Aktualu

Patvirtinta nauja Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2019-05-01

Nuo 2020-05-01 kasos aparatų nereikalaujama naudoti, kai naudojamasi nemokama VMI paslauga, duomenis fiksuojant tiesiogiai VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA)

Nauji techniniai reikalavimai kasos aparatams, užtikrinantys duomenų nepakeičiamumą ir tokių duomenų prieinamumą Valstybinei mokesčių inspekcijai, nustatyti naujų techninių reikalavimų taikymo terminai

Patikslinti atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų

Patikslinti kasos aparato kvito rekvizitai

Patikslintos aparatų, išbrauktų iš leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašo, naudojimo nuostatos

Patikslintos nuostatos, susijusios su grynųjų pinigų laikymas kasos operacijų atlikimo vietoje

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1056, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16831, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimu, kurio pagrindinės nuostatos įsigalioja 2019-05-01, patvirtinta nauja Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo redakcija.

Svarbiausi pakeitimai:

– nuo 2020-05-01 kasos aparatų nereikalaujama naudoti, kai naudojamasi nemokama VMI paslauga, duomenis fiksuojant tiesiogiai VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA);

– patvirtinti nauji techniniai reikalavimai kasos aparatams, užtikrinantys duomenų nepakeičiamumą ir tokių duomenų prieinamumą Valstybinei mokesčių inspekcijai, nustatyti naujų techninių reikalavimų taikymo terminai;

– patikslinti atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų;

– patikslinti kasos aparato kvito rekvizitai;

– patikslintos aparatų, išbrauktų iš leidžiamų naudoti kasos aparatų sąrašo, naudojimo nuostatos;

– patikslintos nuostatos, susijusios su grynųjų pinigų laikymas kasos operacijų atlikimo vietoje.

NUO 2020-05-01 KASOS APARATŲ NEREIKALAUJAMA NAUDOTI, KAI DUOMENYS FIKSUOJAMI VMI i.MAS posistemyje i.EKA

Nuo 2020-05-01 nustatyta, kad kasos aparatų nereikalaujama naudoti, kai naudojamasi nemokama VMI paslauga, duomenis fiksuojant tiesiogiai VMI išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemyje (i.EKA).

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 23.14 papunktis, kuris įsigalioja 2020-05-01, nustato:

(23. Kasos aparatų nereikalaujama naudoti: )

„23.14. kai prekių pardavimo ir (arba) paslaugų suteikimo (kai ūkio subjektas superka prekes, – prekių supirkimo) ūkinės operacijos fiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos valdomoje išmaniojoje mokesčių administravimo informacinėje sistemoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;“

Koks dokumentas tokiu atveju bus pateikiamas pirkėjui?

Naudojantis VMI paslauga i.EKA, pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas pateikiamas tik pirkėjui pareikalavus (pagal Aprašo 25 punktą).

Naudojantis VMI paslauga i.EKA pateiktas pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas, turintis visus kasos aparato kvito rekvizitus, išskyrus rekvizitus, apibūdinančius kasos aparatus (kasos aparato įrengimo adresas ir kiti kasos aparatą apibūdinantys rekvizitai), laikomas kasos aparato kvitu (pagal Aprašo 29 punktą).

NAUJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KASOS APARATAMS

Jei VMI paslauga i.EKA nebus naudojamasi, tuomet reikės įdiegti naujus techninius reikalavimus atitinkančius kasos aparatus (arba pritaikyti esamus). Valstybinė mokesčių inspekcija turi iki 2019 m. spalio 31 d. nustatyti kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus.

Vyriausybės nutarimo 3 punktas nustato tokių kasos aparatų diegimo terminus:

„3. Nustatyti, kad:
3.1. kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techniniai reikalavimai pradedami taikyti:

3.1.1. ūkio subjektų, kurių 2018 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kompiuteriniams kasos aparatams (tiems kasos aparatams, kurių modelio kategorijos apibūdinime, nurodytame Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko (toliau – Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas), nurodytas žodis „kompiuterinis“) – 2020 m. lapkričio 1 dieną;

3.1.2. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų, kurių 2019 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kasos aparatus) – 2021 m. gegužės 1 dieną;

