VMI MOKESČIŲ ŽINYNAS PATOGIAU

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

DUOMENŲ TEIKIMAS VMI

PRAŠYMAI, PAŽYMOS IR MOKĖJIMO DUOMENYS

i.MAS IR KITOS ELEKTRONINĖS SISTEMOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

2022 M. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

AKCIZAI

PELNO MOKESTIS

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

ŽEMĖS MOKESTIS

KITI MOKESČIAI

KASA, KASOS APARATAI, PREKYBOS AUTOMATAI, TAKSOMETRAI

MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI

LEIDINIAI

VMI SEMINARAI

TARPTAUTINĖS DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARTYS

RAŠTAI, PAAIŠKINIMAI

KLAUSIMAI, PRIKLAUSANTYS KITŲ INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJAI

 

.

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

.

Bendroji informacija

Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Mokesčių mokėtojų registras ir jo tvarkymas (43-47 str.)

Mokesčių apskaičiavimas (66-72 str.)

Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas (73-80 str.)

Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Dokumentų įteikimas (162-165 str.)

Mokestinis tyrimas (135-137 str.)

Mokestinis patikrinimas (114-134 str.)

Delspinigiai, baudos ir atleidimas nuo jų (96-100 str., 138-143 str.)

Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)

VMI sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)

 

.

DUOMENŲ TEIKIMAS VMI

.

Bendroji informacija

Pranešimas apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir / ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais (PRC915)

Pranešimas apie paskolas, atskaitingų asmenų įsiskolinimus, dalyvių įmokas, išmokas užsienio vienetams (FR0711)

Informacijos teikimas apie sumokėtas gyvybės ir pensijų draudimo įmokas, būsto paskolų palūkanas, už studijas (profesinį mokymą) sumokėtas įmokas, grąžintas paskolas, skirtas išlaidoms už studijas (profesinį mokymą) padengti

Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Tarptautiniai duomenų teikimo įsipareigojimai

Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos

Praneštini tarpvalstybiniai susitarimai (DAC6)

Platformų operatorių duomenų teikimas (DAC7)

Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas teikimas (CESOP)

Pranešimas apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus dirbančius pagal laikinojo įdarbinimo sutartis (FR1147)

Pranešimas apie atidarytas/uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)

Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)

Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Pranešimas apie turto įsigijimo šaltinius (PRC911)

Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimas (GPM306)

 

.

PRAŠYMAI, PAŽYMOS IR MOKĖJIMO DUOMENYS

.

Bendroji informacija

Įmokų kodai ir mokėjimo informacija

Registracija MM registre, PVM registre

Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų pakeitimą (FR0791)

Fizinio asmens prašymas įregistruoti į MMR (REG812)

Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti į/išregistruoti iš MMR (FR0227)

Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų prašymas (REG806)

Prašymas įregistruoti į/išregistruoti iš PVM mokėtojų registro

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)

Pažymų užsakymas ir prašymų teikimas

Prašymas dėl mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo) (FR0781)

Prašymas dėl akcizų grąžinimo (FR0396, FR0397)

Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Prašymas dėl mokestinės nepriemokos perėmimo

Prašymas dėl atsiskaitymo su valstybės biudžetu (FR0319)

Prašymas dėl pažymos apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (FR0594, FR0595)

Prašymas atleisti nuo deklaracijų pateikimo, pratęsti terminą

Pažymos (prašymai), susijusios su dvigubo apmokestinimo naikinimu (FR0021, FR0022, FR0023, FR0254)

Prašymas turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašams gauti

Prašymas PVM mokėtojo sertifikatui gauti

Prašymas dėl likučių suderinimo akto (FR0299)

Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)

 

.

i.MAS IR KITOS ELEKTRONINĖS SISTEMOS

.

