Teisės aktų naujienos

Nuo 2019-07-01 nustatyta, kad PVM mokėtojai, kurių pajamos iš ekonominės veiklos per kalendorinius metus neviršija 300 tūkstančių eurų, turi teisę pasirinkti taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1708, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20966, įsigalioja 2019-07-01)

Nuo 2019-07-01 nustatyta, kad PVM mokėtojai, kurių pajamos iš ekonominės veiklos per kalendorinius metus neviršija 300 tūkstančių eurų, turi teisę pasirinkti taikyti kalendorinio ketvirčio mokestinį laikotarpį.

ĮSTATYMO NUOSTATOS

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 84 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip:

(84 straipsnis. Mokestinis laikotarpis)
„2. Jeigu visos PVM mokėtojo, išskyrus fizinį asmenį, pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 60000 eurų 300000 eurų, toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį ketvirtį. Kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį ketvirtį turi teisę ir naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurie numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jų pajamos iš ekonominės veiklos neviršys šioje dalyje nurodyto dydžio.“

PVMĮ 84 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip:

„3. Jeigu mokestiniu laikotarpiu pasirenkamas kalendorinis pusmetis ketvirtis, mokestinis laikotarpis PVM mokėtojo prašymu gali būti pakeistas ne anksčiau kaip kalendoriniam pusmečiui ketvirčiui pasibaigus.“

PVMĮ 85 straipsnis papildytas nauja 11 dalimi:

(85 straipsnis. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo terminas)
11. Jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis, PVM deklaracija pateikiama ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos.

Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas:

„1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. PVM mokėtojui, išskyrus fizinį asmenį, kurio mokestinis laikotarpis iki šio įstatymo įsigaliojimo pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 2 dalį buvo kalendorinis pusmetis, po šio įstatymo įsigaliojimo dienos taikomas kalendorinio ketvirčio mokestinis laikotarpis. Jeigu nuo šio įstatymo įsigaliojimo toks PVM mokėtojas pageidauja taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį, jis iki 2019 m. liepos 31 d. turi kreiptis į mokesčio administratorių su atitinkamu prašymu.

3. PVM mokėtojas, išskyrus fizinį asmenį, kurio mokestinis laikotarpis iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo kalendorinis mėnuo, pradedant 2019 m. birželio 1 d. gali kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1708, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20966, įsigalioja 2019-07-01)


<< Atgal