3.1.3. ūkio subjektų naudojamiems iki šio nutarimo įsigaliojimo išbrauktų iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo modelių kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytus kasos aparatus) – 2021 m. lapkričio 1 dieną;

3.1.4. kitų ūkio subjektų naudojamiems kasos aparatams (išskyrus šio nutarimo 3.1.1, 3.1.2 ir 3.1.3 papunkčiuose nurodytus kasos aparatus) – 2025 m. gegužės 1 dieną;

3.2. ūkio subjektai turi teisę naudoti kasos aparatus, atitinkančius kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus, anksčiau negu šio nutarimo 3.1.1–3.1.4 papunkčiuose nurodytais terminais.“

ATVEJAI, KAI NEREIKALAUJAMA NAUDOTI KASOS APARATŲ

Aprašo IV skyriuje nustatyti atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų:

23. Kasos aparatų nereikalaujama naudoti:

(Pažymėtina, nenaudojant kasos aparato Aprašo 23.1–23.13 papunkčiuose nustatytais atvejais, aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pateikiamas bilietas, pinigų priėmimo kvitas (pinigų išmokėjimo kvitas), naudojami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka, arba mokėjimo operacijos patvirtinimo dokumentas, pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas (pagal Aprašo 24 punktą))

23.1. gyvenamosiose, darbo ar kitose pirkėjų nurodytose prekių pristatymo (paslaugų suteikimo) vietose;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.2. kaimo gyvenamųjų vietovių pirminės sveikatos priežiūros, slaugos ir palaikomojo gydymo (slaugos) įstaigose (medicinos punktuose), išskyrus aprašo 23.24 papunktyje nurodytą atvejį;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.3. teikiant paslaugas lauko sąlygomis ir viešuosiuose tualetuose;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.4. kai grynieji arba negrynieji pinigai, kai naudojamasi mokėjimo priemone, priimami kaip avansas, užstatas arba už anksčiau kreditan parduotas prekes;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.5. teatrų, muziejų, savivaldybių kultūros centrų, kino teatrų ir kitų filmo pateikimui žiūrovams pritaikytų viešųjų erdvių, sporto, pramogų ir koncertinių įmonių bilietų kasose, kuriose parduodami tik bilietai ir tokiems renginiams skirti informaciniai ar reklaminiai leidiniai;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.6. kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami kasos pajamų orderį Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.7. prekybos vietose, kuriose parduodami spaustuvėje numeruoti loterijos ir reguliarių reisų vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų keleivinio transporto bilietai, kai įplaukos už šių bilietų pardavimą traukiamos į apskaitą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.8. reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais keleivius vežančiose keleivinėse transporto priemonėse, kuriose naudojami savivaldybių tarybų patvirtinto pavyzdžio bilietai; Ne mažiau kaip pusė visų kiekvieną mėnesį vežėjo parduotų bilietų turi būti realizuota spaudos kioskuose, parduotuvėse ar kitose prekybos vietose
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.9. reguliariais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais keleivius vežančiose keleivinio transporto priemonėse, kai išduodami tarptautinėse sutartyse nustatytos formos bilietai;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.10. lengvuosiuose automobiliuose taksi, kuriuose įrengti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje užregistruoti taksometrai ir pildomas kiekvieno taksometro kasos operacijų žurnalas. Jeigu pinigų priėmimo kvitas išspausdinamas spausdintuvu, toks spausdintuvas turi atitikti techninius reikalavimus, nustatytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. Taksometrų registravimo tvarką ir taksometro kasos operacijų žurnalo formą, pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.11. lengvuosiuose automobiliuose, kuriais vežami keleiviai už atlygį. Jeigu pinigų priėmimo kvitas išspausdinamas spausdintuvu, toks spausdintuvas turi atitikti techninius reikalavimus, nustatytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

23.12. Lietuvos bankui, bankams, valiutos keityklos operatoriams, kitoms finansų įstaigoms, draudikams, vykdantiems jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą veiklą;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

11.5. sugedus kasos aparatui arba pažeidus jo plombą, taip pat kitais šio Aprašo 44 punkte nustatytais atvejais, kai atitinkamą kasos aparatą naudoti draudžiama, tačiau tik tokio kasos aparato techninės priežiūros, remonto ar keitimo laikotarpiu ir tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus;
23.13. jeigu kasos aparatas sugenda ir yra pradėta kasos aparato remonto procedūra arba kasos aparatu laikinai neįmanoma naudotis dėl priežasčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios. Šiame papunktyje nurodytos aplinkybės užfiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;
(Papildomos sąlygos 24 punkte)