Bendroji informacija

Bendroji informacija apie i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema)

i.SAF

Duomenų teikimas, tikslinimas

Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas

PVM klasifikatoriaus kodų naudojimo pavyzdžiai

Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga

Kryžminio sutikrinimo paslauga

Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslauga

i.VAZ

Duomenų rinkmena, žiniatinklis

Klasifikatorių reikšmės

Atsarginės i.VAZ priemonės

SAF-T

SAF-T teikimas

Duomenų Antraštės dalyje pildymas

Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Duomenų Didžiosios knygos įrašuose pildymas

Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

i.APS

i.ŽUR

i.EKA

EDS (Elektroninio deklaravimo sistema)

EDS vartotojų administravimas

Deklaracijų ir kitų dokumentų teikimas EDS

Mano VMI

Verslo liudijimų išdavimas, pratęsimas, nutraukimas

Individualios veiklos registravimas, nutraukimas

Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas

Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

Registracija PVM mokėtoju, PVM sertifikato išdavimas

Mano VMI atstovų administravimas

Kitos sistemos

EPRIS (Elektroninių prašymų priėmimo sistema)

OSS (One Stop Shop)

AIS (Akcizų informacinė sistema)

TIES (Tax Information Exchange SubSystem)

 

.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

.

Bendroji informacija

Nuolatinių gyventojų samprata, pajamos ir jų deklaravimas

Nuolatinių gyventojų samprata

Mokesčio objektas

Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM311)

Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Nenuolatinių gyventojų samprata, pajamos ir jų deklaravimas

Nenuolatinių gyventojų samprata

Mokesčio objektas

Per nuolatinę bazę Lietuvoje gautos individualios veiklos pajamos

Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje

Pajamų deklaravimas

Metinė pajamų mokesčio deklaracija GPM314

Metinė pajamų mokesčio deklaracija GPM309 (iki 2018-12-31)

Pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija (FR0459)

Metinė pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracija (FR0531)

Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų) (21 str.)

Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti

Įmokos į pensijų fondus

Įmokos į pensijų fondus pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalį

Gyvybės draudimo įmokos

Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Mokėjimai už pastatų (kitų statinių) apdailos ir bet kokio remonto darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas

Mokėjimai už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas

Gyventojo pranešimas apie išlaidas (PRC912)

Tarifai (6 str.)

NPD, PNPD taikymas (20 str.)

Darbo santykių pajamos (gautos iš Lietuvos darbdavio)

Už darbą Lietuvoje

Už darbą užsienio valstybėje

Dienpinigiai ir kitos komandiruočių kompensacijos

Privačių įmonių

Biudžetinių įstaigų

Kompensacijos už darbą kelionėje, lauko sąlygomis

Pajamos natūra

Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

Beprocentinės paskolos ar lengvatinės palūkanos

Kita

Pajamos iš verslo / veiklos

Akcininko pajamos

IĮ savininko pajamos

Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Individualią veiklą pagal pažymą vykdančio asmens pajamos (10, 18, 22, 23, 24, 27 str.)

Apribojimai, reikalavimai, pareigos

Registravimas / išregistravimas

Pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Su pajamų gavimu susijusios išlaidos

Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto pranešimas (FR0457)

Finansinė apskaita

Apskaitos dokumentai

Finansinės apskaitos tvarkymas

Verslo liudijimą įsigijusio asmens pajamos (26 str.)

Teisės, pareigos ir apribojimai

Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Fiksuoto GPM apskaičiavimas ir sumokėjimas

Finansinė apskaita

Apskaitos dokumentai

Finansinės apskaitos tvarkymas

Ūkininko pajamos (IV skyrius, 22, 23, 27 str.)

Registravimas, išregistravimas

Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Leidžiami / ribojamų dydžių leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Finansinė apskaita

Kitos pajamos / išmokos (pagal abėcėlę)

Autoriniai atlyginimai

Dovanos

Draudimo išmokos (įmokos)

Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

Ne gyvybės draudimo išmokos (įmokos)

Honorarai

Išmokos asmenims, komandiruotiems į tarptautines organizacijas

Jūrininkų pajamos

Kompensacijos (gautos ne iš darbdavio)

Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos

Kitos

Labdara, parama

Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)

Miško gėrybės

Palūkanos

Pašalpos

Pensijos, rentos, pensijų anuitetai

Politinės kampanijos aukos

Pozityvios pajamos (13 str.)

