Aktualu

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Pakeista 12-SD „Pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius" pateikimo ir pildymo tvarka. Šį pranešimą reikia pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną

Pakeista 9-SD „Pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti" pateikimo tvarka

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-27 Nr. V-94, TAR, 2018-02-27, kodas 2018-03108, įsigalioja 2018-02-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymu pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

12-SD PRANEŠIMO
APIE APDRAUSTŲJŲ NEDRAUDŽIAMUOSIUS
LAIKOTARPIUS PATEIKIMAS IR PILDYMAS

12-SD „Pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius“ pateikimo ir pildymo tvarka pakeista įgyvendinant Vyriausybės nutarimo nuostatas, pagal kurias apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius „Sodrai“ reikia pranešti ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje.

Taisyklių 40 punktas pakeistas, papildytas ir išdėstytas taip:

„40. Draudėjas 12-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 3 darbo dienas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių Taisyklių 39.1–39.6, 39.10 papunkčiuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose nustatytų atvejų pasibaigimo dienos.

Jeigu šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, informacija apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius per pasibaigusį mėnesį turi būti pateikta ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną, užpildant 12-SD pranešimą.

Kokie atvejai nustatyti minėtuose Taisyklių 39.1-39.11 papunkčiuose? Taisyklių 39 punktas nustato:

„39. 12-SD pranešimas pateikiamas, kai:

39.1. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyta tvarka suteikiamos nemokamos atostogos ir šiuo laikotarpiu apdraustasis iš draudėjo negauna kitų pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos (priežasties kodas – 01);

39.2. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka suteikiamos atostogos kvalifikacijai tobulinti ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 02);

39.3. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos kūrybinės atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 03);

39.4. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos mokymosi atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 04);

39.5. apdraustasis asmuo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatytais atvejais, kurie nėra įvardyti šių Taisyklių 39.1-39-4, 39.6, 39.10 papunkčiuose, turi teisę tam tikrą laikotarpį neatvykti į darbą (tarnybą) ir už minėtą laikotarpį jam darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 05);

39.6. apdraustajam asmeniui – seneliui, senelei arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai (priežasties kodas – 06);

39.7. apdraustajam asmeniui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka buvo išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) ir už šį laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 07);

39.8. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui nušalinimo nuo darbo (pareigų) laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 08);

39.9. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui pravaikštos laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 09);

39.10.  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustasis asmuo pakviestas atlikti karo prievolininko sveikatos patikrinimą arba asmuo pašaukiamas atlikti karo tarnybą, arba mokomąsias karines pratybas ir už minėtą laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 10);

39.11.  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatytais atvejais apdraustajam asmeniui kitų neatvykimų į darbą (tarnybą) be svarbios priežasties laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 99).“

Taisyklių 41.3 papunktis papildytas ir išdėstytas taip:

„41.3. laukelyje A13 nurodoma apdraustojo asmens nedraudžiamojo laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena). Tais atvejais, kai 12-SD pranešimas teikiamas šių Taisyklių 40 punkto antrojoje pastraipoje nustatytu atveju – laukelyje A13  nurodoma pirmoji kalendorinio mėnesio, už kurį teikiamas 12-SD pranešimas, diena, išskyrus atvejus, kai duomenys apie apdraustojo šio nedraudžiamojo laikotarpio pradžią nebuvo teikti ir to laikotarpio pradžia yra vėlesnė nei praėjusio kalendorinio mėnesio pradžia – tokiu atveju nurodoma atitinkama kita nedraudžiamojo laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena).

Taisyklių 41.4 papunktis papildytas ir išdėstytas taip:

„41.4. laukelyje A14 nurodoma apdraustojo asmens nedraudžiamojo laikotarpio pabaigos data (metai, mėnuo, diena). Šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais, kai pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, laukelyje A14  nurodoma paskutinė kalendorinio mėnesio, už kurį teikiamas 12-SD pranešimas, diena.