(Pažymėtina, kad nenaudojant kasos aparato Aprašo 23.14–23.24 papunkčiuose nustatytais atvejais, aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pateikiami šiems asmenims pareikalavus.(pagal Aprašo 25 punktą))

Įsigalioja 2020-05-01
23.14. kai prekių pardavimo ir (arba) paslaugų suteikimo (kai ūkio subjektas superka prekes, – prekių supirkimo) ūkinės operacijos fiksuojamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos valdomoje išmaniojoje mokesčių administravimo informacinėje sistemoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;
(Papildomos sąlygos 25 ir 29 punktuose)

10.1. kioskuose (paviljonuose), kuriuose periodinės spaudos pardavimo įplaukos sudaro 60 procentų ir daugiau paskutinių trijų mėnesių bendrųjų įplaukų ir kuriuose neprekiaujama alumi, apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi. Kiekviename kioske (paviljone) turi būti atskirai tvarkoma įplaukų už parduotą periodinę spaudą ir bendrųjų įplaukų apskaita. Kasos aparatai šiuose kioskuose (paviljonuose) turi būti įrengti per mėnesį pasibaigus mėnesiui, per kurį minėta pardavimo įplaukų dalis nesudarė 60 procentų. Ūkio subjekto prašymu Valstybinė mokesčių inspekcija iki trijų mėnesių gali pratęsti nurodytą kasos aparatų įrengimo terminą. Įrengti kasos aparatai turi būti naudojami nuolat, neatsižvelgiant į vėliau (po kasos aparato įrengimo dienos) gautą minėto pardavimo įplaukų dalį;
23.15. kioskuose, kuriuose periodinės spaudos pardavimo įplaukos sudaro 60 procentų ir daugiau paskutinių trijų mėnesių bendrųjų įplaukų. Kiekviename kioske turi būti atskirai tvarkoma įplaukų už parduotą periodinę spaudą ir bendrųjų įplaukų apskaita. Kasos aparatai šiuose kioskuose turi būti įrengti per 3 mėnesius po to mėnesio, kuriam pasibaigus periodinės spaudos pardavimo įplaukų dalis nesudarė 60 procentų. Įrengti kasos aparatai naudojami nuolat, neatsižvelgiant į vėliau (po kasos aparato įrengimo dienos) gautą periodinės spaudos pardavimo įplaukų dalį;
(Papildomos sąlygos 25 punkte, dėl alkoholio – 28 punkte)

23.16. ūkio subjektams, teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas, teikiamas privalomosios karo tarnybos kariams uždaruose jų maitinimo objektuose;
(Papildomos sąlygos 25 punkte, dėl alkoholio – 28 punkte)

10.5. prekybos ir viešojo maitinimo ūkio subjektams arba jų padaliniams, kurie asmenis aptarnauja tik vykstančių pramogų, sporto, kultūros renginių metu ir šių renginių metu neprekiauja alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų) bei apdorotu tabaku. Šiame papunktyje nurodyti ūkio subjektai arba jų padaliniai prekybos vietoje privalo turėti prekių įsigijimo dokumentą arba jo kopiją ir ūkio subjekto vadovo patvirtintą kainoraštį;
23.17. kai ūkio subjektai parduoda prekes ar suteikia paslaugas vykstančių pramogų, sporto, kultūros renginių metu;
(Papildomos sąlygos 25 punkte, dėl alkoholio – 28 punkte)

10.7. tarptautinėse, nacionalinėse ir kitokiose Lietuvos Respublikoje organizuojamose iki 10 dienų trukmės parodose-mugėse, kuriose ūkio subjektai (įskaitant užsienio ūkio subjektus) parduoda savo gamybos produkciją. Ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, parodose-mugėse prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų, taip pat natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų) ir (ar) apdorotu tabaku
23.18. tarptautinėse, nacionalinėse ir kitokiose Lietuvos Respublikoje organizuojamose iki 10 dienų trukmės parodose-mugėse, kuriose ūkio subjektai parduoda savo gamybos produkciją;
(Papildomos sąlygos 25 punkte, dėl alkoholio – 28 punkte)

