Teisės aktų naujienos

Pakeistos Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-16 Nr. VA-25, TAR, 2018-03-16, kodas 2018-04090, įsigalioja 2018-03-17)

Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, praėjusių ataskaitinių metų vardinių sąrašų deklaracija turi būti pateikta iki kitų kalendorinių metų vasario 1 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles. Šie pakeitimai yra aktualūs teikiant 2018 m. vardinių sąrašu deklaraciją, kurią privalu pateikti iki 2019-02-01.

Taisyklės pakeistos įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo (2017-12-07 Nr. XIII-854) nuostatas.

Įstatymu įtvirtinta, kad vardinius sąrašus turi pateikti tos institucijos, kurios turi ir tvarko asmens duomenis.

Atitinkamai pakeistas Taisyklių 3 punktas:

„3. Teikti gyventojų vardinius sąrašus privalo:
3.1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, įgaliotos tvarkyti GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytų gyventojų duomenis, centriniam mokesčio administratoriui turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas, vardinius sąrašus, jeigu šie duomenys nėra pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai;

3.2. Savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti valstybės ar savivaldybės institucija centriniam mokesčio administratoriui turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 19–22, 31, 32 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas, vardinius sąrašus. Jeigu minėtos institucijos tokių duomenų netvarko, šiuos duomenis turi pateikti tokius asmens duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos;

3.3. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Respublikos Prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija centriniam mokesčio administratoriui turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 17, 18, 35 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų ar paskirtų į šias pareigas, vardinius sąrašus. Jeigu minėtos institucijos tokių duomenų netvarko, šiuos duomenis turi pateikti tokius asmens duomenis turinčios ir tvarkančios institucijos;

3.4. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija centriniam mokesčio administratoriui turi pateikti gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1  dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas pareigas, taip pat išrinktų į šias pareigas vardinius sąrašus.“

Kiti Taisyklių pakeitimai:

– nauja redakcija išdėstytas Taisyklių priedas „Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas“;
– pakeisti Taisyklių 11.1, 11.2 ir 11.3 papunkčiai, kuriuose paaiškinimai dėl pareigybių kodų įrašymo pateikti pagal naująjį „Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašą“.

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-16 Nr. VA-25, TAR, 2018-03-16, kodas 2018-04090, įsigalioja 2018-03-17)


<< Atgal