Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymas

Reglamentuotas viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 10 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-933, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21608, įsigalioja 2018-06-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 10 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymu, kuris įsigalioja 2018-06-01, reglamentuotas viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas.

Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 15 punktu:

(1. Visuotinis dalininkų susirinkimas: )
„15) priima sprendimą dėl šio įstatymo 111 straipsnyje nurodytų funkcijų centralizuoto atlikimo;“.

Įstatymas papildytas nauju 111 straipsniu:

111 straipsnis. Viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuotas atlikimas
1. Dalis viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė,  bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti viešajai įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius (toliau –  bendrosios funkcijos), gali būti atliekamos centralizuotai.
2. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bendrąsias funkcijas, priima:
1) Vyriausybė – dėl viešosios įstaigos, kurios savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė;
2) savivaldybės taryba – dėl viešosios įstaigos, kurios savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra savivaldybė;
3) visuotinis dalininkų susirinkimas – dėl šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytų viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė.
3. Centralizuoto viešųjų įstaigų bendrųjų funkcijų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė.
4. Kai viešosios įstaigos bendrosios funkcijos atliekamos centralizuotai, šios viešosios įstaigos vadovo ir centralizuotai jos bendrąsias funkcijas atliekančios įstaigos vadovo funkcijos, pareigos ir atsakomybė paskirstomos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų apimtį.“

_________________

Teisės aktas:

Įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 10 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-933, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21608, įsigalioja 2018-06-01)


<< Atgal