23.19. asmenims, prekiaujantiems savo (nuosavybės teise priklausančiame ar kitais teisėtais pagrindais naudojamame) namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype arba kitoje žemės ūkio valdoje (ūkyje), kurių ekonominis dydis neviršija 1 ekonominio dydžio vieneto, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, išaugintais žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi žemės valdymo arba naudojimo teisės patvirtinimo dokumentus ir asmens dokumentą;
(Papildomos sąlygos 25 punkte)

23.20. bibliotekoms, parduodančioms prekes ar suteikiančioms paslaugas, susijusias su bibliotekų veikla;
(Papildomos sąlygos 25 punkte)

23.21. prekiaujant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka registruotų tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų spausdintais loterijos bilietais, šių terminalų į apskaitą traukiamais momentinės loterijos, transporto ar kultūros, meno, sporto, pramogų, švietimo, mokslo, mokymo renginių bilietais, papildant viešojo judriojo (mobiliojo) telefono ryšio pokalbių sąskaitas, taip pat kai per šiuos terminalus mokamos ir į apskaitą traukiamos pinigų sumos už trečiųjų asmenų tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas. Šių terminalų kasos operacijų žurnalai pildomi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;
(Papildomos sąlygos 25 punkte)

23.22. švietimo teikėjams, vykdantiems Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7–11 straipsniuose nurodytą ugdymo veiklą, profesinio mokymo teikėjams, vykdantiems jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą veiklą;
(Papildomos sąlygos 25 punkte)

10.16. ne patalpose (lauke) įrengtose prekybos vietose.
Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama alumi (išskyrus šio Aprašo 10.5 ir 10.7 punktuose nurodytus atvejus), apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi
;
23.23. prekiaujant lauko sąlygomis, t. y. ne pastatuose ar patalpose, taip pat ne kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, automobilinėse parduotuvėse;
(Papildomos sąlygos 25 punkte, dėl alkoholio – 28 punkte)

23.24. aprūpinant gyventojus vaistiniais preparatais Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 „Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
(Papildomos sąlygos 25 punkte)

(Pažymėtina, kad  Aprašo 23.25 papunktyje nustatytais atvejais Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į ūkinių operacijų mastą ir pobūdį, nustato aprašo 24 punkte nurodytų dokumentų pateikimo aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims tvarką (pagal Aprašo 26 punktą))

23.25. kai kasos aparato naudoti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos patvirtintame pavyzdiniame kasos aparatų nenaudojimo atvejų sąraše nurodytais atvejais arba konkrečiais atvejais apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai priėmus individualų sprendimą. Šiame papunktyje nurodyto individualaus sprendimo nenaudoti kasos aparatų priėmimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos;
(Papildomos sąlygos 26 punkte)

(Pažymėtina, kad nenaudojant kasos aparato Aprašo 23.26-23.30 papunkčiuose nustatytais atvejais, papildomos sąlygos nenustatytos)

23.26. gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas, išskyrus keleivių vežimo paslaugas, arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes arba savo pačių surinktas, neperdirbtas miško gėrybes;

23.27. kai žetonai įsigyjami azartinio lošimo metu prie lošimo stalo;

23.28. organizuojant azartinius lošimus B kategorijos lošimo automatais arba žaidimus žaidimo automatais, kai į lošimo arba žaidimo automatą įmetami metaliniai pinigai;

23.29. atsiskaitymui tarp ūkio subjektų;

23.30. kai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka naudojami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka įtrauktų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą modelių prekybos (paslaugų teikimo) automatai ir įplaukos, gautos iš tokių automatų, traukiamos į apskaitą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

———————-

24. Jeigu aprašo 23.1–23.13 papunkčiuose nustatytais atvejais kasos aparatas nenaudojamas, aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pateikiamas bilietas, pinigų priėmimo kvitas (pinigų išmokėjimo kvitas), naudojami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka, arba mokėjimo operacijos patvirtinimo dokumentas, pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas.

25. Jeigu aprašo 23.14–23.24 papunkčiuose nustatytais atvejais kasos aparatas nenaudojamas, aprašo 24 punkte nurodyti dokumentai aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims pateikiami šiems asmenims pareikalavus.

