Teisės aktų naujienos

Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. VA-103, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22004, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu, kurio pagrindinės nuostatos įsigalioja 2019-01-01, Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pagrindiniai Taisyklių pakeitimai susiję su vienatipių kuponų perleidimo sandorių deklaravimu.

KAS TAI YRA VIENATIPIAI IR DAUGIATIPIAI KUPONAI?

Kupono, Vienatipio kupono ir Daugiatipio kupono sąvokos atsirado Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (PVMĮ) nuo 2019-01-01 .

Įgyvendinant Tarybos direktyvą (ES) 2016/1065, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl kuponų apmokestinimo tvarkos, Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytos naujos su kuponais susijusiems sandoriams taikomos taisyklės (PVMĮ 91 straipsnis).

Pažymėtina, kad naujoji kuponų apmokestinimo tvarka netaikoma nuolaidų kuponams, pašto ženklams ir įvairių rūšių bilietams.

Nuo 2019-01-01 PVMĮ 2 straipsnis papildyta naujomis 71, 131 ir 391 dalimis ir nauju 91 straipsniu.

„131. Kuponas – priemonė, kuria nustatomas įpareigojimas priimti ją kaip atlygį už prekių tiekimą arba paslaugų teikimą arba tokio atlygio dalį ir kurioje arba su kuria susijusiuose ir jos naudojimo sąlygas nustatančiuose dokumentuose nurodomos tiektinos prekės ar teiktinos paslaugos arba galimų jų tiekėjų ar teikėjų tapatybė.“

„391. Vienatipis kuponas – kuponas, su kuriuo susijusių prekių tiekimo arba paslaugų teikimo vieta ir už tas prekes ar paslaugas mokėtinas PVM yra žinomi kupono išleidimo metu.“

„71. Daugiatipis kuponas – kuponas, kuris nėra vienatipis kuponas, t. y. su juo susijusių prekių tiekimo arba paslaugų teikimo vieta ir (arba) už tas prekes ar paslaugas mokėtinas PVM kupono išleidimo metu nėra žinomi.“

91 straipsnis. Su kuponais susijusiems sandoriams taikomos taisyklės
1. Vienatipio kupono perleidimas, kurį atlieka apmokestinamasis asmuo savo vardu, laikomas su tuo kuponu susijusių prekių tiekimu arba paslaugų teikimu. Kai vienatipį kuponą perleidžia apmokestinamasis asmuo kito apmokestinamojo asmens vardu, toks perleidimas laikomas su tuo kuponu susijusių prekių tiekimu ar paslaugų teikimu, kurį atliko tas kitas apmokestinamasis asmuo.
2. Faktinis prekių perdavimas arba faktinis paslaugų suteikimas už vienatipį kuponą kaip atlygį arba atlygio dalį šiame Įstatyme nelaikomas atskiru sandoriu, išskyrus atvejus, kai apmokestinamasis asmuo, faktiškai perdavęs prekes ar suteikęs paslaugas, nėra tas asmuo, kuris savo vardu išleido vienatipį kuponą. Tokiais atvejais laikoma, kad tas faktinis prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas patiekė su tuo kuponu susijusias prekes arba suteikė su tuo kuponu susijusias paslaugas apmokestinamajam asmeniui, kuris savo vardu išleido vienatipį kuponą.
3. Daugiatipio kupono perleidimas nėra PVM objektas. Pagal šio Įstatymo 3 straipsnį PVM objektu yra faktinis prekių perdavimas arba faktinis paslaugų suteikimas už daugiatipį kuponą kaip atlygį arba atlygio dalį.
4. Kai daugiatipį kuponą perleidžia apmokestinamasis asmuo, išskyrus apmokestinamąjį asmenį, kurio sandoris yra laikomas PVM objektu pagal šio straipsnio 3 dalį, PVM objektu yra laikomos bet kokios nustatytos jo teikiamos su daugiatipio kupono perleidimu susijusios paslaugos, pavyzdžiui, platinimo arba reklamos paslaugos.“

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Valstybinė mokesčių inspekcija apie Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių pakeitimus paaiškino 2019-01-03 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-107 paaiškino

Esminiai pakeitimai, įsigalioję nuo 2019 m. sausio 1 d.:

