Teisės aktų naujienos

Pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 1K-19, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02395, įsigalioja 2020-02-04)

Finansų ministro įsakymu pakeista Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika, taip pat išdėstytas nauja redakcija Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo 13 priedas „Viešojo sektoriaus subjektų menamų kodų sąrašas“.

Finansų ministro įsakymas taikomas rengiant 2019 ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Svarbiausi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje:

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ KONSOLIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo 13 priedas „Viešojo sektoriaus subjektų menamų kodų sąrašas“ (nepateikiame, žr. pačiame dokumente).

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ KONSOLIDAVIMO METODIKA

ELIMINAVIMO INFORMACIJOS TEIKIMAS

Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos (toliau – Metodika) 15.2 ir 15.3 papunkčiai išdėstyti taip:

(15. Tais atvejais, kai viešojo sektoriaus subjektas perduoda: )

„15.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (toliau – CTV) valdyti, naudoti turtą ir disponuoti juo patikėjimo teise ir teikti turto priežiūros paslaugas, viešojo sektoriaus subjektas teikia informaciją apie tarpusavio operacijas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija kaip viešojo sektoriaus subjektu, įgyvendinančiu CTV savininko teises ir pareigas, nurodydamas turtą ir (ar) finansavimo sumas;“.

„15.3. CTV turtą, skirtą parduoti, ir akcijas, skirtas privatizuoti, viešojo sektoriaus subjektas teikia informaciją apie tarpusavio operacijas su valstybės iždu, nurodydamas finansavimo sumas.“

Metodikos 16.2 papunktis išdėstytas taip:

(16. Jei viešojo sektoriaus subjektas įsigyja valstybės iždo ne nuosavybės vertybinius popierius kitą ataskaitinį laikotarpį, nei buvo išleisti šie vertybiniai popieriai, eliminavimo informacija apie vertybinius popierius teikiama šia tvarka: )

„16.2. valstybės iždas eliminavimo informacijos neteikia, nes jo apskaitoje pripažįstamas įsipareigojimas ne viešojo sektoriaus subjektui (AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo išleisti vertybiniai popieriai;“.

Metodikos 17 punktas išdėstytas taip:

„17. VSAKIS nustatomas informacijos, kuri derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, reikšmingumo lygis. Didžiausia leidžiama VSAKIS su kitu viešojo sektoriaus subjektu nesuderinta suma kiekvienoje tarpusavio operacijų derinimo grupėje negali viršyti 30 eurų, išskyrus atvejus, kurie reglamentuojami VSAFAS, kituose teisės aktuose ir Finansų ministerijos teikiamose rekomendacijose dėl ataskaitų rengimo. Finansų ministerijos nuožiūra VSAKIS gali būti nustatomas skirtingas derinamos informacijos reikšmingumo lygis, neviršijantis šiame punkte minimo reikšmingumo lygio, kiekvienai tarpusavio operacijų derinimo grupei atskirai.“

Metodikos 21.1.5 papunktis išdėstytas taip:

(21. Nederinamos operacijos:
21.1. registruojamos VSAKIS darant dvejybinį įrašą pagal vieno viešojo sektoriaus subjekto pateiktą informaciją (detalesnė informacija pateikiama Konsolidavimo metodikos 5, 6 ir 8 prieduose): )

21.1.5. apie sukauptas atostogų išmokas (socialinio draudimo sumas nuo sukauptų atostogų išmokų)
21.1.5. apie išankstinius apmokėjimus, kurie buvo atlikti subjektams, ataskaitiniais metais tapusiems viešojo sektoriaus subjektais arba praradusiems viešojo sektoriaus subjekto statusą;„.

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO RENGIMAS

Metodikos 36 punktas išdėstytas taip:

„36. Ataskaitiniu laikotarpiu viešojo sektoriaus subjektai, kurie metų pabaigoje turi gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį, turi detalizuoti šį likutį pagal tikslinę paskirtį ir pirminius finansavimo sumų teikėjus VSAKIS įvedimo formoje „Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis pagal pirminius finansavimo sumų teikėjus“ „Informacija apie gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje„. Šioje įvedimo formoje pateikti duomenys turi sutapti su VSAKIS įvedimo formoje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ stulpelio „Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 4.1 ir 4.2 eilutėse pateiktais duomenimis. Pagal pateiktą informaciją konsoliduojantis subjektas turi patikrinti finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučio teisingumą savo grupės konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje.“

