Teisės aktų naujienos

Pakeistos Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-20 Nr. 1K-320 , TAR, 2018-09-21, kodas 2018-14825, įsigalioja 2018-09-22)

Finansų ministro įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės.

Nustatyta, kad finansų ministro įsakymas taikomas rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą.

Svarbiausi taisyklių pakeitimai:

Naujos Taisyklių nuostatos:

– nustatyta, kad skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, neįtraukiami darbuotojai, kurie ataskaitinių finansinių metų tam tikro mėnesio paskutinę dieną yra tėvystės atostogose (Taisyklės papildytos 3.2 papunkčiu);

– nustatyta, kaip skaičiuojamas vidutinis darbuotojų skaičius tuo atveju, jei juridinio asmens ataskaitiniai metai trumpesni arba ilgesni negu 12 mėnesių (Taisyklės papildytos nauju 6 punktu);

– nustatyta, kaip skaičiuojamas vidutinis darbuotojų skaičius tuo atveju, jei juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais (Taisyklės papildytos nauju 7 punktu);

Patikslintos šios Taisyklių nuostatos:

– buvusi nuoroda į senąjį darbo kodeksą pakeista nuoroda į naująjį darbo kodeksą (Taisyklių 2 punktas);

– paaiškinta, kad apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi darbuotojai, neatsižvelgiant į jų per ataskaitinius metus dirbtą laiką, t.y., 0,5 etato dirbantis darbuotojas įskaitomas taip pat, kaip ir pilną etatą dirbantis darbuotojas (Taisyklės papildytos nauju 5 punktu). Tokia nuostata galiojo ir anksčiau;

– jei ataskaitinių metų paskutinė tam tikro mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius paskutinę to mėnesio darbo dieną (Taisyklės papildytos nauju 8 punktu);

– apskaičiuotas vidutinis darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles (Taisyklės papildytos nauju 9 punktu).

Taisyklės:

VIDUTINIO METINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PAGAL SĄRAŠĄ APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

1. Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pelno siekiančių juridinių asmenų (toliau – juridiniai asmenys) vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą (toliau – vidutinis darbuotojų skaičius) apskaičiavimo tvarką rengiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis.
2. Taisyklėse vartojama sąvoka „darbuotojas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21 straipsnio 2 dalyje.
3. Skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, neįtraukiami darbuotojai, kurie ataskaitinių finansinių metų (toliau – ataskaitiniai metai) tam tikro mėnesio paskutinę dieną:
3.1. yra nėštumo ir gimdymo atostogose;
3.2. yra tėvystės atostogose;
3.3. yra atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;
3.4. atlieka privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
4. Vidutinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:

.        Dgr0                                    Dgr1
.       ——– + Ds + Dv + … + Dl + ——–
.          2                                          2
D = ———————————————–
.                               12

kur:
D – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;
Dgr0 – darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną;
Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 dieną;
Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario mėnesio paskutinę dieną;
… – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų kiekvieno kito iš eilės einančio mėnesio paskutinę dieną;
Dl – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 dieną;
Dgr1– darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną.

5. Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi darbuotojai, neatsižvelgiant į jų per ataskaitinius metus dirbtą laiką.

6. Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai trumpesni arba ilgesni negu 12 mėnesių, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, dalijama iš 12, neatsižvelgiant į mėnesių, kuriais juridinis asmuo vykdė veiklą, skaičių.

7. Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių pagal Taisyklių 4 punkte nurodytą formulę, atitinkamai imamas praėjusių ataskaitinių metų paskutinio mėnesio ir ataskaitinių metų iš eilės einančių 12 mėnesių darbuotojų skaičius.

8. Jei ataskaitinių metų paskutinė tam tikro mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius paskutinę to mėnesio darbo dieną.

9. Apskaičiuotas vidutinis darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-20 Nr. 1K-320 , TAR, 2018-09-21, kodas 2018-14825, įsigalioja 2018-09-22)


<< Atgal