Teisės aktų naujienos

Pakeistas 6-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. 1K-12, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02394, įsigalioja 2020-02-04)

Finansų ministro įsakymu pakeistas 6-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

Nustatyta, kad Finansų ministro įsakymas taikomas:
– rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius;
– rengiant 2020 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Svarbiausi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje:

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

INFORMACIJOS PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOSE

6-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ (toliau – Standartas) papildytas nauju 251 punktu:

251. Jeigu viešojo sektoriaus subjektas per ataskaitinius finansinius metus gavo paramos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, aiškinamajame rašte turi būti atskleidžiama informacija apie:
251.1. gautą finansinę ir nefinansinę paramą (nefinansinei paramai priskiriant ir turtą, gautą naudotis panaudos teise) ir jos vertę;
251.2. paramos teikėjus. Jei paramos teikėjas yra juridinis asmuo, kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir vertė nurodomi atskirai. Jeigu juridinio asmens per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų viešojo sektoriaus subjekto per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos ir (arba) visų gautų finansavimo sumų, paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas;
251.3. paramos panaudojimą.

Standarto 35 punktas išdėstytas taip:
(redakcinio pobūdžio pakeitimas)

„35. Rengiant išteklių ir mokesčių fondų (konsoliduotąsias) finansines ataskaitas, kai siekiama informaciją ataskaitų vartotojui pateikti kuo aiškiau, aiškinamojo rašto pastabose informacija gali būti teikiama pagal kitokias negu šiame ir kituose VSAFAS nustatytas formas, jeigu pagal tas formas pateikiama ne mažiau informacijos, negu nurodyta VSAFAS. Išteklių fondų aiškinamajame rašte turi būti teikiama informacija apie įsipareigojimų dalį pagal jų tipą, sektorius ir kreditorius, valiutą, apie įsipareigojimų dalies įvykdymo terminus ir palūkanų normas, negrąžintų skolinių įsipareigojimų (vidaus ir užsienio) palūkanų svertinius vidurkius. Teikiama informacija apie tuos įsipareigojimus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 86-2045; 2010, Nr. 145-7419). Šios informacijos pateikimą detaliau reglamentuoja 26-asis VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“. patvirtintas finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-357 (Žin., 2007, Nr. 131-5318).“

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-24 Nr. 1K-12, TAR, 2020-02-03, kodas 2020-02394, įsigalioja 2020-02-04)


<< Atgal