Teisės aktų naujienos

Pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma, jos priedų GPM312L, GPM312U formos ir šių formų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. VA-32, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08074, įsigalioja 2020-04-18)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma, jos priedų GPM312L, GPM312U formos ir šių formų užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Šiuo įsakymu pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Deklaracijos formas.

Pažymėtina, kad pagal Taisykles užpildytą Deklaraciją ir jos priedų GPM312L bei GPM312U formas už 2020 metus mokesčių administratoriui privaloma pateikti iki 2021 m. vasario 15 dienos.

Svarbiausius Taisyklių pakeitimus paaiškino Valstybinė mokesčių inspekcija.

Be to, mes parengėme palyginamąją teisės akto redakciją, kurioje pažymėjome visus Taisyklių pakeitimus.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Valstybinė mokesčių inspekcija 2020-04-20 rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-15470 paaiškino:

„Deklaracija išdėstyta nauja redakcija, kadangi patikslinti jos priedų GPM312L ir GPM312U formų atitinkamų laukelių pavadinimai:

– L7 / U7 laukelis (Individualios veiklos išmoka darbuotojui). Šis laukelis užpildomas, jame įrašant raidę D, tik tuo atveju, kai asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka individualios veiklos išmoką gyventojui (savo darbuotojui) už jam vykdant individualią veiklą pagamintas ar parduotas prekes, suteiktas paslaugas ir pan.;

– L11 / U11 laukelis (Išmokas išmokėjusio asmens lėšomis už gyventoją sumokėta GPM suma). Šiame laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma, kurią nuo išmokėtos išmokos ją išmokėjęs asmuo už gyventoją sumokėjo savo lėšomis, o ne išskaičiavo nuo gyventojui išmokėtos išmokos (išskaičiuotam pajamų mokesčiui nurodyti yra skirtas atitinkamai L10 / U10 laukelis).

Taisyklėse nustatyta, kad Deklaracijos priedo GPM312L formos L9 laukelyje pajamų mokesčio tarifas turi būti įrašomas ir tuo atveju, kai L8 laukelyje nurodytai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos sumai pritaikius neapmokestinamąjį pajamų dydį, pajamų mokesčio suma yra lygi nuliui. L9 laukelyje turi būti įrašomas nulis ne tik tuo atveju, kai deklaruojamos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos neapmokestinamos išmokos, bet ir kai deklaruojamos už samdomą darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėtos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos, kurioms mokestiniu laikotarpiu yra naikinamas jų dvigubas apmokestinimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Deklaracijos priedo GPM312L formos L12 laukelyje nurodžius užsienio valstybės, kurioje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, kodą, yra privaloma užpildyti L13 laukelį, kuriame turi būti įrašyta užsienio valstybėje sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio suma. Kartu su Deklaracija privaloma pateikti pajamų mokesčio užsienio valstybėje sumokėjimo faktą įrodantį dokumentą.

Taisyklių 2 priedas „A ir B klasės išmokų kodai“ papildytas nauju išmokos kodu – 97 (Žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto) perleidimo nuosavybėn išmokos). Iš šio kodų sąrašo išbraukti gyvybės draudimo išmokoms žymėti skirti kodai (72 ir 75), kadangi gyvybės draudimo įmonės duomenis apie tokias išmokas VMI prie FM teikia ne Deklaracijoje, bet XML pranešimais (rinkmenomis) per Valstybinės mokesčių inspekcijos savitarnos portalo Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemį TIES.

Primename, kad pagal Taisykles užpildytą Deklaraciją ir jos priedų GPM312L bei GPM312U priedus už 2020 metus mokesčių administratoriui privaloma pateikti iki 2021 m. vasario 15 dienos.“

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Visi Taisyklių pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

METINĖ GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMA, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMOS

Pakeista ir išdėstyta nauja redakcija Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma bei jos priedų GPM312L ir GPM312U formos.

(Formų nepateikiame, žr. pačiame teisės akte)

FORMŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

DEKLARACIJOS L PRIEDO UŽPILDYMAS

Taisyklių 25 punkto pirmoji pastraipa išdėstyta taip:

„25. Deklaracijos L priedo L7 laukelis turi būti užpildomas, jame įrašant raidę D, tik tuo atveju, kai deklaruojama individualią veiklą (pagal pažymą ir / arba įsigijus verslo liudijimą) vykdančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta išmoka individualios veiklos išmoka, kurią išmokėjo asmuo, šios išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.“

Taisyklių 27 punktas išdėstytas taip:

