklių 1 priedas. Įstaigos rengiamų dokumentų, išskyrus siunčiamuosius dokumentus, struktūros elementų išdėstymo schema

PDF Word    Taisyklių 2 priedas. Įstaigos siunčiamų dokumentų struktūros elementų išdėstymo schema

 

.

PRAŠYMŲ PAVYZDŽIAI

.

PDF Word    Prašymo dėl priėmimo į darbą pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl priėmimo į darbą pavyzdys, kai nurodomi prie prašymo pridedami dokumentai

PDF Word    Prašymo dėl NPD taikymo pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl atlyginimo mokėjimo vieną kartą per mėnesį pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl avanso mokėjimo pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl atlyginimo pervedimo į banko sąskaitą pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl atostogų pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl atostogų, kai atostoginius prašoma išmokėti kartu su atlyginimu, pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl atostogų vaikui prižiūrėti pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl tėvystės atostogų pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl „mamadienio“ pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl mokymosi atostogų pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl pašalpos mirus darbuotojo artimajam pavyzdys

PDF Word    Darbuotojo pasiaiškinimo pavyzdys

PDF Word    Prašymo dėl atleidimo iš darbo pavyzdys

 

.

ĮSAKYMŲ PAVYZDŽIAI

.

PDF Word    Įsakymo dėl priedų prie atlyginimo pavyzdys

PDF Word    Įsakymo dėl atostogų pavyzdys, kai direktorius yra moteris

PDF Word    Įsakymo dėl atostogų, kai atostoginius prašoma išmokėti kartu su atlyginimu, pavyzdys

PDF Word    Direktoriaus įsakymas dėl savo atostogų

PDF Word    Įsakymas dėl atostogų su vizomis

PDF Word    Įsakymo dėl atostogų grafiko tvirtinimo pavyzdys

PDF Word    Įsakymo dėl „mamadienio“ suteikimo pavyzdys

PDF Word    Įsakymo dėl „mamadienio“ suteikimo kiekvieną mėnesį pavyzdys

PDF Word    Įsakymo dėl komandiruotės pavyzdys

PDF Word    Įsakymo dėl komandiruotės pavyzdys

PDF Word    Įsakymo dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo pavyzdys

PDF Word    Įsakymo dėl inventorizacijos komisijos sudarymo pavyzdys

 

.

RAŠTŲ PAVYZDŽIAI

.

PDF Word    Rašto pavyzdys, raštų rūšys

PDF Word    Rašto pavyzdys, kai logotipas kairėje

PDF Word    Rašto pavyzdys, kai įstaigos duomenys išdėstyti apačioje

PDF Word    Prašomojo rašto pavyzdys

PDF Word    Informacinio rašto pavyzdys

PDF Word    Atsakomojo rašto pavyzdys

PDF Word    Lydraščio pavyzdys

PDF Word    Garantinio rašto pavyzdys

PDF Word    Priminimo rašto pavyzdys

 

.

KITŲ DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI

.

PDF Word    Įgaliojimo pavyzdys

PDF Word    Pažymos pavyzdys

PDF Word    Akto pavyzdys

PDF Word    Defektinio akto pavyzdys

PDF Word    Turto nurašymo akto pavyzdys

PDF Word    Nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros pažymos forma

PDF Word    Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto forma

PDF Word    Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto forma

PDF Word    Protokolo pavyzdys

PDF Word    Charakteristikos pavyzdys

PDF Word    Rekomendacijos pavyzdys

 


<< Atgal