Metodikos 46 punktas išdėstytas taip:

„46. Spausdintine arba elektroninio dokumento forma parengtame konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje gali būti pateikta daugiau tekstinės informacijos negu konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje VSAKIS, informacija, kuriai teikti VSAFAS nenustatytos privalomos formos, gali būti pateikta ne lentelėse, o aiškinamojo rašto tekste, siekiant konkrečių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų informacijos vartotojui pateikti kuo išsamesnę informaciją. Skaitinė informacija spausdintine arba elektronine dokumento forma parengtame konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje VSAKIS gali skirtis tik tais atvejais, kai VSAKIS yra klaidų, tačiau dėl nuo viešojo sektoriaus subjekto nepriklausančių aplinkybių nėra techninių galimybių užregistruoti reikalingą koreguojantį konsolidavimo įrašą. Konsoliduojantis subjektas turi gauti Finansų ministerijos patvirtinimą raštu, kad dėl minėtų priežasčių negalima klaidos ištaisyti VSAKIS. Konsoliduojantis subjektas, gavęs Finansų ministerijos patvirtinimą, klaidas ištaiso spausdintine arba elektronine dokumento forma parengtame konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje ir parengia pažymą, kurioje paaiškina informacijos skirtumus ir šių skirtumų atsiradimo priežastis.“

Metodikos 48 punktas išdėstytas taip:

„48. Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Pirmą kartą sudarant ataskaitų rinkinius palyginamųjų praėjusių finansinių metų skaičių pateikti neprivaloma, rengiant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pirmą kartą (pavyzdžiui, į konsolidavimo schemą įtraukiama nauja viešojo sektoriaus subjektų, kurie vykdė veiklą ankstesnį ataskaitinį laikotarpį, grupė), VSAKIS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje automatiškai pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys (jei dalis viešojo sektoriaus subjektų jau teikė duomenis praėjusį ataskaitinį laikotarpį), tačiau konsoliduojantis subjektas spausdintine arba elektroninio dokumento forma teikiamame konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų nerodo.“

Metodikos 53.3 papunktis išdėstytas taip:

(53. Konsoliduojantis subjektas parengia ir pasirašo šias kontrolės ataskaitas: )

„53.3. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio papildomą korektiškumo tikrinimo ataskaitą (VSAKIS kodas K-NAK-A-KA) (Konsolidavimo metodikos 19 priedas). Šią ataskaitą iš VSAKIS atspausdina parengia ir pasirašo konsoliduojantis subjektas, atsakingas už nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengimą. Jeigu šios ataskaitos stulpelyje „Kontrolė – skirtumas“ nurodyta suma, konsoliduojantis subjektas parengtoje ataskaitoje nurodo priežastis, kodėl klaida nebuvo taisoma.“

KONSOLIDAVIMO ĮRAŠAI

Metodikos 56.2.2 papunktis išdėstytas taip:

(56. VSAKIS konsolidavimo įrašai daromi šiais atvejais:
56.2. nustatytas poreikis atlikti papildomus konsolidavimo įrašus, kurie nenustatyti Konsolidavimo metodikos 50.2 papunktyje nurodytose taisyklėse. Atvejai, kai konsoliduojantis subjektas turi atlikti papildomus konsolidavimo įrašus: )

„56.2.2. jeigu tarp viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektų buvo suderintos pinigų srautų operacijos, kurias vienas subjektas finansinėse ataskaitose pateikė kaip tiesioginius pinigų srautus, o kitas – kaip netiesioginius, VSAKIS suderintos operacijos bus eliminuotos pagal nustatytas taisykles, tačiau tam tikros tos įplaukos arba išmokos, kurios grupės atžvilgiu buvo padarytos tiesiogiai, konsoliduotojoje pinigų srautų ataskaitoje bus pateiktos prie netiesioginių pinigų srautų. Konsoliduojantis subjektas, registruodamas konsolidavimo įrašus, netiesiogines išmokas turi perkelti prie tiesioginių išmokų;“.

