Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vyriausybės 1998-11-17 nutarimas Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“

Nustatyta, kad į tarnybinius administracinės paskirties automobilius, ministerijos ir ministrų valdymo sričių įstaigos privalo įdiegti telemetrinius įrenginius

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 70, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02234, įsigalioja 2020-02-01)

Pakeistas Vyriausybės 1998-11-17 nutarimas Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“.

Svarbiausi pakeitimai:

– nustatyta, kad į tarnybinius administracinės paskirties automobilius ministerijos ir ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos privalo įdiegti telemetrinius įrenginius;
– telemetrinių įrenginių duomenis privaloma teikti Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos į Kontrolės informacinę sistemą.

Telemetrinių įrenginių į tarnybinius administracinės paskirties automobilius diegimą numatoma pradėti 2020 m. gegužės mėnesį ir baigti 2020 m. rugpjūčio mėnesį.

Taip pat numatyta, kad administracinės paskirties automobiliai bus valdomi centralizuotai, o administracinės paskirties automobilių parko centralizuotu valdytoju bus Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Vyriausybės 1998-11-17 nutarimas Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ (toliau – Nutarimas) papildytas naujais 1.9, 1.10, 1.11 ir 1.12 papunkčiais:

(1. Nustatyti, kad: )

„1.9. Į tarnybinius automobilius, kuriuos ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos (toliau – ministerijos ir ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos) valdo patikėjimo teise ir kuriuos šių įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, naudoja atlikdami bendrosios veiklos srities funkcijas, užtikrinančias kiekvienos įstaigos vidaus administravimą (struktūros tvarkymą, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymą), taip pat kitas įstaigos nuostatuose nenustatytas funkcijas, padedančias užtikrinti įstaigos funkcionavimą (teisė, viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, viešųjų pirkimų organizavimas, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra, vidaus auditas ir kita), atstovaudami šioms įstaigoms oficialiuose renginiuose, posėdžiuose, pasitarimuose ar vykdami į komandiruotes, išskyrus tarnybinius automobilius, naudojamus šio nutarimo 1.7.1 papunktyje nurodytų asmenų, ir tarnybinius automobilius, nurodytus šio nutarimo 3 punkte ir kitus, naudojamus valstybės gynybos, karinėms ir kitoms krašto apsaugos funkcijoms, įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą, atlikti ar įsigytus naudojant Europos Sąjungos ar kitą gaunamą finansinę paramą ir kurių naudojimo paskirtis negali būti keičiama atsižvelgiant į paramos teikimo sąlygas, (toliau – tarnybiniai administracinės paskirties automobiliai) ministerijos ir ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos privalo įdiegti telemetrinius įrenginius, kurie turėtų technines galimybes rinkti ir saugiai automatizuotu būdu perduoti Telemetrinės tarnybinių administracinės paskirties automobilių kontrolės informacinės sistemos (toliau – Kontrolės informacinė sistema) duomenų tvarkytojui tarnybinių administracinės paskirties automobilių naudojimo ir jų judėjimo duomenis (laikas, greitis, judėjimo kryptis, GNSS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro rodmenys, degalų kiekis bake, vairuotojo autentiškumo patvirtinimo duomenys) (toliau – telemetriniai įrenginiai).“

1.10. Ministerijos ir ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos privalo teikti telemetrinių įrenginių renkamus tarnybinių administracinės paskirties automobilių naudojimo ir jų judėjimo duomenis Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos į Kontrolės informacinę sistemą.“

1.11. Kontrolės informacinės sistemos ir telemetrinių įrenginių, prijungtų prie Kontrolės informacinės sistemos, duomenų valdytojas – Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Kontrolės informacinės sistemos ir telemetrinių įrenginių, prijungtų prie Kontrolės informacinės sistemos, duomenų tvarkytojas – Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir (arba) viešųjų pirkimų būdu atrinktas Kontrolės informacinės sistemos programinės įrangos tiekėjas, sudaręs sutartį su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

1.12. Kontrolės informacinės sistemos duomenys duomenų valdytojo nustatyta tvarka naudojami ministerijų ir ministerijoms pavaldžių biudžetinių įstaigų nuosavybės apsaugos, materialinių ir laiko išteklių (degalų, amortizacijos išlaidų, laiko užduotims ir pavedimams vykdyti) apskaitai, analizei ir naudojimo kontrolei, darbuotojų saugumo tikslais.“

Nutarimas papildytas nauju 31 punktu:

„31. Nustatyti, kad telemetrinių įrenginių įdiegimą, jų ir Kontrolės informacinės sistemos įrangos išlaikymą ir administravimą ministerijos ir ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos finansuoja iš joms skirtų biudžeto asignavimų, atsižvelgiant į jų valdomų ir naudojamų tarnybinių administracinės paskirties automobilių, kuriuose įdiegti telemetriniai įrenginiai, turintys technines galimybes rinkti ir saugiai automatizuotu būdu teikti duomenis į Kontrolės informacinę sistemą, skaičių.“

TAIP PAT NUSTATYTA, KAD:

„2. Nustatyti, kad:

2.1. Ministerijos privalo teikti informaciją Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie jų, įstaigų prie ministerijų ir kitų ministerijoms pavaldžių biudžetinių įstaigų (toliau – ministerijos ir ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos) naujai įsigytus šio nutarimo 1.1 papunkčiu papildomame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.9 papunktyje nurodytą tarnybinių administracinės paskirties automobilių (toliau – tarnybiniai administracinės paskirties automobiliai) apibrėžimą atitinkančius automobilius ir užtikrinti šio nutarimo 1.1 papunkčiu papildomame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.9 papunktyje nurodytų telemetrinių įrenginių įdiegimą į:

2.1.1. naujai ministerijų ir ministerijoms pavaldžių biudžetinių įstaigų įsigytus tarnybinius administracinės paskirties automobilius per 2 (du) mėnesius nuo jų įsigijimo;

2.1.2. tarnybinius administracinės paskirties automobilius, kuriuose šiuo metu įdiegti prie šio nutarimo 1.1 papunkčiu papildomame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.9 papunktyje nurodytos Telemetrinės tarnybinių administracinės paskirties automobilių kontrolės informacinės sistemos neprijungti telemetriniai įrenginiai, per 2 (du) mėnesius nuo šiuo metu galiojančių tokių telemetrinių įrenginių įrangos nuomos ar valdymo kitu teisėtu pagrindu sutarčių galiojimo terminų pasibaigimo.

2.2. Ministerijos ir ministerijoms pavaldžios biudžetinės įstaigos, šio nutarimo 1.1 papunkčiu papildomame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.9 papunktyje nustatytą pareigą įdiegti telemetrinius įrenginius turi įvykdyti ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktos informacijos apie pasirašytą šio nutarimo 1.1 papunkčiu papildomame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.9 papunktyje nurodytų telemetrinių įrenginių ir Telemetrinės tarnybinių administracinės paskirties automobilių kontrolės informacinės sistemos programinės įrangos nuomos preliminariąją sutartį gavimo dienos, išskyrus šio nutarimo 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nustatytus atvejus.“

_________________

Teisės aktas:

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2020-01-29 Nr. 70, TAR, 2020-01-31, kodas 2020-02234, įsigalioja 2020-02-01)


<< Atgal