Aktualu

Patvirtinta nauja Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma, jos priedų GPM312L, GPM312U formos ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklės, taikomos deklaruojant 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-02-06 Nr. VA-9, TAR, 2018-02-07, kodas 2018-01929, įsigalioja 2018-03-01)

Priimti 3 Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymai dėl metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos:

1) patvirtinta nauja Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma, jos priedų GPM312L, GPM312U formos ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklės, taikomos deklaruojant 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-02-06 Nr. VA-9, TAR, 2018-02-07, kodas 2018-01929, įsigalioja 2018-03-01)

Naujoji Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos mokesčių administratoriui teikiamos, deklaruojant 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms

2) nustatyta, kad ankstesnioji metinės deklaracijos FR0573 forma teikiama tikslinant mokesčių administratoriui 2017 metų bei ankstesnių mokestinių laikotarpių ir už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. pateiktų deklaracijos FR0573 formų duomenis bei teikiant nepateiktas deklaracijos FR0573 formas už nurodytus laikotarpius

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 ,,Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-08 Nr. VA-11, TAR, 2018-02-08, kodas 2018-02016, įsigalioja 2018-03-01)

3) nustatyta, kad pažymos FR0471 forma teikiama tikslinant mokesčių administratoriui 2017 metų bei ankstesnių mokestinių laikotarpių ir už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. pateiktų pažymos FR0471 formų duomenis bei teikiant nepateiktas nurodytų laikotarpių pažymos FR0471 formas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 ,,Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-08 Nr. VA-13, TAR, 2018-02-09, kodas 2018-02088, įsigalioja 2018-03-01)

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Valstybinė mokesčių inspekcija 2018-02-09 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-4655 paaiškino:

„Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma (toliau – Metinė A ir B klasės išmokų deklaracija), jos priedai GPM312L „Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ (toliau – L priedas), GPM312U „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ (toliau – U priedas) ir jų užpildymo bei pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Metinę A ir B klasės išmokų deklaraciją ir jos L bei U priedus mokesčių administratoriui privalės pateikti Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje (toliau – išmokas išmokėję asmenys), nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais pinigais ir/arba natūra išmokėję išmokas, kurios pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos A ir/arba B klasės pajamoms (t. y. gyventojams 2018 metais išmokėtos tiek A, tiek B klasės išmokos deklaruojamos vienoje deklaracijos formoje).

Metinės A ir B klasės išmokų deklaracijos pagrindiniame lape nurodomos išmokų ir pajamų mokesčio bendros sumos. L priede deklaruojamos kiekvienam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos A ir B klasės išmokos ir nuo jų išskaičiuotas ar išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis. U priede nurodomos kiekvienam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos A ir B klasės išmokos ir nuo jų išskaičiuotas ar išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis bei išmokos, kurios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 straipsnį nėra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu.
Metinės A ir B klasės išmokų deklaracijoje ir jos L bei U prieduose nėra privaloma deklaruoti A klasės neapmokestinamųjų išmokų, kurios yra nurodytos Taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše, ir tokių B klasės išmokų:
– ne didesnių kaip 100 eurų išmokų sumų už parduotas miško gėrybes,
– ne didesnių kaip 100 eurų išmokų sumų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kitą turtą (išskyrus kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, nekilnojamąjį daiktą ir finansines priemones),
– ne didesnių kaip 1000 eurų azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų sumų,
– pavėluoto mokėjimo palūkanų, numatytų atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nesvarbu, kokia jų suma buvo išmokėta.
2018 metų Metinė A ir B klasės išmokų deklaracija ir jos L bei U priedai mokesčių administratoriui turės būti pateikti iki 2019 m. vasario 15 dienos.
Tos Lietuvos įmonės (likviduojamos, reorganizuojamos, bankrutuojančios, restruktūrizuojamos), kurios mokesčių administratoriui privalo/privalės pateikti išmokas išmokėjusių asmenų deklaracijas už trumpesnį negu kalendoriniai metai mokestinį laikotarpį, nuo 2018 m. kovo 1 dienos privalės užpildyti ir pateikti Metinę A ir B klasės išmokų deklaraciją ir jos L bei U priedus.

Dėl deklaracijos FR0573 formos ir pažymos FR0471 formos naudojimo
Lietuvos įmonės (likviduojamos, reorganizuojamos, bankrutuojančios, restruktūrizuojamos), kurios mokesčių administratoriui privalėjo/privalo pateikti išmokas išmokėjusių asmenų deklaracijas už trumpesnį negu kalendoriniai metai mokestinį laikotarpį iki 2018 m. vasario 28 dienos, duomenis apie gyventojams 2018 metais išmokėtas A klasės išmokas turėjo/turi pateikti Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A, FR0573U prieduose (toliau – deklaracijos FR0573 forma), o duomenis apie B klasės išmokas – Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formoje (toliau – pažymos FR0471 forma).
Deklaracijos FR0573 forma ir pažymos FR0471 forma naudojamos, tikslinant 2017 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių formų duomenis.
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 8 d. įsakymuose Nr. VA-10, VA-11, VA-12 ir VA-13 nustatyti atvejai, kada turi būti naudojamos deklaracijos FR0573 formos ir pažymos FR0471 formos.

Atkreiptinas dėmesys, kad deklaruojant 2017 metų A klasės išmokas, turi būti užpildoma deklaracijos FR0573 forma, kurią mokesčių administratoriui privaloma pateikti iki 2018 m. vasario 15 dienos, o deklaruojant 2017 metų B klasės išmokas – pažymos FR0471 forma, kuri turėjo būti pateikta iki 2018 m. vasario 1 dienos.“


<< Atgal