Metodikos 60.2.1 papunktis pripažintas netekusiu galios:

(60. Rankinis duomenų koregavimas, kai registruojant konsolidavimo įrašus koreguojama ataskaitinio laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų informacija, gali būti atliekamas dviem būdais:
60.2. registruojant konsolidavimo įrašus, kai tik kito ataskaitinio laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pradiniuose likučiuose bus matomi visi atlikti pataisymai (VSAKIS konsolidavimo įrašo požymis „audito ID CTR-111 Centralizuoti konsolidavimo įrašai be pradinio likučio audito ID“). Šiuo būdu koreguojama: )

60.2.1. tarpusavio operacijų informacija – registruodamas konsolidavimo įrašus, kuriais koreguojama tik ataskaitinio laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų informacija, konsoliduojantis subjektas koreguoja viešojo sektoriaus subjektų ataskaitinio laikotarpio tarpusavio operacijų informaciją, kai bent vienas iš viešojo sektoriaus subjektų, kurio duomenys koreguojami, yra reorganizuojamas, likviduojamas arba prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą (kaip nurodyta Konsolidavimo metodikos 26 punkte) kitą ataskaitinį laikotarpį, ir kai šis viešojo sektoriaus subjektas kito ataskaitinio laikotarpio duomenis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti, nurodytus Konsolidavimo metodikos 5.2.1, 5.2.2 ir 5.3 papunkčiuose, teikia VSAKIS tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (duomenų pateikimo laikotarpiai VSAKIS paaiškinti Konsolidavimo tvarkos apraše) nepasibaigus viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitinio laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo procesui;

Metodikos 66 punktas išdėstytas taip:

„66. Kiekvienas konsolidavimo įrašas pagrindžiamas konsolidavimo įrašo pažyma (VSAKIS – žurnalo įrašo pažyma). Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pildytojas parengia ir pasirašo VSAKIS žurnalo įrašo pažymą, kurioje turi būti nurodyta viešojo sektoriaus subjekto, surašiusio VSAKIS žurnalo įrašo pažymą, pavadinimas, kodas, asmens, rengiančio ir pasirašančio pažymą, pareigų pavadinimas, vardas, pavardė. VSAKIS žurnalo įrašo pažymoje arba jos prieduose turi būti aiškiai nurodyta koregavimo priežastis ir turinys, viešojo sektoriaus subjektai (kodai, pavadinimai), susiję su koreguojama operacija, pagal kokias kontrolės ataskaitas nustatyta, kad reikalingas koregavimas, tarpusavio operacijų derinimo grupės kodas ir koreguojamos finansinės eilutės (kodai, pavadinimai). Jei konsolidavimo įrašas registruojamas pagal VSAKIS korektiškumo tikrinimo ataskaitas (arba apibendrintą informaciją, jei ataskaita yra didelės apimties), nurodomas kiekvienos ataskaitos pavadinimas ir formavimo data. Jei registruojamu konsolidavimo įrašu koreguojamas jau užregistruotas ar ankstesnių laikotarpių registruotas konsolidavimo įrašas, tai registruojamo konsolidavimo įrašo apraše turi būti nurodomas koreguojamo konsolidavimo įrašo numeris ir metai. VSAKIS žurnalo įrašo pažymos saugomos informacinėje sistemoje VSAKIS.“

METODIKOS PRIEDAI

Pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija šie Metodikos priedai (priedų nepateikiame, žr. pačiame dokumente) :

3 priedas. Tarpusavio operacijų derinimo grupės ir suderintos tarpusavio operacijų informacijos detalizavimo duomenų įvedimo formų sąrašas

5 priedas. Pradinių likučių nederinamų operacijų, atliekamų darant dvejybinį įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas

6 priedas. Pradinių likučių nederinamų operacijų, atliekamų darant dvejybinį įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas (kitais negu pirmųjų konsolidavimo metų ataskaitiniais laikotarpiais)

7 priedas. Pradinių likučių nederinamų eliminavimo operacijų, atliekamų darant viengubą įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas

8 priedas. Nederinamų operacijų, atliekamų darant dvejybinį įrašą, grupės ir duomenų įvedimo formų sąrašas

11 priedas. Finansinių ataskaitų rinkinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimo formų

14 priedas. Nederinamų operacijų, atliekamų darant dvejybinį įrašą, eliminavimo taisyklės

15 priedas. Viešojo sektoriaus subjektų, kurie prisijungia kitą viešojo sektoriaus subjektą,  duomenų, perimtų iš prijungimo ar išdalijimo būdu reorganizuoto subjekto, įvedimo formų sąrašai

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2020-01-30 Nr. 1K-19, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02395, įsigalioja 2020-02-04)


<< Atgal