9-SD PRANEŠIMO
APIE APDRAUSTAJAM SUTEIKTAS (ATŠAUKTAS)
TĖVYSTĖS ATOSTOGAS ARBA ATOSTOGAS VAIKUI
PRIŽIŪRĖTI PATEIKIMAS IR PILDYMAS

9-SD „Pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti“ pateikimo tvarka pakeista atsižvelgus į naujas LR darbo kodekso ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas.

Taisyklės suderintos su šiomis naujomis įstatymų nuostatomis:

1) nuo 2018-01-01 pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos pagal šio straipsnio 1 dalį, suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių trukmės atostogos vaikui prižiūrėti (LR Darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalis);

2) nuo 2018-01-01 vaiką įvaikinusiems darbuotojams suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos (LR Darbo kodekso 133 straipsnio 2 dalis);

3) nuo 2018-04-01 nustatyta, kad vaiko priežiūros išmoką turi teisę gauti ir vienas iš vaiko senelių (Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 22 straipsnis. Daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje.

Atsižvelgus į minėtas įstatymų nuostatas, pakeistas Taisyklių 34.3 papunktis taip pat Taisyklės papildytos naujais 34.5 ir 34.6 papunkčiais:

„34.  9-SD pranešimas pateikiamas, kai:

34.1. apdraustajam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis suteikiamos tėvystės atostogos. Jeigu vienu metu gimė daugiau negu vienas vaikas, pateikiamas vienas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 01);

34.2. apdraustajam (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam laikotarpiui, negu vaikui sueis treji metai, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 02);

34.3. apdraustajam (įmotei ar įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180  straipsnio 2 dalimi (laikotarpiu nuo 2012-09-01  iki 2017-06-30)  arba 134 straipsnio 2 dalimi (laikotarpiu nuo 2017-07-01), suteikiamos 3 mėnesių dvidešimt keturių mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu apdraustajam minėtais pagrindais suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam negu 3 mėnesių dvidešimt keturių mėnesių laikotarpiui, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 03 (už laikotarpį iki 2017-06-30)   arba 04 (už laikotarpį nuo 2017-07-01)

34.4. apdraustoji nesinaudoja nėštumo ir gimdymo atostogomis, o draudėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalimi, privalo suteikti keturiolikos dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo apdraustosios prašymo (priežasties kodas – 05);

34.5. apdraustajam (įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 straipsnio 2 dalimi, suteikiamos tėvystės atostogos (priežasties kodas – 06);

34.6. apdraustajam asmeniui – senelei ar seneliui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki vaikui sukanka treji metai ir toks asmuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis, turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką (priežasties kodas – 07).“

KITI PAKEITIMAI

Taisyklės papildytos nauju 51 punktu:

„5. SD pranešimai teikiami Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. Tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos SD pranešimus apie dvasininkus ir vienuolius teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui.“

51. Informacija apie Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, draudėjui teikiama EDAS, arba telefonu – paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu 1883 ar (+370) 5250 0883, arba atvykus į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių.

Taisyklių 16.9, 20.3.3 ir 21.3.2 papunkčių pakeitimai susiję su Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų reorganizavimu į Užimtumo tarnybą nuo 2018-10-01.

Taisyklių 98 punktas pripažintas netekusiu galios:

98. Apdraustojo asmens (jo įgalioto asmens) rašytiniu prašymu Registro duomenų bazėje gali būti įrašoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos data draudėjui – fiziniam asmeniui mirus. Apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga Registro duomenų bazėje įrašoma ne pagal apdraustojo asmens (jo įgalioto asmens) prašymą, o kita diena, einanti po laikotarpio, už kurį Registre buvo nurodytos apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos. Jeigu Registre iš viso nėra duomenų apie asmens draudžiamąsias pajamas ir įmokas, tai valstybinio socialinio draudimo laikotarpio nutraukimo data Registro duomenų bazėje nurodoma valstybinio socialinio draudimo pradžios diena.“

_________________

Teisės aktas:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-27 Nr. V-94, TAR, 2018-02-27, kodas 2018-03108, įsigalioja 2018-02-28)


<< Atgal