Teisės aktų naujienos

Pakeistas Užimtumo įstatymas

Numatyta išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims ekstremaliosios situacijos ar karantino metu

Nustatyta subsidija darbdaviams dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbtos prastovos metu

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 5-1 straipsniu ir 24, 25, 35, 37, 41, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2822, TAR 2020-03-18, kodas 2020-05703, įsigalioja 2020-03-19)

Užimtumo įstatymas pakeistas įgyvendinant LR darbo kodekso 47 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas, pagal kurias prastovos dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu darbdaviui, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, profesines sąjungas, religines bendruomenes (bendrijas) ar asociacijas, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka.

Užimtumo įstatyme nustatytos šios kompensacijos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu:

– išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims
Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iki ekstremalios situacijos paskelbimo arba karantino mokėjo socialinio draudimo įmokas ne trumpiau nei 3 mėnesius per pastaruosius metus, mokama fiksuoto dydžio išmoka iš Garantinio fondo. Išmokos dydis lygus einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžiui, tai yra 257 eurai per mėnesį. Išmoką bus galima gauti kreipiantis į Užimtumo tarnybą, tačiau ji nebus mokama tiems savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie taip pat dirba pagal darbo sutartį;

– subsidija darbdaviams, skirta darbo vietų išsaugojimui, dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbtos prastovos metu
Prastovos dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu darbuotojui turi būti mokamas atlyginimas ne mažesnis kaip MMA. Siekiant suteikti įmonėms pagalbą, kad jos galėtų mokėti atlyginimus darbuotojams jų prastovos metu, nustatyti tokie valstybės subsidijų dydžiai:
– 60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai buto;
– 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto tuose sektoriuose, kur nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu.
Subsidija mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, o darbdavys  įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

IŠMOKA SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO METU

Užimtumo įstatymas papildytas nauju 51 straipsniu:

„51 straipsnis. Išmokos iš Garantinio fondo skyrimo ir mokėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims ypatumai Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną
Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu savarankiškai dirbantis asmuo gali kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl išmokos iš Garantinio fondo skyrimo ir mokėjimo. Ši išmoka asmeniui kiekvieną mėnesį mokama vieno einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu savarankiškai dirbantis asmuo iki kreipimosi gauti išmoką dienos faktiškai vykdė veiklą ir yra sumokėjęs visas privalomas mokėti socialinio draudimo įmokas už ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbimo dienos ir nedirba pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.“

SUBSIDIJA DARBDAVIAMS
DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO PASKELBTOS PRASTOVOS METU

Įstatymo 25 straipsnis papildytas nauju 14 punktu:

(25 straipsnis. Darbo rinkoje papildomai remiami asmenys)
„14) užimti asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova.“

Įstatymo 41 straipsnis papildytas nauja 21 dalimi:

„21. Darbdaviams, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo jiems priskaičiuoto darbo užmokesčio. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio ir sudaro 60 procentų apskaičiuotų lėšų arba 90 procentų apskaičiuotų lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimu nustačius apribojimus ūkinės veiklos sektoriuose, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga. Jeigu užimtam asmeniui prastova paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam užimto asmens prastovos laikui. Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui, darbo vietas šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, kurių darbo vietoms išlaikyti buvo mokėta subsidija darbo užmokesčiui, turi išlaikyti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.“

VYRIAUSYBĖS PRANEŠIMAS

Vyriausybės pranešimas
Priimti visi pasiūlymai: kokią paramą gaus darbuotojai, darbdaviai ir prižiūrintys artimuosius
(2020-03-17)

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 5-1 straipsniu ir 24, 25, 35, 37, 41, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2822, TAR 2020-03-18, kodas 2020-05703, įsigalioja 2020-03-19)


<< Atgal