– paaiškinta, kuriuose PVM deklaracijos (forma FR0600) ir Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos (forma FR0608), laukeliuose deklaruojami sandoriai susiję su vienatipių kuponų perleidimu. Pažymime, kad vienatipiu kuponu yra laikomas toks kuponas, kurio išleidimo metu galima aiškiai nustatyti, kokia apmokestinimo PVM tvarka taikytina su kuponu susijusiam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui;

– nustatyta, kad PVM deklaracijos 11 laukelyje turi būti deklaruojama kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims suteiktų telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo bei elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė, kai tokios teikiamos paslaugos laikomos suteiktos šalies teritorijoje, vadovaujantis PVM įstatymo 13 straipsnio 152 dalies nuostatomis (t. y. kai suteiktų paslaugų vertė einamaisiais kalendoriniais metais neviršija (neįskaitant PVM) ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 eurų ir kai paslaugų teikėjas nėra pasirinkęs šių paslaugų suteikimo vieta laikyti pirkėjo valstybę);

– pašalinta Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617 forma bei jos pildymo aprašymas dėl to, kad forma nebeaktuali (FR0617 forma buvo teikiama deklaruojant ir tikslinant 2013 m. gruodžio mėnesio ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis).

Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. atsisakoma PVM deklaracijos 10 laukelio „Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis (pagal EVRK)“ pildymo.“

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 1 punktas išdėstytas taip:

„1. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos (toliau – PVM deklaracija), Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formos (toliau – FR0608 forma), Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos (toliau – FR0617K forma) ir jos papildomo lapo (toliau – FR0617KP forma) ir Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617 formos (toliau – FR0617 forma) ir jos papildomo lapo (toliau – FR0617P forma) (toliau – formos) užpildymo tvarką.“

Taisyklių 10 ir 11 punktai pripažinti netekusiais galios:

(FR0617 forma teikiama, deklaruojant ir tikslinant 2013 m. gruodžio mėnesio ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis.)

10. FR0617 formą privalo pateikti apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai, ar jie yra, ar nėra įsiregistravę Lietuvos Respublikoje PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema.
11. FR0617 forma pateikiama šiais terminais:

PVM DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

APMOKESTINAMOJO ASMENS DUOMENŲ ĮRAŠYMAS

Įsigalioja 2020-01-01
Taisyklių 26 punktas išdėstytas taip:

26. 10 laukelyje turi būti įrašomas PVM mokėtojo faktiškai vykdomos pagrindinės veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK): klasė ir poklasis (6 skaitmenys). Jeigu poklasio nėra, penktame ir šeštame 10 laukelio langelyje įrašomi 0 (nuliai). Patikslintoje PVM deklaracijoje įrašomas toks EVRK, koks galiojo tikslinamuoju laikotarpiu.

26. 10 laukelis neužpildomas.“

PVM DEKLARACIJOS DALIES „I. PREKIŲ TIEKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO SANDORIAI“ UŽPILDYMAS

Taisyklių 28.1 papunktis išdėstytas taip:

(28. 11 laukelyje turi būti įrašoma: )
„28.1. PVM mokėtojo šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas ir kai telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamos paslaugos laikomos suteiktos šalies teritorijoje, vadovaujantis PVM įstatymo 13 straipsnio 152 dalies nuostatomis), apmokestinamų atitinkamai taikant standartinį PVM tarifą bei lengvatinius PVM tarifus (jeigu tokie nustatyti), apmokestinamoji vertė, išskyrus tokių prekių ir paslaugų, deklaruojamų PVM deklaracijos 12, 14–16 laukeliuose, apmokestinamąją vertę;“.

Taisyklių 28.6 papunktis išdėstytas taip:

(28. 11 laukelyje turi būti įrašoma: )
„28.6. per mokestinį laikotarpį gautą avansą (už Taisyklių 28.1–28.3 papunkčiuose nurodytus sandorius), nuo kurio buvo apskaičiuotas PVM. Pinigai, gauti už daugiatipio kupono perleidimą, nelaikomi avansu ir nedeklaruojami;“.

