Aktualu

Mokesčių reforma nuo 2019-01-01

Pakeistas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

Perskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos. Pavyzdžiui, ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negali būti mažesnė negu 62,06 procento ir didesnė negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio

Patikslintas kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimas asmenims, kurie draudžiamųjų pajamų neturėjo dėl to, kad dirbo užsienyje

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6, 14, 18, 21, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1338, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11433, įsigalioja 2019-01-01)

 

MOKESČIŲ REFORMA NUO 2019-01-01

PAKEISTAS LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO
ĮSTATYMAS

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6, 14, 18, 21, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas įsigalioja 2019-01-01.

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ar profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos (toliau kartu – išmokos), kurios paskirtos iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kurių mokėjimas tęsiamas įsigaliojus šiam įstatymui, toliau mokamos ne mažesnės negu buvo mokamos iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Kai įsigaliojus šiam įstatymui išmokoms apskaičiuoti imami draudžiamųjų pajamų laikotarpiai ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis iki 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuojant išmokų dydį šios draudžiamosios pajamos ir šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis didinami 1,289 karto.

Svarbiausi Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:

– perskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos. Pavyzdžiui, ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negali būti mažesnė negu 62,06 procento ir didesnė negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio;
– patikslintas kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimas asmenims, kurie draudžiamųjų pajamų neturėjo dėl to, kad dirbo užsienyje.

PERSKAIČIUOTOS LIGOS, MOTINYSTĖS, TĖVYSTĖS, VAIKO PRIEŽIŪROS IR PROFESINĖS REABILITACIJOS SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS

Atsižvelgus į tai, kad dėl VSD įmokų perkėlimo apdraustajam, jo bruto darbo užmokestis didėja 1,289 karto (daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje), perskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos. Perskaičiavimas reikalingas siekiant išlaikyti dabartinį išmokų dydį.

Perskaičiuojant išmokas, anksčiau buvęs dydis dalinamas iš 1,289, pvz.:
100 procentų keičiama į 77,58 procento,
80 procentų keičiama į 62,06 procento ir t.t.

Įstatymo 14 straipsnis ir išdėstytas taip:

14 straipsnis. Ligos išmokos dydis
1. Ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negali būti mažesnė negu 80 procentų 62,06 procento ir didesnė negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka.
2. Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 80 procentų 62,06 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
3. Ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 100 procentų 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.
4. Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, yra lygi 85 procentams 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
5. Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 15 procentų 11,64 procento šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio.
6. Ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualiųjų įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, įgijusiems teisę gauti ligos išmoką, ligos išmoka mokama neatsižvelgiant į pajamas. Mokant ligos išmoką, neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.
7. Kai ligos išmokos gavimo laikotarpiu apdraustajam asmeniui išmokamos su darbo santykiais susijusios kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio vienkartinės išmokos, ligos išmoka mokama neatsižvelgiant į tai, kad nuo šių išmokų mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
8. Ligos išmoka apskaičiuojama ir mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka.“

Įstatymo 18 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

(18 straipsnis. Motinystės išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu dydis)
„1. Motinystės išmoka nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokama 100 procentų 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.“

Įstatymo 21 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

(21 straipsnis. Tėvystės išmokos dydis)
„1. Tėvystės išmoka mokama 100 procentų 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.“

Įstatymo 22 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

(22 straipsnis. Teisė gauti vaiko priežiūros išmoką)
„3. Jeigu apdraustasis asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 100 procentų 77,58 procento išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka. Jeigu apdraustasis asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 100 procentų 77,58 procento išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota vaiko priežiūros išmoka. Vaiko priežiūros išmokos mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos.“

Įstatymo 24 straipsnio 1 ir 3 dalys išdėstytos taip:

(24 straipsnis. Vaiko priežiūros išmokos dydis)

„1. Vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 100 procentų 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią išmoką, kol vaikui sueis vieni metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti vaiko priežiūros išmoką, kol vaikui sueis 2 metai, šios išmokos dydis iki vaikui sueis vieni metai yra 70 procentų 54,31 procento, o iki vaikui sueis 2 metai – 40 procentų 31,03 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.“

„3. Jeigu apdraustajam asmeniui gimsta du ir daugiau vaikų ar apdraustasis asmuo įvaikina arba globoja du ir daugiau vaikų ir jam yra suteiktos šių vaikų priežiūros atostogos, išskyrus atvejus, numatytus šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, vaiko priežiūros išmoka (šio straipsnio 1 ir 2 dalys) didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių ar įvaikintų arba globojamų vaikų skaičių, tačiau mokama bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 100 procentų 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.“

Įstatymo 27 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

(27 straipsnis. Profesinės reabilitacijos išmokos dydis)
„1. Profesinės reabilitacijos išmoka, mokama pagal šį įstatymą, lygi 85 procentams 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.“

PATIKSLINTAS KOMPENSUOJAMOJO UŽDARBIO APSKAIČIAVIMAS ASMENIMS, KURIE DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ NETURĖJO DĖL TO, KAD DIRBO UŽSIENYJE

Įstatymo 6 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip:

(6 straipsnis. Kompensuojamasis uždarbis)
„2. Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką atsiradimo mėnesį. Jeigu apdraustasis asmuo, turintis teisę gauti motinystės išmoką, per šioje dalyje nurodytą laikotarpį draudžiamųjų pajamų neturėjo iš viso ar iš dalies dėl to, kad dirbo užsienyje, motinystės išmokos dydis apskaičiuojamas iš paskutinių kalendorinių mėnesių, kuriais apdraustasis asmuo dirbo Lietuvoje, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės išmoką atsiradimo mėnesį, Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6, 14, 18, 21, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1338, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11433, įsigalioja 2019-01-01)


<< Atgal