26. Aprašo 23.25 papunktyje nustatytais atvejais Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į ūkinių operacijų mastą ir pobūdį, nustato aprašo 24 punkte nurodytų dokumentų pateikimo aprašo 7 punkte nurodytiems asmenims tvarką.

27. Pinigų priėmimo kvito (pinigų išmokėjimo kvito) rekvizitus ir formą nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Ministrai, kai būtina užtikrinti teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo įgyvendinimą jiems pavestose valdymo srityse, gali nustatyti pinigų apskaitos ar kito apskaitos dokumento, naudojamo vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito, formą. Toks pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas privalo turėti visus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito rekvizitus.

28. Aprašo 23.15–23.18 ir 23.23 papunkčiuose nurodytais atvejais turi būti naudojami kasos aparatai, kai prekiaujama alkoholiniais gėrimais (išskyrus 23.17 papunktyje nurodytą atvejį, kai prekiaujama tik alumi, ir 23.18 papunktyje nurodytą atvejį, kai prekiaujama tik alumi ir (arba) natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų), tabako gaminiais arba variklių degalais.

2020-11-01 įsigalioja tokia Aprašo 28 punkto redakcija:
„28. Aprašo 23.15–23.18 ir 23.23 papunkčiuose nurodytais atvejais turi būti naudojami kasos aparatai, kai prekiaujama alkoholiniais gėrimais (išskyrus 23.17 papunktyje nurodytą atvejį, kai prekiaujama tik alumi, ir 23.18 papunktyje nurodytą atvejį, kai prekiaujama tik alumi ir (arba) natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų), tabako gaminiais arba variklių degalais.“

29. Aprašo 23.14 papunktyje nurodytu atveju pateiktas pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas, turintis visus kasos aparato kvito rekvizitus, išskyrus rekvizitus, apibūdinančius kasos aparatus (kasos aparato įrengimo adresas ir kiti kasos aparatą apibūdinantys rekvizitai), laikomas kasos aparato kvitu.

KASOS APARATO KVITO REKVIZITAI

Aprašo 18 ir 19 punktuose nustatyta:

„18. Pateikiamame kasos aparato kvite turi būti:
18.1. kvito antraštė:
18.1.1. ūkio subjekto (išskyrus individualia veikla besiverčiantį gyventoją) pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas arba ūkio subjekto kodas, jeigu jis nėra šio mokesčio mokėtojas;
18.1.2. individualia veikla besiverčiančio gyventojo vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo pažymos (išskyrus verslo liudijimą) numeris ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jeigu jis yra šio mokesčio mokėtojas;
18.2. kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas;
18.3. prekės (paslaugos) arba jų grupės pavadinimas (degalinėse – kiekvienos prekės pavadinimas);
18.4. prekės (paslaugos) kaina;
18.5. prekių (paslaugų) kiekis;
18.6. visa mokėtina suma (visa išmokėtina suma, kai prekės superkamos);
18.7. prekės (paslaugos) kainai taikomas pridėtinės vertės mokesčio tarifas arba jo kodas, jeigu ūkio subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas;
18.8. pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu ūkio subjektas yra šio mokesčio mokėtojas;
18.9. iš asmens gauta suma;
18.10. grąža, jeigu sumokama grynaisiais pinigais.

Tais atvejais, kai prekės superkamos, kasos aparato kvite aprašo 18.7–18.10 papunkčiuose nustatyti rekvizitai nenurodomi.

19. Be aprašo 18 punkte nurodytų rekvizitų, kasos aparato kvite turi būti:
19.1. išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimai (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutus) ir nuolaidos dydis procentais – tais atvejais, kai keleiviniame kelių transporte naudojami kasos aparatai, pagal kurių duomenis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų vežėjams kompensuojamos už keleivių, kuriems taikomos vežimo lengvatos, vežimą negautos pajamos;
19.2. valstybė, į kurią vyksta keleivis, ir keleivio bilieto (arba reiso) numeris – tais atvejais, kai tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose esančiose specialiose prekybos vietose parduodamos prekės, kurios neapmokestinamos muitais ir (arba) kurioms taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir (arba) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje nustatytos mokesčių lengvatos, taip pat kai minėtos prekės parduodamos reiso metu keleiviams, vykstantiems oro ar jūrų transportu į paskirties tašką už Europos Sąjungos teritorijos.“