Taisyklių 31 punktas išdėstytas taip:

„31. 14 laukelyje turi būti įrašoma PVM įstatymo 5 ir 8 straipsniuose nustatytais atvejais prekių ir paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas / panaudotas vienatipis kuponas), suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, apmokestinamoji vertė, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas (su minuso ženklu – kai apmokestinamoji vertė mažinama, teigiama suma – kai apmokestinamoji vertė didinama).“

PVM DEKLARACIJOS DALIES „III. PIRKIMO IR IMPORTO PVM“ UŽPILDYMAS

Taisyklių 42.2 papunktis išdėstytas taip:

(42. 25 laukelyje turi būti įrašoma įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu – kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama). Apskaičiuojant šio PVM deklaracijos 25 laukelio sumą, įtraukiama: )
„42.2. iš Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų įsigytų prekių ir paslaugų (įskaitant vienatipius kuponus) pirkimo PVM suma, nurodyta prekių ir paslaugų įsigijimo dokumentuose, įskaitant pirkimo PVM sumą įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų nuotolinei prekybai vykdyti kitoje valstybėje narėje, už kurias pardavimo PVM sumokamas toje valstybėje narėje, kurioje Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas įsiregistruoja PVM mokėtoju nuotolinei prekybai;“.

PVM DEKLARACIJOS DALIES „V. PARDAVIMO PVM, PVM ATSKAITA, MOKĖTINAS (GRĄŽINTINAS) PVM“ UŽPILDYMAS

Taisyklių 46.1 papunktis išdėstytas taip:

(46. 29 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), apskaičiuota nuo: )
„46.1. PVM deklaracijos 11 laukelyje deklaruotos šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;“.

Taisyklių 46.2 papunktis išdėstytas taip:

„46.2. PVM deklaracijos 14 laukelyje deklaruotos privatiems poreikiams sunaudotų prekių ir paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas / panaudotas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;“.

Taisyklių 47.1 papunktis išdėstytas taip:

(47. 30 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), apskaičiuota nuo: )
„47.1. PVM deklaracijos 11 laukelyje deklaruotos šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), PVM įstatyme nurodytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;“.

Taisyklių 47.2 papunktis išdėstytas taip:

1.2.12. Pakeičiu 47.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„47.2. PVM deklaracijos 14 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams sunaudotų prekių ir paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas / panaudotas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės.“

Taisyklių 48 punktas išdėstytas taip:

„48. 31 laukelyje turi būti įrašoma pardavimo PVM suma, įskaitant patikslintas PVM sumas (su minuso ženklu, kai PVM suma mažinama, teigiama suma – kai PVM suma didinama), apskaičiuota nuo:
48.1. PVM deklaracijos 11 laukelyje deklaruotos šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), PVM įstatyme nurodytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės;
48.2. PVM deklaracijos 14 laukelyje deklaruotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams sunaudotų prekių ir paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas / panaudotas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų dydžio PVM tarifą, apmokestinamosios vertės.“

FR0608 FORMOS UŽPILDYMAS

FR0608 FORMOS DALIES „I. PREKIŲ (PASLAUGŲ) TIEKIMAI“ UŽPILDYMAS

Taisyklių 65 punktas išdėstytas taip:

„65. 8 laukelyje turi būti įrašoma patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), apmokestinamų taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinamoji vertė, įskaitant PVM įstatymo 101–105 straipsniuose nustatytais atvejais suteiktų turizmo paslaugų apmokestinamąją vertę (teigiamą maržą) ir PVM įstatymo 106–110 straipsniuose nustatytais atvejais patiektų naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų, naudotų transporto priemonių apmokestinamąją vertę (teigiamą maržą).“

Taisyklių 66 punktas išdėstytas taip:

„66. 9 laukelyje turi būti įrašoma patiektų prekių ir suteiktų paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), PVM įstatyme nustatytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 9 procentų PVM tarifą, apmokestinamoji vertė.“

Taisyklių 67 punktas išdėstytas taip:

„67. 10 laukelyje turi būti įrašoma patiektų prekių paslaugų (įskaitant atvejus, kai perleistas vienatipis kuponas), PVM įstatyme nustatytais atvejais apmokestinamų taikant lengvatinį 5 procentų PVM tarifą, apmokestinamoji vertė.“

Taisyklių V skyrius pripažintas netekusiu galios:

(FR0617 forma teikiama, deklaruojant ir tikslinant 2013 m. gruodžio mėnesio ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis.)

V SKYRIUS
FR0617 IR FR0617P FORMOS UŽPILDYMAS

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. VA-103, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22004, įsigalioja 2019-01-01)


<< Atgal