Teisės aktų naujienos

Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas

Patikslintos viešojo sektoriaus subjektų apskaitos centralizuoto tvarkymo nuostatos

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19 ir 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-3 straipsniu įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-930, TAR 2017-12-29, kodas 2017-21603, įsigalioja 2018-06-01)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19 ir 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-3 straipsniu įstatymas įsigalioja 2018-06-01.

Šiuo Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimu patikslintos viešojo sektoriaus subjektų  apskaitos centralizuoto tvarkymo nuostatos.

Dalis biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti biudžetinei įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius, gali būti atliekamos centralizuotai.

Centralizuotai gali būti tvarkoma ne tik biudžetinių įstaigų, bet ir kitų viešojo sektoriaus subjektų apskaita.

ĮSTATYMO NUOSTATOS

Įstatymo 7 straipsnis papildytas nauja 4 dalimi:

(7 straipsnis. Sąskaitų planas)
„4. Viešojo sektoriaus subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, sąskaitų planą sudaro biudžetinė įstaiga, kuri viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarko centralizuotai, ir tvirtina biudžetinės įstaigos, kuri viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarko centralizuotai, vadovas arba jo įgaliotas asmuo.“

Įstatymo 9 straipsnis papildytas nauja 3 dalimi:

(9 straipsnis. Apskaitos politika)
„3. Viešojo sektoriaus subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, apskaitos politiką parenka, suderinęs su viešojo sektoriaus subjektu, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, tvirtina ir įgyvendina biudžetinės įstaigos, kuri viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarko centralizuotai, vadovas arba jo įgaliotas asmuo.“

Įstatymo 10 straipsnio 4 dalis išdėstyta taip:

(10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas)
„4. Biudžetinių įstaigų Viešojo sektoriaus subjektų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai.“

Įstatymas papildytas nauju 103 straipsniu:

103 straipsnis. Centralizuotas viešojo sektoriaus subjektų apskaitos tvarkymas
1. Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų apskaitos organizavimo tvarką nustato Vyriausybė.
2. Sprendimą dėl viešojo sektoriaus subjektų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, ir dėl biudžetinės (biudžetinių) įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai tvarko viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, gali priimti:
1) dėl Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų tarnybų, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų – Vyriausybė;
2) dėl savivaldybių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų – savivaldybių tarybos;
3) dėl šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytų viešojo sektoriaus subjektų – atitinkamo viešojo sektoriaus subjekto vadovas.
3. Kai viešojo sektoriaus subjektų apskaita tvarkoma centralizuotai, viešojo sektoriaus subjekto vadovo ir centralizuotai apskaitą tvarkančios biudžetinės įstaigos vadovo funkcijos, pareigos ir atsakomybė nustatomos rašytinėje sutartyje, atsižvelgiant į centralizuotai atliekamų funkcijų apimtį. Šios sutarties tipinę formą tvirtina Vyriausybė.“

Įstatymo 11 straipsnis išdėstytas taip:

11 straipsnis. Atsakomybė už buhalterinių įrašų teisingumą
1. Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.
2. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudaromoje su užsakovu. Prie sutarties pridedama apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis.
3. Centralizuotai apskaitą tvarkančios biudžetinės įstaigos atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, kurią sudaro viešojo sektoriaus subjektas, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, ir centralizuotai apskaitą tvarkanti biudžetinė įstaiga.“

Įstatymo 14 straipsnis ir išdėstytas taip:

14 straipsnis. Apskaitos dokumentų pasirašymas
1. Ūkio subjekto vadovas nustato apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką ir asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudaromoje su užsakovu.
2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui, arba biudžetinei įstaigai, kuri viešojo sektoriaus subjekto apskaitą tvarko centralizuotai.
3. Kai viešojo sektoriaus subjekto apskaita tvarkoma centralizuotai, apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma rašytinėje sutartyje, kurią sudaro viešojo sektoriaus subjektas, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, ir centralizuotai apskaitą tvarkanti biudžetinė įstaiga.“

Įstatymo 16 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip:

(16 straipsnis. Apskaitos registrai)
„2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius. Kai viešojo sektoriaus subjekto apskaita tvarkoma centralizuotai, apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nustato biudžetinė įstaiga, kuri viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarko centralizuotai.
Įstatymo 19 straipsnis papildytas nauja 6 dalimi:

Įstatymo 19 straipsnis papildytas nauja 6 dalimi:

(19 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka)
„6. Kai viešojo sektoriaus subjekto apskaita tvarkoma centralizuotai, viešojo sektoriaus subjekto vadovo ir centralizuotai apskaitą tvarkančios biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, nurodytos šio straipsnio 1–5 dalyse, nustatomos rašytinėje sutartyje, kurią sudaro viešojo sektoriaus subjektas, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, ir centralizuotai apskaitą tvarkanti biudžetinė įstaiga.“

Įstatymo 21 straipsnis papildytas nauja 3 dalimi:

(21 straipsnis. Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir jų duomenų teikimą)
„3. Kai viešojo sektoriaus subjekto apskaita tvarkoma centralizuotai, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta atsakomybė tenka biudžetinės įstaigos, kuri viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarko centralizuotai, vadovui, o šio straipsnio 2 dalyje nurodyta atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, kurią sudaro viešojo sektoriaus subjektas, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, ir centralizuotai apskaitą tvarkanti biudžetinė įstaiga.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19 ir 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-3 straipsniu įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-930, TAR 2017-12-29, kodas 2017-21603, įsigalioja 2018-06-01)


<< Atgal