APARATŲ, IŠBRAUKTŲ IŠ LEIDŽIAMŲ NAUDOTI KASOS APARATŲ SĄRAŠO, NAUDOJIMAS

16. Iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatai, įregistruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje iki šių modelių išbraukimo, gali būti naudojami iki jų visiško nusidėvėjimo arba pirmojo, pasibaigus 9 metams nuo pirmojo įregistravimo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje datos, sutrikimo, po kurio prarandama visa sukaupta prekybinė informacija (sumuojantieji skaitikliai savaime ima rodyti nulinę padėtį).
Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti kasos aparatai 5 metus nuo pirmojo jų įregistravimo dienos gali būti perregistruojami kitos įmonės vardu. Likusį laikotarpį šiuos kasos aparatus gali naudoti tiktai tos įmonės, kurių vardu paskutinį kartą jie buvo įregistruoti, o reorganizuojamos įmonės gali naudoti tuos kasos aparatus, kuriuos jos buvo įregistravusios iki reorganizavimo.
Draudžiama įsigyti ir pirmą kartą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių kasos aparatus.
Kiekvieno iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparato profilaktinė priežiūra turi būti atlikta ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinės kasos aparato profilaktinės priežiūros ar remonto dienos. Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnavimo įmonę dėl profilaktinės kasos aparato priežiūros, kaip nustatyta šio Aprašo 29 punkte, ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos. Draudžiama naudoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kurio profilaktinė priežiūra ar remontas nebuvo atlikti ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus šio Aprašo 27 punkte nustatytą atvejį, kai techninė priežiūra ar remontas atliekami iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus.
17. Kai šio Aprašo 16 punkte nurodytas kasos aparatas nepataisomai sugenda, nusidėvi arba sutrinka jo darbas, kaip nurodyta šios tvarkos 16 punkto pirmojoje pastraipoje, arba likviduojamas ūkio subjektas – kasos aparato savininkas (jeigu aparatas neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro), kasos aparatą per 3 mėnesius teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje toks kasos aparatas įrengtas, turi išregistruoti ūkio subjektas, kurio vardu jis registruotas. Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnavimo įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingam saugojimui kasos aparatą priėmusį aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę
.

Aprašo 6 punktas išdėstytas taip:

6. Išbrauktų iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo modelių kasos aparatus ir prekybos (paslaugų teikimo) automatus laikinai (ne ilgiau kaip 5 metus) leidžiama naudoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytais terminais ir sąlygomis, išskyrus kasos aparatus, kurie neatitinka aprašo 5 punkte nurodytų kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninių reikalavimų.

GRYNŲJŲ PINIGŲ LAIKYMAS KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO VIETOJE

Aprašo 14 ir 15 punktuose nurodyta:

14. Kasos aparato kasoje – kasos aparato stalčiuje (jeigu naudojamas kasos aparato stalčiaus neturintis kasos aparatas – prekystalio stalčiuje, rankinėje arba dėžutėje) ir kasos aparatu atliekamų operacijų atlikimo vietoje, kurios ribas turi nustatyti ūkio subjektas, draudžiama laikyti kasos aparatu į apskaitą neįtrauktus (taip pat asmeninius) grynuosius pinigus.
Valstybinė mokesčių inspekcija individualia veikla besiverčiantiems gyventojams gali nustatyti kitokią pinigų laikymo kasos operacijų atlikimo vietoje tvarką
Ši nuostata netaikoma individualia veikla besiverčiantiems gyventojams.

Kai prie vieno kasos aparato vienu metu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma atskira kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, kiekvienam kasininkui įrengiama atskira kasos aparato kasa

15. Kasos aparatu į apskaitą įtrauktų grynųjų pinigų suma (kasos aparato duomenys) turi sutapti su kasos aparato kasoje ir kasos aparatu atliekamų operacijų atlikimo vietoje laikomų grynųjų pinigų suma.
Ši nuostata netaikoma individualia veikla besiverčiantiems gyventojams.

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1056, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16831, įsigalioja 2019-05-01)


<< Atgal