Premijos

Prizai

Religinių bendruomenių išmokos

Stipendijos

Išmokos valdybos ar stebėtojų tarybos nariams

Turto pardavimo pajamos

Nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto

Lengvatos

Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Finansinių priemonių

Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Nenukirsto miško, apvalios medienos, atliekų

Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas

Kito neregistruotino

Turto nuomos pajamos

Žalos atlyginimas

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, teikiamos pagal paslaugų kvitą

Pajamos, gautos iš užsienio

Atleidimas nuo mokesčio sumokėjimo

Mokesčio atskaitymas

Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Įmonių deklaracijų ir pažymų teikimas VMI ir gyventojams (V skyrius)

Mėnesinė pajamų deklaracija GPM313

Metinė pajamų deklaracija GPM312

Mėnesinė A klasės pajamų deklaracija FR0572 (iki 2017-12-31)

Metinė A klasės pajamų deklaracija FR0573 (iki 2017-12-31)

Gyventojams išmokėtų B klasės išmokų pažyma FR0471 (iki 2017-12-31)

Pažymos gyventojams

Paramos skyrimas (34 str.)

Asmenys, galintys teikti/gauti paramą

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Sandorių vertės koregavimas ir pajamų apibūdinimas iš naujo

 

.

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

.

Bendroji informacija

Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

Deklaruojamas turtas

Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracija (FR0002)

 

.

2022 M. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS

.

Bendroji informacija

Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Turto deklaravimas

Paramos skyrimas

Paaiškinimai dėl 2022 m. pajamų ir turto deklaravimo

 

.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

.

Bendroji informacija

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas (I skyrius)

Prekių tiekimas

Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)

Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (5 str.)

Prekių pervežimas verslo tikslais į kitą valstybę narę (5-1 str.)

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)

Nuosavybės teisės objekto perdavimas (9 str.)

Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (12 str.)

Trikampė prekyba (12-2 str.)

Paslaugų teikimas

Paslaugų teikimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 7 str.)

Paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti (8 str.)

Tarpininkavimas (11 str.)

Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

Tiekimo / teikimo vietos nustatymas

Dėl prekių tiekimo, prekių įsigijimo (12, 12-2 str.)

Dėl paslaugų teikimo (13 str.)

Apmokestinimo momentas (14 str.)

Apmokestinamoji vertė (15-17 str.)

PVM tarifai

Standartinis 21 proc. PVM tarifas (19 str.)

Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (19 str.)

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas (19 str.)

0 proc. PVM tarifas (VI skyrius)

Prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)

Laivams (43 str.)

Orlaiviams (43 str.)

Laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)

Vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)

Draudimo ir finansinėms paslaugoms, susijusioms su prekių eksportu (46 str.)

Prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

Auksui ir prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams (48 str., 50 str.)

Prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)

Kilnojamų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui (51 str.)

Atstovavimo paslaugoms (52 str.)

Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės (53 str.)

0% PVM tarifo taikymas PVM neapmokestinamoms prekėms (55 str.)

PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM atskaita ir jos tikslinimas (57-69 str.)

PVM atskaita

Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Mišrios veiklos atveju

Iki įsiregistravimo įsigytų prekių / paslaugų

Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Neatskaitomas PVM

PVM atskaitos tikslinimas

Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas ir tikslinimas dėl beviltiškų skolų (89; 89-1 str.)

PVM sumokėjimas, grąžintino PVM apskaičiavimas, PVM permokos įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

Registravimas (IX skyrius)

Lietuvos apmokestinamieji asmenys

Užsienio apmokestinamieji asmenys

OSS

Atvejai, kai prekių (paslaugų) pardavimo PVM privalo apskaičiuoti arba išskaityti ir sumokėti pirkėjas (XI skyrius)

Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

Kai prekės įsigijimo metu yra Lietuvoje (95 str.)

Kai paslaugos įsigyjamos iš užsienio asmens (95 str.)

Kiti atvejai (96 str.)

Specialiosios apmokestinimo PVM taisyklės

Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105 str.)

Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)

Telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema (115-1 – 115-5 str.)

PVM deklaravimas (IX skyrius)

PVM deklaracija FR0600 (84-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)

Metinė PVM deklaracija FR0516 (87 str.)

Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaita FR0617 ir FR0617K (99 str.)

PVM grąžinimas užsienio asmenims (42 str., 116–119 str.)

Užsienio keleiviams (42 str.)

Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

PVM sąskaitos faktūros, reikalavimai apskaitai (IX skyrius)

Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

Mokėjimo įforminimas, kai pasirinkta speciali žemės ūkio produkcijai taikoma PVM skaičiavimo tvarka (81 str.)

Kreditiniai ir debetiniai dokumentai (83 str.)

Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)

 

.

AKCIZAI

.

Bendroji informacija

Akcizų subjektų registravimas (Taikomas AMLAR)

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas, registravimas

Registruotų gavėjų registravimas

Laikinai registruoti gavėjai

Registruoti gavėjai

Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas

Kitų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų registravimas (Netaikomas AMLAR)

Patvirtintų gavėjų registravimas

Laikinai patvirtinti gavėjai

Patvirtinti gavėjai

Patvirtintų siuntėjų registravimas

Laikinai patvirtinti siuntėjai

Patvirtinti siuntėjai

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai (II skyriaus I skirsnis)

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Ataskaitos

Banderolės

Apdorotas tabakas (II skyriaus II skirsnis)

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Ataskaitos

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Banderolės

Tabako gaminių atsekamumas

Energiniai produktai (II skyriaus III skirsnis)

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Ataskaitos

Elektros energija (II skyriaus IV skirsnis)

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Akmens anglis, koksas ir lignitas (II skyriaus V skirsnis)

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Gamtinės dujos (II skyriaus VI skirsnis)

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Ataskaitos

Kaitinamasis tabakas ir el. cigarečių skystis (II skyriaus VII skirsnis)

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Banderolės

Neapdorotas tabakas (II skyriaus VIII skirsnis)

Mokesčio mokėtojai

Mokesčio objektas

Mokesčio tarifai ir lengvatos

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Ataskaitos

Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas (14-18 str.)

Akcizų informacinė sistema (AIS)

 

.

PELNO MOKESTIS

.

Bendroji informacija

Lietuvos vienetai

Mokesčio bazė (4 str.)

Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas (11 str.)

Užsienio vienetai

Mokesčio bazė (4 str. 3-4 d.)

Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas (11 str.)

Pajamos uždirbtos per nuolatinę buveinę

Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

Nuolatinės buveinės sąvoka ir jos registravimas

Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis laikotarpis, deklaravimas

Mokestinis laikotarpis (6 str.)

Tarifai (5 str.)

15% tarifas

5% tarifas

0% tarifas

Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)

Investicinio projekto lengvata

MTEP

Filmų kūrimo lengvata

LEZ

Gamybinė įmonė, turinti riboto darbingumo asmenų

Stambaus projekto lengvata

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai (II skyrius)

Pajamų pripažinimo principai

Sąnaudų pripažinimo principai

Reikalavimai dokumentavimui

Turtas (PMĮ IV skyrius)

Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Turto vertės padidėjimo pajamos (16 str.)

Turto ar turto komplekso nuoma (38 str.)

Turto perkėlimas (40-2 str.)

Atsargos

Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)

Atskaitymai (PMĮ V, VI skyriai)

Leidžiami atskaitymai (17 str.)

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

Reklama (22 str. 1 d.)

Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)

Natūrali netektis (23 str.)

Mokesčiai (24 str.)

Beviltiškos skolos (25 str.)

Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai (26 str.)

Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai (27 str.)

Parama (28 str.)

Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)

Neleidžiami atskaitymai (31 str.)

Mokestiniai nuostoliai

Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas (30 str.)

Mokestinių nuostolių perdavimas kitam vienetui (56-1 str.)

Dividendai ir paskirstytasis pelnas (PMĮ VII skyrius)

Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka (33 str.)

Dividendų, išmokamų užsienio vienetams, apmokestinimo tvarka (34 str.)

Dividendų, gaunamų iš užsienio vienetų, apmokestinimo tvarka (35 str.)

Paskirstyto pelno, išmokamo fiziniams asmenims, apmokestinimo tvarka (40-1 str.)

Vieneto įstatinio kapitalo mažinimas

Sandorių vertės koregavimas bei pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo (40 str.)

Sandorių vertės koregavimas

Pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo

Pozityviosios pajamos (39 str.)

Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymas

Reorganizavimas (pertvarkymas) (PMĮ IX skyrius)

Reorganizavimo atvejai (41 str.)

Turto vertės padidėjimo pajamos (42 str.)

Akcijų ir kito turto perleidimas

Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas (perleidžiamas) (43 str.)