„27. Deklaracijos L priedo L9 laukelyje turi būti įrašomas L8 laukelio atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai pritaikytas GPM tarifas. Deklaracijos L9 laukelyje GPM tarifas turi būti įrašomas ir tuo atveju, kai, L8 laukelyje nurodytai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos sumai pritaikius NPD, GPM suma yra lygi nuliui.
L9 laukelyje turi būti įrašomas nulis, kai deklaruojamos:
– neapmokestinamosios A klasės išmokos (įskaitant už samdomą darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėtas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, kurios, mokestiniu laikotarpiu naikinant jų dvigubą apmokestinimą, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje) ir / arba
– B klasės išmokos, nuo kurių nebuvo išskaičiuotas ar išmokas išmokėjusios asmens lėšomis už nuolatinį Lietuvos gyventoją sumokėtas GPM, ir / arba
– tarpininko nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėti dividendai, palūkanos ir / arba honoraras, gautas iš užsienio vienetų.“

Taisyklių 30.2 papunktis išdėstytas taip:

(30. Deklaracijos L priedo L12 laukelis turi būti užpildomas: )

„30.2. kai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas už darbą užsienio valstybėje išmokėjęs asmuo nuo tokių išmokų išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo GPM ar jam tapatų mokestį į tos užsienio valstybės biudžetą. L12 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, į kurios biudžetą sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis, kodas. Kai Deklaracijos L12 laukelyje nurodomas užsienio valstybės, kurioje buvo sumokėta GPM ar jam tapataus mokesčio suma, kodas, privaloma užpildyti L13 laukelį, jame nurodant užsienio valstybėje sumokėtą GPM ar jam tapataus mokesčio sumą.

Taisyklių 31 punktas išdėstytas taip:

„31. Deklaracijos L priedo L13 laukelis turi būti užpildomas tuo atveju, kai išmokas išmokėjęs asmuo Lietuvoje – darbdavys, nuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už užsienio valstybėje atliekamą samdomą darbą išmokėjo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas ir nuo tokių išmokų mokestiniu laikotarpiu išskaičiavo ir / arba savo lėšomis už gyventoją sumokėjo GPM ar jam tapatų mokestį į tos užsienio valstybės biudžetą. Deklaracijos L13 laukelyje turi būti įrašoma į užsienio valstybės biudžetą sumokėta GPM ar jam tapataus mokesčio suma (Eur, ct). Jeigu GPM ar jam tapatus mokestis nuo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, gyventojui išmokėtų už darbą užsienio valstybėje, nebuvo sumokėtas į užsienio valstybės biudžetą, L13 laukelyje įrašomas nulis.
Kai L13 laukelyje yra nurodyta į užsienio valstybės biudžetą sumokėta GPM ar jam tapataus mokesčio suma, kartu su Deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateiktas dokumentas, įrodantis, kad nuo Deklaracijoje nurodytam nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomą darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų (įrašytų L8 laukelyje) užsienio valstybėje buvo sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis, ir toks mokestis sumokėtas, atsižvelgiant į dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas.

DEKLARACIJOS U PRIEDO UŽPILDYMAS

Taisyklių 41 punkto pirmoji pastraipa išdėstyta taip:

„41. Deklaracijos U priedo U7 laukelis turi būti užpildomas, jame įrašant raidę D, tik tuo atveju, kai deklaruojama individualią veiklą (per nuolatinę bazę Lietuvoje ir / arba įsigijus verslo liudijimą) vykdančiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta išmoka individualios veiklos išmoka, kurią išmokėjo asmuo, šios išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.“

(Taisyklių 2 priedas)

A IR B KLASĖS IŠMOKŲ KODAI

Taisyklių 2 priedo 2.6 papunktis išdėstytas taip:

(2. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos: )

2.6. Pensijos ir gyvybės draudimo išmokos
Pensijos, pensijų anuitetai, rentos; kodas 48; A klasė;
Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas; kodas71; A klasė;
Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas; kodas 72; A klasė;
Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas; kodas 75; A klasė;

Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas; kodas 76; A klasė;

Taisyklių 2 priedo 3 punktas išdėstytas taip:

3. Individualią veiklą vykdančiam nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos:
Individualią žemės ūkio veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos; kodas 35; –; B klasė;
Gyventojams pagal verslo liudijimą (051 veiklos rūšis) už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą išmokėtos išmokos; kodas 90; –; B klasė
Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos; kodas 92; –; B klasė;
Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos, išskyrus žymimas 35, 90, 92, 96 ir 97 kodais; kodas 93; A klasė** ; B klasė;
Šeimynos dalyvio išlaikymo išmokos, išmokėtos pagal LR šeimynų įstatymą; kodas 96; –; B klasė;
Žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto) perleidimo nuosavybėn išmokos; 97; -; B klasė.

Taisyklių 2 priedo  antroji išnaša išdėstyta taip:

„** Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos už nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn, išmokos už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas, sporto ir atlikėjo veiklos išmokos.“

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. VA-32, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08074, įsigalioja 2020-04-18)


<< Atgal