Teisės aktų naujienos

Patvirtinta nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija

Nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos" redakcija taikoma sudarant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas

Finansų ministro įsakymas
Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo
(2018-03-19 Nr. 1K-117, TAR, 2018-03-23, kodas 2018-04414, įsigalioja 2018-03-24)

Finansų ministro įsakymu Patvirtinta nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ (toliau – Standartas) redakcija.

Nauja 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ redakcija taikoma sudarant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

NAUJOS 9-OJO VAS „ATSARGOS“
NUOSTATOS NUO 2019-01-01

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau – Tarnyba) paaiškino, kad 9-asis VAS „Atsargos“ pakeistas siekiant didesnio standarto nuostatų aiškumo bei atsižvelgus į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendaciją dėl VAS suderinimo su TAS, kad įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, pagal VAS ar TAS sudaromose atskirose finansinėse ataskaitose pateikta informacija būtų palyginama.

Svarbiausi 9-ojo VAS „Atsargos“ pakeitimai nuo 2019-01-01:

1. Nustatyta, kad įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, netaikoma standarto 38 punkte nurodyta nuostata, t.y., netaikomas LIFO atsargų įkainojimo būdas

Ši nuostata įtvirtinta įgyvendinant EBPO rekomendaciją, kadangi TAS nenumato galimybės taikyti LIFO atsargų įkainojimo būdo.

2. Nustatyta, kad labai mažoms įmonėms rengiant trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą netaikomi IV skyrius „Produkcijos pasigaminimo savikaina“ ir VI skyrius „Paslaugų teikėjo atsargų savikaina“

Labai mažos įmonės, pasirinkusios taikyti išimtis, sąnaudas skirsto pagal pobūdį.

Standarto 3 punkte nurodyta:

„3. Labai mažoms įmonėms rengiant trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą netaikomos standarto IV ir VI skyriaus nuostatos. Labai mažos įmonės, rengdamos trumpą balansą ir trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą, su paslaugų teikimu ir gaminama produkcija susijusias išlaidas pripažįsta sąnaudomis atsižvelgdamos į jų pobūdį ir parodo atitinkamuose trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose pagal 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ nuostatas.”

3. Paaiškinta, kokios sąnaudos pripažįstamos, jei labai maža įmonė rengia trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą

Patikslintos Standarto nuostatos dėl:
-nuolaidų ir nukainojimo parodymo apskaitoje;
-atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitų išlaidų pripažinimo sąnaudomis, jei sumos yra nereikšmingos.

Standarto 7, 8 ir 9 punktuose nustatyta:

„7. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atlikto pirktų atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis. Pirkimo kainos koregavimai, atlikti atsargas užregistravus apskaitoje ir susiję su atsargų nukainojimu ir nuolaidomis, apskaitoje parodomi taip:

7.1. jeigu atsargos parduotos, koreguojama parduotų atsargų savikaina, mažinant ją nukainojimo ir nuolaidų suma. Rengiant trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą koreguojamos įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių straipsnyje rodomos sąnaudos;

7.2. jeigu atsargos dar neparduotos, koreguojama jų įsigijimo savikaina mažinant ją šioms atsargoms tenkančia nukainojimo ir nuolaidų suma. Jei įsigijimo savikainos koreguoti neįmanoma, koreguojama parduotų atsargų savikaina, o jei rengiama trumpa pelno (nuostolių) ataskaita, – įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių straipsnyje rodomos sąnaudos, kaip nurodyta standarto 7.1 papunktyje.

8. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, kaip nurodyta standarto 9 punkte, ir rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti ir kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina, o jei rengiama trumpa pelno (nuostolių) ataskaita, – įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių sąnaudomis) tą patį laikotarpį, kai buvo padarytos, jei sumos yra nereikšmingos.

9. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis negrąžintinas, o jo pripažinimas ataskaitinio laikotarpio bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis, o rengiant trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą – kitomis sąnaudomis, reikšmingai iškraipytų įmonės veiklos rezultatus.

4. Patikslintos nuostatos dėl neatlygintinai gautų (dovanotų) atsargų savikainos nustatymo

Standarte atsisakyta buvusio 83 punkto nuostatų:

 81 12. Neatlygintinai gautų (dovanotų) atsargų savikainą sudaro dovanojimo sutartyje ar kitame dokumente nurodyta to turto vertė, kuri negali būti didesnė už grynąją galimo realizavimo vertę, ir su šių atsargų gavimu ir paruošimu parduoti (naudoti) susijusios išlaidos. Kai turto vertė nenurodyta, neatlygintinai gautų (dovanotų) atsargų savikaina nustatoma atsižvelgiant į to turto grynąją galimo realizavimo vertę.