Prestižas

Likvidavimas

Deklaravimas

Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)

Avansinio pelno mokesčio deklaracija (FR0430)

Dividendų pelno mokesčio deklaracija (FR0640)

Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)

Išvestinių finansinių priemonių ataskaita (FR0314)

Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaita (FR0438)

Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (FR0528)

Paramos teikimo ataskaita (FR0477)

Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (FR0478)

Mėnesinė paramos teikimo ir gavimo ataskaita (PLN203)

Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija (PLN205)

Juridinių asmenų duomenys apie gautų iš kiekvieno paramos teikėjo piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims (PRC913)

Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija (PLN211)

Mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas (PMĮ X skyrius)

Metinis ir avansinis pelno mokestis (47 str., 53 str.)

Pelno mokestis nuo dividendų (33 str., 34 str. 35 str.)

Pelno mokestis nuo pajamų (sumų), išmokėtų užsienio vienetui (37 str., 53 str. 2 d., 54 str.)

Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėje atskaitymas (55 str.)

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Kooperatinių bendrovių ir kitų ž.ū. veiklą vykdančių vienetų apmokestinimo ypatumai

 

.

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

.

Bendroji informacija

Mokesčio mokėtojai (3 str.)

Mokesčio objektas (4 str.)

Juridinių asmenų

Fizinių asmenų

Tarifai (6 str.)

Lengvatos (7 str.)

Juridiniams asmenims

Fiziniams asmenims

Mokestinės vertės nustatymas (8 – 10 str.)

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas, mokėjimas (11, 12 str.)

Juridiniai asmenys

Fiziniai asmenys

 

.

ŽEMĖS MOKESTIS

.

Bendroji informacija

Mokesčio mokėtojai (3 str.)

Mokesčio objektas (4 str.)

Lengvatos (8 str.) ir Tarifai (6 str.)

Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus ūkininkus)

Lengvatų taikymas ūkininkams

Savivaldybių tarybų sprendimai dėl žemės mokesčio lengvatų ir tarifų

Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

 

.

KITI MOKESČIAI

.

Bendroji informacija

Laikinasis solidarumo įnašas

Atskaitymai nuo pajamų pagal Miškų įstatymą

Paveldimo turto mokestis

Mokestis už aplinkos teršimą

Loterijų ir lošimų mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

Konsulinis mokestis

Valstybės rinkliava

Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

Angliavandenilių išteklių mokestis

 

.

KASA, KASOS APARATAI, PREKYBOS AUTOMATAI, TAKSOMETRAI

.

Bendroji informacija

Pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitai, bilietai (naudojimas ir apskaita)

Kasos aparatai

Kasos aparatų diegimas ir naudojimas

Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos

Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita

Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka

 

.

MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI

.

Bendroji informacija

2026 metais

2025 metais

2024 metais

2023 metais

2022 metais

2021 metais

2020 metais

2019 metais

2018 metais

 

.

LEIDINIAI

.

Bendroji informacija

Pridėtinės vertės mokestis

Registravimas PVM mokėtojais

Prekių ir paslaugų apmokestinimas PVM, lengvatos

PVM deklaracijų pildymas, PVM apskaičiavimas ir atskaita

Ūkininkams, FA, MB, religinėms bendruomenėms, pelno nesiekiančioms organizacijoms

Dėl Lietuvos ir užsienio apmokestinamųjų asmenų PVM prievolių

Gyventojų pajamų mokestis

Pajamų apmokestinimas

GPM lengvatos ir NPD taikymas

Individuali veikla ir verslo liudijimai

Pelno mokestis

Nekilnojamojo turto mokestis

Akcizai

Kiti mokesčiai

Bendrosios informacijos leidiniai

 

.

VMI SEMINARAI

.

Bendroji informacija

Informacija apie VMI seminarus

Seminarų medžiaga

Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Pelno ir kitų mokesčių klausimais

PVM klausimais

Mokesčių administravimo klausimais

i.EKA klausimais

 

.

TARPTAUTINĖS DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARTYS

.

Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys

 

.

RAŠTAI, PAAIŠKINIMAI

.

Bendroji informacija

Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Gyventojų turto deklaravimo klausimais

Pridėtinės vertės mokesčio klausimais

Akcizų klausimais

Žemės mokesčio klausimais

Mokesčių administravimo klausimais

Pelno mokesčio klausimais

 

.

KLAUSIMAI, PRIKLAUSANTYS KITŲ INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJAI

.

Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

 


<< Atgal