Aktualu

Pakeistos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėse nustatytas reikalavimas visų ūkio subjektų atskaitingiems asmenims už iš kasos gautų pinigų panaudojimą atsiskaityti ne rečiau kaip kartą per mėnesį

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2009-07-22 Nr. 766, Žin., 2009-07-25, Nr. 88-3754)
<< Atgal