 82 13. Jei nėra neatlygintinai gautų (dovanotų) atsargų aktyviosios rinkos ir (arba) negalima patikimai nustatyti grynosios galimo realizavimo vertės, nemokamai arba už labai mažą kainą gauto turto įsigijimo savikaina yra išlaidų, kurios tiesiogiai susijusios su to turto įsigijimu ir paruošimu parduoti (naudoti), suma.

83. Jei atsargų aktyviosios rinkos nėra arba turto grynosios galimo realizavimo vertės patikimai nustatyti negalima, o neatlygintinai gaunant turtą nepatiriama jokių išlaidų, šio turto įsigijimo savikaina yra lygi nuliui.

5. Patikslintos V skyriaus nuostatos dėl grynosios galimo realizavimo vertės nustatymo:

– aptartas atsargų įkainojimo pripažinimas, jei labai maža įmonė pasirenka rengti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą;
– nustatyta, kad vertinant atsargų nukainojimą iki grynosios galimo realizavimo vertės, atsižvelgiama į sumos reikšmingumą.

Standarto 24, 25 ir 26 punktai išdėstyti taip:

„24. Jei yra patikimų įrodymų, kad atsargų savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra didesnė už jų grynąją galimo realizavimo vertę, atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės. Visų atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma turi būti pripažįstama to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai, sąnaudomis. Rengiant pelno (nuostolių) ataskaitą šios sąnaudos parodomos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. Rengiant trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą atsargų likučio pokyčio straipsnyje parodomas atsargų likučio pokytis, gautas įvertinus atsargų nukainojimą iki grynosios galimo realizavimo vertės.

25. Atsargų nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės atliekamas tam, kad turto balansinė vertė neviršytų sumos, kurią tikimasi gauti pardavus arba sunaudojus šį turtą įprastinio įmonės veiklos ciklo metu.

26. Požymiai, kurie rodo, kad atsargų savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gali būti didesnė už jų grynąją galimo realizavimo vertę:
26.1. atsargos buvo sugadintos;
26.2. atsargos visiškai arba iš dalies paseno;
26.3. atsargų pardavimo kaina nukrito;
26.4. išaugo įvertintos gamybos baigimo arba pardavimo išlaidos.“

6. Patikslintos nuostatos dėl atsargų įkainojimo būdų taikymo:

– nustatyta, kad LIFO būdas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl įmonės veiklos specifikos (pvz., prekyba akmens anglimi, kai prekės pirkimo metu pilamos į krūvas) ir siekiant finansinėse ataskaitose parodyti tikrą ir teisingą atsargų vertę;
– papildyta nauju punktu dėl galimybės atskiroms atsargų grupėms taikyti skirtingus atsargų įkainojimo būdus.

Standarto 38 punkte nurodyta:

„38. Išimtiniais atvejais dėl įmonės veiklos specifikos (pavyzdžiui, prekyba akmens anglimi ir pan.), siekiant parodyti tikrą ir teisingą atsargų vertę finansinėse ataskaitose, gali būti taikomas LIFO atsargų įkainojimo būdas. Taikant šį būdą, daroma prielaida, kad pirmiausia parduodamos arba sunaudojamos vėliausiai įsigytos ar pagamintos atsargos, – tai reiškia, kad laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo pirmiausia įsigytos ar pagamintos.“

Standartas papildytas nauju 42 punktu:

„42. Atskiroms atsargų grupėms įmonė gali pasirinkti taikyti skirtingus atsargų įkainojimo būdus.“

7. Papildyta nauju punktu dėl atsargų pripažinimo nutraukimo

Standartas papildytas nauju 46 punktu:

„46. Atsargų pripažinimas nutraukiamas, jei jos parduodamos, mainomos į kitą turtą, dovanojamos, prarandamos arba sunaudojamos. Pajamos, uždirbtos dėl atsargų pardavimo arba mainų, pripažįstamos pagal 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ nuostatas, o sąnaudos, patirtos dėl atsargų mainų, dovanojimo, praradimo arba sunaudojimo, – pagal 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ nuostatas. Pajamų ir sąnaudų pateikimą pelno (nuostolių) ataskaitoje ir trumpoje pelno (nuostolių) ataskaitoje reglamentuoja 3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“.“

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo
(2018-03-19 Nr. 1K-117, TAR, 2018-03-23, kodas 2018-04414, įsigalioja 2018-03-24)


<< Atgal